Bijlage a Wijken in beeld: wijkprofielenDovnload 282.56 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte282.56 Kb.

Pagina van

22-7-2016

Bijlage 5.a

Wijken in beeld: wijkprofielen

1De wijken in beeld: wijkprofielen

Bijlage 5.a 1

Wijken in beeld: wijkprofielen 1

1 De wijken in beeld: wijkprofielen 2

2 Inleiding 2

3 Oostelijk Haven Gebied (OHG) 3

4 Indische Buurt Oost (IBO) 6

5 Indische Buurt West (IBW) 9

6 IJburg 13

7 Zeeburg of Regio Oost Amsterdam 16

8 Buitenrand van Zeeburg 17

2Inleiding


Het huidige aanbod rondom wonen met zorg en dienstverlening is per wijk in kaart gebracht. Doel van de inventarisatie was om de keuze voor woonservicewijken beter te kunnen onderbouwen. De inventarisatie is op hoofdlijnen uitgevoerd, en bovendien is het een een momentopname1. De houdbaarheid is beperkt, vooral voor IJburg. Er is voor gekozen om zoveel mogelijk de terminologie en indeling te hanteren die de aanbieder gebruikt.
De inventarisatie heeft zich beperkt tot het aanbod van corporaties en van niet commerciële zorg- en welzijnaanbieders. Twee commerciële ontwikkelingen echter die tijdens de inventarisatie naar boven kwamen waren dusdanig van invloed op het bepalen van toekomstige ontwikkelingen rondom wonen met zorg en dienstverlening, dat ze hier toch aan de orde zullen komen. Het is de bedoeling om na de besluitvorming over de situering van de woonservicewijken, alsnog naar het commerciële aanbod te kijken in de woonservicewijken.
De resultaten van de inventarisatie moeten in relatie met andere ontwikkelingen worden bezien, zoals demografische ontwikkelingen en kansen die zich voor doen. Daarom zijn aanvullende gegevens opgenomen in de wijkprofielen. De keuze van locaties voor woonservicewijken blijft een afweging van vele variabelen.
Voor wat betreft het aanbod van aangepast wonen is het belangrijk om te weten dat de centrale stad met de corporaties heeft afgesproken dat alle sociale nieuwbouw aanpasbaar wordt gebouwd. Voor 2006 zijn voor de Indische Buurt, als laatste jaar, nog subsidies beschikbaar voor de corporaties om wibo's en rowo's te bouwen. De subsidies zijn in het verleden verdubbeld, maar zijn nu weer teruggebracht tot de oorspronkelijke bedragen. Er zijn voor 2006/2007 subsidies aangevraagd in de Indische Buurt voor de bouw van 16 rowo’s (9 IBO; 7 IBW).

3Oostelijk Haven Gebied (OHG)

3.1Bevolking


B
ron: DRO/ O&S
Het aantal inwoners neemt vanaf nu tot 2020 toe met 1000 inwoners. Er is sprake van een afname van jonge kinderen en van mensen tussen de 30 en 50. Het aantal jongere ouderen (55 – 74 jaar) stijgt van 9% (n = 1472) naar 21 % (n = 3698) in 2020. Het aantal oudere ouderen (75 en ouder) stijgt van 0,8% (n = 134) naar 2% (n = 372) in 2020.

3.2Milieu


In het inbreidingmileu bepalen nieuwe woningen (vanaf jaren ’90) het beeld. Het milieu ligt relatief dicht bij het centrum van de stad. Kenmerkend zijn de kleine jong-middelbare huishoudens in ruime woningen, een laag aandeel ethische minderheden, een zeer hoog aandeel eigenwoning bezit en een hoge doorstroming. Het besteedbare inkomen per huishouden valt in de hoogste categorie: 125% van het gemiddelde in Amsterdam. De ervaren- en feitelijke gezondheid (geen last van langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps) scoort hier het hoogst van alle woonmilieus.

3.3Openbare ruimte


Conform de Nota Openbare Ruimte Zeeburg, wil het stadsdeel overal de openbare ruimte toegankelijk maken voor rolstoelen. Bij de recente herontwikkeling van Het Oostelijk Havengebied is in beginsel goed rekening gehouden met toegankelijkheid. In de praktijk zijn hier en daar wel kanttekeningen te plaatsen zoals hoge stoepranden.

3.4Commercieel aanbod


Boston is een van de complexen van ontwikkelaar Vesteda langs de Zuidelijke IJoevers. Alle woningen in het complex zijn aanpasbaar gebouwd en kunnen zodanig worden ingericht dat ze voldoen aan alle eisen van een rowo. De woningen in het Detroit complex zijn ook aanpasbaar gebouwd. In het Detroit complex opent op 1 juni 2006 een eerste- en tweede lijns gezondheidszorgcentrum, met 2 huisartsen, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, tandarts, mondhygiëniste, orthodontist, gynaecoloog, kinderpsychiater en apotheek. Mogelijkheden voor een zorgsteunpunt zijn bespreekbaar en ook financieel is dit een realistische kans voor Stadsdeel ZEEburg. Vesteda is ook op IJburg actief.

3.5Aangepast wonen


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

Entrepotbrug

14

Rowo / (ADL2 zorg op afroep)

Lichamelijk gehandicapten

Fokus
Van Eesterenlaan

2

Rowo’s

Lichamelijk gehandicapten

Ymere
Van Eesterenlaan (boven de Balk)

27


Senioren3 woningen / Zelfstandig wonen

Ouderen

Ymere
KNSM-laan, Pireausplein, entrepothof, entrepotbrug en Borneolaan

245

Senioren woningen / Zelfstandig wonen

Ouderen

De Key
J.F Hengelstraat

48

Intramuraal met 24 uurs zorg

Psychisch gehandicapten

De Meren

De Loodsen

5

Rowo / zorg afhankelijk van bewoner

Lichamelijk gehandicapten

Ymere

ZIJOE

Chicago

4

Rowo / zorg afhankelijk van bewoner

Lichamelijk gehandicapten

Ymere

ZIJOE

3.6Zorg


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

Entrepotbrug

14

Zorg op afroep4 / ADL assistentie

lichamelijk gehandicapten

Fokus
J.F Hengelstraat

48

24 uurs zorg

Psychisch gehandicapten

De Meren

Div.

5

Huisartsen

Alle inwonersDiv.

12

Fysiotherapeuten

Alle inwonersDiv.

10

Tandartsen

Alle inwonersDetroit-complex
Eerste en tweedelijn zorg

2 huisartsen, fysiotherapeut, diëtist, psycholoog, tandarts, mondhygiënist en orthodontist

gynaecoloog, apotheek,

kinderpsychiaterAlle inwoners

Vesteda

ZIJOE

Samenwerking met Apotheek Zeeburg in winkelcentrum Brazilie, met AMC.

Alle functies gericht op ketenzorg. Open op zaterdag en s’avonds.

Opent 1 juni 2006. Nog ruimte voor andere geneeskundigen


3.7Dienstverlening


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

divers

67

cliëntondersteuning

Mensen met verstandelijke of lichamelijke handicap of chronische ziekte

MEE
J.F. Hengelstraat 105 (Sporenburg)
Dag Activiteiten Centrum (DAC) / Woon Diensten Centrum (WDC)

MaaltijdvoorzieningPsychisch gehandicapten

De Meren

Voorziening om mensen geleidelijk eigen regie weer op te pakken.

Balk, Van Eesterenlaan
Sociaal cult. Werk en Jeugdzorg

Alle doelgroepen

Jeugd


Welzijn aan ‘t IJ


4Indische Buurt Oost (IBO)

4.1Bevolking
De komende 15 jaar is er sprake van een geleidelijke afname van circa 1000 inwoners. Het aandeel jongere ouderen (55 – 74 jr.) stijgt van 12 % (n = 1293) naar 17% (n=1695) in 2020. Het aandeel ouderen van 75 jaar en ouder daalt van 5% (n = 551) naar 4 % (n = 383) in 2020. De groep oudere ouderen is daarmee in de IBO 2 maal groter (n = 551) dan in de IBW (n = 279). In 2020 is het aantal mensen boven de 74 in beide buurten nagenoeg gelijk (383 om 333).


4.2Milieu


In het stadsvernieuwingsmilieu (zuidoost kwadrant, grootste deel van noordoost kwadrant en klein deel van zuidwest kwadrant) is de sociaal economische positie van de bewoners iets beter dan in het transitiemilieu (IBW). Het gaat doorgaans om gebieden waar stadsvernieuwing heeft plaatsgevonden en tweederde van de woningen is na 1980 gebouwd. Het besteedbare inkomen per huishouden valt in de laagste categorie (minder dan 85% van het gemiddelde van Amsterdam). De ervaren- en feitelijke gezondheid (geen last van langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps) scoort er het laagst van alle woonmilieus.
De IB heeft het grootste concentratiegebied werkelozen met een bovengemiddeld werkeloosheidspercentage van 10,5%. Opvallend is een sterke afname van de werkeloosheid, sterker dan in Amsterdam.

4.3Ethniciteit


Het aandeel inwoners van Turkse-, Marokkaanse- en Surinaamse afkomst is relatief hoog. Het gaat om resp. 12%, 19% en 14% van de totale bevolking in deze buurt. Contact met de huisarts is groter bij allochtonen (en ouderen) dan bij autochtonen. Allochtonen maken echter minder vaak gebruik van GGZ faciliteiten dan autochtonen, maar van de allochtonen maken Surinamers het vaakst gebruik van de GGZ. Allochtonen maken minder gebruik van Thuiszorg en ouderen voorzieningen zoals maaltijd en alarm. Redenen moeten gezocht worden in de onbekendheid ermee, cultuurverschillen en het vangnet van de familie.

4.4Openbare ruimte


Conform de Nota Openbare Ruimte Zeeburg, wil het stadsdeel overal de openbare ruimte toegankelijk maken voor rolstoelen. De Indische Buurt Oost scoort voor wat betreft toegankelijkheid van de openbare ruimte gemiddeld, in vergelijking tot de Indische Buurt West, waarvan het zuidelijke kwadrant goed scoort, en het noordelijke kwadrant vrij slecht scoort

4.5Aangepast wonen


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

Flevohuis

258

WIBO’s

Ouderen

Ymere eigenaar
Makasserstraat

236 - 29640

Senioren woningen / Zelfstandig wonen

Ouderen

De Alliantie
Javastraat 521 - 597

40`

Senioren woningen / Zelfstandig wonen

Ouderen

De Alliantie
AR 28, Batik

Preangerstraat 5/23 Tidorestraat 231-269, Semarangstraat 27-35 en Mataramstraat 2-146

Rowo’s

Lichamelijk

gehandicaptenYmere

Aanvraagjaar: 2006

AR 13, Makassarstraat

1

Rowo

Lichamelijk gehandicapten

Eigen Haard

Aanvraagjaar: 2006

AR 33, Sumatraplantsoen

2

Rowo

Lichamelijk gehandicapten

Eigen Haard

Aanvraagjaar: 2007

Zorg


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

Flevohuis

112 bedden

24-uurszorg

Dementerende ouderen

Flevohuis

Flevohuis
Polikliniek

Alle inwoners

OLVG

In ontwikkeling

Makassarstraat
Gezondheidscentrum de Koempoelan
Alle inwoners
Zeeburgerdijk

103


60

Beperkt zelfstandig wonen / maatschappelijke opvang

Psychisch gehandicapten

Leger des Heils
Div.

7

Huisartsen

Alle inwonersDiv.

10

Fysiotherapeuten

Alle inwonersDiv.

1

Tandartsen

Alle inwonersDiv.

2

Zorg op afspraak

Verstandelijk gehandicapten

Cordaan3.7 Dienstverlening


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

divers

179 (IBO én IBW)

cliëntondersteuning

Mensen met verstandelijke of lichamelijke handicap of chronische ziekte

MEE
Javaplantsoen 6
Vrouwen empowerment centrum Rumah Kami.


oudere (v.a. 55 jaar) allochtone vrouwen

Welzijn aan het IJ

Taallessen met voorlichting over ouderenzorg in Amsterdam en Nederland

Flevohuis, dienstencentrum
Dagbesteding, Reminiscentie

Marokkaanse, Turkse en Surinaamse ouderen uit de buurt.

Flevohuis i.s.m. MDSO
Flevohuis, dienstencentrum

Circa 80

Maaltijden

Bewoners Flevoflats (wibo’s) en ouderen uit de buurt

Flevohuis

Gem. 60 mensen in dienstencentrum per dag (koffie drinken)

Flevoparkweg

8 plaatsen

Logeerhuis

thuiswonende verstandelijk gehandicapten- kinderen en volwassenen

Philadelphia
Zeeburgerpad 103
Winkel en depot voor kleding. Werkgelegenheidsproject

(voormalig) dak- en thuislozen of (ex-) verslaafden die terug willen keren in de maatschappij.

Leger des heils

Tevens mogelijkheid voor behoeftige om aan kleren te komen.

Zeeburgerdijk 105
Begeleid werk.

Werkgelegenheidsproject
(voormalig) dak- en thuislozen of (ex-) verslaafden die terug willen keren in de maatschappij

Leger des heils
Zeeburgerpad 105
Arbeidstrainingscentrum.

Werkgelegenheidsproject(voormalig) dak- en thuislozen of (ex-) verslaafden die terug willen keren in de maatschappij

Leger des heils
Kramatplants. 101

Flevohuis


Gymnastiek/fitness en yoga (2 losse uren)

Senioren Flevohuis,

Bureau sport en recreatie

Samenwerking met Flevohuis.

Ook bezoekers van buiten het flevohuis zijn welkomKramatweg 31a

Kindervreugd


Gymnastiek/fitness

Senioren uit Zeeburg

Bureau sport en recreatie

Deze les is speciaal gericht op jongere senioren 60+

Insulindeweg 1001

kantine sporthal


Biljart

Dammen en schakenSenioren uit Zeeburg

Bureau sport en recreatie

Bezocht door alleen mannen.

Valentijnkade 131

Tennisver.Tiebreakers
Senioren Tennis

Senioren uit Zeeburg

Bureau sport en recreatie

Senioren 55+

5Indische Buurt West (IBW)

5.1Bevolking


B
ron: DRO/O&S
De komende jaren is er sprake van een geleidelijke afname van circa 1000 inwoners. Het aantal jongere ouderen (55 -74 jr.) stijgt van 12% (n = 1516) naar 16% (n = 1941) in 2020. Het aantal oudere ouderen (75 jr. en ouder) stijgt van 2% (n = 279) naar 3 % (n = 333) in 2020.

5.2Milieu


Het grootste deel van de IBW (minus een stukje van het zuidwest kwadrant) laat een transitiemilieu zien. Dit milieu kent een lager dan gemiddelde welstand. Kenmerkend is de hoge doorstroming (29% van de bewoners heeft een woonduur korter dan één jaar). Een hoog percentage corporatiewoningen wordt gecombineerd met hoge werkeloosheid, bijstandsafhankelijkheid en een twee keer zo hoog percentage allochtonen als in de rest van Amsterdam. Het besteedbare inkomen per huishouden valt in de laagste categorie (minder dan 85% van het gemiddelde van Amsterdam). Het aandeel gezinnen is relatief hoog (34%), maar in de woningen van gemiddelde grootte heeft men vaak weinig ruimte. Mensen in dit milieu zijn het minst positief over hun woonomgeving, vinden het vaakst dat de buurt erop achteruit gaat en hebben de sterkste verhuisbehoefte. Ook voelen ze zich vaker onveilig.
Het transitiemilieu laat een feitelijke gezondheid gezien die iets hoger ligt dan het stadsvernieuwingsmilieu en gelijk is aan het gemiddelde van Amsterdam. De ervaren gezondheid ligt eveneens hoger dan in het stadsvernieuwingsmilieu, maar lager dan het Amsterdamse gemiddelde.
De IB heeft het grootste concentratiegebied werkelozen met een bovengemiddeld werkeloosheidspercentage van 10,5%. Opvallend is een sterke afname van de werkeloosheid, sterker dan in Amsterdam.

5.3Ethniciteit


Het aandeel inwoners van Turkse-, Marokkaanse- en Surinaamse afkomst is relatief hoog. Het gaat om resp. 12%, 22% en 13% van de totale bevolking in deze buurt. Contact met de huisarts is groter bij allochtonen (en ouderen) dan bij autochtonen. Allochtonen maken echter minder vaak gebruik van GGZ faciliteiten dan autochtonen. Allochtonen maken minder gebruik van Thuiszorg en ouderen voorzieningen zoals maaltijd en alarm. Redenen moeten gezocht worden in de onbekendheid ermee, cultuur verschillen en het vangnet van de familie.

5.4Openbare ruimte


Conform de Nota Openbare Ruimte Zeeburg, wil het stadsdeel overal de openbare ruimte toegankelijk maken voor rolstoelen. Kijken we per buurt, dan scoort het zuid-west kwadrant goed vanuit de stedenbouwkundige basisopzet en vanuit het net afgeronde zogenaamde Drie-Pleinen-plan door middel waarvan veel goed toegankelijke openbare ruimte tot stand is gekomen. Het noord-west kwadrant scoort voor wat betreft de openbare ruimte vrij slecht als gevolg van de stedenbouwkundige opzet met onder andere smalle straten. Maar ook voor deze buurt geldt dat Zeeburg er naar streeft om de openbare ruimte voor rolstoelen toegankelijk te krijgen.

5.5Aangepast wonen


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

Insulindeweg 441 – 505 ((hoek Molukkenstraat/Riouwstraat)

32

Senioren woningen / Zelfstandig wonen

Ouderen

De Alliantie
Delistraat 14 -16

1

Rowo

Lich. gehandicapt

De Alliantie
Timorplein / Borneostraat

5, met gemeenschappelijke ruimte

Rowo

Lich. gehandicapt

De Alliantie
AQ 31 Insupa

Hoek Insulindeweg, Sumatrastraat, Palembangstraat6

Rowo

Lich. gehandicapt

Ymere

Aanvraagjaar: 2006

AQ 44, Halmaheira

1

Rowo

Lich. gehandicapt

Eigen Haard

Aanvraagjaar: 2006

5.6Zorg


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

Minahassastraat


16

Zorg op afspraak en afroep (’s avonds en ’s nachts, afhankelijk van behoefte van cliënt)

Verstandelijk gehandicapten

Cordaan
Divers

15

Zorg op afspraak bij begeleid wonen

Verstandelijk gehandicapten

Cordaan
Batjanstraat

24

24-uurs zorg, begeleid zelfstandig wonen

Psychisch gehandicapten

HvO
Div.

6

Huisartsen

Alle inwonersDiv.

8

Fysiotherapeuten

Alle inwonersDiv.

2

Tandartsen

Alle inwoners


5.7Dienstverlening


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

divers

179 (IBO én IBW)

cliëntondersteuning

Mensen met verstandelijke of lichamelijke handicap of chronische ziekte

MEE
1e Atjehstraat 168
Multifunctioneel Ouderen Centrum (MOC)

Ouderen

MDSO

Basispakket ouderen (haal- en brengdiensten)

Breidt uit op 1 juni ‘06Ambonplein 55
Maatschappelijke Dienstverlening (schuld en problemen)

kwetsbare groepen zoals ouderen, verstandelijk gehandicapten, psychisch gehandicapten en verslaafden

MDSO, bijv. Vliegende Hollander project (is overgenomen door MDSO)
’t Karrewiel, Batjanstraat
Sociaal cult. Werk en Jeugdzorg
Welzijn aan ‘t IJ

Indische Buurt

Meevaart, Balistraat
Sociaal cult. Werk en Jeugdzorg
Welzijn aan ‘t IJ

Indische Buurt

Javastraat
Voedselbank.

Gratis voedselpakkettenKwetsbare, arme groepenJavastraat 118a

Elthetokerk


Gymnastiek/fitness

Senioren uit Zeeburg

Bureau sport en recreatie

Deze les is speciaal gericht op de leeftijdsgroep 70+

Balistraat 48a

Meevaart

Bewegingsgym

Senioren uit Zeeburg

Bureau sport en recreatie

Combinatie van gym en yoga

Lombokstraat 87

Gerardus Majella gebouw


Yoga

Senioren uit Zeeburg

Bureau sport en recreatie

Veel surinaamse antiliaanse deelnemers


6IJburg

6.1Bevolking


De bevolking stijgt sterk, maar gezien de vele onzekerheden lopen prognoses sterk uiteen.

6.2Commercieel aanbod


Amvest bouwt in blok 42 op IJburg, 69 huurwoningen met mogelijkheden voor zorg / gemaksdiensten in het midden en hoger segment. De verwachte oplevering is het 3e kwartaal 2007. Er komt in dit blok ook een Health / fitnesscentrum.

6.3Aangepast wonen


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

Haveneiland West

15

Wibo’s

Ouderen

Ymere
Haveneiland West

10

Rowo’s

Lich. gehandicapt

Ymere
Haveneiland Oost

3 woningen voor ieder 5 personen

aanpasbare, geclusterde groepswoningen
Ymere
Haveneiland Oost

2 woningen voor ieder 5 personen

rolstoelgeschikte groepswoningen

Lich. gehandicapt

Ymere
Haveneiland Oost

12

Rowo’s

Lich. gehandicapt

Ymere
Haveneiland Oost

14

rolstoelgeschikte woningen

Lich. gehandicapt

Ymere
Daguerrestraat

28 plaatsen

zelfstandig wonen met zorg op afspraak

dove ouderen

Het Oosten

bron site Ijburg

Blok 7

24 plaatsen
Psychogeriatrische ouderen

Het Oosten
Blok 7

5

Miva’s

Lich. gehandicapten

Het Oosten
Blok 7

6
Verstandelijk gehandicapten

Het Oosten
Blok 7

12

Aanpasbaar

ouderen

Het Oosten
Blok 23B3

13

Wibo’s
De Key
Blok 17

7

Rowo’s

Lich. gehandicapt

De Key
Blok 19

5

Rowo’s

Lich. gehandicapt

De Key
Haveneiland-West blok 5

37

Wibo’s

Ouderen

De Alliantie
Blok 5

3

Rowo’s

Lich. gehandicapt

De Alliantie
Blok 29

8

Rowo’s

Lich. gehandicapt

De Alliantie
Blok 25

12 woningen

Woningen met zorg op afspraak

voor GGZ-clienten

De Alliantie

Bron: Stichting Dienstverlening en Zorg IJburg

Blok 25

15 wonigen
Verstandelijk gehandicapten

De Alliantie

Bron: Stichting Dienstverlening en Zorg IJburg

Blok 23 A

4

Rowo’s

Lich. gehandicapt

PWV

bron OGA

Blok 25

11

Rowo’s

Lich. gehandicapt

PWV

bron OGA

Toelichting: Genoemde woningen op IJburg zijn of worden in 2006 opgeleverd.
Door projectbureau IJburg is destijds besloten dat op IJburg, en straks ook op het Zeeburger Eiland, 5% van alle woningen op een of andere manier aangepast zal zijn. Aangezien er 18.000 woningen zijn gepland op IJburg, gaat het dus om circa 900 aangepaste woningen. Kijken we naar de overzichten van de opgeleverde en geplande aangepaste woningen tot en met 2007, dan zien wordt dat Ijburg wat dat betreft op koers zit. (zie bijlage)

6.4Zorg


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

Blok 7

Circa 125m2

Zorgsteunpunt
Het Oosten
Haveneiland- West (Erich Solomonstraat)

Zorg op afspraak geleverd aan 20 personen

Gezondheidscentrum (eerste lijn)


Alle inwoners

Stichting Dienstverlening en Zorg IJburg (Cordaan, Mentrum, Amstelrade en Fontis)

Agis heeft een grote rol gespeeld

Zorg op afspraak (waaronder 50 uur huishoudelijke hulp)

Mensen met zorgvraag

?
Logeerhuis

kind met verstandelijke handicap

?

Oplevering vermoedelijk juni 2006

?
Logeervoorziening voor

kinderen met ADHD en autistische stoornissen

?
?
Zorghotel
?

In planningfase

Div.

1

Huisartsen

Alle inwonersDiv.

1

Fysiotherapeuten

Alle inwonersDiv.

0

Tandartsen

Alle inwoners


6.5Dienstverlening


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

divers

23

cliëntondersteuning

Mensen met verstandelijke of lichamelijke handicap of chronische ziekte

MEE
Diverse locaties
Kleinschalige en eenmalige welzijnsprojecten

Diverse doelgroepen

Consortium

ivm ontbreken welzijnspartij op Ijburg organiseert het consortium zelf activiteiten, gaat om ontmoeting

Mattenbiestraat

Gymzaal

Senioren gym/conditie training

Senioren IJburg

Bureau sport en recreatie

Senioren 55+7Zeeburg of Regio Oost Amsterdam5

7.1Zorg


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

Zeeburg

151 klanten

Zorg op afspraak: Huishoudelijke verzorging incl. verpleegkundig
Amsterdam Thuiszorg6
Zeeburg

148 klanten

Zorg op afspraak:

Alfa-hulp (schoonmaken huis)


Amsterdam Thuiszorg
Zeeburg

125 klanten

Zorg op afspraak: Verzorging
Amsterdam Thuiszorg
Zeeburg

50 klanten

Zorg op afspraak:

Wond verzorging / verpleging,


Amsterdam Thuiszorg
Regio Oost / Zeeburg

Bewoners van 20 woningen verdeeld in kleine groepjes

Zorg op afspraak / begeleid wonen

psychisch gehandicapten.

De Meren
Regio Oost / Zeeburg

167

Zelfstandig wonen met zorg op afroep

Psychisch gehandicapten

De Meren
Regio Oost / Zeeburg

Woninggroepen van 5 personen

Zorg op afroep

psychisch gehandicapten.

De Meren

In de regio zijn enkele punten waar men standby is met Sociaal Psych.Verpleegkundige om in te grijpen,b.v. gezondheidscentrum Koempoelan7.

Regio Oost / Zeeburg

20 plaatsen (uitbreiding naar 30)

Zorg op afspraak / Zorg aan huis (minst intensieve begeleiding)

zelfstandig wonende psychisch gehandicapten.

De Meren
Div.
Maatjesproject, cliënt wordt gekoppeld aan een vrijwilliger ter voorkoming van eenzaamheid

psychisch gehandicapten

Amsterdamse Vrienden-dienst

Stedelijk project waar mensen uit Zeeburg aan mee doen. Ondersteuning en aanmelding via centrale plek in stad.

Div.
Ondersteuning mantelzorgers met cursussen, contactgroepen en advies

Alle doelgroepen

Markant

Landelijk project. Individuele ondersteuning en advies wordt in Zeeburg geleverd en gaat telefonisch of per email. Cursussen niet in Zeeburg

8Buitenrand van Zeeburg

8.1Aangepast wonen


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

Von Zesenstraat/ Oost Watergraafsmeer
Wibo’s

(De Gooijer)Ouderen


8.2Zorg


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

Von Zesenstraat/ Oost Watergraafsmeer
24-uurs verpleegzorg (de Gooijer)

OuderenPolderweggebied/ Oost Watergraafsmeer
Zelfstandig wonen met zorg op afroep (Polderwegflat)

OuderenLinneushof/ Oost Watergraafsmeer
Beschermd Wonen

Psychische gehandicapten

HVO-Querido Indische Buurt en Oosterpark
Wagenaarstraat/ Oost Watergraafsmeer
Woongroepen met weinig begeleiding

Verstandelijk gehandicapten, verschillende leeftijdsgroepen

Cordaan
3e Oosterpark/ Oost Watergraafsmeer
Begeleid Zelfstandig Wonen MET steunpunt verder op in de straat

Verstandelijk gehanicapten

Cordaan
Czaar Peterstraat/ Centrum
Zelfstandig wonen met zorg op afroep (Wittenberg)

OuderenIr Mulderplein/ Centrum
24-uurs begeleid wonen

Verstandelijk Gehandicapten

Cordaan7.3 Dienstverlening


Waar

Aantal

Wat

Voor wie

Door wie

Opmerking

Vrolijkstraat
Dagactiviteit

Wasserij voor bewoners en ouderen.

Werk-oefenproject waar ook cliënten uit Zeeburg gebruik van maken.

Cordaan

Gefinancierd met dagbestedinggeld

Commelinstraat/ Oost WGM
Dagbesteding (De Gooijer)

Allochtone ouderenVon Zesenstraat/ Oost Watergraafsmeer
Wijkrestaurant (De Gooijer)

OuderenMuiderpoort/ Van Domselearstraat/ Oost-Watergraafsmeer
Steunpunt

Psychische gehandicapten

De Meren
Czaar Peterstraat/ Centrum
Steunpunt

Ouderen met zorgvraag

Wittenberg
Nog onbekend
Dagactiviteit / Eetcafé

Werk-oefenproject, ook voor cliënten uit Zeeburg


Cordaan

Wordt nog gerealiseerd
1 Het ligt in de verwachting dat de inventarisatie de komende jaren aangevuld en bijgehouden gaat worden in termen van volledigheid, juistheid en actualiteit. Het stadsdeel neemt hiervoor het initiatief.

2 ADL is Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen.

3 Senioren woningen voldoen aan eisen die gesteld worden door de betreffende corporatie en niet aan de formele wibo-eisen zoals de nabijheid van een ontmoetingsruimte. Er zijn voor seniorenwoningen geen officiële eisen. Meestal gaat het om liftontsloten woningen, die aanpasbaar zijn en op maat worden aangepast (drempels weg, speciaal toilet etc.)

4 Zorg op afroep is overal vet gedrukt omdat het in feite een zorgsteunpunt betreft en dat is van belang bij het bepalen van de woonservicewijken.

5 Zowel de Meren als Cordaan werken per regio. Regio oost- Amsterdam bestaat uit de stadsdelen Zeeburg en Oost- Watergraafsmeer en een deel van stadsdeel Centrum. De organisaties hebben de gegevens niet op alle punten per stadsdeel paraat.

6 Er zijn meerdere aanbieders van thuiszorg, maar die leveren op zeer kleine schaal in Zeeburg.

7 De term zorgsteunpunt wordt hier niet expliciet genoemd maar het komt wel op hetzelfde neer: uitvalbasis voor zorg op afroep.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina