Bijzonder bestek


Administratieve clausules en contractuele aspecten van de opdrachtDovnload 0.68 Mb.
Pagina3/15
Datum21.08.2016
Grootte0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Administratieve clausules en contractuele aspecten van de opdracht

 1. Identificatie van de opdracht


Opdrachtgever: FOD Financiën
Leidinggevende ambtenaar De heer Louis Collet, directeur Stafdienst ICT
Leidinggevende dienst:

FOD Financiën,

Stafdienst ICT

North Galaxy

Koning Albert II-laan 33, bus 95

Gebouw C – 5e verdieping

1030 Brussel
Contactpersonen:

Frank Baelus, verantwoordelijke van de Afdeling ICT Operaties (NL);

E-mail: frank.baelus@minfin.fed.be

Cedric Blomart, Afdeling ICT Operations (FR);

E-mail: cedric.blomart@minfin.fed.be

Alle correspondentie met betrekking tot de uitvoering van deze overheidsopdracht moet naar het volgende adres worden verzonden:FOD Financiën

Stafdienst ICT

North Galaxy Toren C, 5e verdieping

Koning Albert II-laan 33

B-1030 Brussel.
E-mail: mailto:tender.x86-2010-platform@minfin.fed.be

Openingsdagen: alle werkdagen.


   1. Algemene voorwaarden van de overheidsopdrachten

1.2.2.1 Onderverdeling van het project in loten


De opdracht bestaat uit één enkel lot.

1.2.2.2 Procedure en aard van de opdracht


Opdracht voor aanneming van leveringen.
De gekozen procedure is die van de algemene offerteaanvraag met voorafgaande bekendmaking op Europees niveau (art. 53, § 3, 3° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996).

In toepassing van artikel 18 van de wet mag de aanbestedende overheid zowel afzien van het gunnen van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze.


Het gaat om een opdracht volgens prijslijst.
   1. Duur van de opdracht


De opdracht neemt een aanvang op de eerste kalenderdag die volgt op de dag dat de leverancier de bekendmaking van de gunning heeft ontvangen en wordt tenzij verlenging (zie paragraaf 1.2.3.1) afgesloten op het einde van de onderhoudsfase van de initiële bestelling ( 1 jaar garantie na voorlopige oplevering en 3 jaar onderhoud).
De FOD Financiën behoudt zich het recht voor een bestelling te plaatsen gedurende de hele duur van de opdracht en dat vanaf het moment van haar gunning.


1.2.3.1 Duur van het onderhoud


De opdrachtnemer zal het onderhoud minimaal verzekeren gedurende 3 jaar na het einde van de garantieperiode van één jaar die een aanvang neemt bij de voorlopige oplevering, volgens de voorwaarden zoals gevraagd in dit bestek..
De verbintenissen kunnen twee keer verlengd worden en dat voor een bijkomende duur van telkens een jaar, op het uitdrukkelijke verzoek van de Administratie. Dit na het verstrijken van de normale duur van het contract namelijk 4 jaar ( 1 jaar garantie na voorlopige oplevering + 3 jaar onderhoud).
Op deze verlengingen zijn in principe dezelfde voorwaarden van toepassing als op die van de onderhoudsfase.
De garantie en het onderhoud voor de bijkomende bestellingen dienen afgestemd te worden op de einddatum van het contract.

1.2.3.2 Duur van de uitvoering van de opdracht


De opdrachtnemer moet binnen de 3 maand na gunning een operationeel systeem opleveren.

De FOD Financiën kan verzaken aan de overheidsopdracht middels een opzegperiode van minstens 3 maanden, op voorwaarde dat dit schriftelijk gebeurt, indien zou blijken dat de samenwerking met de opdrachtnemer te wensen overlaat.   1. Bestellingen voor andere federale diensten

In het kader van deze opdracht kunnen er voor het geheel van de opdracht bestellingen van extra servers en licenties gebeuren om tegemoet te komen aan de behoeften van andere federale diensten. De opdrachtnemer moet voor deze bestellingen dezelfde prijsvoorwaarden hanteren als diegene voorgesteld in het kader van onderhavige opdracht.


   1. Informatiesessie


Gezien de complexiteit van de opdracht heeft de aanbestedende overheid beslist een enkele informatiesessie te organiseren voor de kandidaat-inschrijvers. Deze sessie wordt gehouden tussen de publicatie van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie en de opening van de offertes. Na afloop van deze infosessie zal er op geen enkele van de gestelde vragen meer geantwoord worden, dit om alle kandidaat-inschrijvers op gelijke voet te behandelen.

Datum: 19 augustus 2010

Plaats: North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, te 1030 Brussel. C5. Zaal Mandarin.

Uur: 10 uur

Er wordt enkel geantwoord op vragen die schriftelijk worden ingediend en dat ten laatste op 16 augustus 2010 . Deze worden enkel op het volgende e-mailadres ingediend: tender.x86-2010-platform@minfin.fed.be. De inschrijver moet via de post de vragen bevestigen die hij per e-mail heeft ingediend. (Te gebruiken formulier, zie bijlage K, Microsoft Word formaat of equivalent)

Alle vragen moeten verplicht de verwijzingen naar het bijzonder bestek vermelden om een zo snel mogelijk antwoord te kunnen verzekeren (zie bijlage K, bv.: Deel 1, punt 1.1, paragraaf 1, pagina 1). Gelieve ook de taal van het gebruikte bijzonder bestek te vermelden (de paginering verschilt al naargelang de taal).

De antwoorden op de vragen die binnen de vastgestelde termijn worden ingediend, worden mondeling gegeven tijdens de informatiesessie en worden vervolgens op de website van de FOD Financiën gepubliceerd.

De geïnteresseerde ondernemingen wordt gevraagd zich op voorhand bekend te maken per e-mail op het adres tender.x86-2010-platform @minfin.fed.be en de naam en de functie door te geven van de perso(o)n(en) die ze naar de informatiesessie afvaardigen. Omwille van organisatorische redenen is het aantal personen per onderneming vastgelegd op hoogstens twee.


   1. Overeenstemming onder de inschrijvers


Indien de geïnteresseerde ondernemingen onvolkomenheden, onduidelijkheden, enz. in het bijzonder bestek opmerken, worden ze uitgenodigd om dit schriftelijk te laten weten voor de informatiesessie. Op gelijkaardige wijze worden bedrijven uitgenodigd voor de informatiesessie iets te laten weten wanneer ze merken dat de FOD Financiën heeft verzuimd bepaalde onontbeerlijke elementen, onderdelen of functies in te voegen die de werking of de doeltreffendheid van het systeem beduidend kunnen verbeteren, en wel volgens dezelfde modaliteiten als voor het versturen van de vragen.

De FOD Financiën hecht bijzonder veel belang aan de gelijke behandeling van de inschrijvers en stelt de specificaties van haar bestekken op in het licht van die bekommernis. Indien een geïnteresseerde onderneming desondanks meent dat haar kandidatuur wordt uitgesloten of haar kansen worden verminderd door bepaalde specificaties uit onderhavig bestek, wordt ze verzocht dit schriftelijk mee te delen of uiterlijk tijdens de informatiesessie te melden. Zo ze dit nodig acht zal de aanbestedende overheid haar bestek aanpassen om er rekening mee te houden.
   1. Indiening en opening van de offertes


De offertes worden, voor de opening van de offertes, ofwel elektronisch ingediend via de toepassing e-tendering (zie hieronder voor meer informatie), ofwel via de post verstuurd (een aangetekende brief wordt aanbevolen), ofwel persoonlijk afgeleverd bij de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting voor de opening van de offertes nog niet voor geopend is verklaard.
    1. Offerte opgesteld op een papieren drager

De offertes worden, voor de opening van de offertes, ofwel verstuurd via de post, ofwel persoonlijk afgeleverd bij de aanbestedende overheid. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting voor de opening van de offertes nog niet voor geopend is verklaard.


De offertes worden in een gesloten omslag gestoken. Op deze omslag moeten de volgende zaken worden vermeld:


 • voorwerp van het bijzonder bestek: “x86-2010-platform”

 • de datum en het uur van de opening van de offertes: 9 september 2010 om 11 u.Deze omslag wordt in een tweede omslag gesloten die de volgende vermeldingen draagt:


 • het woord “OFFERTE” in de linkerbovenhoek;

 • op de plaats voorzien voor het adres van de bestemmeling:

FOD FINANCIËN, Stafdienst ICT

Ter attentie van Nathalie Orban

North Galaxy

Koning Albert II-laan 33 – postbus 95

Gebouw C – 5e verdieping

1030 BRUSSEL
Uitsluitend de personeelsleden van de vermelde dienst zijn bevoegd om een bewijs van neerlegging van de offerte te verstrekken.
De inschrijver aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de wijze van verzending en de ontvangst van zijn offerte binnen de gestelde termijn.
Elke offerte die buiten deze termijn is overhandigd, wordt uitgesloten; als een dergelijke laattijdige offerte evenwel werd verzonden via een aangetekend schrijven en dit uiterlijk vier kalenderdagen voor de limietdatum, dan kan de aanbestedende overheid de offerte nog in overweging nemen voor zover haar beslissing nog niet werd bekendgemaakt.

    1. Offerte ingediend via elektronische weg

De elektronische offertes kunnen eveneens worden verstuurd via de website e-tendering https://eten.publicprocurement.be waarbij de naleving van de door artikel 81 ter van het KB van 8 januari 1996 vastgelegde bepalingen, gegarandeerd wordt.

Merk op dat de zending van een offerte via de post niet aan deze voorwaarden voldoet. Het is derhalve niet toegestaan om een offerte op die wijze in te dienen.
Een offerte kan gedeeltelijk op papier en gedeeltelijk onder elektronische vorm worden ingediend. De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken voor de limietdatum voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming of de offertes. Ongeacht eventuele varianten mag elk van de inschrijvers maar één enkele offerte indienen per overheidsopdracht (artikel 103 van het KB van 8 januari 1996). De inschrijver moet dus kiezen of hij zijn offerte op papier dan wel onder elektronische vorm verstuurt. Een offerte mag altijd gedeeltelijk op papier en gedeeltelijk onder elektronische vorm worden verstuurd, waarbij beide delen één enkele offerte vormen.
Door zijn offerte geheel of gedeeltelijk onder elektronische vorm in te dienen, aanvaardt de inschrijver dat de gegevens die voortkomen uit de werking van de voorziening voor de ontvangst van zijn offerte geregistreerd worden. (Artikel 81quinquies van het KB van 8 januari 1996).
Meer inlichtingen vindt u op de website: http://www.publicprocurement.be

of via het telefoonnummer van de helpdesk van de dienst e-procurement: +32 (0)2 790 52 58


Opmerking: Omwille van technische en organisatorische redenen geeft de aanbestedende overheid er de voorkeur aan dat de offertes elektronisch worden ingediend. De keuze is welteverstaan aan de inschrijver en deze keuze heeft op generlei wijze een invloed op de analyse en evaluatie van zijn offerte.

    1. Opening van de inschrijvingen.

De openbare zitting voor de opening van de offertes die op papier of onder elektronische vorm worden opgesteld, wordt gehouden op 9 september 2010 om 11 u op het volgende adres:


FOD Financiën

North Galaxy,

Koning Albert II-laan 33,

1030 Brussel,

C5. Kleine Zaal.

   1. Bepalingen van de overheidsopdracht


De opdracht is onderworpen aan de reglementering inzake overheidsopdrachten voor zover er geen speciale bepalingen gelden zoals hieronder vermeld.

De Administratie verbindt zich ertoe, gedurende de twaalf maanden volgend op de datum van de bekendmaking van de toewijzing van de opdracht, de minimumhoeveelheid te bestellen voor elk type materiaal zoals omschreven in deel 3. Wat het overschot betreft blijft de Administratie vrij, zonder haar beslissingen te moeten rechtvaardigen of enige afkoopsom te moeten storten, om bestellingen te plaatsen, de hoeveelheden en frequentie van elke gedeeltelijke bestelling te bepalen, op voorwaarde dat er tussen twee opeenvolgende bestellingen een termijn verstrijkt van minstens dertig kalenderdagen.


    1. Afwijkingen van de Algemene Aannemingsvoorwaarden


Omwille van het strategische karakter van dit project wijkt het bijzonder bestek af van artikel 9, § 2 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden wat de vrijgave van de borg betreft, in die zin dat deze laatste niet volledig wordt vrijgegeven ingevolge de voorlopige oplevering.
    1. Reglementeringen inzake overheidsopdrachten


 • Wet van 24 december 1993 (BS van 22.1.1994 en errata tot BS van 25.2.1997) betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde contracten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten.

 • Wet van 8 januari 1996 (BS van 26.1.1996 en errata tot BS van 25.2.1997) betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde contracten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten.

 • KB van 26 september 1996 (BS van 18.10.1996) tot de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken.

 • De bijlage aan voornoemd KB van 26 september 1996, zijnde de Algemene Aannemingsvoorwaarden

 • KB van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau (BS van 24 oktober 1996)

Alle wijzigingen in voornoemde wetteksten en besluiten die van kracht zijn op de dag van de opening van de offertes.
    1. Speciale bepalingen eigen aan het huidige bestek


Indien een paragraaf niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde bepalingen, moet die als nietig worden beschouwd.
    1. Documenten betreffende de opdracht

     1. Document van de aanbestedende overheid:

 • Onderhavig bestek.

 • De berichten inzake de opdracht en de berichten van wijziging, aangekondigd of gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, die in het algemeen betrekking hebben op de overheidsopdrachten, en de berichten van wijziging betreffende de onderhavige opdracht die worden verzonden per individueel aangetekend schrijven of per fax. Deze berichten maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden en de inschrijver wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij de opstelling van zijn offerte.

 • De aangebrachte verduidelijkingen naar aanleiding van de infosessie (gestelde vragen en door de aanbestedende overheid verstrekte antwoorden). Deze verduidelijkingen maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden en de inschrijver wordt verondersteld er kennis van te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij de opstelling van zijn offerte.


     1. Documenten van de inschrijver:

 • De offerte van de inschrijver.

 • De verduidelijkingen en verbintenissen die worden aanvaard door de FOD Financiën en die als aanvulling gelden op de offerte (met dezelfde referentie) naar aanleiding van vragen en verzoeken om opheldering


    1. Verplichtingen van de partijen


De partijen verbinden zich ertoe alle verplichtingen te respecteren die voortkomen uit de clausules en bepalingen zoals voorzien in onderhavige opdracht en hernomen in het bijzonder bestek. Ze onthouden zich van welke praktijk ook in tegenspraak met de regels van de vrije concurrentie.

Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver expliciet alle voorwaarden van het bijzonder bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs indien die opduiken in welke bijlage ook van zijn offerte. Elk voorbehoud of niet respecteren van één van deze clausules en bepalingen, betekent dat zijn offerte als nietig wordt beschouwd en niet in overweging zal worden genomen door de FOD Financiën.

De inschrijver aanvaardt eveneens de resultaatsverbintenis (SLA) zoals omschreven in onderhavig bijzonder bestek in bijlage J.

   1. Offertes

    1. Algemeen


De offerte wordt op papier opgesteld in zes exemplaren (waaronder een origineel dat de prijzen vermeldt, een kopie die de prijzen vermeldt en vier kopieën zonder prijsvermelding). Elke offerte en zijn bijlagen moeten ondertekend worden door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. In het andere geval zal de offerte als onregelmatig worden beschouwd.

Bovendien moet de inschrijver ook zes exemplaren van zijn offerte in elektronisch formaat indienen (cd-rom): twee exemplaren met en vier exemplaren zonder prijsvermelding. Indien de versie op papier en onder elektronische vorm verschillend zijn, geeft het originele exemplaar van de papieren versie de doorslag. De inschrijver moet zijn elektronische drager scannen op virussen om elke aanval of enige besmetting van de informaticastructuur van de FOD Financiën te vermijden. In zijn offerte moet hij aangeven: de naam van de software die hij voor deze virusscan heeft gebruikt, de versie van deze software en de garantie dat de informatiedrager werd gescand en virusvrij is.

Elke doorhaling, verbetering, bijkomende of wijzigende vermelding, zowel in de offerte als in de bijlagen, moet ondertekend worden door de inschrijver of zijn gevolmachtigde. Zo niet zal de offerte als onregelmatig worden beschouwd.

Door het indienen van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn eigen algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, ook als deze zouden voorkomen in één of meer bijlagen van de offerte.

De inschrijvers zijn verplicht zich uitdrukkelijk te houden aan alle administratieve en contractuele bepalingen van onderhavig bijzonder bestek. Elk voorbehoud of elke wijziging van een van de bepalingen kan leiden tot de onregelmatigheid van de offerte.

    1. Geldigheidsduur van de offertes


De geldigheidsduur van de offertes mag niet korter zijn dan 240 kalenderdagen. Deze geldigheidsduur neemt een aanvang op de limietdatum voor de indiening van de offertes. Tijdens deze periode kan geen enkele prijsherziening meer worden toegepast.
    1. Opties


Voor de gevraagde opties wordt verwezen naar paragraaf 3.6.
    1. Varianten


Varianten worden niet toegelaten in het Bijzonder Bestek.
    1. Technologische evolutie


Indien, voor het verlopen van de leveringstermijn, het materiaal of de software een meer geavanceerde technologische evolutie kent, ofwel op het vlak van de prestaties, ofwel op het vlak van de functies, zonder dat de prijs daardoor stijgt, is de inschrijver verplicht daarvan de FOD Financiën op de hoogte te brengen en een dergelijke vervanging voor te stellen. In dat geval staat het de FOD Financiën vrij om het voorstel al dan niet te aanvaarden.
    1. Presentatie van de offerte


De offerte moet worden opgesteld volgens het inschrijvingsmodel dat is bijgevoegd in bijlage A.

De inschrijver is eraan gehouden het offerteformulier in bijlage A van onderhavig bijzonder bestek te gebruiken. Indien evenwel andere documenten worden gebruikt, is hij verplicht om op elk document de overeenstemming te bekrachtigen met het offerteformulier dat bij het bijzonder bestek is gevoegd (art. 89 van het KB van 8 januari 1996). Elk offertevoorstel dat niet aan deze presentatie beantwoordt, kan worden geweigerd.
Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan een duidelijke en nauwkeurige presentatie van de gevraagde informatie. Bij de beoordeling van de offerte zal rekening worden gehouden met de presentatie en de leesbaarheid.
Elke offerte bevat een compleet antwoord op de vragen over het technische gedeelte.
De technische offerte mag geen enkele administratieve aanduiding of prijs bevatten.
De inschrijver voorziet een doorlopende en ononderbroken nummering van alle pagina’s van de offerte en haar bijlagen. Elke pagina wordt geparafeerd.
De offertes moeten beantwoorden aan de verplichtingen zoals voorgeschreven in het onderhavige bestek, meer bepaald door het nummer en de tekst van de betrokken verplichting duidelijk te vermelden en door het antwoord meteen na de vermelding van de verplichting te noteren.

Indien de antwoorden op de vragen van het technische deel verwijzen naar de technische handleidingen van de inschrijver (NIET naar de reclamefolders!) moeten die verwijzingen de pagina en de specifieke paragraaf vermelden. Elke offerte moet alle handleidingen bevatten waarnaar wordt verwezen.

De inschrijvers moeten alle beperkingen in de voorgestelde oplossing identificeren.

Alle antwoorden op de eisen uit het bestek moeten duidelijk vermelden hoe het voorgestelde systeem een antwoord kan bieden op die eisen en op welke manier er aan de behoefte wordt voldaan.


De inschrijvers moeten duidelijk aangeven of personalisering (customisation) noodzakelijk is om aan een verplichting te voldoen of een gewenste specificatie. De kostprijs van deze personalisering wordt in detail vermeld in de inventaris. Indien de personalisering noodzakelijk is, moet de inschrijver een toelichting geven die de omvang van de personalisering uitvoerig beschrijft.
De figuren en tabellen moeten genummerd worden en in de tekst moet ernaar verwezen worden met de overeenkomstige nummering.
     1. Presentatie en opmaak van de offerte

De offerte van de inschrijver wordt opgesplitst in vier delen:

I. Deel 1 – Administratief gedeelte

A Offerteformulier (inschrijvingsdocument – bijlage A bij onderhavig bestek)

B Kwalitatieve selectie

1. situatie van uitsluiting (punt 1.2.12.1.1)

2. economische en financiële draagkracht (punt 1.2.12.1.2)

3. technische capaciteit (punt 1.2.12.1.3)

C Bevoegdheden van de lasthebber

D. Informatie betreffende de onderaannemers

II. Deel 2 – Financieel gedeelte

Antwoorden op het kostenvoorstel (Deel 4, bijlage B bij onderhavig bestek – prijzentabel)

De inschrijvers mogen niet vergeten de exacte opgave van de vereiste middelen (zie deel 4, bijlage B – prijzentabel) op te nemen in deel 2, financieel gedeelte, van de offerte. Als deze opgave ontbreekt, is de offerte niet conform het bijzonder bestek.

III. Deel 3 – Technisch voorstel

Elke lot dat wordt ingediend door de inschrijver moet de volgende structuur hebben:

A Inleiding


   1. Algemene samenvatting die een overzicht geeft van de aanpak en de kenmerken van het voorstel.

   2. Kort overzicht van de voorgestelde oplossing, materiaal en software inbegrepen.

   3. Bespreking betreffende de naleving van de gunningscriteria. Dit heeft tot doel over een beknopte samenvatting van de inschrijver te beschikken met betrekking tot de naleving van de gunningscriteria. Deze samenvatting moet zo beknopt mogelijk worden opgesteld en moet verwijzen naar de pagina en het deel van de offerte waar dit gunningscriterium besproken wordt.

   4. De bijlagen die gebruikt kunnen worden door de inschrijver om de belangrijke informatie te bespreken waarvoor geen ruimte is in het huidige bestek.

B Antwoord

De structuur van het antwoord moet identiek zijn aan die van deel 3 van onderhavig bestek.

IV. Deel 4 – Documenten en bijlagen

A Referenties

De referenties moeten worden voorgesteld volgens het model in bijlage E.

B Antwoorden met betrekking tot de cv’s

De cv’s van de personeelsleden die aan dit project worden toegewezen, moeten worden opgesteld volgens het model in bijlage D.

C Gebruik van talen en flexibiliteit van de leverancier

D Andere aanvullende informatie (brochures, artikelen, specificaties, rapporten)

Opgelet: Deze bijkomende inlichtingen worden niet beschouwd als informatie die de rechtstreekse antwoorden op de vereisten van het huidige bestek kunnen vervangen:


 • De bijkomende inlichtingen kunnen niet worden gecombineerd met een verplicht onderdeel van de offerte.

 • In het prijsvoorstel (deel 2) mag niet verwezen worden naar de bijkomende informatie. Noteer dat de voorgestelde bijkomende informatie geen effect zal hebben op de beoordeling.

De inschrijver moet de structuur zoals hierboven beschreven respecteren en moet een doorlopende en ononderbroken nummering van alle pagina’s van de offerte en haar eventuele bijlagen voorzien.
Elk inschrijvingsvoorstel dat de voorgeschreven opmaak niet volgt, zal worden afgewezen.
     1. Taal van de offerte

De offerte zal in het Frans of het Nederlands worden opgesteld.

De documenten van technische aard die aan de offerte worden toegevoegd mogen in het Engels worden opgesteld ingeval er geen vertaling bestaat in de taal van de offerte.
     1. Gevolmachtigden

Elke offerte die wordt ingediend door gevolmachtigden moet vermelden in naam van welke entiteit de gevolmachtigden handelen.

De mandatarissen voegen bij de offerte een authentieke of onderhandse akte die hen de machtiging verleent, of een kopie van deze akte. Ze kunnen eveneens het nummer vermelden van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad waarin de bewuste mandaten gepubliceerd werden.
   1. Prijs van de opdracht

    1. Algemeen


De opdracht wordt aangegaan tegen prijslijst. In zijn offerte moet de inschrijver het detail van alle onderdelen van onderhavige opdracht vermelden. Hij bezorgt eveneens een volledige inventaris van de onderdelen van zijn offerte.

De prijzen wordt uitgedrukt, alle kosten inbegrepen en exclusief btw. De offerte moet het btw-tarief en het bedrag aan btw afzonderlijk vermelden voor elk onderdeel van de offerte en voor de totale prijs. Behalve de uitzonderingen die in dit bestek zijn opgenomen, worden alle elementen, software of gewoonlijk geleverde of vereiste toebehoren om van de voorgestelde software een volkomen functioneel systeem te maken, geleverd worden door de inschrijver en opgenomen in het prijsvoorstel. De belangrijkste delen van het materiaal of de software moeten gepreciseerd worden, met de vermelding van hun kostprijs. Om de vergelijkingen te vereenvoudigen, moet de inschrijver de bijlagen bij dit bijzonder bestek invullen. Deze bijlagen bevatten een vereenvoudigde en analytische weergave van de kosten. Het gebruik van de modellen, opgenomen in bijlage B van dit bijzonder bestek, is verplicht. Er wordt geen rekening gehouden met prijzen die op een andere plaats vermeld worden. Dit document moet behoorlijk ingevuld worden en ondertekend worden door de lasthebber.

De inschrijvers garanderen minstens dezelfde kortingen ten opzichte van hun catalogusprijs als voorgesteld in het kader van de huidige aanbesteding, dit voor elke toekomstige bestelling van identieke, gelijkwaardige of aanvullende producten. Ze voegen bij hun offerte een lijst met hun catalogusprijzen en vermelden er het percentage korting op dat van toepassing is voor de FOD Financiën.

    1. Munteenheid


De prijzen dienen uitgedrukt te worden in euro (EUR).
    1. Elementen die deel uitmaken van de prijs


De offerte moet een samenvatting van de facturering bevatten, waarvan de modellen zijn opgenomen in bijlage B van het huidige bestek.

Gedurende de geldigheidsduur van deze offerte liggen de prijzen vast en kunnen ze niet worden herzien. Ze worden aangeduid exclusief taksen en met afzonderlijke vermelding van het bedrag van de btw.

Bij de prijzen zijn inbegrepen:


 • de installatiekosten en de kosten voor de ingebruikneming van de leveringen

 • de aansluitingskosten voor de elektrische en telecommunicatie-installaties

 • De aankoopprijzen en de gebruiksrechten van de software en de bijbehorende onderhouds- en bijwerkingskosten.

 • De prestaties met betrekking tot de installatie, de configuratie, de ingebruikneming en parametrisatie van de software.

 • De prestaties met betrekking tot de studies en de ontwikkelingen en het onderhoud in het kader van deze ontwikkelingen.

 • De technische documentatie

 • De vervoerskosten, enz.

 • De kosten voor projectbeheer, enz.

 • De kosten voor voorlopige en definitieve oplevering.

 • De secretariaatskosten.

De belangrijkste softwareonderdelen van het systeem moeten gepreciseerd worden met het bijbehorende tariferingsbeleid, de directe en aanverwante kosten (m.a.w. de aankoopprijs, de licentierechten, het onderhoud van de software (bijwerkingen), support (helpdesk), ...)
De prijs van de diensten in verband met de door het personeel verstrekte prestaties wordt uitgedrukt volgens profiel en mandag.
    1. Prijsherziening en korting

     1. Prijsherzieningen, bezoldigingen, salarissen en sociale lasten, onderhoud, bijkomende ondersteuning

Voor de diensten is een prijsherziening mogelijk.

De regels voor de herziening van de prijzen zijn de volgende: 1. de prijzen mogen één keer per jaar worden herzien

 2. de dienstverlener vraagt elk jaar om een herziening van de prijzen door middel van een aangetekende brief gericht aan de Aanbestedende Overheid, ter attentie van de Stafdienst B&CG – boekhoudkundige cel ICT, Koning Albert II-laan 33 bus 785, 1030 Brussel

 3. de herziening van de prijzen begint:

  1. op de verjaardag van de bekendmaking van de toewijzing van de opdracht indien de dienstverlener de vraag om herziening heeft verstuurd voor de verjaardag. De herziening van de prijzen is enkel van toepassing op de leveringen of diensten die effectief gepresteerd werden na de verjaardag

  2. de eerste dag van de maand volgend op de verzending van de aangetekende brief indien de dienstverlener één of meerdere verjaardagen heeft laten voorbijgaan. De herziening van de prijzen is enkel van toepassing op de leveringen of diensten die effectief gepresteerd werden na de eerste dag van de genoemde maand (opgelet: de dienstverlener moet een nieuwe vraag tot herziening van de leveringen of prestaties indienen die gerealiseerd zullen worden na de volgende verjaardag)

 4. de herziening van de prijzen wordt berekend volgens de volgende formule:

P = P0 * (0,8 * S/S0 + 0,2) waar:

P = de herziene prijs


P0 = de oorspronkelijke prijs
S0 = loonindex AGORIA (enkel voor de Belgische dienstverleners, de buitenlandse dienstverleners moeten een analoge index voorstellen) – nationaal gemiddelde, inbegrepen sociale lasten voor de contracten vanaf 11/7/1981, van kracht de maand voorafgaand aan de opening van de offertes
S = zoals S0 hierboven, maar van kracht in de loop van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de bekendmaking van de toewijzing van de opdracht
Voor de indexen, zie: http://www.agoria.be

 1. de prijzen van de leveringen en diensten die achteraf worden besteld kunnen worden herzien. De herziening volgt dezelfde regels als hierboven.

 2. de aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de prijzen te herzien ingeval van een dalende index. De herziening volgt dezelfde regels als hierboven, waarbij de aangetekende brief van de aanbestedende overheid komt.
     1. Korting

De inschrijvers garanderen minstens dezelfde kortingen ten opzichte van hun catalogusprijs als voorgesteld in het kader van de huidige aanbesteding, dit voor elke toekomstige bestelling van identieke, gelijkwaardige of aanvullende producten.
   1. Stopzetting van de procedure


Conform art. 18 van de wet van 24 december 1993 heeft de FOD Financiën het recht om te beslissen de procedure stop te zetten, de opdracht niet te gunnen en zo nodig de procedure te herbeginnen volgens een andere gunningswijze.
   1. Gunningsprocedure van de opdracht


Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria en voor zover deze offertes regelmatig zijn, worden in aanmerking genomen voor de beoordeling van de offertes, voor zover deze offertes regelmatig zijn.

Er wordt eveneens gevraagd bijzondere aandacht te besteden aan een duidelijke en nauwkeurige presentatie van de gevraagde inlichtingen.


    1. Kwalitatieve selectiecriteria


De aanbestedende overheid vervolgt met een kwalitatieve selectie van de kandidaten op basis van de inlichtingen betreffende de persoonlijke toestand van elke kandidaat evenals de informatie en documenten bestemd voor de beoordeling van de financiële, economische en technische omstandigheden (cfr. art 68 tot 71, 8 januari 1996).

Deze eerste selectiefase gebeurt op basis van de kwalitatieve selectiecriteria zoals hierna beschreven (technische competentie, capaciteit op het vlak van personeel, competenties en ervaring in toepasselijke situaties).


De FOD Financiën behoudt zich het recht voor om, voor de toekenning van de huidige opdracht, na te gaan of de inschrijvers zich niet in een van de uitsluitingssituaties bevinden zoals vermeld in §1.2.12.1.1.
     1. Uitsluitingscriteria


Administratieve vereenvoudiging
Door deel te nemen aan de gunningsprocedure van een overheidsopdracht verklaart de inschrijver dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsgevallen zoals gesteld in artikels 17, 43 en 69 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 inzake de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies van openbare werken.

De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het best gerangschikt is. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan en dat voor elke beslissing met betrekking tot de toekenning van de opdracht. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd.

Een inschrijver kan worden uitgesloten van deelname aan de opdracht als blijkt dat, volgend op zijn verificaties, de impliciete verklaring op erewoord niet overeenkomt met zijn persoonlijke situatie op de einddatum voor ontvangst van aanvragen tot deelneming in een beperkte of onderhandelde procedure met bekendmakingen of op de einddatum voor ontvangst van offertes in een open procedure, waarbij geen enkele regularisatie a posteriori mogelijk is. Een dergelijke uitsluiting kan ook plaatsvinden wanneer blijkt dat de persoonlijke situatie van de kandidaat of de inschrijver gedurende het verloop van de procedure niet langer overeenstemt met de impliciete verklaring op erewoord.

In deze twee gevallen hanteert de aanbestedende overheid een gecorrigeerd klassement waarin rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de aanvraag tot deelneming of de offerte van de kandidaat of inschrijver uitgesloten worden, meer bepaald bij de toepassing van de bepalingen inzake de regelmatigheid van de offertes en van de prijzen geformuleerd in artikel 110 § 4, van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996.

De aanbestedende overheid kan de opdracht dan gunnen aan de inschrijver van wie de offerte onmiddellijk achter die van de uitgesloten inschrijver geklasseerd staat, nadat eveneens de huidige bepalingen toegepast worden.
Eerste uitsluitingscriterium
§.1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 die het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers herziet, moet voor de limietdatum voor de ontvangst van de offertes in regel zijn met de bijdragen in het kader van de sociale zekerheid. Deze informatie kan rechtstreeks opgevraagd worden door de aanbestedende overheid via het elektronisch loket.

Is in regel met de toepassing van onderhavig artikel, de inschrijver die, volgens de stand van zaken uiterlijk aan de vooravond van de limietdatum voor de ontvangst van de offertes:


1° aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle vereiste aangiften heeft overgemaakt, tot en met de aangiften betreffende het voorlaatste trimester dat is verstreken ten opzichte van de limietdatum voor de ontvangst van de offertes en

2° die voor de bewuste aangiften geen achterstallige bijdragen voor een bedrag van meer dan 2.500 EUR is verschuldigd, tenzij hij voor de bewuste schulden betalingstermijnen heeft verkregen die hij strikt respecteert.


Evenwel zelfs als het achterstallige bedrag aan bijdragen hoger ligt dan 2.500 EUR, zal de inschrijver als zijnde in regel beschouwd worden indien hij, voor de beslissing om de opdracht toe te wijzen, aantoont dat hij, op de dag waarop het attest zijn situatie vastlegt, tegenover een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, § 1 en § 2, 1° tot 8° en 10°, van de wet of tegenover een publieke onderneming in de zin van artikel 26 van die wet, één of meer gegarandeerde, invorderbare schuldvorderingen bezit die vrij zijn van elke verbintenis tegenover derden en dit voor een bedrag dat minstens gelijk is, op 2.500 EUR na, aan het bedrag waarvoor hij te laat is met de betaling van zijn bijdragen.

§ 2. De buitenlandse inschrijver dient voor de limietdatum voor de ontvangst van de offertes volgende zaken bij zijn offerte te voegen of aan de aanbestedende overheid voor te leggen:


1° een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de stand van zaken uiterlijk aan de vooravond van de limietdatum voor de ontvangst van de offertes, op die datum in regel is met zijn verplichtingen aangaande de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Indien een dergelijk document niet uitgereikt wordt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed of een plechtige verklaring van de betrokkene vóór een gerechtelijke of administratieve autoriteit, een notaris of een gekwalificeerde professionele instelling van het bewuste land;
2° een attest in overeenstemming met § 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 die het wetsbesluit van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van de werknemers herziet.
§.3. De aanbestedende overheid kan, in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver.

Tweede uitsluitingscriterium
De inschrijver mag niet in één van de volgende gevallen verkeren:
1° in staat van faillissement of van vereffening verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
2° aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig hebben of een gelijkaardige procedure lopende hebben bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen.
Voor de Belgische inschrijver kan deze informatie rechtstreeks opgevraagd worden door de aanbestedende overheid via het elektronisch loket.
Voor de buitenlandse inschrijver dient het attest te worden uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in zijn land bevoegd is, of bij ontstentenis, een verklaring op eer gecertificeerd door een notaris of een gerechtelijke of administratieve autoriteit.

Derde uitsluitingscriterium

De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van de verschuldigde directe belastingen en btw.

De Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (maximum zes maanden oud te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes) attest 276C2 van de administratie der directe belastingen en een recent (maximum zes maanden oud te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes) attest van de btw-administratie waarvan hij afhangt, waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van de voormelde administraties.

De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een recent (maximum zes maanden oud te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes) attest of recente attesten uitgereikt door de administratie(s) die in zijn land bevoegd is (zijn) voor het innen van de directe belastingen en van de btw (of van de taksen die in zijn land de btw vervangen) waarin vermeld staat dat hij in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van de voormelde administratie(s). Indien dit attest of deze attesten in zijn land niet worden uitgereikt, volstaat een verklaring op eer gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land.Vierde uitsluitingscriterium
Wordt uitgesloten van de opdracht in welke fase van de procedure ze zich ook bevindt, de inschrijver die door een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde werd veroordeeld waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft:
1° deelname aan een criminele organisatie zoals gedefinieerd in artikel 324 bis van het Strafwetboek,
2° fraude zoals gedefinieerd in artikel 246 van het Strafwetboek;
3° fraude in de zin van artikel 1 van het verdrag inzake de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
4° het witwassen van kapitaal zoals gedefinieerd in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.
Met het oog op de toepassing van deze paragraaf kan de aanbestedende overheid, indien ze twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een dienstverlener, zich richten tot de bevoegde Belgische of buitenlandse autoriteiten om de inlichtingen te bekomen die hij in dit geval noodzakelijk acht.
Vijfde criterium van uitsluiting

In overeenstemming met artikel 43, 4° van het KB van 8 januari 1996, zoals tot dusver gewijzigd, zal de inschrijver, die een ernstige fout heeftt begaan op professioneel vlak, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken, niet in overweging worden genomen voor de selectie. Deze uitsluiting kan worden afgekondigd in elke fase van de procedure.

Bovendien verbindt de inschrijver zich er door middel van de ondertekening van zijn offerte toe om de normen te respecteren die worden gedefinieerd in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en in het bijzonder:
->het verbod op dwangarbeid (conventies nr. 29 over de dwangarbeid of de verplichte arbeid, 1930 en nr. 105 over de afschaffing van de dwangarbeid, 1957) ;

->het recht op syndicale vrijheid (conventie nr. 87 over de syndicale vrijheid en de bescherming van het syndicaal recht, 1948) ;

->het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen (conventie nr. 98 over het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen, 1949) ;

->het verbod op elke discriminatie inzake arbeid en loon (conventies nr. 100 over de gelijkheid van loon, 1951 en nr. 111 over de discriminatie (werkgelegenheid en beroep), 1958) ;

->de minimumleeftijd voor kinderarbeid (conventie nr. 138 over de minimumleeftijd, 1973) alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (conventie nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999).
Bijgevolg zal het niet-respecteren van de voormelde conventies worden beschouwd als een zware professionele fout in de zin van artikel 43, 4° van het KB van 8 januari 1996.

De voorgaande bepalingen zijn van toepassing ongeacht de andere beschikkingen die zijn voorzien in artikel 43 van het voormeld besluit.
     1. Criterium van economische en financiële draagkracht

De inschrijver zorgt voor een verklaring die het totale omzetcijfer vermeldt betreffende de prestaties die het voorwerp zijn van de huidige aanbesteding, verwezenlijkt door het bedrijf gedurende de laatste drie jaar.
     1. Criteria van technische capaciteit

 • De inschrijver moet kunnen aantonen dat hij minstens één project heeft gerealiseerd van vergelijkbare omvang, voor wat betreft de grootte van de klant (onderneming of overheid), zijn informaticaomgeving en de complexiteit van het project, om in aanmerking te kunnen komen.

 • Een lijst met de belangrijkste gelijkwaardige diensten, die door de inschrijver werden uitgevoerd gedurende de laatste drie jaar, samen met gelijkaardige projecten die hij realiseerde in diezelfde periode, evenals de privé-instanties voor wie ze bestemd waren, met vermelding van het totale bedrag, de datum van aanvang en afloop, het toepassingsdomein, de bestemmeling (openbaar of privé) en de gegevens van een contactpersoon binnen de onderneming of organisatie (naam, telefoon, fax, e-mail) zodat de FOD Financiën de mogelijkheid heeft om eventueel, zonder tussenkomst van de inschrijver, meer informatie te bekomen over de genoemde diensten en de eventuele partners en onderaannemers met vermelding van het deel dat zal worden uitbesteed en het aantal manuren.

Indien het om diensten aan overheidsinstellingen gaat, wordt het bewijs daarvan geleverd door certificaten die uitgeschreven of ondertekend werden door de bevoegde overheid. Als het om diensten aan privépersonen gaat, worden de prestaties door die laatsten gecertificeerd. Bij gebrek aan dergelijke certificaten verklaart de inschrijver zelf dat deze prestaties uitgevoerd zijn.

Het gebruik van het model in bijlage E is vereist voor de voorstelling van de referenties. Minimaal 2 referenties zijn noodzakelijk. • Alle voorgestelde capaciteiten moeten door de inschrijver kunnen worden aangetoond, evenals het feit dat de voorgestelde oplossing momenteel ook wordt aangeboden en verkocht op de markt. De inschrijver moet hiertoe schriftelijk bevestigen dat de voorgestelde oplossing momenteel operationeel is in een vestiging van een klant die niet het eigendom is van de inschrijver zelf.

 • Indien de inschrijver, in het kader van de huidige opdracht, beroep wenst te doen op partners of onderaannemers, zal hij aangeven welk gedeelte van de opdracht wordt uitbesteed, samen met de naam van de onderaannemers in kwestie.

 • Een indicatie van het jaarlijkse gemiddelde personeelsbestand gedurende de laatste drie jaar (evenals hun aantal in België).

 • De vermelding van ISO-certificaten en andere certificaten in het bezit van de inschrijver. De aanbestedende overheid eist dat de inschrijver in het bezit is van een ISO-certificaat van het type 9000 of een gelijkwaardig document. De aanbestedende overheid wenst dat alle onderaannemers eveneens in het bezit zijn van een ISO-certificaat van het type 9000 of gelijkwaardige documenten voor de activiteiten die aan hen worden uitbesteed.


    1. Regelmatigheid van de offertes


Van de offertes van de geselecteerde inschrijvers zal worden nagegaan of ze volgens de regels zijn opgesteld overeenkomstig artikelen 89 en volgende van het KB van 8 januari 1996 en overeenkomstig de bepalingen van dit bijzonder bestek.
Tijdens de twee selectiefasen wordt onderzocht welke offerte het meest overeenkomt met de geformuleerde behoeften. Indien wordt vastgesteld dat niet wordt voldaan aan één van de behoeften, wordt de offerte onregelmatig verklaard.
Elke offerte waarvan de financiële gegevens onvolledig zijn, wordt als onregelmatig beschouwd. Een offerte met onvolledige financiële gegevens is een offerte:

 • die belangrijke tegenstrijdigheden of onjuistheden bevat voor wat de kosten betreft,

 • of die niet voldoet aan de eisen inzake het prijsvoorstel zoals bepaald in het bijzonder bestek.    1. Gunningscriteria     1. Gunningscriteria

De ingediende offertes worden geanalyseerd op basis van de volgende criteria:

X86-2010—platform 

 

Hoofdthema

/ Neventhema

Neventhema

Hoofdthema

 


100%

 

1

Kwaliteit van de offerte
5%

2

Technische evaluatiecriteria
30%

 
Architectuur-Uitbreidbaarheid en modulariteit

15%
 
Prestaties en Performantieaspecten

35%
 
Technische concepten - toekomstgerichtheid

20%
 
Mogelijkheden tools ( beheer, monitoring,roll-out,back-up)

30%3

Concreet dienstenaanbod
15%

 
Onderhoud

30%
 
Installatie


15%


Opleiding

20%
 
SLA

15%
 
Exploitatie en technische assistentie

20%
4Prijs50%

Om batig te kunnen worden gerangschikt en in aanmerking te komen voor de toewijzing van de opdracht, moet de inschrijver aan de volgende voorwaarden voldoen:
Een cijfer van minimum 60% behalen voor elk van de hoofdthema’s van criteria 2, 3
     1. Wegingsmethode

De gunning van de opdracht gebeurt op grond van de regelmatige offerte die als meest interessant wordt beoordeeld, rekening houdend met de volgende criteria.
      1. Het criterium “prijs”

Het criterium “prijs” zal als volgt worden gewogen:

waarbij:


Prmin = de laagste prijs

Proffre = prijs van de offerte

P = Punten toegekend voor het “prijs”-criterium

Pmax = maximale weging van het “prijs"-criterium


      1. De andere criteria

Naast het "prijs"-criterium wordt elk criterium onderworpen aan een quotering van 1 tot 5 (er kunnen ook deelquoteringen worden toegekend):

1

zeer slecht

2

Slecht

3

Voldoende

4

Goed

5

Zeer goed

De tot 100 herleide quotering voor elk criterium wordt vervolgens gewogen met de hierboven aangegeven wegingscoëfficiënt.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina