Bij gelegenheid van Victoria's begrafenis


an en Mathilde Luden vierden hun zilveren bruiloftDovnload 2.18 Mb.
Pagina16/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31

^an en Mathilde Luden vierden hun zilveren bruiloft.

De mooie dochter van Gerrit en Olga Visser-von Hemert,die met de Ingenieur van Heukelom getrouwd was,werd door haar man met een Officier in bed gevonden. Hy smeet diens kleren en sabel uit het venster en joeg hem en zijn vrouw het huis uit,waarop deze by haar ouders op de Vogelenzang de vlucht nam.

H Henk Sillem,jongste zoon van John,viel in Zwitserland van een berg dood neer. Hy was gescheiden van zijn vrouw,die de dochter was van Beatrix des Tombe en de kleindochter van Suzette Cruys-Trakranen, op grond dat zy overspel pleegde met van Asbeck. Een Amerikaans duel volgde; het lot trof van Asbeck,die zich moest dood schieten. Henk Sillem hertrouwde.

Op 17 Juli tramde ik tot Aerdenhout,vanwaar ik naar Leyduin liep,wat my niet meeviel. Ik vond Sofie v.L. met haar dochters Cécile en Irene en twee jongens in de hut. Later kwam Henrick en reed ik in zijn coupé naar de halte terug.

Op 16 Juli waren 40 jaar verlopen sinds het Amstel Hotel geopend werd met 25 kamers. Het volgende jaar waren er al 40.

In Amsterdam stierf Bald Heldring aet.68. Hy was de zoon van Ds.0.G.Heldring,kwam te Padang op kantoor,kreeg een heupontwrichting, trouwde achtereenvolgens twee rijke meisjes Sillem,een mooie en een

lelijke,werd Directeur der Kasvereniging,waar hy zich volgens Heuvelink als een paus gedroeg,en daarna Directeur,later President der Handel My, die hy tot grote bloei bracht.
Zondag 21 Juli hoorde ik 's avonds Max in het Diac.huis preken over Klaagl.5:21 in verband met Jesaja 40,omdat het de gedenkdag was der verwoesting van Jeruzalem en die hoofdstukken dan in de Synagoge gelezen worden,namelijk Klaagl.5 op 21 Juli en Jes.40 op de volgende Sabbat.

2.

j'Cj 2 3

Jan Willem leerde Esperanto en schreef daarin een brief aan Henk, die in het kamp was. Met Henk wilde hy te Cambridge een congres by.» wonen. Ik hoop niet dat die lelijke taal zoveel schonere oude en moderne talen verdringe. By JW.en Caroline logeerde te Zandvoort de jongen Rochemont,zoon van een Hollander en een Minahassische vrouw, om wie de vader zich niet bekommerde.

Op 29 Juli kwam Herman Röell logeren,die 25 kisten met boeken ging uitpakken,die hy in zijn huis op de Zijlweg had. Hy vertelde my dat een kleinzoon van Agnes Clifford op de hoek der Zijlstraat en Kinderhuisvest een kroeg houdt. Een frans officier verwekte een zoon by haar,ofschoon zy zeer lelijk was. Zy en haar zuster Mietje waren nichten van mijn moeder.

zondag 4 Aug. doopte Max Morman 's middags te 2 uur in de Grote Kerk en sprak naar aanleiding van Marcus 10:13-16. Morman was het zoet- ste der\17 kinderen. Tegenwoordig waren JW.,Caroline,Hansje,David, nnkie,Aernout,Aima Prins,Cornelia en de Wonders. Frank en Constance waren te Freiburg in Baden.

Dinsdag 6 Aug. woonde ik in Dunewalde de visite by van onze neef en nicht Dr,william Bird en Claire van Lennep. Alfred diende hen tot gids. Zy reden te 5t naar Kennemerduin om David van Lennep af te halen en op het Manpad te gaan eten. Zy hadden met Alfred een toer per auto gemaakt langs de Vecht en Breukelen naar Utrecht,van daar naar de Bilt en Soestdijk en terug over Hilversum naar Schaep en Burgh,waar zy Mien Dedel gevonden en de Grote Laan bewonderd hadden.

Vrijdag 9 Aug. vertrokken JW. en Henk naar Cambridge om het Espe- rantocongres by te wonen.

Cornelia kreeg een brief van haar zuster om te zeggen dat haar vader een beroerte gehad had en aan de linkerzijde verlamd was. Ik ried Cornelia naar Sluis te gaan,hoewel het slecht trof daar Herman en Flora Röell de 12de zouden komen logeren en Maria's moeder alleen 's middags kon komen helpen.

Frank en Wilfried logeerden by Mevrouw Cloëtta in Zürich,zwommen in het meer en speelden biljart met Fanny. JW. en Henk lunchten by een broer van William Bird van Lennep in Londen.

Op 11 Aug.vertrok Cornelia naar Sluis en legde ik my 's avonds zelf de Prisznitz aan. Hoe ik dit klaar gespeeld heb,weet ik niet.

De volgende dag kwamen dus Herman en Flora logeren. Zy nam my terstond in. Egon Bijleveld engageerde zich met Marietje van Tienhoven. Hy moest nog drie jaar te Zürich studeren. Het engagement werd verbroken en zy stierf in 1910 in het Diac.huis te Haarlem.

JW/ schreef uit Cambridge dat er geen andere taal dan Esperanto gesproken en zelfs in die taal gepreekt en gezongen werd.

Morman kreeg een kapje om de oren,omdat die te veel uitstaken. Frau von Bohlen Krupp kreeg een zoon,ter ere van welke hoogst belangrijke gebeurtenis kanonschoten gelost werden !

Vrijdag 16 Aug. vertrokken de Röells en keerde Maria's moeder ook huiswaarts.

Zondag 18 Aug. at ik in Dunewalde. Em schilderde en had eerst acht,daarna elf treden de trap opgelopen.

Omdat Marie zo bleek zag zond ik haar met haar broer naar Zandvoort, maar zy kwam al te 6-5- terug.

De oud-Minister Cremer,die president der Handel My geworden was, kocht het huis van Hendrik van Loon,Herengracht 502,maar Willem en Thora hielden de stal.

Lewina Visser trouwde met Jochem Heetebrij,die zo heet gebakerd was dat Lewina reeds als bruid in de blijde verwachting was,tot verontwaardiging van haar ouders.

In Dunewalde ontmoette ik Louis Brandt,predikant te Pietersburg in Transvaal,getrouwd met Johanna van Warmelo. Toen hy vóór zijn huwelijk met haar correspondeerde,maekte de bloedhand Kitchener zijn brieven open.Frederik van Eeden brak met de socialisten,omdat hem uit eigen ervaring was gebleken dat hun beginsel in de praktijk schipbreuk leed. Troelstra en consorten waren woedend op hem,omdat hy zijn gevoelen openbaar maakte. Walden werd verkocht.

De My Oud-Bussum failleerde,daar de Modelboerderij mislukte.

Daar Cornelia's vader beter was kwam zy 28 Aug. terug uit Sluis.

S'cj i S

Door het schandelijk bankroet der Armhemse Bank leden JW.,Arnolda Visser en Marianne Gunning een gevoelig verlies. Een der directeuren Lincker was voortvluchtig en is tot heden (Juni 1910) nog zoek. Hy ha-'B jaren lang de boeken vervalst en was vermoedelojk met veel gestolen effecten en geld op de loop gegaan. Een ander directeur,zoon van de Proc.Generaal de Meyjer,maakte zich van kant. Commissarissen waren de Heren Scheidius en Frowein. JW. en zijn schoonzusters verloren ruim ƒ 1100,-. neringdoenden en doktoren,die er hun geld deponeerden,leden gevoelige verliezen.

Marie Steen leed onder de jaloersheid van Cornelia,die,zodra zy uit Sluis was teruggekomen,zeide:" Ik zie dat ik hier kan gemist worden, daar Mijnheer even goed door jou geholpen en verzorgd is als door rny^" en van dat ogeablik,zo niet al vroeger,had zy een hekel aan Marie, ofschoon die,zolang Cornelia hier was,my nooit hielp. Daarby kwam een onverdragelijke heers-en bedilzucht,zodat zy niet duldde dat ik dezen en genen ondersteunde. 0,;a.zeide zy aan Marie dat ik nu wel de Moolenaars en Smitten in huis zou halen en dergelijke onzin meer.

Door de spionnetjes keek zy waar ik heen ging,soms liep zy my na, en Marie Fletterman bracht haar dikwijls over waar ik heen ging,zodat ik letterlijk onder curatele zat. Even jaloers was zy reeds toen zy Lore verzorgde,en zelfs als zy met haar vrijer Chris Vree uit was, kwam zy vroeger thuis omdat zy niet dulden kon dat Jaantje of Mietje haar hielpen. In Karlsruhe liet zy ook de lip hangen als vriendinnen van Dora kwamen en zy er niet by was,en toen Dora trouwde was zy boos omdat zy altyd gehoopt had dat wy met ons drieën by elkaar zouden blijven.

Voor Erics been werd te Bazel een omsluiting gemaakt. Maandag

  1. Sept. werd Max 48 en kreeg hy o.a. van Deborah van Eeghen geld om een typewriter te kopen. Karei wilde nog niet naar een kantoor om matches te kunnen bijwonen voor een zilveren voetbal !! Idioot !

In Duitsland werden de thalers afgeschaft. De eerste goot een Oostenrijker onder Frederik de Grote en stempelde die: Ein Reich stahl er,omdat Friedrich Silezië geroofd had. Toen dit bekend was,werden zy ingetrokken op enkele na.

ue socialist Nolting,fabrikant van biljartqueues,werd Ridder in de Red.Leeuw,maar durfde die orde,uit vrees van zijn partij,niet aannemen. Toen hy tot lid van de Amst.Gemeenteraad gekozen werd,zeide Benjamins:

" Dat is geen wonder,want zy hadden geen keus."

De Eerste Minister Botha stelde voor de Cullinan diamant aan Koning Edward te geven; zy is de grootste,die ooit gevonden is en twee millioen waard; het splijten werd aan de Gebrs.Asscher te Amsterdam opgedragen en kostte twee ton.

Dinsdag 10 Sept. werd Mauks neus geopereerd,een heel stuk werd er uit geknipt en dit duurde een uur. Hy viel niet flauw,de cocaïne inspuiting was het onaangenaamst. Hy logeerde in Villa Elisabeth Parkweg,Scheveningen,Max by de Elouts. Donderdag werden de watten er uit genomen. Deborah van Eeghen schreef my dat Max by Adèle Elout sliep,die alleen thuis was. Daar zal Em niet jaloers van geweest zyn !

De sociaal democraat Zadok van den Bergh werd Wethouder van Amst. in plaats van Serrurier.

Frank joeg met Burdet in het Naardermeer. Zy roeiden in het donker riet,lagen daar op de loer met loereenden,die door hun kwaken de koppels lokten,welke over hun hoogden kwamen vliegen. Frank schoot er drie,Burdet twee en talloos vele mis. Olga was ook mee. Hoetmer had

  1. matrassen op de vloer gelegd,maar daar Olga wr was,was Frank op de deel gaan liggen,waar de ratten hem beletten te slapen.

Cornelia's ouders wilden haar uithuwen aan een neef Roelants te Hansweert.

Een broer van Dr.Fijan,ook arts,die zijn ganse vermogen by de Arnhemse Bank verloren had,heeft zich uit zijn venster geworpen.
De Sixen verkochten voor 7 h. 8 ton enige schilderijen aan de Staat,ofschoon zy volgens sommigen die prijs niet waard waren.

3 J

Op het drietal voor Voorzitter der Tweede /tamer werden geplaatst Joan Röell,Borgesius en Kolkman. Lohman en 13 andere Chr.riistorischen stemden blanco,omdat zy verontwaardigd waren over Röells toegeven aan de socialisten.

Max logeerde een paar dagen by de Dedels op Surhaep en Burgh,had twee toeren gereden en zeer genoten van al wat hy terug zag. Willem Dedel kocht het huis op de Heerengracht,tussen Utr.straat en Reguliers- gracht,waar oudtijds Grootpapa Röell woonde,later de Jood Hartog,die men op die grond Hartog Rbell noemde,en wiens broer met een kunstezel rondging,die wy als kinderen dikwijls zijn kunsten hebben zien vertonen.

Woensdag 25 Sept. bezocht ik Albert en Roes Honig te Koog Zaandijk. Hun huis is één diep maar beeldig. Ra de lunch wandelden wy tot Zaandijk, vanwaar wy per Alkmaar packet door de brede Zaan terugvoeren. Te 3 uur spoorde ik langs Krommenie en wormerveer naar Uitgeefct en van daar langs beverwijk,Velsen,IJmuiden,Santpoort en Bloemendaal naar Haarlem.

Dr.Posthumus Meyjes opereerde op 30 Sept. Sylvia en Eric van de adenoïden. Die operatie was zeer pijnlijk maar liep zonder verbloeding af.

Een neef en nicht van Fanny waren te St.Moritz geweest met de Kroonprinses van Pruisen,en daar deze wilde lugeren en Widmer,Fanny's neef,die kunst verstond,had zy op zijn rug gelegen. Later hadden zy te Berlijn by hen gelogeerd.

Woensdag 2 Oct. vertrok ik naar Arnhem,terwijl de regen by stromen neerviel. JW. wachtte my op en bracht my per vigilante naar de Apeldoornse straat 5,waar ik een lieve kamer kreeg met 2 bedden,een easy chair,schrijfgereedschap,gas op de zolderverdieping,waar ook de meisjes Cathrien en Clara en Henk sliepen.

Donderdag 3 Oct. was Zuster Hoog 25 jaar besturende zuster van het Diac.huis en kreeg zy o.a.van ieder der doktoren ƒ 10,-.

Die dag spoorde ik naar Rymegen,waar ik een Victoria nam en my naar de Molenstraat liet rijden om ons huisje terug te zien,maar dat was niet meer te vinden. De gehele straat was onkenbaar geworden,de vieze,lage huizen waren door fraaie winkels vervangen. Hier en daar waren twee huizen tot één groot winkelhuis verbouwd met grote ruiten. De pomp vc5ór ons huisje was verdwenen en de Molenpoort afgebroken en de wallen geslecht en een Walstraat geworden. Ik liet my naar de pastorie der Wale Kerk brengen,waar ik Ds.Pijnacker Hordijk vond,die my in de consistoriekamer opwachtte,waar het portret van Stoop hing,die er 40 jaar lang onzin gepreekt had. Ik zond mijn rytuig weg en liep naar het huis van Suze Kackay,die my te lunchen gaf en veel aan de nieren leed,zodat zy weinig meer liep. Buiten de Molenpoort was een mooi park aangelegd. Suze Mackay stierf niet lang na mijn bezoek.

Zaterdag 5 Oct. reed ik met JW.en Caroline en de drie kinderen in een open landauer naar Oosterbeek om Papa's graf te zien,dat Bud- denberg goed onderhield, «et marmer van Papa's hoofd was hier en daar gebarsten. Caroline vond de geniale uitdrukking goed getroffen en in mijn trekken die van Papa terug. Henk had 's avonds vergadering van Audiendo by Smissaert en kwam eerst te één uur terug. JW. en Caroline bleven op en dit was elke Zaterdagavond het geval, zondag hielden zy Zondagschool en ging JW. tweemaal ter kerke. Aan tafel werd alcoholvrije wijn gedronken.

haar ik zwaar verkouden was kon ik,gelijk mijn voornemen was,

Kees en Hyke van hennep te Eist niet bezoeken,maar kwamen zy ons zien.

Henk reed nooit op zijn wiel,werkte nooit in zijn laboratorium, deed geen gymnastiek oefeningen,liep nooit verder dan het Gymnasium, nam dus geen beweging,maar werkte zich lam voor A.en B. en las als hy niet werkte. Hy was altyd klaar met zijn werk,kende steeds zijn lessen en haperde alleen in het rekenen. Van Hans kon precies hetzelfde gezegd worden,die nooit straf kreeg. David was langzaam maar heeft een goed hart.

Woensdag 9 Oct. tramde ik met JW. naar Velp en liepen wy de Rozen- daalse allée in,waar wy brutaalweg het tweede hek van mijn kostschool Koordeinde,thans herdoopt in Marienhof,binnenstapten,daar ik aan JW. onze speelplaats wilde wijzen. Opeens zag JW.een dame in de verandah achter het huis zitten. Wy groetten en naderden en ik vertelde haar het doel mijner komst.
Daarop verscheen haar man Hoogstraten uit Rotterdam,broer van de Zeister predikant,neveu van de Dames Duuring en logerende by zijn schoonvader,de em.pred.de deer. Hy wees my de benedenkamers,die my klein toeschenen evenals de speelplaats,waar thans een dikke kastanjeboom stond,die er voor 65 jaar niet stond,terwijl de toenmalige gym- nastiekschuur,de hoge mast,de kegelbaan en de schommel verdwenen waren. Ik had gaarne ook de bovenkamers gezien,maar durfde het niet vragen.

Donderdag 10 Oct. reuen JW. Caroline en ik per stoomtram naar Heelsum. Geraldine Beels zat ook in de tram en was in Arnhem een pleegzuster gaan vragen voor haar 13-jarige dochter en naamgenoot Gétje, die aan blindedarm ontsteking leed. Te Heelsum haalde ons het omnibusje af en bracht ons naar de Keyenberg,waar wy met Clemens Beels, hun dochter Miesje en de Eng.governess lunchten. Na de lunch wandelden wy in de moestuin en in de plaats. Het huis is groot en uit de eetkamer heeft men een beeldig uitzicht. De kamer van Clemens is enorm met een biljart,dat men met planken bedekken en in een tafel metamorphoseren kan. Clemens vond ik grijs geworden met een dikke neus. Zijn vrouw was ook grijs,maar nog beeldig,Miesje niet. Te 3 uur bracht ons het omnibusje naar Heelsum terug en te waren wy weer thuis.

Vrijdag 11 Oct.spoorde ik naar Haarlem terug en 's middags kreeg ik de visite van Herman Röell,zijn broer Johan,artillerieofficier met een lelijk Röellengezicht,kromme rode neus en dikke tong en diens vrouw H.A.Hoeufft.

Frank werd tot Lid van het Ankeveense Polderbestuur gekozen.

Een weiland naast de tuin van Otten werd voor ƒ 180,- verhuurd.

De commissionair in effecten du Rieu,by wie een zoon van Anna Prins volontait was,verdronk zich by Spaarndam,omdat hy zijn fortuin had verloren.

De Keizer liet zich in het uniform van Frederik de Grote photo- graferen met grijze baard,steek en stok in de hand ! Het was niet zijn eerste dwaasheid.

Twee socialistische leden van de Badische Landtag,Kolb en Franken, hadden achter het lijk van de Groothertog in de stoet meegelopen en werden deswege aangeklaagd,zodat zy kans liepen van uit de partij geworpen te worden. Wer sich nicht fügt der fliegt.

Van Dr.A.Kuyper verscheen zijn reisbeschrijving " Om de Wereldzee". Tot Lid van de Raad van State loco Mol£zer werd de joodse Prof in het Staatsrecht Oppenheim benoemd,een rooie Th^/beckiasn met een lelijke stem.

Max bracht zijn manuscript der biographie van Papa aan Christiaan, die my schreef,dat de statige aanhef hem verrukte en er byvoegde:" Cela promet !" Hy vond alles prachtig en zeer onderhoudend.

In Swaenenburgh speelde zich een treurig drama af. George Tindal had met het geweer van de tuinknecht geschoten en dit aan Piet Sakker gegeven,zonder te zeggen dat het geladen was. Deze legde op de tuinknecht aan en schoot hem dood.

De banken sprongen als granaten uit een,de Meyerijsche,een groot huis in Hamburg en de Kat in Dordrecht.

Het wetsontwerp tot afwerking der Stelling Amsterdam voor acht millioen werd met 48 tegen 37 stemmen verworpen. De Min.van Oorlog van Rappard verdedigde het met vuur,maar het viel door de stemmen der papen,socialisten en demokraten. Ook Talma stemde tegen.

Woensdag 23 Oct. kwam Fletterman my ƒ 350,- te leen vragen om aan de Hyp.Bank ƒ 100,- voor aflossing,/ 50,- voor rente en ƒ 200,- aan zijn schuldeisers te betalen. Ik gaf hem die,maar kreeg ze nooit terug. Een paar jaar later vroeg hy my opnieuw hetzelfde bedrag,maar weigerde ik. Cornelia veegde hem de mantel uit en had dit wel voorzien en drie jaar later was hy schoon aan de haak,werd zijn boel verkocht en hy weer knecht.

Die dag werd in Dunewaïde een bazar gehouden ten bate van het Doorgangshuis,Ems pet. Sophie Rasch moest thee schenken,Cateau van Lennep,Ankie,Fiti en Totie,de meisjes Voute,Quarles,0osterhoff,van Son,Pélerin en Ada van Eeghen verkochten. Deborah Oyens verlootte,als visvrouw verkleed,de aquarel,de jongens lieten wegen,vissen en een gra- mofoon janken. De bazar bracht netto ruim ƒ 800,-op; al het chocolaat

was verkocht. Deborah Ovens had voor ƒ 80,-loten è, 10 ets geplaatst en de aquarel was getrokken door Miss Wills,demoiselle de compagnie van Anna v.d.Vliet. Cornelia had een trommel vol wafeltjes gebakken.
Op 24 Oct. brachten Christiaan en Louise het eerste deel der biografie van Papa aan Max terug,waarvan hy onbeschrijflijk genoten had.

Zy waren te uit den Haag per automobiel vertrokken,maar daar de chauffeur de weg niet kende en niemand Max wist te wonen,hadden zy gedwaald en kwamen zy eerst te lli aan. Wy lunchten en zy brachten my te 2 uur thuis. Het was voor 't eerst dat ik in een auto zat,maar ik dacht dat mijn ingewanden uit mijn lijf zouden dansen,et je jurai, mais un peu tard,qu'on ne m’y prendrait plus.1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina