Bijlage: fiches bewegingen 2006 1 bedevaart naar de graven aan de ijzerDovnload 381.17 Kb.
Pagina1/6
Datum27.09.2016
Grootte381.17 Kb.
  1   2   3   4   5   6
BIJLAGE: FICHES BEWEGINGEN 2006
1 BEDEVAART NAAR DE GRAVEN AAN DE IJZER
Thema of cluster van thema’s in 2006: De beweging richtte zich ook in 2006 naar maatschappelijke thema’s als Vrede – Vrijheid – Verdraagzaamheid
=> Hoe heeft de beweging vanuit haar eigenheid de volgende drie decretale functies inge­vuld in 2006?
Concrete realisaties in het kader van EDUCATIE:
Permanente actualisatie van de lespakketten (lager en secundair onderwijs)

Gerichte acties naar leerkrachten (Klasse-dagen)

Gerichte acties naar opvang tijdens de schoolvakanties

Gerichte acties naar gezinnen (o.a. via Gezinsbond en familietickets)

Via Ten Vrede

Informatieve - educatieve standen

Lespakketten

Ontwikkelingssamenwerking

Via colloquia in het kader van de Vredesweek

Discussieforum op de website


Concrete realisaties in het kader van MAATSCHAPPELIJKE ACTIE & SENSIBILISATIE
Deze thematiek werd aangekaart in een ruime waaier van activiteiten zoals:

2 tentoonstellingen rond W.O. 1: onder dak (over noodwoningen en barakken) en onder water (over een Duits duikpak waarmee werd geëxperimenteerd in het niemandsland dat onder water was gezet).

Ten Vrede

IJzerbedevaart

Colloquium rond verdraagzaamheid voor de 6de-jaars ASO (met o.a. Dhr. Ludo Abicht van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding)

Zonnebloemactie op 11 juli


Concrete realisaties in het kader van MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING
Richtvragen:

  • Zijn er aanwijzingen dat de beweging maatschappelijke verandering teweeg gebracht heeft in de voorbije periode? Welke?

  • In welke mate heeft de beweging aangestuurd op maatschappelijke verandering?

|

De 3 grote pijlers waarop de beweging steunt nl. De IJzerbedevaart, Ten Vrede en het mu­seum werken alle 3 op hun eigen manier aan maatschappelijke verandering.

De IJzerbedevaart was in het verleden toch een stimulerende factor in de Vlaamse Ont­voog­ding. Door de staatshervormingen is die grote rol voor een stuk uitgespeeld.

Nu spitst de IJzerbedevaart zich meer toe (naast de traditionele eisen om verdere staats­her­vormingen) op de problemen binnen Vlaanderen: de toenemende onverdraagzaamheid en het actuele, zinloze geweld.

Een oproep voor de 3 idealen van de frontsoldaten waarbij ze alle drie even belangrijk zijn.

Ten Vrede bereikt een groot publiek en wil een positieve boodschap brengen via woord, beeld en muziek.

Door aandacht te vragen voor 1 centraal thema hopen we dat onze bezoekers de specifieke boodschap oppikken.

In 2006 was het thema “massavernietigingswapens”.

Het museum vertelt uitgebreid het verhaal van W.O. 1 en van de Vlaamse Ont­voog­ding. Onze bezoekers worden geconfronteerd met de gruwel van geweld en oorlog; dus met de keerzijde van vrede.

Het verhaal van Vlaanderen met de ongelijkheden en onrechtvaardigheden komt aan bod. Vlaanderen heeft nu zijn eigen parlement, maar er zijn nog veel bevolkingsgroepen die strij­den voor autonomie.


Maatschappelijke verandering gebeurt geleidelijk en onder invloed van een samenspel van factoren. Wij durven hopen dat wij met onze 3 pijlers waarop de beweging steunt, nl. de IJzerbedevaart, Ten Vrede en het museum, één van deze factoren zijn.

2 DE MAAKBARE MENS VZW
Thema of cluster van thema’s in 2006: Nieuwe medische en biotechnologische ontwikke­lingen en in bijzonder ORGAANDONATIE
=> Hoe heeft de beweging vanuit haar eigenheid de volgende drie decretale functies inge­vuld in 2006?
Concrete realisaties in het kader van EDUCATIE:
In het kader van de campagne “orgaandonatie” hebben we het brede publiek geïnformeerd door de verspreiding van 17.623 educatieve brochures,6.500 affiches en 154.000 boome­rangkaarten; een toneelvoorstelling ‘ Met heel m’n hart’ (100 bezoekers) werd gevolgd door een debat met deskundigen; via onze website (22.224 bezoekers); 72 lespakketten werden door leerkrachten opgevraagd; 4 voordrachten werden i.s.m. ervaringsdeskundigen georga­niseerd en werd er ook een radio-uitzending (60.000 luisteraars) gerealiseerd.
Ter opvolging van de vorige campagne over “genetisch testen” werd het toneelstuk ‘Project Mens’ gevolgd door een debat een 3-tal keren geprogrammeerd; 3.495 brochures opge­vraagd; een interlevensbeschouwelijke dialoog over genetisch testen (50 aanwezigen) geor­ganiseerd en een nocturne (40 aanwezigen) over de “zaak DNA” bewerkstelligd.
Over het thema “maakbaar brein” werd een lezingencyclus (3) gehouden, filmvoorstellingen (2) georganiseerd, een tv-uitzending gerealiseerd i.s.m. Lichtpunt (51.346 kijkers); een bro­chure (1.589) verspreid naar het brede publiek. Ook werd er een interactieve animatie (41.000 bezoekers) gerealiseerd in het kader van de tentoonstelling ‘Voorbij Goed en Kwaad’.
Omtrent het thema “maakbare schoonheid” hebben we de resultaten van een enquête bij het brede publiek in Vlaanderen verspreid via 7 belangrijke mediakanalen (kranten en dag­bladen).
Omtrent bovenstaande thema’s zijn er 5 opiniestukken en 5 persberichten verschenen in de media.
Via ons documentatiecentrum stelden we boeken en tijdschriften ter beschikking over bio-ethiek en nieuwe medische ontwikkelingen voor alle geïnteresseerden (189 uitleningen/ con­sultaties). Via onze website en de nieuwsbrief kon men de actualiteit volgen.

Concrete realisaties in het kader van MAATSCHAPPELIJKE ACTIE:
In het kader van onze campagne orgaandonatie werden acties gevoerd door middel van film, debat, toneel, lezingen, affiches, boomerangkaarten, website, infoweek universiteit Ant­werpen, nieuwsbrief, interviews, opiniestukken en persberichten.

We hebben heel wat mensen gemobiliseerd en deze verenigd in een platform be­staande uit de 5 Vlaamse transplantatiecentra; 5 nationaal erkende mutualiteiten; 14 verenigingen van getransplanteerden en nabestaanden van donoren, 12 socio-cultu­rele organisaties en o.a. een 50-tal vrijwilligers.

  1   2   3   4   5   6


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina