Bij gelegenheid van Victoria's begrafenisDovnload 2.18 Mb.
Pagina28/31
Datum22.07.2016
Grootte2.18 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Donderdag 13 April gingen Jan Willem en Caroline met Hansje en David de Paasvacantie doorbrengen in het Pension Lustoord der dames Boeckholts in de Boslaan te Zeist.

Sylvia kreeg een brillant rapport over de laatste/maanden. Het hoogste te bereiken cijfer is 95 en zy had 84.

Frank had een door my in Jan.•56 gemaakt uittreksel van een voordracht van da Costa over Petrus teruggevonden,dat ik aan Lore zond,die destijds by Elout logeerde,zodat op het adres stond Mademoiselle Caroline van Loon,aux soins de Madame Elout. Ik wees dit aan Wilfried en Sylvia, maar geen van beiden konden raden wie die Caroline van Loon was. Daarop zei Frank dat zy de zuster was van Tante Tane,maar toch bleven zy het antwoord schuldig.

Vrijdag 14 April bezocht ik de Elouts maar werd gestoord door een jongen Bentinck,zoon van een Engelse kolonel,attaché der Engelse legatie, met twee Eng. slagtanden en een onverstaanbare spraak.

Zaterdag 15 April kreeg ik bezoek van Gerard Westendorp en zijn vrouw. Hy vroeg my hem aan Robbie van Lennep aan te bevelen,opdat deze hem introducties by Javasche fabrieken zou geven. Die Zaterdag ging Miss Martin in Utrecht,Wilfried in Haarlem by Oosterhoff en Sylvia op het Slot te Zeist logeren,zodat ik met Frank alleen bleef en daar Cateau en Tonia ook vacantie kregen,bleef ik met Frank en Cornelia met Pleuntje en Chris achter.

Frank amuseerde zich zijn oude postzegels op te plakken,waaraan hy in geen jaren iets gedaan had.

Zondag 16 April werd voor het eerst niet gestookt. Op Cornelia's arm leunend liep ik te 10-t naer de Willemskerk en hoorde ik een superieure preek van Ds.Cramer over:"De Heer is waarlijk opgestaan." Cornelia haalde my weer af en zag de Koningin met groot gevolg uit de kerk komen.

Op verzoek van van Praag had ik mijn urine weer door de apotheker laten onderzoeken en toen bleek er geen eiwit meer in te zijn.

Op 18 April keerde de Koningin naar het Loo terug en werd het paleis gesloten.

Frank gaf my de scheiding van Anna's boedel ter lezing,waaruit my bleek dat ik 67/1680 of ƒ 14.672 erfde,en de fondsen die by van Loon & Co gedeponeerd waren,maar deze gaven my daarvan geen bericht. Ik zond een lijst dier fondsen aan van Mels. Miek erfde ƒ 12.263,23.

Jan Willem,Caroline,Hansje en David brachten een week door in het pension te Zeist en muntten vooral uit door geen kerkdiensten te verzuimen,

anginaSkreegWiJ'len Tante Calkoen,in plaats van uit te rusten, zodat HansjeZaterüag 22 April kwam Max met zijn jongste twee kinderen lunchen na hun het mauritshuis en de Gevangenpoort gewezen te hebben. Frank was niet thuis,daar hy Sylvia uit Zeist afhaalde. Zy was ook in Bantam by Ethel Labouchere geweest.

é**//

Een Engelsche My delft de gouden schatten op uit het heilige meer der Inka's,het volk dat Pizarro onderwierp. Om de góden te verzoenen wierpen zy hun goud in dat meer,en nu reeds zijn er gouden staven gevonden, een goudep. schotel,waarin de kalender gegraveerd is,een ketel,slangen, arm-en voetbanden,alle van louter goud en prachtige smaragden.

Jaap van Weede,volgens Frank een nonens en leegloper,engageerde zich met Ilona,dochter van de Kamerheer Jhr.van den Bosch.

Constance schreef dat de wond van Eric zich niet sluit,gelijk zy aanvankelijk geloofde,maar dat het beter zó is,omdat er nog altyd materie uitiomt.

ik toerde met Miss Martin en Sylvia in de coupé der Bylandts,tengevolge waarvan ik kou vatte en het spit kreeg. Vooraf bezichtigde ik met Cornelia de zaal der Eerste Kamer.

Molenaar,de Visser,Diepenhorst en anderen willen een christelijk Maandblad uitgeven en vragen aan 10 mensen giften van ƒ 500,-. Frank moet er ook aan geloven.

Na langdurige droogte begon het 29 April te regenen.

Jet Hartsen zond circulaires rond om giften te vragen voor hapr Uniehuis voor drankzuchtige vrouwen te Beekbergen.

Het was weer zó koud geworden,dat in de voorkamers,die op het Noorden liggen,de kachels weer moesten aangelegd worden.

Meestal kwam Oosterhoff eens in de week eten en dan whistten wy met een blinde. Eenmaal kwam een jongen Quarles,die een allerliefst gezicht heeft,eten en toen speelde deze mede.

Vrijdag 28 April kregen wy een prettige visite van Heemskerks jongere broer»betaalmeester te Groningen,vroeger te Sas van Gent,Antirev. lid der Tweede Kamer»getrouwd met Sofie Beelaerts,die heel interessant vertelde. Hy logeerde eens een nacht in Bantam omdat hy,evenals Norman, een groot schaakspeler is,maar thans is hy te verstandig om veel te spelen.

Vóór het Huis ten Bosch staat een slecht gelijkend standbeeld van Frederik Hendrik op een voetstuk,met een duits opschrift,door de Keizer aan H.M.geschonken. Ergerlijk,maar de Keizer wil van de Oranjes Moffen maken.

Frank leende my de acht Jaargangen van Amstelodanum,wasrin ik interessante stukken las,o.a. de geschiedenis van de Dam,door Dr.Joh.C.Brun, adj. archivaris van Amsterdam. Daarop zond ik hem Papa's hekeldichtje op de ingezakte oude beurs van Amsterdam en de nieuwe (een deur zonder huis). Ook las ik in Amstelodanum de geschiedenis van enige huizen o.a. van het Huis met de Kolommen,dat Hendrik van Loon in '79 met de stal van de Erven van nrnst van Tuyll voor slechts ƒ 35.000- kocht,terwijl Willem van Loon het later voor ƒ 100.000,- zonder de stal aen de Heer Cremer verkocht; voorts van het Huis op de Herengracht over de Menniste Kerk, dat eenmaal door Ds.van Voorst werd bewoond,die een reusachtige Bibliotheek bezat; later werd het door Becker,lid der Firma Becker & Fuld bewoond,daarna door Wertheim,die met Juffrouw van Heukelom getrouwd was, en nu is het helaas een Bank. ik vond er ook in een levensbeschrijving van de wed.van der Masen,geb.van der Tuuk,vroeger wed.Mirandolle,die in 1910 in de ouderdom van 104 jaren te Haarlem overleden is en dus geen akte van geboorte kon vertonen. Haar ouders vluchtten in 1806 op een vis- sersschuit naar Engeland,en vestigden zich later te Suriname. é/YZ. Ik vond- ook Amstelodanum een levensbericht van Lardner's vriend

Nayler,die boekverkoper,schrijver en dichter was. Hy vertaalde "Jacoba's Weeklacht" van Papa in Engelsche verzen,gaf Eng. les,verkocht Eng.boeken, die voor het eerst in Eng.lederen banden gebonden waren. Ook richtte hy een Eng. leesgezelschap op met de Heer A.Taylor,die by Hope & Co geëmploy- eerd was,en waarvan o.a.Papa,Lardner en diens vriend Scott,gouverneur der jongens Hooft van Geerensteyn,lid waren. Papa kocht by Nayler een kersepit, die 12 zilveren lepeltjes bevatte.

Mauk associeerde zich met Toe Laer en te zamen richtten zy een nieuwe assurantie my op; die,waarvan Mauk directeur was,moest liquideren.

Robbie van Lennep gaf aan Gerard Westendorp een aanbeveling voor de Superintendent der Cultuurmy Brandis,wat meer is dan Gerard verwachtte.Ik gaf de photo's van ons Prinsesje aan Sylvia en kocht voor Hansje 15 portretjes van haar afgod Napoleon.

Wilfried moest het Hollands van P.C.Hooft in modern Hollands overzetten.

//VJ Volgens de Intransigeant is Koning Alfonso zeer lijdende en zal hy

de volgende winter te Leysin doorbrengen,wat niet belet dat zijn vrouw Ena weer van een paapje in de verwachting is.

Volgens Wilfried wil men een huldeblijk aanbieden aan de voetbal- schopper Otten !

Marie schreef dat er een lek is in het kraantje,waarop ik aan de wed.Vernout schreef,die het liet repareren.

Juffrouw MUller was verhuisd naar de Mauritsstraat en Hansje ging alleen des voormiddags naar school en rustte ' s middags,maar zy bleef bloedarm en had geen eetlust. Constance schreef dat zy ook maar te Leysin moest komen en dit beter zou zijn dan te Genève school te gaan.

Woensdag 10 Mei kwam Constance eindelijk uit Leysin terug,zonder die van Dr.Rollier te hebben a^ewacht. Zy zag er jong en prachtig uit.

Davids rapport was goed,het, frans alleen was onvoldoende. Eric zond my een doos chocolaat. René zond uit Napels photo's van de Nijl en van Isistempels,die zijn vrouw Adrienne gemaakt had. Een broer van Louis Labou- chere's vrouw Alice de Casembroot,een mispunt en nonens,engageerde zich met de dochter van Jan van Eys.

Vrijdag 12 Mei keerden Cornelia en ik per trein van 4^ naar Haarlem terug. Het was nog zeer broeierig, 's Avonds kwamen Jan Willem,Caroline, Hansje en David my verwelkomen en schreef ik aan Constance.

Pélerin heeft een duizeling gehad en de kantonrechter van der Mersch een beroerte.

Mevrouw Westendorp schreef my dat Gerard 15 Mei naar Indië was vertrokken na zich te Utrecht tegen de cholera te hebben laten inenten,terwijl hy het te Batavia tegen de pest zal laten doen.

Anna van der Vliet zat onder de plak van haar masseur van Spanje en zond op diens bevel Miss Hauser en de Broeder,die Emile verpleegt,weg.

Adèle 0yens,die bijna blind en zeer doof is,kreeg hevige pijnen in de zij,zodat men vreesde voor appendicitis. Agneta,dochter van Aernout Crommelin van Berkenrode werd,na reeds door Westerman geopereerd te zijn, in Amsterdam met succes door Treub geopereerd.

hora was op 12 Mei naar Bentveld verhuisd,waar Cornelia en ik haar bezochten en verrukt waren over het ruime huis,dat veel beter is dan het huis op de Koninginneweg. Dora gaf ons ieder een photo van haar kinderen en bracht ons met Norman naar de halte Bentveld. Het bleef koud en droog by een gure Noordewind. Dora had haar schetsboek weer ter hand genomen en tekende naai' hartelust.

IZaterdag 20 Mei bracht ik met Cornelia een heerlijke middag in Bantam door. Wy vertrokken per sneltrein van 10,20 en behoefden te Amsterdam niet over te stappen,namen te Hilversum een coupé van Klein en reden door 's Graveland langs Boekesteyn en Schaep en Burgh (beide nog onbewoond) over de Bussumer weg,waar de in Swaenenburgh gehakte bomen lagen,naar Bantam, waar wy by Cornelis met hem,zijn dienstmeisje Greta en zijn twee jongens Arnold en Herman rijst en door Cornelia meegenomen spinazie aten. Herman lijdt aan toevallen,maar beide leren goed en gaan in Bussum school.

Daarna bracht Cornelis ons door de boomgaard naar de Wilhelminaboom,die in '98 geplant is,voorts langs het water naar de gele brug en het varenslootje, dat vol dood blad lag en waar geen varens meer waren te bespeuren, toen ofrer het eilandje naar Visser. In de Sparrelaan sterven de bomen langzamerhand,lelietjes en seringen waren uitgebloeid. By Jansje was het rommelig en vies. Wy troffen er Christine en Willem,die electricien is en Visser zelf kwam ook.

Wy zagen daarna de beuk,waarin Dora de woorden: Bezoek van H.M.de Koningin 1896 gesneden heeft. Terwijl Cornelia het huis van buiten,de billardkamer en het trappenhuis bekeek,bracht ik Ethel een bezoek,die er Moomimg en veel gezonder dan vroeger uitzag. Ik sprak even met haar moeder, die in de enorm vergrote verandah zat en even gecharmeerd is van Bantam als Ethel. De kastanje-en hemelboom en de plataan op het plein waren even- hy'1 als de bruine beuk aan het water enorm gegroeid. Er stonden witte banken.

' Het pad van het huis naar de Engelsche laan wordt in een rozenberceau veranderd.De vruchtbomen beloofden weer een grote oogst,terwijl zy in onze tijd niets opleverden en zy zijn zó gegroeid,dat er geen aardbeien meer onder groeien. De bessen en frambozen blijven echter veel geven.Wy dronken te 3 uur by Cornelis thee en toen kwam Klaas ons bezoeken, waarna wy tegen 4 uur door dezelfde koetsier werden afgehaald en door het Nimrodpark naar Hilversum gebracht,alwaar een D-trein,die uit Halle kwam, ons te 4,35 afhaalde en naar Amsterdam bracht. Wy moesten ƒ 1,20 suppletie betalen.

Zatercag 20 Mei maakte Dr.Huet in de Plantentuin te Velp een eind aan zijn leven. Hy,zelf zenuwarts,was een zenuwpatiënt,zoon van Prof. Willem Huet en Dien Bienfait,en getrouwd met Juffr.Asser.

In Parijs viel üe vlieger Truin in volle vaart op de toeschouwers, onder wie de Ministers van Oorlog Berteaux en van B.Z. Monis. B.werd gedood en M.zwaar gewond. ïruin bleef ongedeerd. Overal heerste een vlieg- ziekte.

Op 23 Mei kwam iouise,die genoeg van Java heeft en in het Hotel de Witte Brug kamers neemt.

Sofie van Lennep kwam my zeggen dat er tot haar smart niets te doen was tegen de verkering van haar dochter Irene met de paapse jongen Everard.

Horatius Oosterhoff slaagde in het tweede gedeelte doctoraal Staatswetenschappen.

F.Henny werd benoemd tot President van het Hof te Amsterdam. Dat is een slechte keus,want volgens van de Werk hebben al de leden aan hem, omdat hy een neetoor en zuurmuil is,het land.

Tot Commissaris der Koningin in Zuid-Holland werd de Burgemeester van den Haag Sweerts de Landas benoemd en tot Burgemeester Mr.H.A.van Karnebeek.

Dinsdag 6 Juni kwamen de Koningin en de Prins voor hun jasrlijks bezoek in Amsterdam en de volgende dag het Prinsesje.

Augusta Elout vermaakte niets aan haer Diac.Huis,maar hacr zusters schonken ƒ 50.000.-

Henri van Eeghen kreeg typus in Semarang en Cees Vinkhuyzen werd uit Soerabagja in consult geroepen.

Ds.Hunningher uit Amsterdam kwam my inlichtingen vragen omtrent Prof.Gunning,Carolihe's vader,wiens Leven hy schrijft.

Eric moest te Leysin gebonden liggen,omdat hy zich te veel bewoog en de wond aanraakte,maar hy bleef er tevreden onder,ofschoon hy achterover liggende moeilijk schrijven kon.

Maandag 12 Juni maakte ik kennis met van Praags vader,die in het Diac.Huis een operatie had ondergaan. Op een ieder maakte hy een zeer aangename indruk. Hy was getrouwd geweest met zijn germain nicht,ook een van Praag en zy kregen 10 kinderen.

Kampstra werd door Max,van Lynden en van Randwijck onthaald op een reis naar Dresden,waar een hygiënisch congres gehouden werd. Fanny betaalde reis-en verblijfkosten voor zijn twee zoons.

Zondag 18 Juni hoorde ik voor het eerst de Hartog,die nota bene Psalm 104:2 liet zingen. Daar hy niet schijnt te weten dat het de Gedenkdag van de slag by Waterloo was,schreef ik hem daarover.

Op een vliegtocht van Parijs naar Rome vielen weer een paar waaghalzen dood, terwijl anderen verbranddennen vijfde zijn ribben brak en een zesde een meisje onder de toeschouwers met zijn propeller het hoofd afmaaide.

Max Cloëtta werd tot Hoogleraar te Praag benoemd op prachtige voorwaarden, maar bedankte. Zijn zoontje Roby,wien de spieren van de rug zijn doorgesneden,kan zijn benen al op de grond zetten.

In Londen werd George V gekroond. Aan het diner zat hy tussen de Kroonprinses van Pruissen en een Japansche Prinses,en Queen Mary tussen de Kroonprins en een Aartshertog. Onze Prins woonde de feesten by en had vroeger de onthulling bijgewoond van het ter ere van Victoria opgerichte monument. De kroning en de optocht door Londen liepen zonder ongelukken af. By de optocht waren 25 man en één officier van elk regiment aanwezig. Onze Prins zat in een rytuig met de Hertog en de Hertogin van Saksen-Mei- ningen.

Hansje schreef twee preken van Creutzberg voor my over. Henri van Eeghen werd beter en men hoopte dat hy over zes weken zou kunnen repatriëren.

27 Juni had de maskeraae te Utrecht plaats. Een tafereel uit de Roos van Dekama werd voorgesteld,het beleg van Utrecht door Graaf Willem IV.Ds.de Hartog had op het, Pinksterfeest laten zingen Psalm 83:8; en hy verdedigde dit door het toe te passen op hen,die niet naar het Evangelie luisteren !!

Maandag 3 Juli keerde van Praags vader per auto naar üudewater terug, •van Praag bracht hem. Frank en Constance woonden de bruiloften by van Annie Schimmelpenninck en Boreel by. Er waren allerbeeldigste dochters van Maarten en Henk Pauw by.

^ Dinsdag 4 Juli kwam Armand Faillières,President der Franse Republiek met de Min.van Buitenl.Zaken de Selves per Edgar Quinet en een vloot torpedoboten te Ymuiden,opgewacht door Prins Hendrik en later aan de de Ruyterkade door de Koningin. Daar de zeelieden,later ook de schuitenvoerders te AMSTERDAM STAAKTEN'WAS DE STAD VOL MILITAIREN »MARECHAUSSEES en rijksveldwachters. Hy bracht zowel in Amsterdam als in den Haag vermoeiende dagen door en vertrok Donderdagavond na tot Grootkruis van het Legioen van Eer Prins Hendrik,en tot Groot Officier al de Ministers,Toon Röell, en van Tienhoven,tot Comm.Baud en Sam van Eeghen benoemd te hebben. De Koningin was gedurende die dagen zeer in haar knollentuin,maar weigerde Juliana te laten komen,voor wie de rresident cadeaux had meegebracht.

De grote orkestdirigent Mottl stierf te München en zijn lijk werd te ïïlm verbrand. Te Haarlem stierf de conrector ter Haar Romeny.

In de nacht van 8 op 9 Juli ontstond er oproer in Kattenburg,waar de meeste stakers onder de zeelieden wonen en schoten zy uit de huizen op de politie en op de infanterie en wierpen met keien en dakpannen.

Een vrouw werd doodgeschoten,politieagenten werden verwond en enige stakers werden ingerekend.

Wilfried ging tot de 4de klasse Chr.Gymnasium over en JW. bracht een 12-jarige jongen,die lange vingers had,naar Hoenderloo. JW. en Caroline hoopten in het Schwarzwald een onderkomen te vinden,maar te vergeefs. Wilfried ging naar het Jongenskamp.

Frank van Lynden at Zaterdag 8 Juli by zijn zwager Berkhout op de Dreef en liep 's avonds over het Florapark terug naar zijn huis op de Wagenweg. Plotseling zakte hy ineen,na nog een loeris gewfikt te hebben, die met zijn meisje op een bank zat. De loeris wachtte tot er een man voorby kwam en samen droegen zy hem naar zijn huis,waar hy de laatste adém uitblies. Zyn vrouw en dochter waren te Dresden. Hf ^5/'c^A- Constance von Reeken bezweek in de nacht van 4/5 Juli,na van de blinde darm geopereerd te zijn. Zy leed aan suikerziekte. De arme Guda is nu ouderloos,maar lief gestemd.

G.van Tienhoven vroeg zijn ontslag als Commissaris der Koningin en in zijn plaats werd met ingang van 16 Sept. benoemd Mr.W.F.van Leeuwen,

Lid der Eerste Kamer,oud Burgemeester van Amsterdam,een liberaal en een Sinjo,oud 51 jaar. Vreemde keus voor dit Ministerie. Het is heel onaangenaam voor Boreel.

Zaterdag 8 Juli vierden Charles en Ethel Labouchere hun zilveren bruiloft.

Constance vertrok met Wilfried en Sylvia naar Leysin,maar Frank moest blijven omdat hy in de Commissie van voorbereiding der Tariefwet zat.

Davids cijfers waren zó goed,dat hy in de 2de klas van het Gymnasium overging en Aernout slaagde in het admissieexamen voor de H.B.S.

Max gaf my het Tijdschrift Groot-Nederland ter lezing,waarin een stuk van de Heer Buitenrust Hellema over Pap«in de nieuwe spelling en waarin Mama van alles de schuld krijgt. Ik schreef hem een scherpe brief, maar verzachtte die op raad van Max.

Op 13 Juli bezochten Louise,Madzy en Eco Haitsma Mulier my per auto uit den Haag. Jan Willem bracht my de hem voor de bouw van zijn huis voorgeschoten ƒ 1500,- in Fransche fondsen frs.2000,- en ƒ 500,- NW.Pac. Hypotheekbank terug.

Emilie had een hemorrhagie en werd in het Diac.Huis geopereerd,maar voelde zich doodzwak en moe.

De langdurige droogte en brandende zon vernielde de aardappelenoogst.

1 Vrijdag 21 Juli tekenden Louis en Catharina Hillegonda Enschedé aan en gaven haar ouders een diner in hun huis op het Klokhuisplein,waarna men 's avonds in 5 rytuigen naar Ipenrode reed,waar de oprijlaan en de ereboog electrisch verlicht waren en men aan tafeltjes buiten kon zitten.

De laatste week waren de telegrammen omtrent Henri van Eeghen weer zeer alarmant zodat Vinkhuyzen opnieuw in consult geroepen werd. Max zouDinsdag 25 Juli te Zandvoort een diner geven en 's avonds zou Shakespeare's Midsummers Night dream woraen voorgesteld,maar hy wist niet of het kon doorgaan.1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina