Bij gelegenheid van Victoria's begrafenisDovnload 2.18 Mb.
Pagina26/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Woensdag 5 Oct.reed ik per tram van 9i naar Amsterdam en bezocht per lijn 2 van de Werk in zijn huis,P.C.Hooftstraat 40. Hy was allerhartelijkst en zeide my dat hy reeds nu zijn ontslag kon vragen met behoud van zijn volle traktement,maar nog een half jaar President wilde blijven. Vogel wilde ook heengaan,Karseboom achtte hy te jong om hem op te volgen éöcj / en Henny was wel knap genoeg,maar een neetoor, die met iedereen overhoop

lag. Van de Werk liet zijn vrouw boven komen,die ik niet zou herkend hebben, daar zy oud en grijs geworden was.Hun nu al 12-^ jaar getrouwde dochter had geen kinderen en deed tot hun leedwezen veel aan Christian Science; hun oudste zoon had een fabriek in Oostenrijk,de jongste was thuis en deed niets. Van de Werk zelf is eerst subst.Off.van Justitie in Rotterdam en Lid van de Tweede Kamer geweest en in 1884 Lid van het Hof geworden.

Op 1 Hov. zouden er drie Kamers geformeerd en door slechts drie Raadsheren recht gesproken worden,wat in 't voordeel van de boeven is.

Mevrouw v.d.Werk vroeg my te blijven lunchen,maar ik moest weigeren omdat ik nog Vogel wilde zien. Ik liep dus tegen 12 uur naar het Paleis van Justitie,waar de bode Quant my zeide dat de zitting nog wel wat duren zou. En inderdaad,eerst te kwart vóór énen liep die af en kwamen de Heren binnen,van wie ik alleen Vogel en Karseboom kende. De anderen,Henny,Bij- leveld,Kruseman en v.d.Zweep,allen vroeger rechters te Amsterdam,waren my vreemd. De twee laatsten gingen in het American Hotel lunchen en ik lunchte mfetcde anderen een broodje met kaas,een krentebroodje en een kop chocolaat.

De adv.Gen.v.d.Feltz,dien ik evenmin kende,was gebleven en Baud kwam meé dejeuneren. Te 1 uur liep ik naar het Leidse Plein,vanwaar lijn 7 my naar het Frederiksplein bracht,waar ik by Piet Hartsen aanschelde,die echter uit was. Ik was toen te moe om Hansje Röell nog te bezoeken en keerde dus naar Haarlem terug,waar ik tot 4-t in mijn slaapkamer dutte,omdat Marie en haar moeder nog bezig waren een grote beurt aan mijn zitkamer te geven.üb Op 6 October brak in Portugal de revolutie uit. De vloot schoot op

' het Paleis,üe Kon.vlag werd door de republikeinse vervangen en Koning Manuel moest met zijn moeder vluchten op een Braziliaans schip.

Louise schreef my uit Malang dat zy en Kikkie (Christiaan) te §oera- baja ziek geworden en naar de bergen gevlucht waren. Zy deden de reis in twee dagen,de eerste twee uren per trein,de tweede dag per tandoe of draagstoel,gedragen ieder door vier koelies,die steeds op een kippedrafje in de pas lopen 15 K.M.up and down met vier rustpozen vaii 1 kwartier,da'r waar snoepwinkeltjes staan,waar zy koffie en koek kochten. Men betaalt per koelie slechts 75 cent plus de fooi. By elk stroompje verfristen zy zich. Per auto gaat het niet om de vele hellingen. Het hotel te Malang bevat vele kleine paviljoenen,bestaanae uit 3 & 4 kamers met badkamer en V/.C.,grote eetzaal, recreatiezaal, terwijl door langê. gangen.met zink gedekt, de communicatie onderhouden wordt. Het klimaat is er heerlijk,en de flora prachtig met coniferen en grote bomen.

Zondag 8 Oct.kreeg ik bezoek van Jan van Rossem,student te Delft,in uiterlijk,spraak en gebaren precies zijn vader,üoof aan het rechter oor, lam aan de linkerarm en druk babbelende. Kate is knap en zit,schoon pas 16 jaar,al in de 4de klas H.B.S., zy is zeer muzikaal.

In Frankrijk staakten alle spoorwegarbeiders,machinisten en stokers. ji Naar de Gare du Nord reuen dagelijks 260 treinen en nu geen enkele. Stapels goederen en paketten lagen er ter afzending. Een familie,die volstrekt naar Calais moest vertrekken,huurue een auto en moest 500 Francs betalen.

De stakers eisten 5 frs.daags en terugwerkende kracht der pensioenwet.

Hier en daar braken zy de rails op en sneden ze de telegraafdraden stuk.

De Regering,die socialistisch is,mobiliseerde de troepen en liet de stations bewaken.

Carel hau de Fransche afdeling aan de Amst.Bank,maar ten gevolge van de staking niets te doen.

Vrijdag 14 Oct.werd Caroline 46 en lunchte ik by haar. JW. had de photo van Henk laten vergroten en die was perfect gelukt. Ook gaf hy haar een zwart koralen halsketting met een medaillon,dat de photo en haar van Henk bevatte.

In Parijs staakten nu ook de electriciens en lampenisten. Minister Briand,zelf socialist,liet de vijf leiders van het Stakingscomité inrekenen. De metselaars en beambten der Metro staakten ook.

Flora Röell moest een isoleerknur in het Diac.huis doen en liet zich behandelen door de homeopaath Veen,maar het baatte niet. Haar man verhuisde naar het Wilhelminapark.

ocji Jan Willem en Caroline woonden op 20 0ct.de overneming van het Rec

toraat in de Vrije Universiteit bij door Bavinck en H.H.Kuyper. Dr.Abr.K. was er in toga. Volgens van Bylandt stookt Kuyper de antirevolutionnairen tegen de Minister van Oorlog Cool op.

De man,die de Keizerin van Oostenrijk vermoordde,hing zich in zijn cel op, Van lieverlede was hy krankzinnig geworden.

Op 22 Oct.kwam Fanny van Zürich terug,na seaert 12 Juli,dus 13 weken afwezig geweest te zijn . Voor Marie bracht zy een beeldig wekkertje mee.

Ds.Buffa collecteerde voor de Waldenzen 3488,-francs of + ƒ 1640,- waarvan ƒ 273,82 te Haarlem.

In den Haag stierf Dr.Vinkhuyzen,aet.67.

| Volgens de vlieger Kuiler (?) is het vliegen een onzinnige sport,die geen , toekomst heeft.

Ik kreeg de visite van Ds.Otto Schrieke uit Enschedé. Zijn oudste ' dochter is 30 en thuis,zijn tweede geeft aan de Bildt les aan de kinderen van Heemstra,de derue is onderwijzeres,zijn oudste zoon is tegen zijn zin getrouwe met een nicht van de zendeling van Baerue en voorzitter van de Landraad in de Residentie Pekalongan,en de jongste zoon is litterator en een genie,schreef op zijn 14de jaar al een latijnse,,briefkaart zonder fouten aan zijn oudste broer en op zijn 15de een Grieks vers aan zijn vader. De Hoogleraren Kern en Speyer raden hem aan polynesische talen te bestuderen.

In Enschedé zijn nog twee predikanten,beide modern en onder de rijken is er geen,uie geestelijke behoeften heeft. Schrieke's vrouw heelt dan ookiumet niemand geestelijke omgang. Kans op een beroep naar elders is er niet. Tweemaal wilde de ultraliberaal Jan van Heek Schrieke candidaat

stellen voor de Tweede Kamer uit dankbaarheid dat hy steeds de stakers weet te bewegen weer aan het werk te gaan,maar Schrieke weigerue.Em schreef brieven om giften voor het Doorgangshuis te Hearlem te vragen,o.a.aan Mevrouw Fontein-van Merle en aan Bella Deutz van Lennep, maar beiden weigerden.

Op 25 Oct.joeg de Prins by Sam van Eeghen op Beverweert waar 383 stuks wild vielen,o.a.302 fazanten. Daarna at hy op La Forêt met 20 dames en muziek. Olga van Eeghen en haar dochter Louise,Ank Schimmelpenninck, ibql? Mevrouw de Beaufort en Louis' dochter May zaten mede aan. Henri van Eeghen had de leiding der jacht gehad. Te 9t was de Prins per auto naar het Loo vertrokken, tot cte straatweg begeleid door 40 wielrijders met fakkels.

Op 28 Oct.kwamen Olga en Henri van Eeghen by my. Laatstgenoemde ging voor 2 jaar naar Soerabaja. Willem van Eeghen had een brillant boek in het Duits geschreven over het Engelse bankwezen.

Constance was op de receptie van haar broer René te Zeist geweest.

Op hetzelfde tafeltje waren de cadeaux der ouders Vegelin en die van Ernst van Loon. Toen men deze laatste feliciteerde met zijn engagement met Freule van Nagell,wat niet bestond,begreep hy dat men hem met dat van Adrienne Vegelin geluk wenste en antwoordde hy dat dit ook zeer naar zijn zin was.

Hy leefde namelijk met de moeder der Bruid,maar heeft bovendien een meid in Brussel.By het dopen van het kind van Louis Labouchere te 's Graveland had de predikant de Lange zeer taktloos uitgewijd over de rijkdom van het kind en de armoede des Heilands,alsof rijk zijn een zonde was.

Constance ried my Cornelia weg te zenden zodra ik bemerkte dat zy te zwak was om my te helpen,omdat Marie Massing er onder lijden zou.

Miss Martin,Sylvia en Eric kwamen afscheid nemen. Zy hadden op Con- stance's verjaardag als charade voorgesteld Catastrophë,Cat-Ass-Trophy.

Op 31 Oct.verhuizen zy naar den Haag.

loijj

Zaterdag 29 Oct. joeg de Prins in Elswout,uitsluitend met adellijke lui,van Tuyll,van Heeckeren,Lukas Boreel,van Stirum en van Pallandt. Noch Burdet,noch Gerard van dei> Vliet,noch de zoons van Anna Bijlevelü waren genodigd. Van Stirum,Kitty's man,had de leiding.

Ds,de Hartog hield een voordracht over Multatuli,die hy totaal afmaakte .

Zondag 20 Nov. stierf Graaf Tolstoï,aet.82,terwijl hy op weg was naar een klooster,waar hy,na zijn vrouw verlaten te hebben,zijn leven wilde eindigen. Hy was,evenals meer grote geesten,een twijfelaar.Abdul Azis, onttroonde Sultan van Marokko,deed een reis in Europa,en bezocht ook Amsterdam, waar hy by Broek logeerde en Europeesche kleren liet maken.

Cornelia viel my zeer mede en liep onvermoeid de trap op en af. Wel vond ik haar zeer doof geworden en veel zwakker. bbcjd Loukie Blaauw werd naar het Sanatorium in de Plantentuin te Velp gebracht. Zy was half gek en zó gierig en smerig geworden,dat zy alles bewaarde en o.a.de suiker opschepte,die in de kopjes was overgebleven en die bewaarde.

Dora kreeg op haar verjaardag Lore's zilveren inktkoker,die Frank in bezit haü en haar schonk. Deze inktkoker kregen wy by ons huwelijk van de Heer Ananias Willink,die getrouwd was geweest met Hillegonda Messchert van Vollenhoven,dochter van Elisabeth,geb.van fier Poorten,wier zuster Anna Louise de vrouw was van Piet van Winter,zodat de Heer Willink germain neef was van mijn schoonmoeder.

blo*

Op St.Nicolaasavond kreeg ik een alleraardigst cadeau van Dora,namelijk een langwerpige doos,waarop een vatte poedel geschilderd was,zó precies Boris,met zijn scheve mond en sprekende ogen,dat wy er door aangedaan waren. De doos was vol geconfijte vruchten en er was een geestig vers bij. Cornelia gaf my een theekopje,een doos met hopjes,een wandkalender en een stuk eigen gemaakte bortsplaat van ananas.

Max en Em gingen Tane zien,die zeer kortademig was. Daar Em te Doorn ongesteld werd,moest Fanny het huishouden in Dunewalde doen.

De kleine 8-jarige Clara Creutzberg werd in het Diac,huis van de blinde darm geopereerd. Toen zy Dr.Westerman zag binnenkomen,zeide zy:

"Je crois qu'il y a du louche,want gy wilt my opereren. Zeg het maar."

b/Ol

Het beeldige vlugge lieve kind won aller harten en Davifi werd dodelijk van haar. Op verzoek van haar grootmoeder Clara del Court verzocht ik de moeder,Jo Creutzberg te logeren,opdat deze,zwanger zijnde,niet naar Ymui- den zou behoeven heen en weer te sporen.

Mijn joodse leermeester Woudhuyzen stierf plotseling aet.63,en daarop vroeg zijn getrouwde zoon my om een jaarlijkse ondersteuning voor zijn moe-der,daar zy geen pensioen had en haar geloofsgenoten niets voor haar deden. Ik antwoordde dat ik te oud was om my voor jaarlijks te verbinden, maar in Januari zien zou wat ik doen kon. Daarop zond ik in 1911 ƒ 100,-.

Star Busman werd tot plaatsvervangend Raadsheer benoemd. Dit was een novum.

bioz Ds. Weener kwam bedelen vp$r de meubilering van zijn wijklokaal.

Zaterdag 24 Dec. vertrok Jo Creutzberg met Clara in de auto van de Heer Cremer. Al Clara's vrijertjes stonden er huilende by.

Ik las een door Ds. Goth vervaardigd drama,dat te Genève was opgevoerd. Een rare predikant, die voor het toneel schrijft. Mevrouw van Meeteren zeide dat al de dames,die zy te Genève ontmoet had,op Fanny geleken wat vriendelijkheid betreft.

Lilian schreef aan Max:" Miss van Loon has not slept a wink and is ' much oppressed. She may receive no visits."

Donderdag 29 Dec. kwam Jacqueline Tindal,terwijl ik met van Meeteren biljartte. Zy vertelde dat zy 61 was,in Hilversum een huis bewoonde van ƒ 1700,-,maar zy er veel pret had.

Vrijdag 30 Dec. vertrok Max naar Doorn,waar hy nergens kon logeren, zodat hy naar Dunewalde terugkeerde,maar de volgende dag opnieuw naar del Sol spoorde.

EINDE 1910A O O - 1911

S

Zondag, 1 Januari kwamen Marie en haar moeder, te 3 uur Mauk,Carel, Ankie en Aernout,later Max en Em,Louis en To,van Praag en Dora,van Meeteren en Herman Röell. Jan Gunnings oudste dochter Cateau engageerde zivh met een zoon van de Inspecteur van Onderwijs Fabius.

Hansje lag met keelpijn te bed,maar zonder koorts. Louis' traktement werd met ƒ 800,- verhoogd,zodat hy nu ƒ 1900,- zou hebben en met hetgeen zijn en To's ouders geven ƒ 4400,- 's jaars.

Lilian schreef dat Tane veel dommelde.

%

Tot Minister van Oorlog werd loco Cool,de Majoor Colijn benoemd,die 42 jaar oud was en uitsluitend in Indi'ë gediend en aan üe expeditie tegen Lombok en de oorlog in Atjeh deel genomen had. Als Kapitein werd hy adjudant van Generaal van Heutz. Reeds als tweede Luitenant verwierf hy de Militaire Willemsorde 4ae en in 1903 de 3de klasse. In 1910 kreeg hy de eresabel. Hy behoorde tot de antirev.partij en was een goed spreker.

Sardine was van plan op 4 Jan. naar del Sol te gaan,maar zy zag er van af en terecht,want de volgende nacht ontsliep Tane zacht.

o

Op Woensdag 4 Jan.kwam Ada Blom met haar 27-jarige dochter Saartje de aanstaande van deze presenteren,Willem Cramerus,een lelijke jongen van 29 met een lorgnet,die een eigen zaak heeft.

Lu Tane overleden was,bleef ik alleen over van de kinderen en behuwd- kinderen van Mama van Loon en dacht ik aan Grootpapa's gedicht:

" Al die velen,my zoo dierbaar,zag 'k in Schaep en Burgh weleer " Levens my genoegen vinden,met my gaan daar op en neer,

" Zag ik in zijn schoone dreven scheppen nieuwe levenslust,

" Zag ik in de ruime woning smaken 't zoet der buitenrust."

mmmmmHRMi

C. C,

Jonkvrouwe _

den. hoogen Ieeftud van »9 jaren u ■rdag/op dtt Vifià „M SÖ1* te BoWraf

: Tot onze diepe droefheid ontsliep heden |

I onze geliefde Tante en Oudtante

Jonkvrouwe Constance
Cornetia van Loon,


| in den ouderdom van 89 jaar.

Uit aller naam,

W. H. van LOON.

M. F. van LENNEP.

W. ROOSMALE

NEPVEÜ.

Dqobn, 5 Januari 1911. 1 1

overleden Jonkvrouwe' C. d. van Loon. ^ De overledene en wijlen hare zuster hebk1 ben zeer veel gedaan voor den Evanga- ; lisatie-arbeid in Spanje, en die arbeid krachtig gesteund en bevorderd. Daarvoor wer-; den zelf3 reizen naar Spanje ondernomen,' j en menige arbeider in het Evangelie ia 1 het land van Matamoros vond dikwijls een ) vriendelijk verblijf ten huize der Freule*. van Loon. Onze broeders fin zusters ia'! Spanje hebben veel aan haar te danken.J Zij hadden Spanje lief en hebben het hunne ) bijgedragen om het lijden der verdrukten • te verzachten. j

Maar ook in het vaderland en vooral1 in de hoofdstad zal dit heengaan gevoeld worden, want voor allerlei nooden had da ' overledene Aten .open/ hart haad^

i'Ailerèei vereenigihgen j

jj»Ó elfe)?;' .ifiirtlè

Donderdag 5 Jan.kwam Miek by my logeren. Zy was zo weinig moe,dat zy na te 12-3- gegeten te hebben,met Cornelia boodschappen ging doen en daarna tot 5 uur Dora bezoeken.

Daar Hansje aan anemie leed,schreef van Praag staalpillen en levertraan voor en verbood hy haar te leren. (! )

Blijkens testament had Tane Max universeel erfgenaam gemaakt en legaten aan de Elouts,Lepveu’s,Miek,Jan Willem,Frank en Dora,Lilian en Spaan- sche en Schotsche petekinderen,voorts aan ieder der neven,nichten en hun kinderen een souvenir,o.a.voor my een druivenschaar,die een snuiter bleek te zijni Zy gaf jaarlijks enorm veel weg,de laatste jaren + 60 a 70 % van haar inkomen van 32.000,-.

Op 1 Maart ontsliep Augusta Elout. Constance en ik reden naar de Elouts en zagen het lijk.

(Hier ontbreken 13 bladzijden. Uit de loop van het verhaal begrijp ik dat het in deze periode is geweest dat mijn grootvader langere tijd in den Haag is gebleven in het huis van Frank en Constance. Waarom,dat weten alleen de ingewijden).Dora ging een rustkuur in het ziekenhuis te Tiel doen,waarvan Marianne Gunning aan het hoofd staat,die allerliefst voor Dora zorgde. Dr.Pameyer vond dat Dora aan het eind van haar krachten was en minstens een jaar in een gezond klimaat moest doorbrengen,daar zy slechts 57 Kilo woog.

Met Constance reed ik naar Mina Röell,Anna Röell en Willemine Röell, die allen uit waren. Thuis gekomen ontvingen wy Willem de Beaufort en Mevr.van Lynden van Sandenburg-van Nagel1.

Donderdag 2 Maart werden Constance en ik ontvangen door Jacob van Amerongen en zijn dochter Cateau en door nicht Röell - Hoeufft,die haar jour had en ik kwam te zitten naast een meisje Pahud. De kamer was te klein om al de dames te bergen. Het rijden deed my pijn,daar mijn darm door de schokken oproerig was.1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina