Bijzonder bestekDovnload 0.68 Mb.
Pagina14/15
Datum21.08.2016
Grootte0.68 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

BIJLAGE H: Opleidingen


De opleidingen maken integraal deel uit van de inschrijving.
   1. Doelgroep


Alle betrokken personeelsleden van de FOD Financiën moeten ze kunnen volgen. Met ‘betrokken personeelsleden’ bedoelen we het personeel van de FOD Financiën dat belast is met het systeembeheer.
   1. Aantal deelnemers aan de sessies


De vormingen kunnen individueel besteld worden, afhankelijk van de behoeften of voor groepen van 2 tot hoogstens 10 personen.
   1. Taal van de sessies


Afhankelijk van de deelnemers wordt de cursus in het Nederlands, het Frans of het Engels gegeven.
   1. Plaats van de prestaties


De vormingssessies vinden plaats in de lokalen van de FOD Financiën of die van de inschrijver. Al naargelang de omstandigheden zal de FOD Financiën een beslissing nemen over de locatie van de opleidingen. Als de opleiding echter in de lokalen van de inschrijver gegeven moet worden, kan de inschrijver lokalen voorstellen buiten zijn gebouw, voor zover die lokalen zich in Brussel bevinden.
   1. Planning van de opleidingen


Er zal een planning moeten worden opgesteld die rekening houdt met de belangen van de dienst waar de cursist tewerkgesteld is. De offerte moet op uitdrukkelijke wijze de praktische modaliteiten van de opleidingen preciseren (duur, type en specifieke kosten). Afhankelijk van de behoeften van de FOD Financiën zullen die opleidingen in afzonderlijke sessies worden georganiseerd.

De cursussen moeten in een regelmatig ritme in de tijd gespreid worden.

Als een of meer deelnemers de geplande sessie niet konden bijwonen, geeft de aannemer deze deelnemers de mogelijkheid binnen 4 maanden een gelijkwaardige sessie te volgen.

   1. Pauze en middagmaaltijd


De koffie en de middagmaaltijd zijn voor elke deelnemer en voor de volledige duur van de opleidingsessie in de totaalprijs inbegrepen.
   1. Inhoud van de opleidingen


De aannemer stelt het programma samen en legt het ter goedkeuring voor aan de aanbestedende overheid.
   1. Cursusnotities


Voor elke cursus moet een exemplaar van de cursusnotities in het Frans en het Nederlands worden bezorgd aan de leidende dienst van deze opdracht. Deze exemplaren dienen 15 dagen voor het begin van de cursus beschikbaar te zijn.

Als de cursusnota’s niet in het Frans en het Nederlands beschikbaar zijn, moet een exemplaar in het Engels afgeleverd worden bij de leidende dienst.

De cursusnota’s moeten voor elke deelnemer beschikbaar zijn:

Op het ogenblik van de vorming;

Bij voorkeur in de taal van de gebruiker.

   1. Hardware


De lokalen zullen uitgerust zijn met een pc per deelnemer en met de vereiste didactische accessoires.
   1. Leraars


De leraars dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De taal waarin de cursus wordt gegeven, PERFECT beheersen;

Over de essentiële pedagogische kwaliteiten beschikken om de kennis op gestructureerde en systematische wijze door te geven aan de cursusdeelnemers;

Kunnen werken met pedagogische middelen en ze op het juiste moment gebruiken;

Rekening houden met de opmerkingen van de aanbestedende overheid voor wat betreft de inhoud en de presentatie van de opleiding;

Beschikken over een bewezen ervaring wat betreft de technologieën die in het kader van het ESM-project aangewend worden.


   1. Onbeschikbare leraars


De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor het contract zonder schadeloosstelling te verbreken indien de voorgestelde leraars de cursussen niet geven en dit zelfs in geval van overmacht.
   1. Leraars zonder de juiste kwalificaties


De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om telefonisch, per fax of e-mail, gevolgd door een aangetekende bevestiging de onmiddellijke vervanging te eisen van een of meer lesgevers die niet aan de nodige kwalificaties zouden voldoen, door lesgevers die ten minste beschikken over bekwaamheden gelijk aan die welke in de offerte zijn vermeld.
   1. Geldigheidsduur van de opleidingsofferte


De opleidingsofferte moet geldig blijven voor een periode die overeenstemt met de duur van de opdracht.
   1. Aanvullende inlichtingen


De informatie met betrekking tot diploma’s en getuigschriften voor het vakgebied dat in de opleiding behandeld wordt, voor elke leraar die de cursussen geeft.

De plaats waar de cursussen worden gegeven.

De beschrijving van het didactisch materiaal dat gedurende de opleiding zal worden gebruikt.

Een voorstel tot planning van de opleidingen en de lessenroosters.


  1. BIJLAGE I: BESCHRIJVING VAN DE INFORMATICASITES FODFIN – BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT DE INSTALLATIE VAN MACHINES

Hierna vindt de inschrijver alle essentiële technische gegevens over de computerlokalen in het gebouw North Galaxy en op de DRS-site te Anderlecht. De uitrustingen die niet voldoen aan de technische voorwaarden, worden niet in deze lokalen toegelaten. De inschrijver moet bij zijn offerte de gegevens voegen waaruit blijkt dat het voorgestelde materiaal voldoet aan die voorwaarden.Andere dan de inrichtingen waarvan sprake in de bijlage zijn niet toegestaan. De inschrijver heeft evenwel het recht om inrichtingen voor zijn uitrusting voor te stellen op voorwaarde dat zij de structuur en de organisatie van de computerlokalen niet aantasten. Die inrichtingen zijn ten laste en voor rekening van de opdrachtnemer.”
Het is mogelijk van bepaalde voorwaarden af te wijken op voorwaarde dat die afwijking het voorwerp heeft uitgemaakt van een voorafgaande haalbaarheidsstudie, goedgekeurd door de verantwoordelijke van het computercentrum en dat zij uitdrukkelijk voorzien is in het bestek. Het is bovendien raadzaam een evaluatiecriterium te voorzien dat rekening houdt met de beperkingen die aan de administratie worden opgelegd door de inrichtingseisen van de inschrijver.
Afwijkingen kunnen worden overwogen in de volgende domeinen:
- Indelingen in gangen van de computerzalen. Dit kan worden voorzien voor uitrustingen waarvan de afmetingen duidelijk onverenigbaar zijn met de standaardindeling van de zalen.

- Bekabeling

Er mogen in voorkomend geval bijkomende bekabelingswerken worden voorzien, hetzij binnenin een zaal, hetzij tussen twee zalen. Dergelijke bijkomende bekabelingen kunnen noodzakelijk zijn als:

- het volume van de voor het project noodzakelijk standaardkabels groter is dan de kabels die beschikbaar zijn in de voorbekabelde structuur;

- het project werkt met een kabeltype dat niet beschikbaar is in de aanwezige bekabeling.

De bekabelingswerken worden al naargelang het geval uitgevoerd door de administratie of door de inschrijver. In beide gevallen worden de werkzaamheden uitgevoerd volgens de voorschriften van de verantwoordelijke van het computercentrum. De volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

- de kabels moeten in de bestaande kabelgoten worden gelegd;

- de kabels moeten correct aan de kabelbanen worden bevestigd;

- er mogen geen bijkomende gaten worden geboord in de muren van de lokalen;

- als een kabel door een muur moet, moeten de bestaande doorboringen worden gebruikt;

- de doorboringen moeten op de juiste manier worden gedicht om de verspreiding van brand te voorkomen;

- vloerbelasting

Sommige plaatsen van het computercentrum bieden iets meer mogelijkheden dan beschreven in de bijlage (meer bepaald wat de vloerbelasting betreft). Die kunnen evenwel pas worden ingeschakeld als de locatie van de uitrustingen bekend is voordat het bijzonder bestek wordt gepubliceerd. In dat geval is het raadzaam in het bestek de specificaties te vermelden die veranderen ten opzichte van de bijlage.

Er mogen geen doorboringen worden gemaakt zonder het akkoord van de verantwoordelijke van het computercentrum. De inschrijver mag evenmin in de muren en de vloeren gaten boren zonder het akkoord van de verantwoordelijke van het computercentrum.

De inschrijver vindt hieronder alle essentiële technische gegevens en de beschrijving van de computerzalen in het gebouw North Galaxy en de DRS-site te Anderlecht. De uitrustingen die niet voldoen aan de technische voorwaarden, worden niet in deze lokalen toegelaten.

De inschrijver moet bij zijn offerte de gegevens voegen waaruit blijkt dat het voorgestelde materiaal voldoet aan die voorwaarden.   1. Technische karakteristieken Computerzaal North Galaxy

    1. Indeling van het complex


Het informaticacomplex omvat verscheidene computerzalen (CZ) en speciale lokalen voor de centrale datatransmissieapparatuur (Data). Het omvat tevens een consolelokaal op een andere verdieping. De courante consoles voor het beheer van de toepassingen zijn in dit lokaal geïnstalleerd.
    1. Indeling van de zalen


De machines worden opgesteld in rijen van 90 cm breed, met een tussenruimte van 1,5 m tussen de rijen. Die tussenruimte is beperkt tot 90 cm in de datalokalen (netwerkuitrustingen).

Opmerkingen:

Machines van meer dan 90 cm diep mogen in de CZ-zalen worden geïnstalleerd (met een absolute limiet van 1,20 m) voor zover hun installatie de vrije doorgang in de zaal niet belemmert.

In de datazalen worden geen overschrijdingen toegestaan.

Het Canalis-systeem voor de stroomvoorziening is aan het plafond bevestigd. De stroomtoevoer gebeurt langs boven.

De datatransmissiekabels zitten in de blinde vloer.

Langs de machinerijen is elke tegel voorzien van een opening met een deksel van 30 x 30 cm. Die opening is bestemd voor:

- de aansluiting van de datatransmissiekabels;

- de luchtkoelingsstroom.
    1. Vloerbelasting

Overal gewaarborgde minimale overbelasting: 4,7 kN/m² = 479 kg/m²
Gewaarborgde minimale overbelastingswaarden kN/m² kN/m² kg/m² kg/m²

Centrum Rand Centrum Rand

Computerzalen (CZ) 5,0 4,7 510 479

Telekomlokalen (Data) 4,7 4,7 479 479

Gangen 4,7 479


Puntbelasting: hoogstens 500 kg
    1. Hoogte, breedteComputerzalen (CZ):

Nominale hoogte van de zaal: 2,40 m (NB: aanwezigheid van leidingen onder 2,40 m op sommige plaatsen)

Gewaarborgde hoogte zonder hindernissen: 2,30 m

Toegangsdeur goederen:

- hoogte: 2,40 m

- breedte: 2 vleugels (1,66 m)


Telecommunicatielokalen (Data):

Nominale hoogte van de zaal: 2,40 m (NB: aanwezigheid van leidingen onder 2,40 m op sommige plaatsen)

Gewaarborgde hoogte zonder hindernissen: 2,30 m

Toegangsdeur goederen:

- nuttige hoogte: 2 m

- breedte: 1 vleugel (1,03 m)


Doorgangen

Nominale hoogte: 2,40 m (NB: aanwezigheid van hindernissen onder 2,40 m op sommige plaatsen)

Gewaarborgde hoogte zonder hindernissen: 2,30 m

Gewaarborgde minimumbreedte: 1,40 m


Bijzonderheid:

Gang telecommunicatielokaal Data 1:

Nominale hoogte: 2,40 m (NB: aanwezigheid van hindernissen onder 2,40 m op sommige plaatsen)

Gewaarborgde hoogte zonder hindernissen: 2,30 m

Hoogte toegangsdeur gang: 2,10 m

Gewaarborgde minimumbreedte: 1,20 m


Toegangsdeuren site

Met de hoofdlift

- hoogte: 2,30 m

- breedte: 2 vleugels (1,66 m)


Met de secundaire lift

- hoogte: 2 m

- breedte: 2 vleugels (1,66 m)

    1. Toegang tot het gebouw


De uitrustingen en goederen komen aan in het gebouw via de losplaats op het Solvayplein.
    1. Lift

Hoofdlift

Nuttig draagvermogen: 1.875 kg

Lengte: 2,85 m

Deurbreedte: 1,30 m

Deurhoogte: 2,40 m


Secundaire lift

Nuttig draagvermogen: 1.875 kg

Lengte: 2,85 m

Breedte: 1,30 m

Hoogte: 2,09 m

    1. Stroomvoorziening

Stroomvoorziening via Canalis; standaardcapaciteit: 40A (driefasig)

(de voeding van een machine mag dus de 40A een- of driefasig niet overschrijden).

Het Canalissysteem is aan het plafond bevestigd. De elektrische kabels voor de stroomvoorziening komen dus van het plafond. Er zitten geen elektrische aansluitingen in de blinde vloer.


Per machinerie zijn er twee Canalis-goten voorzien. De Canalis-goten worden gevoed via twee afzonderlijke elektriciteitsborden.

Teneinde de ongecontroleerde aansluiting van onaangepaste apparatuur te vermijden zijn de 16A-aansluitingen uitgevoerd met Wieland-stopcontacten.

De elektriciteitsborden worden gevoed via UPS-inrichtingen. De UPS-installaties worden op hun beurt gevoed door:

- het openbaar stroomnet, via een algemene voedingstransformator, voorbehouden voor het computercentrum;

- door een dieselstroomaggregaat.

Als de hoofdvoeding uitvalt, worden de computers van stroom voorzien door de UPS-systemen.

De UPS-systemen zijn onderverdeeld in twee autonome batterijen en elke batterij telt twee of drie UPS-modules. De twee batterijen zijn gesynchroniseerd.

    1. Netwerkkabels


De computerzalen zijn uitgerust met een gestructureerde bekabeling.

Elke computerzaal is uitgerust met:

- een netwerk van kabels van het type UTP categorie 6;

- een netwerk van glasvezelkabels (multimode OM3/50 µm);

- kabelverzamelkasten.

Langs de machines zijn schakelpanelen geïnstalleerd à rato van een schakelpaneel per tegel. Elke tegel komt overeen met:

- 6 RJ45-aansluitingen

- 2 glasvezelaansluitingen SC duplex (= 4 draden)

De computerzaal is verbonden met twee datalokalen door middel van een glasvezelnetwerk (multimode 50/125 µm OM3). Elke zaal is verbonden met elk van de twee datalokalen. De datalokalen zijn onderling met elkaar verbonden.

Een netwerk van kabels UTP cat. 6 verbindt de computerzalen met de twee datalokalen. Elke zaal is verbonden met elk van de twee datalokalen. De datalokalen zijn onderling met elkaar verbonden. Opgelet: de kabels kunnen langer dan 100 m zijn.

Alle kabels zitten in de kabelgoten.

Alle bijkomende kabels moeten eveneens in de kabelgoten worden ondergebracht.


    1. Airconditioning


De airconditioning produceert een koude luchtstroom in de blinde vloer.

De koude lucht wordt naar de machines geleid via openingen van 30 x 30 cm met deksel in de tegels onder de machines.

Het gebruik van de geperforeerde tegels kan worden overwogen, maar is niet standaard.

De warme lucht wordt aangezogen via openingen aan de bovenzijde van de omringende muren.


Er zijn geen waterkoelingssystemen voorzien of gewenst in de computerzalen.
    1. Varia


De zalen zijn voorzien van een automatisch brandblussysteem op gas FM200.

Deze installatie wordt aangevuld door CO2-brandblussers.

Brandblusvoorzieningen op basis van water zijn voorzien in de gangen buiten de zalen.

In de computerzalen zijn watersystemen voorzien noch gewenst.


    1. Inlichtingen door de inschrijver te verstrekken


De inschrijver moet zijn offerte aanvullen met gegevens waaruit blijkt dat de voorgestelde uitrusting compatibel is met de omgeving van de computerzalen. Hij moet meer bepaald de volgende twee berekeningsnota’s voorzien:

Berekening van het gewicht

Voor de berekening van het gewicht komt een geïnstalleerde eenheid al naargelang het geval overeen met:

- een machine die slechts één plaats inneemt;

- een geheel van opeengestapelde machines;

- een kast die meerdere uitrustingen bevat.
Voor elke geïnstalleerde eenheid moet de inschrijver de afmetingen (breedte, diepte, hoogte), het gewicht van de afzonderlijke elementen en het totaalgewicht van de eenheid opgeven.

Berekening van de stroomsterkte

Voor elke elektrische aansluiting op het Canalis-systeem moet de inschrijver het stroomverbruik per aangesloten apparaat en het totaal stroomverbruik opgeven. Het stroomverbruik wordt berekend in werking en tijdens de start.Noodzakelijke netwerkkabels

De inschrijver moet in zijn offerte de aansluitingen vermelden waarvan zijn systeem gebruikmaakt.

Aansluitingen op de bestaande netwerkkabels:

- aantal en aard van de aansluitingen op het netwerk van Financiën;

- aantal en aard van de directe aansluitingen tussen afgelegen machines in dezelfde zaal;

- aantal en aard van de directe aansluitingen tussen afgelegen machines in verschillende zalen;

Speciale aansluitingen (alleen als ze voorzien zijn in het bestek)

- aantal en aard van de directe aansluitingen tussen afgelegen machines in dezelfde zaal;

- aantal en aard van de directe aansluitingen tussen afgelegen machines in verschillende zalen;

Bijzondere inrichtingen

De inschrijver moet in zijn offerte de speciale inrichtingen toelichten die hij noodzakelijk acht om zijn appratuur te doen werken. Die inrichtingen kunnen al naargelang het geval betrekking hebben op de locatie of op de apparatuur.

Alleen de inrichtingen die voorzien zijn in deze bijlage of in het bijzonder bestek zijn toegelaten.

De inrichtingen voor de apparatuur zijn volledig ten laste van de inschrijver.
    1. Mogelijke inrichtingen


De administratie zal zelf de volgende inrichtingen voorzien:

- Plaatsing van de elektriciteitskasten voor aansluiting op het Canalis-stroomvoorzieningssysteem;

Dat omvat:

- de aansluitingskast

- de vermogensautomaten

- de voedingskabel

- de Wieland-eindcontactdoos
- Vervanging van bepaalde tegels in de blinde vloer door geperforeerde tegels.

- Aansluitingen op de gestructureerde bekabeling.

Aansluiting van de gebruikte kabelkringen op het netwerk van de administratie.

De aansluiting van de machines op de schakelpanelen in de blinde vloer wordt uitgevoerd door de opdrachtnemer in samenwerking met de administratie. De opdrachtnemer zorgt voor de aansluitkabels van de juiste lengte.

- Meubilair

De administratie levert de tafels en stoelen die noodzakelijk zijn voor de installatie van de apparatuur.

De inschrijver moet in zijn offerte het specifieke meubilair voorzien dat hij nodig heeft voor de installatie van zijn apparatuur. De administratie behoudt zich evenwel het recht voor de apparatuur te laten installeren in een speciaal, door haar geleverd meubel.

De opdrachtnemer moet deze inrichtingen voldoende op voorhand aankondigen. In normale omstandigheden bedraagt de kennisgeving twee maanden.

Er wordt geen enkele andere inrichting van de site toegestaan als ze niet uitdrukkelijk in het bijzonder bestek is voorzien.

   1. Technische karakteristieken Computerzaal DRS-site Anderlecht

    1. Organisatie van de site


De DRS-site bestaat uit een grote computerzaal met de IT-systemen van meerdere klanten. Alle systemen van de FOD- Financiën bevinden zich in dezelfde zaal.
    1. Organisatie van de zalen


De machines worden opgesteld in rijen van 90 cm breedte, met een ruimte van 1,5 m tussen de rangen.
Opmerking:

Machines van meer dan 90 cm diepte kunnen in de zaal geïnstalleerd worden, met een absolute grens van 1,20 m, in zoverre hun installatie geen gevaar betekent voor de vrije doorgang in de zaal.

    1. Limieten van de zaal


Vloerbelasting: 1.000 kg/m² verdeelde last

350 kg puntlast


Hoogte van de zaal: 3 m

Hoogte toegangsroutes: 2,10 m
    1. Netwerkbekabeling


De computerzaal is uitgerust met een gestructureerde bekabeling die het volgende omvat:

- een netwerk van kabels van het type UTP categorie 6

- een glasvezelnetwerk (multimode OM3/50 µm) met LC-connectors

- kabelbundelkasten.

Alle kabels worden in kabelbanen gelegd.

Alle aanvullende bekabelingen moeten uitgevoerd worden rekening houdend met de kabelbanen.


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina