Bij gelegenheid van Victoria's begrafenisDovnload 2.18 Mb.
Pagina22/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   31

Alfred Nepveu bekeerde zich ten gevolge van de omgang met Capadoce en werd secretaris van het Zendingsgenootschap in Java. Voorts had hy een gouvernementsbetrekking. Bené Nepveu had zijn examen afgelegd en was als attaché te Peking geplaatst. Hy reisde er via Java heen om by Alfred te logeren.

Henk roemde buitengewoon Prof.Diepenhorst,die economie doceert en byzonder gemakkelijk spreekt. Henk was voor de militaire dienst afgekeurd omdat zijn ogen te zwak waren.

Sb) o In het Postkantoor ontmoette ik de Burgemeester van Edam Calkoen,

die in de Prov.Staten vlak by my gezeten had,maar my niet herkende en voor Prof.ïilanus aanzag en met veel strijkages herhaaldelijk diens titel gaf.

Jan Willem las Bunyan's Pilgrim Progress in het Esperanto.

Em consulteerde Prof.Straub,die weinig hoop op genezing gaf,maar een weinig vooruitgang in haar oog bespeurde en voortdurende rust voorschreef. Zy kon meer zien dan by het eerste onderzoek en de salicyl verdragen.

Vrijdag 22 Oct.vertrok Marie naar Sluis en leende Henk my een brochure van Dr.Abr.Kuyper over de vroomheid der taal.

De Off.van Justitie te Barcelon^die de doodstraf tegen Ferrer eiste, is op straat vermoord. De dader bleef onbekend.

Dinsdag 26 Oct.kwamen Fanny uit Zürich en Marie uit Sluis terug.

Zy vond Cornelia,die in Januari wil terugkomen,veel beter en was te Brugge geweest.

Hen allerprachtigst tafelservies,dat Catharina II in de 18de eeuw door Wedgwood had laten maken en deze met steden en landschappen had laten beschilderen,was sinds lang verdwenen,doch werd eerst nu in een der kelders van het paleis te Petersburg teruggevonden en is toen door de bon Tsaar naar Londen gezonden om tentoongesteld te worden.

In Griekenland maakte de Luit.ter zee Tybaldos zich met 300 man meester van het arsenaal en van een torpedoboot,maar aan diens opstand werd spoedig een einde gemaakt, de oproerige officieren en manschappen werden gedood of gevangen genomen,maar Tybaldos ontkwam.

De Koningin zeide aan haar secretaris van Geen dat haar kind op de Prins gelijkt maar een Oranjekeel heeft,daar het ontzettend kan schreeuwen.

Max bracht my een present-exemplaar van zijn boek,waarvan ik de mooie inleiding nog niet gelezen had. Max kreeg er slechts ƒ 200,- voor.

In de "Groene Amsterdammer", het Handelsblad en het Nieuws van den Dag stonden zeer waarderende artikelen over de Biografie,maar Henk zeide my, é>o/Z dat de Meester,een Nieuwe Gidsman,in de Nieuwe Rotterdammer een venijnig artikel geschreven had,voornamelijk gericht tegen Max.

Jamaica werd geteisterd door een orkaan en een zeebeving,die in de haven schepen deed vergaan,o.a.de jachten van de milliardair Astor en diens zoon,huizen verwoestte en de oogst vernielde.

naar Vunderink bedankte,werd een nieuw drietal geformeerd,de Hartog, Martens van Sevenhoven uit Eerbeek en A.de Visser uit Groningen.

Marie spoorde 15 Nov.met Vrouw te Veldhuis naar Amsterdam om de dag by de zuster van deze te passeren en kwam eerst te ll^ thuis. Zy hadden in het Paleis v.Volksvlijt de Negers en Negerinnen gezien met hun olifanten, die door de Berlijnse dierentemmer Hagenbeek werden rondgeleid. Een der negers steekt zich een ^gen in de keel, een ander spuwt vuur en een derde laat de olifanten kunsten vertonen. Zy en vooral de vrouwen schitterden van ringen en glazen ornamenten.

Charles Boissevain schreef aan Max dat deze te veel werk van Papa's gedichten gemaakt had,maar dat had Max met opzet gedaan omdat men wel 1,0)1 zijn romans maar niet zijn legenden leest. Quack was opgetogen evenals van Duyljde man van Thérèse Schwartze,en Dyserinck. Van Kampen had al 24 exemplaren verkocht van de prachteditie,die ƒ 25,-kosten en voorzag dat een tweede editie nodig zijn zou. De eerste werd dan ook binnen een maand verkocht.

Voor het Raadhuis hier in Haarlem stond op 19 Nov.het volk te kijken naar de afkondiging van het .huwelijk van de kapelaan der kerk op het Spaarne met een Amsterdams mé'isje. Zy zouden te Antwerpen trouwen.

Louise,de weduwe van'mf’jn broer Christiaan, spoorde naar Genua om per Rembrandt naa- Batavia te stomen en vandaar per trein naar Soerabaja,daar haar dochter Kiwin Vinkhuyzen op haar komst had aangedrongen.Charles Labouchere maakte van zijn recht van optie gebruik en kocht Bantam,wat Frank zeer teleurstelde,daar hy er in 1910 zelf in wilde gaan wonen.

Het regenae weer collectes,o.a.op één dag voor landkolonisatie te Rottevalle, v.interbehoef ten voor de Diaconie,Evangelisatie onder de Nederlanders te Ruhrort,Evangelisatie te 's Hertogenbosch,en Kerstfeest te Musselkanaal !

L°ii Henk zeide my dat er in de Nieuwe Courant een artikel over de Bio

grafie staat van de hand van de zeer moderne Lapidoth,dus niet vriendelijk. Henk liet het my lezen. Die Dapidoth kamt het boek af,keurt de biografie af,vindt de Eduard van Gelre lelijk,allerdomst,want nu het Boek is uitverkocht,valt alle kritiek in het water. Het trof my te lezen dat hy de van Lennepen een mooi ras noemt,wat ten opzichte van Papa,Saar en David waar is.

Zondag 28 Nov.werd Beatrix in het Diaconessenhuis gebracht,waer Dr. Westerman een abces doorsneed; van Praag had namelijk het middel van Max Cloëtta tegen steenpuisten niet willen aanwenden.

Fanny en van Lynden waren verontwaardigd omdat de Kerkeraad Max niet herkozen had als Regent van het Weeshuis op grond dat hy niet meer in Haarlem woont.

In het Chr.Schoolblad prijst Emous de Biografie en hoopt hy dat de Schoolcommissiën het Boek voor de Schoolbibliotheken zullen aanschaffen.

tornelia klaagde dat zy altyd koortsig was en het zelfs onder de dekens koud had,terwijl het suizen in de oren steeds voortduurde,zodat zy niet wil terugkomen zolang zy niet beter is. De kloosters brachten armoede in Sluis,daar zy het land kopen,dat de armen huren,de levensmiddelen in prijs stegen,meer politieagenten werden aangesteld,de Burgemeester meer traktement en ook een gemeenteambtenaar meer kreeg,zodat de belasting verhoogd was,terwijl de kloosters vrij waren.

Op 29 Nov. stierf de beroemde oogarts Karei Theodor Hertog van Beieren,jor^te broer van de Keizerin van Oostenrijk,die 5000 oogoperaties verrichtte.

David moest weken lang in bed blijven wegens bronchitis. Herhaaldelijk gaf De.Westerman een jaap in het abces van Bea en werd de materie onderzocht om te weten of zy tuberculoos is.

t>o/b Flammarion beweerde dat de komeet van Halley,die reeds in 1066,1456,

1819 en 1881 verschenen is,met reusachtige snelheid naderde én de mogelijkheid bestaat dat de staart,die 20 k 25 millioen mijlen lang is,de aarde omwikkelen zal. Voor 't geval zich dan de zuurstof van onze dampkring met de waterstof van de staart vermengt,moet al wat de aarde bevolkt stikken. Indien daarentegen een vermindering van stikstof ontstaat,zullen de mensen tot zulk een toppunt van geluk-en vreugde woruen opgevoerd,dat zy in extase de adem uitblazen. Wat er dus ook gebeure,sterven moeten zy toch. Intussen doorkruiste reeds vroeger de staart onze aarde zonder dat er een catastrophe het gevolg van was en dit was in 1910 evenmin het geval.

Op St.Nicolaasavond had Henk Papa's portret aan zijn vader gegeven met een lief Hollands vers en voor Hansje een Frans versje gemaakt, waarin falaise op Meyjes rijmt. JW. en David hadden ook tal van verzen gemaakt. Marie gaf mij een penhouder om brieven mee te openen met een toepasselijk vers van haar broer Willem,voorts borstplaat en een eigen gewerkte boekenlegger,haar moeder gaf my een asbakje.

Te Groningen werd H.J.Dieters in hechtenis genomen,tot voot kort Lid van Gedep.Staten,wegens verduistering en oplichting,gepleegd als Commissaris der Verg.Groot Grondbezit. Hy werd failliet verklaard en het passief bedraeg 7 ton. Hy begon als tramconducteur,werd rijk,maar verloor al zijn geld met speculeren.

é> bl}~ I*1 Berlijn beviel de vrouw van de conciërge Braun,na 27 jaar gehuwd

te zijn,van haar 27ste kind,van wie er nog slechts vijf in leven waren.

Zy voedde ze alle zelf.

Henk leende my The scarlet pimpernel van Baroness Ürczy.

Onder de critici van de biografie wilde de een meer van 't ene en de ander meer ban het andere weten. Eduard van Gelre is te uitvoerig,Ferü.Huyck te weinig besproken. On ne peut contenter tout le monde.

Van Rossem en Aletta ontfermden zich over twee Armenische wezen uit Urmia,die te Rotterdam waren gearriveerd na een voorspoedige reis,zonder een enkele vreemde taal te kennen. Zy moesten geheel gereinigd en gekleed worden,daar zy zelfs geen kam bezaten. De reis had ƒ 100,- gekost.Aan de Vrije Universiteit promoveerde A.G.Wientjes op een latijnsche dissertatie de Jacobo Gulio,een kwartijn van 160 bladzijden. Henk woonde de promotie bij en vertelde dat Prof.Woltjer in het Hollands geopponeerd maar Wientjes in het Latijn verdedigd had.

De arme kleine Bea kreeg de roos maar werd beter en kon 13 Dec.het Diaconessenhuis verlaten.

In de Haarlemmer stond dat Frank op Theo Heemskei k gelijkt,zowel uiterlijk als in zijn manier van spreken,gesticulatie en uien.

Marie las Ëlisabeth Musch niet zonder tranen uit. éo/S In Het Volk schreef Jan de Roode een artikel over Frank waarin hy hem het wonderdier noemt,de aap van Theodor,in uiterlijk en gebaren,wel een bewijs hoe nijdig de socialen nog zijn dat Haarlem voor hun partij verloren is.

De Koning van België lag op sterven en werd bediend,waarop de paus hem zijn zegen schonk,wat hem zeker wel geholpen heeft !! Zijn maitresse Baronne Vaughan,dochter van een conciërge La Cróix,die een villa te Laeken bewoonde,en by wie hy twee zoons verwekte,bezocht hem dagelijks,maar zijn dochters Louise en Stefanie weigerde hy te zien,wat het volk zeer verontwaardigde. Hy stierf in de nacht van 16/17 Dec,aet.74. Op de vraag aan de paap,die hem bediend had,of de Koning met Vaughan morganatisch gehuwd was,antwoordde de jezuiet ontwijkend dat de Koning met de Kerk verzoend en dit voldoende was!! Schauderhaft! Zijn vrouw was de Aartshertogin Maria Henriette,die in 1902 stierf. Hun enige zoon Philippe stierf 1869,oud 19. De opvolger Albert,geb.1875,getrouwd in 1900 met Ëlisabeth,derde dochter van de onlangs overleden Hertog van Beieren,de oogarts. Zy hebben twee zoons. Albert is de tweede zoon van Leopolds jongere broer Philippe,Graaf van Vlaanderen en van Maria von Hohenzollern,wier oudste zoon Baudouin stierf.

é>ö/a Jan Druyvesteyn,bygenaamd Jan Polka,die te Parijs woonde,liet zijn

' vermogen na aan de Verg.voor Kunst te Haarlem,+ 7 h. 8 ton,maar daar de notaris Pollones verzuimd had na 30 jaar opnieuw rechtspersoonlijkheid aan te vragen,beslisten Rechtbank,Hof en Hooge Raad op de vordering der erfgenamen,dat de Verg. er geen recht op had,zodat nu het fortuin aan de enige zuster van de erflater toeviel,die in het krankzinnigengesticht Meerenberg verpleegd wordt,en later aan verre neven en nichten,o.a.aan Mevr.Roeters van Lennep en Mevrouw Weerts en ook een bagatel aan Sophie van Meeteren.

Henk meende dat voor 't geval Koning Leopold met zijn meid getrouwd was,hun wettige zoon recht op de troon had,maar dit is niet juist daar het huwelijk niet zou gelden omdat het zonder de toestemming der Staten Generaal gesloten was.

Dinsdag 21 Dec. woonde van Praag 's avonds een debat by tussen Ds.de Hartog en de anarchist Domela hieuwenhuys over de vraag of de Wetenschap al dan niet de Godsdienst verdringt. Het was er stampvol,maar dood bedaard. De Hartog sprak met hartstocht en veel gebaren en raakte in het jpoio zweet,maar Domela dood eenvoudig en gewoon.Zy hadden elkander de hand gegeven. Domela eindigde met te zeggen dat hy de Hartog voor een deïst hield en Ferrer voor een martelaar. Er werd gecollecteerd voor de vrije school in Spanje.

Op zijn landgoed de Heilige Berg te Leusden overleed Sjoerd Anne Vening Meinesz,vroeger Burgemeester eerst van Rotter- later van Amsterdam, Lid eerst van de Tweede,later van de Eerste Kamer,aet.76,een knap maar koud modern mens,een stijve Fries. Ook stierf Ds.van der Flier,31 jaar predikant in den Haag en hofprediker. Hy doopte de Koningin,nam haar aan, zegende haar huwelijk in en hield toespraken by de begrafenis van ettelijke Oranjevorsten.

Op 29 Dec.kreeg ik een lange brief van Louise d.d.8 Dec.»geschreven aan boord,maar verzonden uit Colombo (Ceylon).Zy had een goede reis gehad met 87 passagiers,onder wie de nieuw benoemde G.G.Idenburg,met zijn vrouw en kinderen,die allervriendelijkst waren; een zendeling,die Zondag godsdienstoefening hield en 20 kinderen. De Kommandant deed de reis voor de 180ste maal. De voornaamste distractie bestond in eten en drinken. Van 6-9 ontbijt,warm of koud,brood,gort,allerlei vlees,koek,jam,radijs en vruchten, thee,koffie of chocolaat; te 11 uur bouillon,bessesap oJ>- ijs, te 1 uur copieuze lunch,te 4 uur theejkoekjes, te 7 enorm diner met ijs, gebak en koffie en te 9 uur thee. De Heer en Mevrouw Idenburg hadden veel last van zeeziekte. ,lol! Cornelia schreef op 28 Dec.dat zy zich te ziek gevoelde om terug

te keren en vroeg Miek te logeren,voor 't geval zij in het land kwam.

Tane zond my haar photo met die van Lilian en de poes op één plaat. Zy was 88 en Lilian 37.

By JW. en Caroline speelde Hansje voor my de beeldige aria uit de Freischütz: Leise,leise enz.op de piano,terwijl David op de fluit accompagneerde.

De Pélerins hadden een bazar gehouden ten bate van de Lighal voor tuberculozen,die ƒ 465»- opbracht,maar waarvan Anna Pélerin ƒ 65- afhield onder voorgeven die aan thee en dienstknecht te hebben gespendeerd. Het was er stampvol geweest en er was piano gespeeld door Ankie, Aernout en de meisjes Pélerin.

In het Diaconessenhuis in den Haag overleed de onderwijzer uit Hilversum J.Smelik,die vroeger aan het hoofd stond der Chr.School te 's Gra- veland,en toen o.a.les gaf aan Dora,waarby hy nu en dan in slaap viel.

Hy was een anemisch,saai man en werd niet ouder dan 46. Zijn vrouw is, geloof ik,de dochter van de conciërge van Prins Frederiks paleis.

EINDE 1909ANNO 1910

w öZZ~ op Nieuwjaarsdag kreeg ik tal van brieven en kaartjes en veel visites. Vóór de middag Dora en van Praag,Hansje en David en de broers van Marie met haar schoonzuster,en na drieën Fanny,Max met de vier jongens,Frank en Constance met hun trio,Jan Willem en Henk,Röell en Flora en van Meeteren.

Henk kreeg een brief van Willem Kloos,die hem vroeg waarom hy als Redacteur van de Nieuwe Gids geen exemplaar van de Biografie ter recensie ontvangen had,waarop Henk die brief aan Max ter beantwoording zond.

Cornelis schreef dat nu Swaenenburgh verkocht was,de koper,een Roomse uit Hilversum van plan was de gehele plaats tot weiland te maken en deze winter 160 bomen verkocht zouden worden. Daar Geertje Vogel nog twee jaar huur had,zou de boerderij eerst dan worden afgebroken. Omtrent het huis was nog niets beslist. Eerst vreesde men dat er een klooster zou gebouwd worden.

Donderdag 6 Januari,mijn 80ste verjaardag,kreeg ik bloemen en manden met prachtige bloemen,tulpen,réséda's enz.van de Pres.van het Hof,van de t->0 2.3 Eroe.Gen.Baud en de vier leden,die nog met my gezeten hadden. Verder van

Telders,Marie s'Jacob en Henriette Hartsen,van Lotje van Lennep,Anna Prins, van de meisjes Pélerin,van Roelof en Dicky. De éne mand was gevuld met rode tulpen,de ander met witte seringen,lelietjes,bosviooltjes;een derde met mimosa en tulpen. Mijn salon was in een bloementuin herschapen.

Aan cadeaux ontbrak het evenmin. Fanny,Max en Em gaven my 12 beeldige theekopjes,suikerpot en melkkan,Fanny bovendien twee romans van Barpness Orczy: The Emperor's Candlesticks en By the Gods beloved; JW.en Caroline een voetezak en nieuw baby's licht in de gang, Frank fijne sigaren en een photo van hun kinderen. Van Miek de "Uithangtekens en Upschriften^van Papa en ter Gouw. Dora en van Praag een tafelkleed. Maurits,Louis en Carel "Portretten en Kritieken'van de la Saussaye; Henk "Het Leven van Sara Burgerhart"; Hansje zeep en pleisters,David een kistje voor postzegels; Tane "De Gouden Eeuw" van Dr.Muller; Cornelia een kist met appelen en drie door haar genaaide zijden dassen; van Marie en haar moeder een Agenda en een loM trommelt je. Van Herman en Flora Röell "Overheersching en Vri jwording’door Joh.Naber;van Marie en Jet ^artsen een zilveren suikertang.

En dan van de 17 kleinkinderen van Lennep uit Grootpapa's tweede huwelijk,(dus geen Laboucheres) een grote photo van het Huis te Manpadt met het inrijhek,en twee kleinere van de zaal met een kaligraphische opdracht aan my, luidende: "Aan Jhr.Mr.M.J.van Lennep wordt deze afbeelding van het Huis te Manpad op zijn tachtigsten geboortedag aangeboden door zijne Neven en Nichten van den tak van Lennep-van de Poll,6 Januari 1910, en boven die opdracht de wapenborden gekleurd van van Lennep en van de Poll,die boven de voordeur prijken. Op de tweede bladzijde is het volgende gedicht van Karei van Lennep gelithografeerd in de maat van de Holl.Duinzang, waar uw kindren op heden,de harten vol dank Uwen tachtigsten jaardag begroeten,

Op de trap van Uw woning - zoo stil meest - de klank Wordt gehoord van zich reppende voeten,

Waar Uw kroost en Uw nakroost zich hartlijk verheugt Dezen morgen te mogen zien lichten,

Daar leeft mee in hun dankbare blijdschap en vreugd Een zeer groot getal neven en nichten.

Want ook zij komen voort uit den krachtigen stam Met zijn tallooze takken en loten,

Die op 't Manpad zoo kloek tot ontwikkeling kwam,

Waaruit Uw geslacht eerst is gesproten.

(fbfö Van dat Manpad,waar Gij ook zoo vaak zijt geweest

Als de speelkameraad onzer vaadren,

Waar men immer waardeert nog Uw tintlenden geest En met eerbied Neef Maurits ziet naadren,

Van dat Manpad,waar 't wapen den gevel versiert Van de Grootouders onzer geslachten,

Groen omkranst door den wingerd,die,snel als hij tiert,1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina