Bijlage bij Belijdeniscatechisatie over de Bijbel overzicht van de bijbelse geschiedenisDovnload 41.64 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte41.64 Kb.
Bijlage bij Belijdeniscatechisatie over de Bijbel
OVERZICHT VAN DE BIJBELSE GESCHIEDENIS (IN 10 PERIODEN)

periode OT/NT bijbelboeken

1. OERGESCHIEDENIS OT Genesis

2. AARTSVADERS OT Genesis

3. UITTOCHT EN INTOCHT OT Exodus/Leviticus/Numeri/

Deuteronomium/Jozua

4. RICHTEREN EN EERSTE 3 KONINGEN OT Richteren/Ruth/

Samuel/Koningen

5. NOORDELIJK EN ZUIDELIJK RIJK OT Koningen/Kronieken

6. BALLINGSCHAP OT Koningen/Kronieken/Ester

7. TERUGKEER UIT DE BALLINGSCHAP OT Ezra/Nehemia

-----------------------------------------------------------------------------------------

8. PERIODE TUSSEN DE TESTAMENTEN -

-----------------------------------------------------------------------------------------

9. JEZUS NT Matteus/Marcus/

Lucas/Johannes

10. ONTSTAAN EN GROEI VAN DE KERK NT HandelingenHETZELDE OVERZICHT MET FOCUS (wereldwijd of Israël) en JAARTALLEN (globaal)


periode OT/NT focus jaartallen
1. OERGESCHIEDENIS OT wereldwijd ????-2000 vC
2. AARTSVADERS OT Israël 2000-1400 vC
3. UITTOCHT EN INTOCHT OT Israël 1400-1200 vC
4. RICHTEREN EN EERSTE 3 KONINGEN OT Israël 1200-931 vC
5. NOORDELIJK EN ZUIDELIJK RIJK OT Israël 931-586 vC
6. BALLINGSCHAP OT Israël 586-538 vC
7. TERUGKEER UIT DE BALLINGSCHAP OT Israël 538-425 vC
------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. PERIODE TUSSEN DE TESTAMENTEN - - 425-0 vC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
9. JEZUS NT Israël 0-33 nC
10. ONTSTAAN EN GROEI VAN DE KERK NT wereldwijd 33-65 nC

(in het jaar 70 is Jeruzalem verwoest)

11. Openbaring van Johannes NT wereldwijd 80 nC
12. Apocriefe Boeken van de apostelen - vaak in het Oosten vanaf 125 nC

Opmerkingen over Stille Tijd


1.Stille tijd is een moment van stil worden, van toewijding, je richten op God. Op zich is het gebonden aan een bepaald moment van de dag of een bepaalde handeling. Het is echter wel aan te bevelen om een bepaald deel van de dag te kiezen, bij voorkeur een vast moment, met een min of meer vaste invulling. Zo ontstaat hopelijk een goede gewoonte:dagelijkse omgang met God. Het is eigenlijk toch geweldig dat we dagelijks omgang met de Here Zelf mogen hebben!
2.We moeten leren luisteren naar God. God is echter geen radio waar je maar even op afstemt. Het is ok niet zo dat Hij altijd tot je spreekt. Je kunt Hem vooral horen door de Bijbel te lezen . In een Bijbelgedeelte vraag je dan: Wat zegt dit over God? Wat zegt dit over mij en wat kan en moet ik hiermee doen?
3.We mogen de Bijbeltekst ‘herkauwen’, oftewel een kort gedeelte vaker achter elkaar lezen en tot je door laten dringen. Je kunt bijvoorbeeld bij ene bepaalde tekst blijven stilstaan en vragen: wat zegt dit mij en wat betekent dit voor mij?
4.Stille tijd is voor veel mensen ook best lastig, want het lukt niet zo makkelijk. Dat levert soms een schuldgevoel op. Probeer de stille tijd zo vorm te geven dat het iets levends wordt. Je blijft je leven lang leerling en we moeten vooral leren om geduld met onszelf te hebben. Elke keer kun je opnieuw proberen om dicht bij God te komen. Dit is wat God wil: blijf Hem zoeken, want Hij is te vinden.(Jes55:6)
1. OERGESCHIEDENIS ???? – 2000 v.C.

(zie Genesis)

Schepping van hemel en aarde, dieren en mensen
Adam en Eva de eerste mensen
Zondeval satan verleidt de mensen tot zonde *) 

er komt een breuk tussen God en mensen door de zonde


Kain en Abel de eerste moord
Zondvloed de grote overstroming als Gods straf voor de slechtheid van de mensen
Noach de enige mens die (met zijn familie) de zondvloed overleeft
Torenbouw van Babel spraakverwarring  de mensen verspreiden zich over de aarde

*) zonde = ingaan tegen Gods wil en bedoeling

ongehoorzaam zijn aan God
gevolgen: de mens wordt sterfelijk

het leven op aarde is niet langer zoals God het bedoeld heeft:

er komt ziekte, dood en allerlei ellende

(de hemel is niet langer op aarde)


2. AARTSVADERS 2000 – 1400 v.C.

(zie Genesis)
Abraham hij is de stamvader van het volk Israël

hij trekt vanuit Mesopotamië (=Irak) naar Kanaän (=Israël):

het beloofde land
Isaäk
Jakob hij krijgt een ander naam: Israël

hij krijgt 12 zonen: uit hen komen de 12 stammen van

het volk Israël voort
Jozef 1 van de 12 zonen van Jakob

hij wordt onderkoning in Egypte


Trek naar Egypte i.v.m. hongersnood

3. UITTOCHT EN INTOCHT 1400 – 1200 v.C.

(zie Exodus/Leviticus/Numeri/Deuteronomium/Jozua)

Slavernij in Egypte omdat het volk Israël (te) groot werd


Uittocht uit Egypte na de 10 plagen

o.l.v. Mozes


Wetgeving God geeft Zijn wegwijzers en leefregels (o.a. de Tien Geboden)
Woestijnreis vanwege het ongeloof en de ongehoorzaamheid van het volk
Intocht in Kanaän

(het beloofde land)

o.l.v. Jozua

4. RICHTEREN EN EERSTE 3 KONINGEN 1200 – 931 v.C.

(zie Richteren/Ruth/Samuel/Koningen)

- De periode van de richters (of rechters), zoals: Gideon

Simson

Samuel
het volk is ongehoorzaam aan God  God stuurt vijanden die het land binnenvallen het volk bekeert Zich tot God  God verlost het volk van hun vijanden *)  etc.

*) God gebruikt daarvoor richters (of rechters)

Hun taak is: het volk leiden en het volk van hun vijanden verlossen

- De periode van de eerste drie koningen: Saul de 1e koning

David de 2e koning **)

Salomo de 3e koning ***)


**) David maakt Jeruzalem hoofdstad

***) Salomo bouwt voor God de tempel in Jeruzalem

5. NOORDELIJK EN ZUIDELIJK RIJK 931 – 586 v.C.

(zie Koningen/Kronieken)


Na Salomo (in 931 vC) vindt de scheuring van het Rijk plaats;

het koninkrijk valt uiteen in 2 rijken:
- een Noordelijk Rijk (Israël): 10 stammen

- een zuidelijk Rijk (Juda): 2 stammen

- Het Noordelijk Rijk Israël  Assyrische ballingschap (in 722 vC)
Het Noordelijk Rijk is zeer instabiel: 10 verschillende koningshuizen volgen elkaar op.

Alle koningen van dit Rijk zijn ongehoorzaam aan God.

De slechtste koning is Achab (onder invloed van zijn vrouw Izebel).

De bevolking van dit Rijk gaat afgoden dienen en houdt zich niet aan Gods geboden.


God stuurt profeten om het volk te waarschuwen. De profeten roepen het volk op om zich te bekeren tot God. Zoniet, dan zal God zijn volk moeten straffen. Bekende profeten in het Noordelijk Rijk zijn Elia en Elisa.

Het volk blijft echter ongehoorzaam. Daarom wordt het Noordelijk Rijk in 722 vC ingenomen door de toenmalige wereldmacht Assyrië. Het volk wordt in ballingschap naar Assyrië gebracht en keert nooit meer terug. Dit noemen we de Assyrische ballingschap.

- Het Zuidelijk Rijk Juda  Babylonische ballingschap (in 586 vC)
Het Zuidelijk Rijk is stabieler: er is slechts 1 koningshuis (dat van David).

Ook in dit Rijk zijn veel koningen ongehoorzaam aan God, maar er zijn er ook die doen wat goed is in Gods ogen.

De slechtste koningen zijn: Achaz en Manasse. De beste koningen zijn: Hizkia en Josia.

Ook de bevolking van dit Rijk gaat op den duur afgoden dienen en houdt zich niet langer aan Gods geboden.


Ook hier stuurt God profeten om het volk te waarschuwen. De profeten roepen het volk op om zich te bekeren tot God. Zoniet, dan zal God zijn volk moeten straffen. Bekende profeten in het Zuidelijk Rijk zijn Jesaja en Jeremia.

Het volk blijft echter ongehoorzaam. Daarom wordt het Zuidelijk Rijk in 586 vC ingenomen door de toenmalige wereldmacht Babel. Jeruzalem en de tempel worden verwoest. Het volk wordt in ballingschap naar Babylonië gebracht. Dit noemen we de Babylonische ballingschap.


- Conclusie: doordat het volk in beide Rijken ongehoorzaam aan God was, werden ze (als straf) uit het beloofde land weggevoerd naar het land waar hun stamvader Abraham ooit vandaan kwam, namelijk Irak (dat is het land waar Assyrië en Babylonië lagen).

6. BALLINGSCHAP 586 – 538 v.C.

(zie Koningen/Kronieken/Ester)

Belangrijke profeten tijdens de ballingschap zijn: Ezechiël en Daniël.


Daniël krijgt als Joodse man een belangrijke positie: eerst in het Babylonische Rijk;

daarna in het Medo-Perzische Rijk.


Ook het verhaal van het Joodse meisje Ester speelt zich tijdens de ballingschap af.

Zij wordt koningin in het Medo-Perzische Rijk en redt haar volk van de totale uitroeiing.


7. TERUGKEER UIT DE BALLINGSCHAP 538 – 425 v.C.

(zie Ezra/Nehemia)

God is trouw aan Zijn volk.

De ballingen van het Zuidelijk Rijk kunnen na verloop van tijd uit de ballingschap terugkeren naar Israël. Echter, lang niet alle Joden keren terug.

De terugkeer vindt plaats in 3 etappes:
1. o.l.v. Zerubbabel rond 538 vC daarna: herbouw van de tempel in Jeruzalem (516 vC)
2. o.l.v. Ezra rond 458 nC
3. o.l.v. Nehemia rond 445 nC daarna: herbouw van de stadsmuren van Jeruzalem

Ook na de terugkeer uit de ballingschap vervalt het volk weer in oude fouten.


8. PERIODE TUSSEN DE TESTAMENTEN 425 – 0 v.C.

Over deze periode zijn in de Bijbel geen boeken opgenomen.


In deze periode wordt het Medo-Perzische Rijk verslagen door de nieuwe wereldmacht:

de Grieken (o.l.v. Alexander de Grote). Later worden de Romeinen de nieuwe wereldmacht.


9. JEZUS 0 – 33 n.C.

(zie Matteus/Marcus/Lucas/Johannes)

Jezus’ geboorte (uit de maagd Maria) KERST


Jezus’ openbare optreden: wat Hij zei: - Zijn leer

- Zijn uitspraken en toespraken

- Zijn gesprekken met anderen

wat Hij deed: - Zijn wonderen en tekenen

- Zijn genezingen, bevrijdingen en opwekkingen

- Zijn omgang met:

- Zijn Vader in de hemel

- Zijn familie

- Zijn discipelen (leerlingen/volgelingen)

- Zijn geestelijke tegenstander (de duivel)

- Zijn menselijke tegenstanders

Jezus’ gevangenneming en veroordeling (hoewel onschuldig)


Jezus’ kruisiging
Jezus’ sterven GOEDE VRIJDAG
Jezus’ opstanding uit de dood PASEN
Jezus’ opdracht: Ga heen en maak alle volken tot Mijn discipelen,

doop hen en leer hen onderhouden wat Ik bevolen heb


10. ONTSTAAN EN GROEI VAN DE KERK 33 - 65 n.C.

(zie Handelingen)

Jezus’ hemelvaart HEMELVAART


De uitstorting van de Heilige Geest (Jezus’ plaatsvervanger) PINKSTEREN
Het ontstaan van de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem
De vervolging van de eerste christenen (met name door Saulus)
De bekering van Saulus (later: Paulus)
De verspreiding van het christelijk geloof vanuit Jeruzalem naar Rome:

- via Syrië, Turkije, Griekenland en Italië- door de verschillende zendingsreizen van Paulus en zijn medewerkers
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina