Bij gelegenheid van Victoria's begrafenis


Binsdag 29 Juni onthaalde ik Marie en haar moeder op een tochtje naar MarkenDovnload 2.18 Mb.
Pagina21/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31

Binsdag 29 Juni onthaalde ik Marie en haar moeder op een tochtje naar Marken.

J\a^ $ De Bloemendaalse advokaat Tideman beschuldigde de gewezen Minis

ter Kuyper van door tussenkomst van zekere manke,55-jarige Mathilde Westmeyer ƒ 1100,- ontvangen te hebben van zekere Lehman voor ver- kiezingskosten en deze daarvoor een decoratie te hebben bezorgd.

Vrijdag 2 Juli werd Marie 30 en kreeg zy o.a.van Cornelia een brief,een gulden en aardbeien.

Fanny's moeder werd ongesteld en haar broer telegrafeerde dat de toestand ernstig was daar zy aan galblaas-en blindedarmontsteking leed. Een tweede telegram luidüe: Zustand verschlimmert. Daarop vertrok Fanny Zaterdag 3 Juli naar Zürich en telegrafeerde zy Zondag: Mama Freitag Diaconissenhaus operiert. Zustand gestern befriedigend,heute weniger gut. Uit Zurich schreef i'anny daarna dat het weer wat beter ging en er hoop op herstel was,maar Maandag 19 Juli kreeg haar moeder een darmverbloeding en koorts en 's avonds kwam er een telegram:

Mama sanft entschlafen.

Destijds waren in de tuin van het Brongebouw allerlei 17de eeuwse gebouwtjes van beschilderd hout opgericht,b.v.het oude Raadhuys,de Vleeschhal,de Houtpoort,een barbiers-,een bakkers-en een lekkerswinkel, het Weeshuis,de Hoofdwacht,in 't Edel Vruchtenat,in Flora's Hof, het Vatenhuis,het Kavelshuis,de Stille enz. Er was een orkest. De muzikanten,de winkelmeisjes en zy die bedienden waren alle in Oudhollandse klederdracht.

Zaterdag 3 Juli gaf Frank in het Grote Badhuis te Zandvoort een diner aan de drie Kiesverenigingen,die hem candidaat gesteld hadden.

! Constance,Max,0osterhoff en Wilfried zaten ook aan. Er was getoast

door van Ommeren,Dr.van den Berg,Gravestein en Max en er was ontzettend gegeten,o.a.zalm en kreeft (zwaarder kost is er niet) en niet minder gedronken en desniettemin hadden de gasten na het diner in de Bodega nog cognac en bier gedronken. Ofschoon Constance al vertrokken was,wilden de gasten niet weg. Delftsche studenten,die ook in het Badhuis feest vierden,zonden aan Frank een gelukwens. Het amusantst was dat sommige genodigden geen antwoord hadden gezonden omdat zy de letters v.g.a. aldus verstaan hadden: Verzoeke geen antwoord.

Destijds had ik een stijve knie en heb ik my twaalfmaal door de Bel laten masseren.

Herman s'Jacob,zoon van Eduard,was Burgemeester van Bussum geworden en vroeg het achterste heitje te koop om er een huis te bouwen, maar daar hy de prijs te hoog vond,zag hy er van af.

In Amsterdam werd zekere Gulden tot Lid van de Raad gekozen, een kerel,die als werkman by de Stadsreiniging was weggejaagd omdat hy in een schendblad B.en W. beledigd had.

Marie Steen las achtereenvolgens Ferd.Huyck,de Pleegzoon,de Roos van Dekama,de Voorouders en Elisabeth Musch.uit. Klaasje Zevenster had zy al vroeger gelezen.

Dinsdag 13 Juli vertrok Constance met de kinderen en Miss Haynes naar Bergün1322 A - na vijfde alinea ‘voor Frank gestemd.’

(misschien omdat mijn vader in die wijk predikant was geweest en de naam hen wat zei)./irD-v Henk logeerde by de van Kossems te Hoenderloo en fietste met

Smissaert naar Apeldoorn,vanwaar zy naar Hattem spoorden om er aan de studentenconferentie deel te nemen.

Fürst von Bulow werd op verzoek als Rijkskanselier ontslagen en door Bethmann Holweg vervangen.

Zondag 18 Juli schreef Cornelia my dat zy zich dadelijk moe gevoelde als zy in de tuin hielp aardbeien te plukken. Het orgelspel in de kerk hindert haar,maar zy was toch aan het avondmaal geweest.

Hansje ging Woensdag 21 Juli naar het Meisjeskamp te Lunteren en JW. verhuisde 26 Juli naar het huis van de Heer Reinders,dat minder lief gelegen maar dichter by de Arcke ligt (het huis der van Rossems). Een 20 b. 30 tal Denen, die de philanthropische inrichtingen in ons land bezochten,kwamen ook in Hoenderloo om het Doorgangshuis te zien,waar de Deense vlag uithing,het Deense volkslied gezongen en de aardrijkskunde van Denemarken behandeld werd.

Bleriot vloog het kanaal over en kreeg het legioen van eer. Ooms 6 o o y won met zwemmen in de Seine de eerste prijs.

Het socialistische Ministerie Clemenceau viel en werd vervangen door een dito Minister Briand. In plaats van onze Minister van Oorlog Sabron,die wegens ziekte aftrad,werd Generaal-Majoor Cool benoemd, die reeds in het jaar 1910 door Kuyper en diens satellieten ten val gebracht en door Kapitein Colijn vervangen werd.

Jonkvrouwe Teding van Berkhout,de stichtster van het Diaconessenhuis te Haarlem,stierf aet 76 en in Utrecht stierf Ds.E.E,Gewin, zoon van de Heemsteder predikant,die Beets opvolgde,en weduwnaar van Christine Kooy,een ultra,ultra orthodox predikant,die niet met Joh. Gunning durfde lopen.

Beatrix kreeg hevige krampen in de ingewanden,zodat zy gilde van de pijn. Van Praag liet Dr.Frank,een kinderdokter,roepen,die slappe thee,maar geen voedsel voorschreef,daar het kind doorvoed was. Het had hoge koorts 39»7. Van Praag gaf haar 's avonds een clysma van olie, een lepeltje slaolie,maar daarvan was zy doodziek geworden.

Vrijdag 30 Juli kwamen Fanny,Max en Lucy Cloëtta met hun kinders te Zandvoort in het huis van Frank,en terstond werd Max Cloëtta in consult geroepen voor Bea. Hy vond haar hardziek,maar schreef voor dat zy gevoed moest worden en clysma's krijgen om de oude stoffen te verwijderen.

In Spanje heerste anarchie. De reservisten,die opgeroepen waren om in Marokko tegen de Kabylen te vechten,vluchtten naar Frankrijk.

/ t c Z •*-n Barcelona beletten de burgers de militairen te vertrekken. Overal werd geroepen: Weg met de oorlog ! De Koning werd gehoond,kloosters werden in brand gestoken,want het waren vooral de papen op wieh het volk gebeten was. In Marokko sneuvelden officieren en soldaten by honderden,want de Kabylen schoten goed.

Max Cloëtta gaf een lavement van klei aan Bea om de wanden der darmen te versterken en de microben te doden en hy gaf hoop op herstel en zeide dat het gevaar geweken was.

Dinsdag 3 Aug. ging Marie met haar broer naar een tent in de Park- laan om " Jaap" te zien,een stuk dat in 1812 speelt,en kwam eerst te Ut thuis,terwijl Karei,die met Mauk by my logeerde,de Dollarprinses in de Kroon ging zien. Mauk bleef met my biljarten. Riet voor 12i lagen wy in bed.

Voor rekening van Tane schilderde Mad.Grammont,die Em's portret gemaakt had,ook dat van Max,dat even goed gelijkt.

Op 9 Aug. kwamen de Keizer en de Keizerin één dag en nacht by Graaf Bentinck te Middachten logeren met een gevolg van 30 personen en 150 koffers. Het stortregende helaas,zodat er van de illuminatie niet veel terecht kwam. De equipages van Graaf Bentinck waren alle met één soort zwarte paarden bespannen,de koetsiers hadden witte pruiken.

De Keizerin reisde met haar eigen beddegoed.

Te Detmold vierde men de 1900ste gedenkdag van de slag in het Teutoburgerwoud,waar Hermann aan het hoofd der Germanen de Romeinen onder Varus versloeg. Voor Hermann werd een standbeeld opgericht.

!üo2> Max had met Em in Louis van Loons auto tochten gemaakt naar Santam,

Lockhorst en Zuilen,waar een interessant archief is o.a.brieven van Alva. in 1672 had Condé er gelogeerd en vandaar was het kasteel gespaard gebleven en niet verbrand gelijk de andere kastelen. Het had Frits van Tuyll wel ƒ 25000,-gekost om het kasteel te restaureren. 'tls er zeer eenzaam,de tuin is klein en de lange weg recht.Tot Gouverneur van Ned.Indië werd de Minister van Koloniën Idenburg benoemd en de Waal Malefijt,afgevaardigde voor Breukelen en Lid van Gedep. Staten van Utrecht tot Minister van Koloniën,hetgeen de liberalen zeer afkeurden omdat hy nooit in Indi'é geweest was. Hy toonde echter een bekwaam Minister te zijn.

Frank logeerde in Bantam en ging daarna met Wilfried een reisje in België maken. Wilfried had in het jongenskamp enorm genoten en met uitnemende jongens kennis gemaakt. Constance was te Braunwald,een hoog liggend hotel in Glarus en Eric liep vlug over de bergen.

Louis was met de Renswouders by de hofdame op het Loo geweest,had het Park en het oude Loo gezien en H.M.ontmoet. ( Hiervan herinner ik my dat Lou daar was met Jet (de hofdame),Deeb en Max Taets v.A. De twee dames maakten een révérence,Max was net in dienst en salueerde dus,maar Lou maakte een diepe buiging,zodat hy de enige was,die de Koningin niet goed kon zien.)

David zond my een door hem genomen goedgelijkende photo van zijn [bùi vader. Maandag 23 Aug.kwam Henk uit Hoenderloo by my logeren. By zijn propaed.examen had Prof.Woltjer hem uit Augustinus' de Civitate Dei en uit Anax agoras laten vertalen. Dagelijks kreeg hy een Nieuw-Griekse cou - rant^van zijn vriend Athanasias Michas,aan wie Henk schreef : £15 tav Til 1 pc\ roC ÿo/ t^yTyv d.i.de dikwerf komende alias student. '

Dinsdag spoorde Henk naar Hilversum om het door Henriette Hartsen ter ere van Anna Heemskerk en Krüger te geven feestje by te wonen,dat echter in het water viel omdat het stortregende. De gastgn waren Kees Heemskerk en zijn vrouw,Madelon Heemskerk,een broer van Kruger,Victor Rutgers en zijn vrouw,Juffrouw Das uit Hilversum,de Heer Visser,de dolerende predikant van Schelven,Ferwerüa enz. Eerst werd gebabbeld,daarna in twee Janpleizieren naar een uitspanning gereden en op een groot terras thee gedronken,vervolgens in Jets vergaderzaal gegeten. Toasten van Jet en Kees Heemskerk. Toen het afgelopen was gooir het ontzettend en waren er noch jassen noch parapluies,terwijl het in de tuin stikdonker was, omdat de illuminatie mislukte en de vetpotjes waren uitgewaaid. In Jets huis werd een toneelstukje vertoond door Kees en anderen en daarna moest men in een kletter en door plassen naar het Station,zodat Henk kletsnat hier thuiskwam.

Nu Henk by my logeerde,konden wy 's middags samen biljarten otf 's avonds whisten als van Praag en Dora vrij waren. Ook onderhielden wy ons aller- /óof aangenaamst,want van Henk kon ik nog veel leren. Zaterdag 28 Aug.moest

hy in Hoenderloo gaan logeren,wat hy minder aangenaam vond. Ik miste hem en kreeg als povere vergoeding van hem een photo van Dr.A.Kuyper.

Rotterdam weéd besmet verklaard omdat de cholera er heerste.

Zaterdag 3 Sept.kwamen Frank en Wilfried uit België terug,waar zy Roche- fort,de Grot van Han,Dinant en Brussel bezichtigd hadden. Wilfried was weer gegroeid.Frank vertelde my dat Willem van Nierop na de dood der weduwe Hartogh,by wie hy 30 jaar lang als koetsier gediend had,op onbarmhartige wijze door de zoons zonder pensioen ontslagen was,omdat hy er zo lang in dienst was geweest. Echt smousenargument. Gelukkig was hy nu huisknecht by Louis Labouchere. Hy was getrouwd en had 5 kinderen.

Harmen Vos,voor wie Frank herhaaldelijk gepleit en geld noch moeite gespaard had,stroopte uit dankbaarheid in Bantam,weshalve Frank hem van zijn kantoor wegjoeg.

Ëm kreeg order om een rustkuur te doen,niet voor 9l op te staan,te 9-5- naar bed te gaan en aanstaande zomer berglucht in te ademen.

éo oh

De Amerikanen Cook en Peary beweerden ieder afzonderlijk de Noordpool bereikt te hebben,maar later bleek dat zy het zich verbeeld hadden.

Ter ere van de 34ste verjaardag van Herman Röell at ik by hem en Flora met Max en Em,de Heer en Mevrouw Bas Backer en Annie,de vrouw van Toon Röell,Burgemeester van Arnhem. Herman toonde my een door hem op een auctie gekochte gravure van Herman Alexander Röell,onze stamvader,als theol.Professor,toen hy nog jong was,zeer zeldzaam. Ook wees hy rekesten van de Duitsche Röells,wier stamvader Paul,een neveu van Herman Alexander, in de Mark woonde. Deze Duitsche von Röells eisen van de Staat der Nederlanden 12 millioen Mark voor in de 18de eeuw geleende 1000 Mark met de renten en tevens de titel van Baron.

Zondag 12 Sept.woonde ik in de Wale 4erk de doop by van Beatrix door Ds.Cler uit Leiden. Hy preekte over I Thess.5:17: Soyez toujours joyeux, priez sans cesse,rendez grâce en toutes choses. Ik kon weinig verstaan.

Bea was suikerzoet en het kindermeisje Geesje was beaming.Donderdag 16 Sept.keerden Frank en Wilfried naar Zandvoort terug en kwamen Jan Willem en David logeren,David in de plaats van Hansje,die by een val van haar wiel haar knie lelijk bezeerd had.

Van Kampen zond my het prospectus van Papa's biografie; prijs ƒ 9>75, gebonden ƒ 11,25; prachtexemplaar k ƒ 25,-.

Maandag 20 Sept.ging David voor het eerst naar de school van de Heer van Leyden op het hassauplein,na Zaterdag aldaar proeven van zijn bekwaamheid te hebben gegeven.

Daar Henk Dinsdag 21 Sept. zou komen logeren en ik geen ledikant meer had,liet Marie's moeder er een van haar uit het Schoterkwartier komen, éoov benevens haar wasstel. Ik gaf haar in overweging om Mina,Fanny's dagmeisje, te laten komen,maar dat weigerden zy uit vrees dat Vrouw te Veldhuis (de werkster) dan jaloers zou woraen. Voor Henk werd nu het zolderkamertje in orde gemaakt,dat er vrolijk uitzag.

In Haarlem werd een drietal geformeerd van Vunderink te Amersfoort, Creutzberg te Ymuiden en de Hartog te Heemstede.

In den Haag stonden voor de Rechtbank terecht Baron van de Capelle, Kolonel her huzaren,en de gewezen Overste Römer,omdat zy geduelleerd en elkander verwond hadüen. De Off.van Justitie eiste voor ieder slechts drie weken. Römer had v.d,Capelle voor een leugemaar uitgemaakt.

Fanny schreef uit Zürich aan Marie dat zy,voor 't geval zy gebrek had,uit haar linnenkast putten mocht en dit deed Mariét.

Zaterdag 25 Sept.kwamen Caroline en Hansje,die Henk verving en op 27 Sept.begon Hansje by Juffrouw Müller les te nemen. Die Maandag kwamen de meubels van JW.en Caroline en werden zy naar hun huis op het Floraplein 7 gebracht,dat JW.zeer practisch had laten verbouwen. Vier verhuiswagens werden gelost en al het goed vond zijn plaats op een paar kasten en JW's bureau na,die by my geborgen werden. JW.en Henk hadden te veel boeken.

Max kwam my op 28 Sept.de allerdroevigste tijding brengen dat Em de laatste dagen een wolk voor het linker oog had en Dr.waller Zeper gezegd had dat de zenuw verlamd was,dat het rechter nog goed was maar ook rusten moest.

éooS Fanny kocht het huis van Luit.Weiss om het te verhuren. Henk vertelde

dat hy zich in Amsteraam met de groenen geamuseerd had en een hunner,die op het Gymnasium te Zetten geweest was,oliedom was en de Aeneis aan Ovi- dius toeschreef. Davids school betekende niet veel,want wat hy te Arnhem in de 5de klas leerde,behandelde van Leyden pas in de 7de en zijn frans was abominabel.

Zaterdag 2 October verlieten JW.,Caroline,Hansje en David mijn huis en sliepen zy voor het eerst in het hunne,dat Caroline my daarop liet bewonderen.

Henk gaf my üe geëncadreerde portretten van Nicolaas Simon van Winter, Lore's overgrootvader en mijn oudovergrootvader en Lucretia Wilhelmina van Merken,diens tweede vrouw. Zijn eerste vrouw heette Johanna Muhl.

Henk zeide my dat Prof.Woltjer college gaf over Juvenalis en vroeg mijn berijmde vertaling te lezen. Hy wilde dat W/oltjer die ook las,maar dit is nooit gebeurd,omdat Woltjer later een hekel aan Henk kreeg en hem allerlompst behandelde zonder dat Henk er een reden voor wist.

Vrijdag 8 October promoveerde Louis,die cum laude zou gekregen hebben indien hy in zijn dissertatie ook over het beheer der Kerkelijke goederen geschreven had,maar dan zou zy te lang geworden zijn.

Marie schreef aan Cornelia en vroeg of zy haar nog wil te logeren hebben,maar juist toen kreeg zy een briefkaart van Cornelia om te zeggen dat zy de naaimachine had ontvangen,maar haar moeder die thans niet kon gebruiken omdat zy met haar voet in het kussen lag en het weinige werk, i\oocj dat zy te doen had,haar zó vermoeide,dat zy slecht sliep en hartkloppingen ' had. Om die reden voegde ik by Marie's briefkaart nog een woordje om te zeggen dat zy Maiie niet moest ontvangen als zy er tegen op zag. Daarop kreeg ik een brief van Cornelia van 8 blz.die,vóór dat zy Marie's briefkaart ontvangen had,haar proprio motu te logeren vroeg voor de volgende week en zy dan Zaterdag en Zondag blijven moest omdat Cornelia lust had haar Brugge te wijzen.

In geheel Europa riep men schande over het fusilleren van Ferrer, daar hy te Barcelona door een krijgsraad veroordeeld was zonder dat getuigen gehoord waren. Hy waé beschuldigd van als anarchist de opstand bewerkt te hebben,maar volgens Carrasco was zijn enige fout anticlerica- lisme,en dat kunnen de papen niet vergeven. Koning Alfonso had geweigerd gratie te verlenen,By het opruimen van een wrak by den Briel met dynamiet sprong de barkas met een luitenant en 4 man in de lucht.1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina