Bijlage vwo 2012 management & organisatieDovnload 43.33 Kb.
Datum27.09.2016
Grootte43.33 Kb.
Bijlage VWO 2012
management & organisatie
deel 2 van 2

Informatieboekje

tijdvak 1

Notificatie


Let op: In dit boek worden symbolen gebruikt volgens de wiskundenotatie van 2009.

De symbolenlijst in dit boek geeft de verklaring van de gebruikte symbolen.

Meer informatie over de notatie is te vinden op wiskunde.dedicon.nl

Symbolenlijst


& ampersand

= isgelijkteken

/ deelteken; breukstreep of slash

^ dakje; tot de macht; superscript

* vermenigvuldigingsteken of sterretje

( ronde haak openen

+ plusteken

) ronde haak sluiten

_ underscore; subscript

{ accolade openen

} accolade sluiten

€ euro


% procent

Inhoud


Formuleblad 2

Informatiebron 1 3

Informatiebron 2 4

Informatiebron 3 5

Informatiebron 4 6

Informatiebron 5 7

Informatiebron 6 8

Informatiebron 7 9

Informatiebron 8 9

Informatiebron 9 10

Informatiebron 10 11

bladzijde 2


Formuleblad


Voor de beantwoording van vraag 12, 19 en 20 zijn de volgende formules beschikbaar:

12

formules voor samengestelde interest

gebruikte symbolen:

C = contante waarde

E = eindwaarde

K = kapitaal

T = termijnbedrag

p = rentepercentage

n = aantal perioden

i = interest

formules:

i = p/100

C = K * (1 + i)^-n

C_n = T * (1 - (1 + i)^-n)/(i)

E = K * (1 + i)^n

E_n = T * ((1 + i) * {(1 + i)^n - 1})/(i)19 en 20

sh = standaard hoeveelheid

wh = werkelijke hoeveelheid

sp = standaard prijs

wp = werkelijke prijs

efficiencyresultaat = (sh - wh) * sp

prijsresultaat op constante kosten = begrote constante kosten - werkelijke constante kosten

bladzijde 3


Informatiebron 1


bron: www.fakton.nl

Bouw met of zonder voorverkoop

Bij nieuwbouwprojecten, bijvoorbeeld een appartementencomplex, staan projectontwikkelaars altijd voor de keuze op welk moment de bouw moet starten.

- Bouw zonder voorverkoop

Zij kunnen ervoor kiezen om na afronding van de planningsfase de bouw onmiddellijk te starten en de verkoop van de appartementen te starten in de laatste fase van de bouw. De projectontwikkelaar moet tijdens de bouwperiode de bouwsom zelf financieren en brengt deze in zijn geheel aan de toekomstige eigenaren in rekening op moment van verkoop.

- Bouw met voorverkoop

Een andere keuze is de bouw pas te starten als een groot deel van de appartementen vanaf tekening is verkocht. De toekomstige eigenaren van de appartementen betalen in dat geval de bouwsom in termijnen tijdens de bouwperiode vooruit aan de projectontwikkelaar.

bladzijde 4

Informatiebron 2


bron: www.nordic-europe.com

Verwarming en warm water via een gasgestookte HR combiketel (conventionele variant)

Om het gasverbruik van een appartement te bepalen, wordt gebruik gemaakt van onderstaande tabellen:

begin tabel

tabel 1


De tabel bestaat uit 2 kolommen:

Kolom 1: aantal personen per appartement

Kolom 2: gezinsfactor verbruik warm water

1; 1,4


2; 1,8

3; 2,5


4; 3,0

5; 3,4


6; 3,8

7; 4,2


einde tabel

De gezinsfactor is afhankelijk van het aantal gezinsleden per appartement, maar er is geen lineair verband. Naarmate het huishouden uit een groter aantal personen bestaat, is er sprake van een efficiënter verbruik van warm water, zoals bij een afwasmachine.

begin tabel

tabel 2


De tabel bestaat uit 2 kolommen:

Kolom 1: warmwaterverbruik per persoon

Kolom 2: verbruik aardgas in m^3 per jaar per appartement

hoog; 250

gemiddeld; 140

laag; 80


einde tabel

begin tabel

tabel 3

De tabel bestaat uit 2 kolommen:Kolom 1: verwarming per appartement

Kolom 2: verbruik aardgas in m^3 per jaar per appartement

hoog; 2.500

gemiddeld; 1.600

laag; 1.025

einde tabel

De gezinsfactor vermenigvuldigd met het warmwaterverbruik per persoon + het verbruik voor de verwarming per appartement geeft het totaal verbruik m^3 aardgas per jaar.

- De gasprijs bedraagt €0,56 per m^3.

- De meter- en transportkosten bedragen €169,- per appartement per jaar.

- De aanschafprijs en installatiekosten van de HR combiketel zijn in totaal €7.850,-. De ketel wordt lineair in 15 jaar tot nihil afgeschreven.

- Aan onderhoudskosten wordt jaarlijks per ketel €135,- berekend.

bladzijde 5


Informatiebron 3


bron: www.senternovem/duurzameenergie

Verwarming en warm water via een elektrisch aangedreven warmtepomp (duurzame variant)

Warmtepompen onttrekken duurzame warmte met een lage temperatuur aan de omgeving en staan deze warmte op een hoger, bruikbaar temperatuurniveau weer af. Diverse lage temperatuurbronnen kunnen als warmtebron worden gebruikt. Bij Duna Verde wordt de warmte onttrokken aan een groot drinkwaterbassin gelegen op enkele tientallen meters diepte in de duinen.

De opwekking van deze warmte gebeurt door een elektrisch aangedreven warmtepomp.

Het gebruik van een warmtepomp voor verwarming is een veelbelovende techniek voor de woningbouw. Het voordeel van de warmtepomp zit niet zozeer in de grote besparing op stookkosten, maar wel in de vermeden uitstoot CO2 en het extra comfort in de vorm van de geboden duurzame koeling (koelen van een gebouw met natuurlijke koude uit de bodem). Warmtepompen kunnen zowel warmte leveren voor ruimteverwarming, voor bereiding van warm tapwater als voor de combinatie van beide.

Collectieve warmtepompen kunnen worden ingezet voor warmtelevering aan meerdere woningen zoals een appartementencomplex.

Voor de collectieve warmtepompen bij Duna Verde zijn de volgende gegevens begroot:

- De energie-investering, bestaande uit de aanschafwaarde inclusief ontwerp- en installatiekosten van collectieve warmtepompen, bedraagt in totaal €185.000,-.

- Jaarverbruik elektriciteit ten behoeve van deze warmtepompen 109.200 kWh.

- De elektriciteitsprijs bedraagt €0,22 per kWh.

- De meter- en transportkosten voor de elektriciteit bedragen €4.400,- per jaar.

bladzijde 6

Informatiebron 4


bron: www.nieuwbouw-woningen.nl

Groene hypotheek

Woningen worden de laatste jaren steeds milieuvriendelijker en duurzamer gebouwd. De overheid stimuleert dit onder andere door de financiering aantrekkelijk te maken: de koper kan een gedeelte van de lening tegen een lagere rente afsluiten via een groene hypotheek.

Om voor een dergelijke hypotheek in aanmerking te komen zijn er twee voorwaarden.

Allereerst moet de woning voldoen aan strenge eisen op het gebied van duurzaamheid, energie- en waterbesparing, materiaalgebruik en binnenmilieu. De tweede voorwaarde is dat de aankoopprijs van het appartement niet hoger mag zijn dan €272.268,-.

Het voordeel van een groene hypotheek bestaat uit een 1 procentpunt lagere rente op het bedrag van de groene hypotheek. De groene hypotheek wordt verstrekt in de vorm van een spaarhypotheek.

Bij nieuwbouw is per appartement via een groene hypotheek maximaal €65.000,- te lenen. In de meeste gevallen wordt een groene hypotheek daarom gecombineerd met een gewone hypotheek.

bladzijde 7

Informatiebron 5


bron: www.regelingen.agentschap.nl (bewerkt)

Energie-investeringssubsidie (EIS)

Profiteren van de EIS kan een bedrijf dat aan een aantal voorwaarden voldoet:

- Ten eerste dient het bedrijf in Nederland belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting te zijn en voor eigen rekening te ondernemen.

- Er is recent een energie-investering gedaan in een bedrijfsmiddel dat opgenomen is in de Energielijst.

- Ook dient het bedrijf de benodigde vergunningen voor de investeringen te kunnen tonen.

Bij toepassing van de EIS ontvangt het bedrijf een subsidie van 11,22% van de goedgekeurde energie-investering in het jaar van investeren.

Verenigingen van eigenaren kunnen zelf geen EIS aanvragen, maar soms kunnen ze wel indirect gebruikmaken van de EIS. Particulieren kunnen via een leasecontract met een bedrijf gebruik maken van de EIS. Het bedrijf investeert, stelt de installatie ter beschikking aan de particulieren en geeft in de maandelijks te betalen leasetermijn het voordeel van de investeringssubsidie aan de particulieren door.

bladzijde 8


Informatiebron 6


bron: www.aob.nl*1

*1 Algemene Onderwijs Bond (vakvereniging van onderwijsgevenden)Hoe rijk is mijn schoolbestuur?

Al jaren stelt het Onderwijsblad het oppotten van onderwijsgeld aan de kaak. In het basis- en voortgezet onderwijs hebben schoolbesturen samen miljarden opgepot, geld dat besteed zou kunnen worden aan beter onderwijs.

Terwijl het Onderwijsblad al jaren publiceert over buitenissig spaargedrag, zagen veel besturen hun reserves vrolijk verder groeien. Toch is er wat veranderd. Er kwam maatschappelijke discussie over de hoogte van noodzakelijke reserves. Bewindslieden lieten rapporten uitbrengen over de vermogens in het voortgezet onderwijs en een commissie onder leiding van bijzonder hoogleraar Henk Don werkt aan adviezen.

Scholen hebben een buffer nodig, maar besturen met onnodig grote reserves hebben vaak geen idee hoeveel buffer noodzakelijk is. Ze vullen de spaarkas juist, omdat ze niet weten hoeveel er in moet. Gebrek aan financiële expertise is de belangrijkste verklaring voor oppotgedrag.

Voorheen was de blik gericht op scholen in financiële nood. De afgelopen jaren is er ook aandacht gekomen voor het probleem aan de 'bovenkant', de besturen met overmatige vetrollen. Het ministerie van Onderwijs heeft 'signaleringsgrenzen' met een onder- en bovengrens opgesteld, maar de oppotnormen liggen veel te hoog. Onderzoeken en risicoanalyses van scholen laten zien dat de noodzakelijke buffer veel kleiner kan zijn.

bladzijde 9


Informatiebron 7


bron: www.vo-raad.nl/themas/bekostiging/rapport-commissie-don (bewerkt)

Kapitalisatiefactor

De commissie Don adviseert de kapitalisatiefactor (zie informatiebron 8) als nieuw kengetal te hanteren, om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van hun taken. Als instellingen meer kapitaal hebben dan past bij de jaarlijkse operationele baten, wordt een deel van dat kapitaal kennelijk niet efficiënt benut: men zou immers dezelfde diensten moeten kunnen leveren met minder kapitaal. Een hoge waarde van deze indicator kan dus duiden op overkapitalisatie of een vermogensexces. Een lage waarde duidt op een mogelijk tekort aan productiemiddelen, maar zal in de praktijk vooral veroorzaakt worden door een te lage waardering van de vaste activa. Een lage waarde kan ook duiden op een gemiddeld hoge ouderdom van de activa en dus op een aanstaande vervangingsbehoefte.


Informatiebron 8


www.cijfers.minocw.nl (bewerkt)

Signaleringsgrenzen financieel beheer onderwijsinstellingen

kengetal: solvabiliteit

formule: (eigen vermogen)/(totaal vermogen) * 100%

ondergrens: 20%

bovengrens: 45%

kengetal: kapitalisatiefactor

formule: (totaal vermogen)/(totale operationele baten) * 100%

ondergrens: geen

bovengrens: 85%

bladzijde 10


Informatiebron 9


Balansen Loreto College (getallen in euro's)

begin tabel

Debet

De tabel bestaat uit 3 kolommen:Kolom 1: niet benoemd

Kolom 2: 31-12-2011

Kolom 3: 31-12-2010

Gebouwen en terreinen; 9.399.535; 9.106.348

Inventaris en apparatuur; 2.065.416; 2.209.599

Bedrijfswagen; 10.200; 13.600

Voorraden boeken; 520.484; 490.712

Effecten; 2.024.585; 2.001.469

Nog te vorderen van ministerie OCW; 1.220.842; 1.061.224

Debiteuren; 130.506; 56.232

Overlopende activa; 252.659; 345.407

Liquide middelen; 4.067.111; 3.028.814

Totaal; 19.691.338; 18.313.405

einde tabel

begin tabel

Credit


De tabel bestaat uit 3 kolommen:

Kolom 1: niet benoemd

Kolom 2: 31-12-2011

Kolom 3: 31-12-2010

Algemene reserve; 2.834.279; 2.274.210

Bestemmingsreserve; 2.295.025; 2.374.592

Herwaarderingsreserve; -; 66.515

Personeelsvoorziening; 1.200.775; 1.122.497

Overige voorzieningen; 1.071.416; 1.027.642

Crediteuren; 361.481; 214.200

Vooruitontvangen van ministerie OCW; 1.133.607; 1.115.789

Rekening-courant saldi; 1.169.336; 517.803

Belastingen en premies sociale verzekeringen; 728.299; 681.005

Vooruitontvangen subsidies; 7.482.362; 7.782.724

Overlopende passiva; 1.414.758; 1.136.428

Totaal; 19.691.338; 18.313.405

einde tabel

bladzijde 11


Informatiebron 10


Staat van baten en lasten 2011 Loreto College (getallen in euro's)

Rijksbijdragen personeel en materieel: 19.996.306

Overige overheidsbijdragen en -subsidies: 497.628

Overige operationele baten: 1.385.347Totale operationele baten: 21.879.281

Personeelslasten: 15.679.853

Afschrijvingen: 1.100.171

Huisvestingslasten: 1.220.307

Overige operationele lasten: 3.856.565

Totale operationele lasten: 21.856.896

Exploitatieresultaat: 22.385

Incidentele baten: 0

Financiële baten: 210.453

Financiële lasten: 19.651

Financieel resultaat: 190.802

Resultaat: 213.187

Einde
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina