Bij gelegenheid van Victoria's begrafenis


Een familie-embleem is te achtenDovnload 2.18 Mb.
Pagina23/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31

Een familie-embleem is te achten,

Van dat Manpad,ons allen en U ook zoo waard,

Zij het beeld U vol eerbied gegeven,

In de hoop dat het gaarne door U wordt aanvaard Als een hulde Uwer nichten en neven.Ik kreeg 12 telegrammen,45 brieven en briefkaarten van vele familieleden, vrienden, kennissen, zelfs van de Hooidconducteurs en Controleurs , . van de electrische tram.

Reeds vóór de middag kwamen Vrouw te Veldhuis, Mar ie Fletterman met haar kind,Geesje met Norman,Flora Röell,vier kinderen van Otto en Lotje v.L.,Fanny,Caroline,Henk en David,Frank en Constance met hun kinderen,en 's middagê kwamen Cateau v.L. Louk en Syl v.L. Lotje,de van Lyndens,Herman Röell,Annie Broos,von Mühlen,Pélerin,Otto,Roelof en Dicky met Warner en Sylvia,David en Bella met Fiti,Totie en Frans,Sofie v.L.met Cécile en Irene,Anna Prins,Mia de Marez Oyens,Anna Pélerin met Netty en Renée,Sannie en Jetty Dólleman,Anna Bijleveld,en als laatsten de Burgemeester en de Commissaris der Koningin. Voorts kwamen mijn kinderen en kleinkinderen,in zoverre zy in stad waren.

bij vergat nog te vertellen,dat de salon,waar vroeger twee bedden

'stonden,in een nieuw pak gestoken was. De bedden waren weggenomen,op de vloer lag een door Fanny geleend Deventers tapijt. Zowel zy als JW.en Caroline hadden stoelen gezonden,en de spiegel zowel als de hanglamp waren op last van Frank met klimop behangen. Droste had gebak en sandwiches gezonden,maar deze waren droog en lelijk.

Van Zuylen,Ernst en Louis van Loon zonden niet eens kaartjes,en Henrick S.v.L.kwam my eerst de 8ste feliciteren.

Zaterdag 8 Jan.kwamen Fanny,Max,Jan Willem,Caroline,Frank,Dora en van Praag eten: Groentesoep,vleespasteitjes,kalfsfricandeau met doperwtjes en kalkoen met appelmoes. Het dessert bestond uit taart,druiven,appelen en mandarijntjes en en fait van wijn was er lichte Bourgogne,die Frank gezonden had en Muscaat. Johanna van dora hielp Marie dienen. Constance kwam nog vóór het dessert. Fanny had al het porcelein,glaswerk,tafelzilver en de messen gezonden en voorts voor druiven en alcoholvrije wijn gezorgd. Het was een onvergetelijke heerlijke dag en ik was niet moe.

Dinsdag 11 Jan. werd ik in Dunewalde gevierd. Te 6-5- trok ik mijn rok aan en te 7 uur kwam Fanny met Henriette Hartsen,die by haar logeerde, my afhalen,waarna wy Anna Prins ophaalden en naar Dunewalde reden. Aldaar verenigden zich + 35 gasten,o.a.david en Bella met hun oudste drie kinderen,Louk en Syl,Cateau,Otto en Lotje met Louis en Aernout,Sofie met Irene, JW. en Caroline,Frank en Constance met Henk,Hansje,David,Wilfried,Sylvia en Eric,Dora en van Praag,dus uitsluitend van Lennepen.

Te 8 uur precies werd in de zitkamer van Max Papa's toneelstuk "Een Dichter aan de Bank van Lening" opgevoerd. Louis stelde Vondel voor en geleek op diens portret,Ankie zijn dochter Anna,Wilfried,Eric,Aernout en David (als meisje gekleed) Vondels kleinkinderen. Totie de Burgemeestersvrouw,Hansje Agnes Block,Maurits Constantijn Huyghens,Carel Antonides, Louis (zoon van Otto) Bleesen en Henk Reiniesen. Zy speelden allen meesterlijk en ik zou niet weten wie de kroon spande. Louis had de zwaarste rol,maar kende die perfect en sprak duidelijk,Ankie was beeldig,Totie schitterend en Henk speelde meesterlijk zowel als hy acteren moest als wanneer hy sprak. Het waren allen geboren acteurs,gelijk van beschaafde dilettanten te verwachten was. Tot zelfs achter in de verandah hadden de gasten alles kunnen verstaan.

Du volgde een pauze,waarin thee en gebak gepresenteerd werd en daarna werd Papa's klucht "Stoffel en zijn broers" opgevoerd. Ankie speelde voor de moeder en zag er allerliefst uit,Mauk,Louis en Henk voor de oudste drie zoons,Carel voor Stoffel,Sylvia voor Antje,Louis(0tto's zoon) voor de woekeraar,Wilfried voor de balletmeester,David voor de toneelknecht iöil en Aernout voor de minnaar van Antje. Ook in dit stuk speelden allen weer even voortreffelijk als in het vorige,vooral Mauk,Henk,Louis van Otto en Ankie,maar de kroon spande Carel als Stoffel omdat hy meer acteren dan spreken en veinzen moest een stoffel te zijn en als Harlekijn geld te sparen.

Aan het slot droeg Maurits in de rol van Huyghens het volgende door Max vervaardigde gedicht voor,waarby hy zich in de laatste regels meer bepaald tot my richtte.In den nevel,die de toekomst voor mijn blik verborgen houdt,

Mag mijn oog thans binnendringen; 'k meld U wat het daar aanschouwt, 'k Zie,mijn Vondel,U gelauwerd door een dankbaar nageslacht,

En twee eeuwen nog na deze grootsche hulde U toegebracht;

'k Zie een standbeeld U verrijzen in 'U dierbaar Amsterdam,

waar Uw naam steeds blijft gevestigd,waar Uw roem zijn oorsprong nam,

'k Zie een grijsaard,jong van harte,die dat standbeeld blij onthult,

Dat de kroon zet op zijn arbeid,dat zijn diersten wensch vervult,

Hy,zelf dichter,die den blik op U,zijn meester,hield gericht

En in d'uitgaaf van Uw verzen zich een eerzuil heeft gesticht,

Die als schrijver nog blijft leven in het hart van Nederland,

' t Volk,waaraan Jacob van Lennep al zijn liefde had verpand.

'k Zie nog verder; 'k zie zijn zoon thans midaen in een blijden stoet Die den tachtigjaargen grijsaard als hun stamheer vrolijk groet.

Hem,den vader en oudvader roepen kind en kleinkind saam 't Welkom toe,den zegen smeekend van des Heeren heilgen Naam.

<5632. Werker waart Gij al Uw leven,'t zij Gij neerzat in de zaal,

Waar het recht wordt uitgesproken,'t zij Gij in de heiige taal 't Woord van Israëls profeten overdacht,en hun tot tolk Door Uw Schriftverklaring strektet bij ons Nederlandsche volk.

Vredig zij Uw levensavond en verhelderd,waar 't gezicht Naar de Stad des Grooten Konings,'t hemelsch Sion,blijft gericht. Déar reeds wachten U Uw dierbren door 't geloof in Christus' Kruis; Hier wacht rustig Gij de stemme,die U oproept naar Gods Huis.

Na de afloop der voorstelling gaf Em my een Album,waarin voormeld gedicht geplakt was en voorts de door haar genomen photo's waren van alle spelers in hun costuums. Alles was op tijd afgelopen,zodat ik te Ui thuis was en goed sliep.

De volgende avond zou de voorstelling herhaald worden en kwam Fanny my opnieuw te 7 uur,ditmaal met Marianne Gunning,afhalen en verenigden zich in Dunewalde enkele gasten van Dinsdag (Bella,Frans,Constance,Caro- line,Dora en van Praag) en voorts anderen: Henri Deutz van Lennep en zijn vrouw,Piet Berkhout,een zoon en dochter van wijlen Jacob Boreel en Keetje Prins,nl.Marguerite en Constant,beide,schoon pas 18 en 17 jaar,zeer groot en beeldschoon,Juffrouw Muller,de drie meisjes Pélerin,01ga Burdet,een jongen Oosterhoff en zijn zuster Louise,de Clercqen zijn vrouw,dochter van Eduard s'Jacob met 3 kinderen,Carrie Bienfait met een broer,Corry van Tuyll-Boreel enz.. Jan Willem was te moe om te komen en Frank had er genoeg van.

Er werd opnieuw onverbeterlijk gespeeld,vooral door Louis,Ankie,

Henk en de zoon van 0tto,maar Mauk,Carel,Wilfried en Sylvia verstond ik niet zo goed als de vorige avond,wat ook aan mijn doofheid te wijten was. In Stoffel en zijn broers werd nu ook het slot vertoond als Stoffel in zijn Harlekijnepak binnenkomt. Ankie als oude moeder,Mauk als Officier, Louis als procureur,Henk als schoolmeester,Otto's zoon als de oude woekeraar en Carel als Stoffel waren weer uitmuntend. Aan het slot droeg Maurits weer het gedicht van Max voor. De costumes waren meest eigen werk van Em,Constance,Caroline,Adrienne en Bella,de andere waren gehuurd.

Max vertelde my dat de beide avonden telkens ruim ƒ 21- aan fooien ontvangen was. Tel ik daarvan de ƒ 5,- af,die ik elke avond gaf,dan hebben de overige 30 gasten niet veel gegeven.

Miek schreef dat zy uitslag had aan de toppen de/ middelste en wijsvinger van de rechterhand,die pijn doet,zodat zy met moeite de pen hanteerde en er dus geen kwestie was van op reis te gaan.

Lö3'i Maurits werd in de plaats van Bicker op een traktement van ƒ 2000,-

benoemd tot Directeur der Amst.Brandassurantie My,waarvan Frank en van Meeteren Raden van toezicht zijn. Later bleek dat Bicker maar steeds aan de aandeelhouders dividenden had uitgekeerd,ofschoon er geen winst behaald was en Mauk er was ingelopen.

Ik schreef 8 bladz.aan Alexander van Lennep,hoofdingenieur te Sema- rang,ook om hem te bedanken voor zijn aandeel in het cadeau der photo van het Manpad,maar kreeg nooit een antwoord.Cornelia schreef dat zy dagen, lang weer ellendig geweest was en met de handen tegen het hoofd heen en weer gelopen had en het nog niet beter was.

Henk leerde Hansje Grieks lezen en gaf haar les in het Latijn.

Maandag 17 Jan.reden Fanny,JW.»Caroline en ik te ll-j naar het Manpad,waar Loukie en Sylvia ons eerst het gehele huis wezen,dat Caroline nooit gezien had en ik opnieuw enorm vond; by het binnenkomen links de vroegere biljartkamer,thans ontvang-en zitkamer,dan de zitkamer (vroeger kamer van Aernout),een kleine kamer,waar ik oudtijds logeerde,een grotere,waar Jan Dedel of Melle Roulet plachten te slapen,daarnaast,tegenover de voordeur USf aan het eind van de lange gang de zeer ruime eetkamer met drie ramen en het door Andriessen op last van mijn oud^vergrootvader David van hennep beschilderde behangsel. Rechts daarvan Grootpapa's studeerkamer,portaal, kast en &rap naar het onderhuis.

Komt men door de glazen voordeur binnen dan vindt men rechts de reusachtig grote zaal waar oudtijds 's avonds thee gedronken en hombre gespeeld werd. Halverwege de trap naar boven is een kamertje,dat het citroentje heet en waar men mijn vader stopte,als hy kwam logeren,en waar nu een der dienstboden slaapt. Op de bovenverdieping zijn tal van kamers, daarboven een enorme zolder en het onderhuis is niet minder groot.

Ofschoon de plaats zeer vochtig is,is het huis kurkdroog. Na de lunch liepen wy de moestuin door,die een mijl lang is,toonden aan Caroline de beuk,waarin mijn overgrootvader Cornelis v.L. de letters■C.v.L. en C.v.d.P. met het jaartal 1778 gesneden heeft en doorwandelden wy de gehele plaats.

Fr woei een harde,gure wind. 'ie 3 uur reden wy weg.

Laar Boris de laatste tijd hard achteruit ging,steeds akelig hoestte, al zijn tanden verloren had en vol boze zweren zat,begreep ik hem niet langer te kunnen houden en nam ik de gelegenheid,nu ik op het Manpad was, waar,om hem in de Parklaan,waar zulks pijnloos geschiedt,te laten afmaken. Thuis komende vernam ik van Marie,dat zy de moed niet gehad had van alleen te gaan en daarom haar schoonzuster had meegenomen en het arme beest naar het lokaal in de Parklaan gebracht had,waar het in een oogwenk door chlo- Lt>lb roform gedood was. Wy betreuren Boris nog steeds en ik kan er niet toe

besluiten een andere hond te kopen. Ik had hem 1 April 1902 te Karlsruhe voor slechts 40 Mark gekocht en hy had ons gedurende die 8 jaar trouw geé diend.Hy liep nog zo vlug en bleef nog zo waaks.

De Rechtbank te Haarlem wees een zonderling vonnis door een getuige, die geweigerd had de eed af te leggen op grond dat hy niet aan God geloofde, van rechtsvervolging te ontslaan op grond dat het artikel van het Wetboek van Strafvordering,waarby de eed gebiedend is voorgeschreven,naar de thans bestaande (dus godloochenende) meningen moest verstaan worden!! Nota bene! de Hooge Raad heelt reeds in 1884 beslist dat de eed verplichtend is.

Het Amsterd.Hof van "Barmhartigheid" verminderde de straf van de onverlaat,die Leupen kreupel geschopt had,zodat hy altyd een stijf been zal houden,van vijf op twee maanden.

In den Gulden Winckel stond een niet zeer bevredigend artikel van Esser over de biografie van Papa. Plet één opmerking kon ik my verenigen.

Hy miste evenals ik het jaartal boven de hoofdstukken.

Zondag 23 Jan.zeide Frank my dat Ds.Posthumus Meyjes,dien hy 's morgens te Zandvoort gehoord gehad,de geschiedenis van Jona voor een fabel had versleten,ofschoon de Heer gezegd heelt: Meer dan Jona is hier!

De volgende dag kwam Frank met de timmerman Becker,en I-5- uur later kwam een verhuiswagen met kasten,chiffonière en platen,die nu deels in hod} het salon,deels in de biljart-en deels in mijn zitkamer prijken. Het salon vooral is daardoor prachtig geworden.

Op 18 Jan.was Frank my met een vigilante komen halen en waren wy naar de photograaf Zweers gereden,die negen afdrukken van my nam: zittende, staande,leunende,in mijn winterjas,de hoed op,zonder hoed,alleen het hoofd, en toen Frank ze my de 25ste bracht,vond ik die in mijn overjas met mijn hoed op en die waar de Bijbel vóór mij ligt,het duidelijkst. In de Bijbel waren de woorden te lezen:"Hoe is Uw naam? Mijn naam is legio." Maar Frank vond een andere beter,liet door de Bussy lithograferen en zond tal van exemplaren rond. Het was jammer dat ik een vertrokken gezicht er op heb, misschien omdat het in het atelier zo koud was en ik steenkoude voeten had. Het regende toen by stromen.

Parijs en tal van steden en dorpen werden overstroomd doordat de rivieren buiten haar oevers getreden waren.Tot Burgemeester van Amsterdam werd benoemd Toon Röell,Burgemeester van Arnhem, Ernst van Loon gaf een bal ter ere van zijn petekinderen Olga van Eeghen en May,dochter van Louis van Loon,wiens vrouw recipieerde. De zaal was in een bloementuin herschapen en ieder der vijftig meisjes kreeg een goud horloge cadeau.

óp-Jö leder trachtte de komeet te zien,Henk en David liepen er voor naar de Leidse Vaart,maar het sneeuwde destijds sterk.

In Frankrijk bleef de toestand treurig. Huizen stortten in,bruggen werden weggespoeld. Het gebouw,waar de Staten te Parijs vergaderen en dat der Duits«-Ambassade waren slechts per schuit te bereiken. Voor de noodlijdenden was voor 800.000,- francs ingeschreven.

Henk lag 30 Jan.in bed met influenza,kreeg hoge koorts en viel flauw. Cornelia schreef dat haar moeder haar huisje voor ƒ 2.000,- had verkocht en het nieuwe ruim ƒ 1.500,- zou kosten en op naam van Cornelia komen zou.

Op verzoek van Dr.Abr.Kuyper benoemde de Voorzitter der Eerste Kamer Schimmelpenninck van der Oye van Hoevelaken drie leden om een ereraad te vormen ten einde te onderzoeken of hy de Heer Lehman een decoratie bezorgd had door tussenkomstjvan Juffrouw Westmeyer ter beloning van het feit dat Lehman een grote som gelds aan Kuyper voor de verkiezingen gegeven had.

De uitgever van Kampen bood Max voor de tweede uitgave ƒ 100,- aan, e^J^ofschoon hy op de eerste ƒ 3*000,- gewonnen had.

Weer kwamen twee knechts van Becker zes kisten uitpakken,waaruit pendules, een etensservies,lampenballons enz.te voorschijn kwamen.

{ Ik vermoed dat dit meubels waren,die Tante Constance van haar ouders uit het Slot te Zeist geërfd had,want Becker is een bekende verhuizer,meubelmaker enz.uit Zeist. )GL>

Op 4 Febr.beviel^Kiewin te Soerabaja van een Christiaantje. r^rnst van Lennep vertelde my dat de predikant Hulsman, schoonzoon van Cees Hartsen,te Groningen van de kansel verkondigd had dat hy modern geworden was.

Frank kocht voor de My Overbosschen twee akkers,elk van 1 bunder,meest water en Gestriipp, achter het bosch van de Beer voor ƒ 1400,- van de Stichts- Ankeveensche polder en liet die voor ƒ 516,- tot weiland maken. Frank werd te Landvoort Kerkvoogd.

Op 9 Febr.mocht Henk voor het eerst opstaan en de visite ontvangen van zijn vriend Bob Suermondt,student te Amsterdam.

Jan Willem had een voordracht van Prof.Fabius aangehoord,oie de onzin verkocht dat Adam en Eva gereformeerd waren.

Henk kreeg last van van Praag om dagelijks een uur te wandelen of te biljarten,daar hy te weinig beweging nam. Hy leende my enige nummers van Le Spectateur du Hord,een blad dat de Emigrés uitgaven ten tijde der Franse revolutie en later en ik vroeg per brief aan Juffrouw Naber of zy het kende. Zy antwoordde ontkennend en toen schreef ik haar opnieuw dat het er niet op aan kwam daar er niets in voorkomt dat voor haar boek van belang had kunnen zijn.

Frank stelde voor de "Ruige Boel" aan Eyma te verkopen. Dat bosch is 2.36.20 H.A.groot en werd voor ƒ 1800,- toebedeeld,maar is ƒ 2.000,- waard per H.A.

Zekere Prof.Drewes beweerde in Berlijn dat de Heer Jezus nooit bestaan heeft. Daarover werden tussen Hoogleraars en predikanten debatten gevoerd en kwamen de gelovigen er rond voor uit wat de Heiland voor hen geweest was,en dit hun op zichzelf reeds de zekerheid gaf dat Hy leeft.

Van Meeteren zeide my dat Maurits uitmuntend voldeea en in de vergadering duidelijk verslag deed en zó goed au fait was dat men het er voor kon houden alsof hy jaren lang in het assurantievak werkzaam was geweest.

Henk at te Amsterdam by Ernst van Lennep met Eveline Maud Hilda van Lennep,geb.a/d Piraeus op 11 Juni 1887,dochter van onze gezant te Athene en van Eveline Maud Ogilvy. Zy had een Hollandse kindermeid gehad en sprak zeer goed Hollands,maar Henk,die naast haar zat,sprak ook Nieuw-Grieks met haar. Hy vond de oudste dochter van Êrnst,Louise,niet mooi,maar hy zeide my dat hy pleizierig met haar had kunnen praten.

JW. hoorde een zeer onderhoudende voordracht van Ds.Muller over Afrika, dat nog vol edele metalen zit,zodat het eenmaal een centrum van industrie en fabrieken kan worden.

Henk leende my een griezelig boek van Poe vol vertellingen,voorts l'Art chez les fous van Manel Réja,dat nog griezeliger is,en de Prinses Orsini van Mevr.Bosboom Toussaint.In Filadelfia brak een staking uit en vernielden de stakers de tramwagens. Voorts deden zy met dynamiet de remises in de lucht vliegen,waardoor 800 wagens vernield,2 personen gedood,9 dodelijk,91 zwaar verwond, onder wie 40 politieagenten en 1000 lieden licht verwond werden. Van de 3000 trams reden er slechts 100 en de handel stond stil.

Friesland stond voor een deel onder water.

b

> 0V£

Daar de achtergevel moest geschilderd worden,begon men op 8 Maart die af te bikken,weshalve ik naar mijn slaapkamer verhuisde. Jan Willem leende my de la Saussaye's beoordeling der biografie van Papa. Mijn buurvrouw,de weduwe Muller,vond die kritiek beneden kritiek.

Een Duits geleerde berekende dat de ster,welke de Wijzen gezien hebbende komeet van Halley moet geweest zijn,die 12 jaar vóór Christus verschenen is,maar in dat geval zou Hy 44 jaar oud geweest zijn toen Hy gekruisigd werd. 1'ÜCoxZSj*1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina