Bijlage 1: Zero sum benadering, wat doen we wel in onder regie van de Regio Achterhoek en wat niet meerDovnload 131.9 Kb.
Datum07.10.2016
Grootte131.9 Kb.
BIJLAGE 1: Zero sum benadering, wat doen we wel in onder regie van de Regio Achterhoek en wat niet meer
Op 24 september in de Radstake hebben de aanwezige raadsleden allereerst gestemd over de prioriteitsvolgorde van de programma’s voor de strategische agenda. Deze prioriteit moest worden aangegeven met een score van een tot en met negen. Vervolgens volgde de prioritering van de vijf belangrijkste speerpunten binnen de programma’s (zie verder onder de diverse programma’s afzonderlijk). En tot slot is na deze stemming (ter vergelijking) opnieuw gestemd over de prioriteitsvolgorde. Deze eindstemming is hieronder vermeld.Onderdelen in deze bijlage zijn:

 1. Wat doen we in regioverband onder regie van Regio Achterhoek (programmalijnen)

 2. Wat doen we niet onder regie van Regio Achterhoek (programmalijnen)

 3. Wat doen we niet van het Regiocontract onder regie van Regio Achterhoek

 4. Zero sum voor overleggen

 5. Wat bouwen we af in regioverband (afbouwtaken)

1. Wat doen we in regioverband onder regie van Regio Achterhoek
(programmalijnen)
Programma 1: Duurzame EconomieDoel van het programma:

Het waarborgen en versterken van economische vitaliteit in de Achterhoek door behoud en groei van (kwalitatief hoogwaardige) werkgelegenheid en aanbod van adequate scholingsmogelijk-heden.


Speerpunten:

 1. Het verbeteren van de regionale arbeidsmarkt (algemeen, jeugd, ouderen, innovatie) en het optimaliseren van de scholingsbehoefte ten gunste van de vraag naar arbeid

 2. Verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

 3. Regionale aanpak acquisitie Hoger Onderwijs

 4. Subsidieverwerving revitalisering bestaande bedrijventerreinen en gezamenlijke bedrijfsacquisitie

 5. Regionale Bedrijventerreinen Laarberg 2 en Achterhoek/WehlProgramma 2: MobiliteitDoel van het programma:

Een goede bereikbaarheid draagt bij aan de sociaal-economische vitaliteit van de regio. Doel van dit programma is het bevorderen van de in- en externe bereikbaarheid van de regio door het realiseren van een goede doorstroming voor verschillende verkeersmodaliteiten (auto, langzaam verkeer, OV, goederenvervoer). Ook het tegengaan van verkeersonveiligheid en verkeershinder kunnen thema’s zijn onder dit programma.


Speerpunten:

 1. Bevorderen interne en externe bereikbaarheid van de regio door het realiseren van een goede doorstroming van verschillende verkeersstromen. Dit door middel van een optimale ontsluiting, het bevorderen van de verkeersveiligheid en verbetering openbaar vervoer.

 2. A18/N18 (lobby)

 3. Totaalplan van het hoofdwegennetwerk van de Achterhoek

 4. Verbeteren van de railverbindingen in de Achterhoek ((selectieve) spoorverdubbeling,

Euregio-spoorverbinding

 1. Verbetering fietsmogelijkheden / interlokale fietsvoorzieningen voor woon-werkverkeer en

recreatief gebruik

Programma 3: Vrijetijdseconomie


Doel van het programma:

Het leveren van een bijdrage aan een bloeiende vrijetijdseconomie als nieuwe economische drager voor de Achterhoek. Hiermee wordt een toename van bestedingen en werkgelegenheid in deze sector beoogd met een spin-off effect naar andere economische sectoren en het vestigingsklimaat van de Achterhoek.


Speerpunten:

 1. Regionale afstemming Toerisme & Recreatie (T&R): het afstemmen van elkaars T&R-voorzieningen zodat een evenwichtig regionaal aanbod ontstaat. Gemeenten en gebieden versterken elkaar door een grote diversiteit aan recreatie en evenementen te bieden.

 2. Imagoversterking van de Achterhoek

 3. Vernieuwing en upgrading toeristische infrastructuur: bij dit speerpunt gaat het om het op peil brengen van de basisstructuur (paden, bewegwijzering, routeringssystemen, digitale informatievoorziening)

 4. Verbreding en kwaliteitsverbetering toeristisch aanbod: vanuit dit speerpunt ligt een directe link naar speerpunt 1. Wanneer bij speerpunt 1 is bepaald hoe het toeristisch aanbod in de Achterhoek er uit moet gaan zien, zal het bij speerpunt 4 aankomen op de realisering hiervan.

 5. Begeleiding Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP): bij het begeleiden van het TROP-proces gaat het er om te komen tot een passende organisatiestructuur voor beleid en uitvoering op het gebied van recreatie en toerisme.

Programma 4: Regiomarketing, Externe betrekkingen en lobbyDoel van het programma:

Kern van genoemde activiteiten is het profileren van de Achterhoek met als doel het gebied nationaal en internationaal te positioneren. Hiermee wordt beoogd mensen (inwoners & bezoekers), middelen en bedrijvigheid aan de Achterhoek te binden.


Speerpunten:

 1. Herkenbaarheid Regio Achterhoek

 2. Grensoverschrijdende samenwerking

 3. Subsidies binnenhalen

 4. Lobby evenwichtigere verdeling subsidies

 5. Onderzoek naar subsidies

2. Wat doen we niet onder regie van Regio Achterhoek
(programmalijnen)
Programma 5: Sociale Samenhang


Doel van het programma:

Het herstel/behoud van de sociale cohesie in de Achterhoek en het gezamenlijk oplossen aan knelpunten op het gebied van zorg en welzijn. Hiermee wordt tevens het verschuiven van problemen tussen gemeenten tegengegaan.


Speerpunten:

 1. Regionale afstemming Onderwijs en Jeugd: het afstemmen van het preventief jeugdbeleid en het optimaliseren van de bestaande overlegstructuren op lokaal, regionaal en provinciaal niveau bij jeugdbeleid en jeugdzorg binnen de op te richten Centra voor Jeugd en Gezin.

 2. Stimuleren en ondersteuning samenwerking tussen gemeenten: de Regionale Sociale Agenda Achterhoek en het Jeugdconvenant jeugdbeleid/jeugdzorg vormen de kaders, waarbinnen gemeenten en provincie samen werken.

 3. Uitvoering van de zorgprogramma’s.

 4. Ontwikkeling en implementatie van kleine kernenbeleid in alle gemeenten. Dit is een thema binnen de Regionale Sociale Agenda Achterhoek.

 5. Efficiënte samenwerking sociale agenda.


Programma 6: Natuur, Landschap en WaterDoel van het programma:

Behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteit van de Achterhoek. Ook het thema kleine kernen maakt onderdeel uit van dit programma.


Speerpunten:

 1. Ruimtelijke ordening in het buitengebied (plattelandsontwikkeling en afstemming van subsidiemogelijkheden)

 2. Gezamenlijk invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen

 3. Uitvoering pilots ‘Dorpen groeien op eigen wijze’: eigenheid en identiteit van dorpen versterken door ontwikkeling van dorpen te laten aansluiten op de karakteristieken van de historisch gegroeide dorpsstructuur.

 4. Platteland-/landschapsontwikkeling

 5. Versterking ecologische infrastructuur / realiseren robuuste ecologische verbindingszonesProgramma 7: Shared Services
Tijdens de bijeenkomst in de Radstake op 24 september jl. is alleen bij de programma’s met meer dan 5 speerpunten gevraagd een prioritering aan te geven. Aangezien bij het programma Shared Services er niet meer dan 5 speerpunten waren aangedragen, hoefde daar geen prioritering te worden aangegeven en zijn er dus ook geen stemresultaten van bekend.
Doel van het programma:

De samenwerking op uitvoeringsniveau tussen gemeenten bevorderen en vormgeven met het oog op efficiënt gebruik van personeel en geldmiddelen en een helder (regionaal) aanbod van dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen.


Speerpunten (niet geprioriteerd):

 1. Meer gebruik maken van elkaars expertise en het stimuleren van uitwisseling van

ambtenaren

 1. Samenwerking ten behoeve van dienstverlening, beheer & uitvoering en ondersteuning

 2. Opbouwen expertise en onderlinge afstemming van afgifte van o.a. bouwvergunningenProgramma 8: Klimaat en Leefomgeving
Tijdens de bijeenkomst in de Radstake op 24 september jl. is alleen bij de programma’s met meer dan 5 speerpunten gevraagd een prioritering aan te geven. Aangezien bij het programma Klimaat en Leefomgeving er niet meer dan 5 speerpunten waren aangedragen, hoefde daar geen prioritering te worden aangegeven en zijn er dus ook geen stemresultaten van bekend.
Doel van het programma:

Dit programma sluit aan op mondiale ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering. De ambitie van dit programma zou een klimaatneutrale Achterhoek kunnen zijn.


Speerpunten (niet geprioriteerd):

 1. Duurzame ontwikkeling, energie- en klimaatbeleid, o.a. door het realiseren van duurzame energiebronnen en het stimuleren van energiebesparing door voorlichting en educatie.
  De regionale visie Duurzame Energie gaat uit van het realiseren van windenergie en energie uit biomassa in de Achterhoek en sluit aan bij het Programma Klimaat en Leefomgeving in het Regiocontract.

 2. De Achterhoek klimaatneutraal: onder andere door het stimuleren van de ontwikkeling en toepassing van klimaatneutrale technieken. Voortzetting van de regionale afstemming van klimaatbeleid door ook samen op te trekken bij de subsidieregeling BANS 2 Klimaatconvenant 2007. BANS 2 richt zich o.a. op de thema’s gemeentelijke gebouwen/voorzieningen en woningbouw, met als onderwerpen energiebesparing en materiaalkeuze bij (ver)bouw en onderhoud en informatievoorziening over het energielabel.Programma 9: Demografische Ontwikkelingen voor Strategische Agenda
Tijdens de bijeenkomst in de Radstake op 24 september jl. is alleen bij de programma’s met meer dan 5 speerpunten gevraagd een prioritering aan te geven. Aangezien bij het programma Demografische Ontwikkelingen voor Strategische Agenda er niet meer dan 5 speerpunten waren aangedragen, hoefde daar geen prioritering te worden aangegeven en zijn er dus ook geen stemresultaten van bekend.
Doel van het programma:

Het in beeld brengen van toekomstige demografische ontwikkelingen op de verschillende beleidsterreinen en op basis daarvan het uitzetten van een gezamenlijke koers, gericht op het op peil houden en versterken van de vitaliteit van de Achterhoek in brede zin.


Speerpunten (niet geprioriteerd):

 1. Inzichtelijk maken van demografische ontwikkelingen en de gevolgen hiervan op de verschillende beleidsvelden.

 2. Beleid ontwikkelen om de negatieve effecten van deze ontwikkelingen te voorkomen of er tijdig op in te spelen.

 3. Gezamenlijk invulling geven aan de aanpak van deze ontwikkelingen.

3. Wat doen we niet van het Regiocontract onder regie van Regio
Achterhoek


Op grond van de gewenste keuze van programmalijnen voor de Strategische Agenda (scenario 1) worden de programma’s Sociale samenhang en Klimaat en leefomgeving van het Regiocontract niet onder regie van Regio Achterhoek opgepakt. Hiervoor is bij de Regio geen programmamanagement beschikbaar.
Scenario’s

De programma’s van de SA (geprioriteerd)

De programma’s van het Regiocontract

1

Duurzame economie

Duurzame economie
Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie
Mobiliteit

Ontsluiting Achterhoek
Regiomarketing


 2

Sociale samenhang

 Sociale samenhang
Natuur, landschap en water

 
 

 

3

Shared services

 Klimaat en leefomgeving
Klimaat en leefomgeving

 
Demografische ontwikkeling

 4. Zero sum voor overleggenOverige overleggen (op verzoek van derden)

Het gaat hier om deelname van medewerkers aan overleggen, die door derden zijn geïnitieerd of waar derden om deelname vanuit de Regio hebben gevraagd. In het kader van de Zero Sum benadering worden onderstaande overleggen niet voortgezet, tenzij het programmateam bepaalt dat het overleg wel plaats moet vinden.


Per overleg moet bekeken worden of de deelname op een andere wijze wordt voortgezet en zo nee moet de desbetreffende opdrachtgever hierover geïnformeerd worden.


Overleg__Opdrachtgever__Frequentie_jaarlijks'>Overleg

Opdrachtgever

Frequentie jaarlijks

Programma Duurzame economie1. Werkgroep Economie

Provincie

5


Programma Verbinden door mobiliteit2. Wegbeheerders

Gemeenten
3. ROVG

Provincie
4. N18

Rijk
5. Inzet BDU-gelden

Provincie
6. Projectgroep Regiotaxi

Provincie
7. Eenmalige projecten

Syntus, LTO, etc.

Programma Vrijetijdseconomie8. TROP

Stuurgroep

Programma Regiomarketing, externe betrekkingen9. Regiocontract

Provincie

Programma Natuur, landschap en water10. BOUW

Provincie

2

11. RBO KRW RBO Rijn Oost

Rijk

6

12. Stuurgroep toekomst waterketen Gelderland

Provincie

6

13. Ruimtelijke opgaven

Provincie
14. Opgaven volkshuisvesting

Provincie
15. Evaluatie KWP II

Provincie

Programma Klimaat en leefomgeving16. Bestuurlijk overleg Nazorg stortplaatsen

Provincie

2

17. Bestuurlijk overleg Milieu

Provincie

2

18. Regisseursoverleg Handhaving

Provincie

3

19. Bestuurlijk overleg Externe Veiligheid

Provincie

2Overleggen gemeentelijke vakberaden en portefeuillehoudersoverleg

Het gaat hier om de gemeentelijke overleggen, waarvoor het Comenius-rapport een nulsituatie van toepassing heeft verklaard. Om te kunnen bepalen waarvoor de nulsituatie geldt, is een inventarisatie gemaakt van alle overleggen die de deelnemende gemeenten onder regie van de Regio kennen.
Overleg

Overlegsoort

Frequentie jaarlijks


Ambtelijk
Programma Duurzame economie1. Regionale detailhandelvisie

werkgroep

incidenteel


Programma Verbinden door mobiliteit2. Verkeer en Vervoer

agenda commissie V&V

10

3. Regiotaxi

afstemming provincie/ gemeenten

5


Programma Regiomarketing4. Grens

agenda commissie Grens

4


Programma Sociale samenhang5. Welzijn en Zorg, Jeugd en Onderwijs

agenda commissie Welzijn, c.a.

10

6. WMO

vakberaad

10

7. Algemeen overleg Jeugd

vakberaad

10

8. Uitwerking Reg. Soc. Agenda

diverse werkgroepen

div


Programma Natuur, landschap en water9. Flora en fauna

vakberaad

4

10. Water

vakberaad

4

11. Vakberaad geluid landsdeel Oost

vakberaad

2

12. Volkshuisvesting en RO

agenda commissie VRO

10

13. Cultuurhistorie

vakberaad

4


Programma Shared Services14. Hoofdenoverleg Financiën

regionaal overleg

2

15. Regionaal Netwerk Oost (P&O)

regionaal overleg

4

16. Netwerk Communicatie Achterhoek

vakberaad

2


Programma Klimaat en leefomgeving17. Klimaat

vakberaad

6

18. TOOG

agenda commissie Milieu

10

19. Agrarische aangelegenheden

vakberaad

4

20. Afval

vakberaad

4

21.Geluid

vakberaad

4

22. Bodem

vakberaad

4

23. Handhaving

vakberaad

4

24. Externe veiligheid

vakberaad

4

25. Lucht

vakberaad

2
Overleg

Overlegsoort

Frequentie jaarlijks

Portefeuillehoudersoverleg
Programma Duurzame economie1. Economische zaken

portefeuillehouders

10


Programma Verbinden door mobiliteit2. Verkeer en vervoer

portefeuillehouders

10


Programma Regiomarketing3. Grens

portefeuillehouders

4

4. Bestuur

Portefeuillehouders 3 taken

10


Programma Sociale samenhang5. Welzijn, c.a.

portefeuillehouders

10


Programma Natuur, landschap en water6. RO en volkshuisvesting

portefeuillehouders

10

7. Bestuurlijk overleg Plattelandsvernieuwing

portefeuillehouders

3


Programma Klimaat en leefomgeving8. Milieu en afval

portefeuillehouders

10

9. Bestuurlijk overleg Handhaving

portefeuillehouders

2
5. Wat bouwen we af in regioverband (afbouwtaken)

De gemeenten nemen voor onderstaande taken individueel het initiatief de verantwoordelijkheid voor voortzetting wanneer ze daarvoor tot voortzetting wensen over te gaan.Afbouwtaken (aan termijnen gebonden taken):

Voorstel


B

Uit te keren subsidies
3

Slachtofferhulp

niet, naar VNOG

4

Euregio

wel tot 2009

5

SEO

wel tot 2009

6

NME-centra

wel tot 2009


C

Contracten
7

Afvalverwerking

wel tot 2012

8

Gevelisolatie (ISV)

wel tot 2010

9

Volwasseneneducatie

uitbesteden

10

Woningbouw (BWS)

uitbesteden


D

Lopende projecten
11

Services aan derden

wel tot einde contract (2010)

12

Services aan gemeenten

wel tot einde contract (2010)

13

Werkgeversrol

niet

14

CVV afwikkeling

nietDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina