Bijzonder bestek


BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE OPDRACHTDovnload 0.68 Mb.
Pagina4/15
Datum21.08.2016
Grootte0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Termijnen en kennisgeving van de gunning

  1. Kennisgeving van de gunning van de opdracht

Overeenkomstig artikel 65/8 van de Wet d.d. 23 december 2009 (Wet tot invoeging van een nieuw boek

betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen in de wet van 24 december 1993 betreffende

de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten) ,

doet de aanbestedende instantie , onmiddellijk na het nemen van de gunningsbeslissing kennisgeving van :
1° aan elke niet-geselecteerde inschrijver, de motieven voor zijn niet-selectie, in de vorm van een uittreksel

van de gemotiveerde beslissing;


2° aan elke inschrijver van wie de offerte onregelmatig is bevonden, de motieven voor de wering, in de

vorm van een uittreksel van de gemotiveerde beslissing;


3° aan elke inschrijver van wie de offerte niet is gekozen en aan de gekozen inschrijver, de gemotiveerde

beslissing.


De in het eerste lid bedoelde kennisgeving omvat in voorkomend geval eveneens :
1° de nauwkeurige vermelding van de exacte duur van de termijn bedoeld in artikel 65/11, eerste lid;
2° de aanbeveling om de aanbestedende instantie binnen diezelfde termijn per telefax, e-mail of een ander

elektronisch middel te verwittigen indien de belanghebbende een vordering tot schorsing indient

overeenkomstig artikel 65/11;
3° het telefaxnummer of het elektronisch adres waarnaar de in artikel 65/11, derde lid, bedoelde

verwittiging kan worden verzonden. De aanbestedende instantie doet deze kennisgeving onverwijld per

telefax of e-mail of een ander elektronisch middel, alsook, dezelfde dag, bij aangetekende brief.
§ 2. De in § 1 bedoelde kennisgeving doet geen enkele contractuele verbintenis ontstaan ten aanzien van

de gekozen inschrijver en schorst de termijn tijdens dewelke de inschrijvers gebonden blijven door hun

offerte, voor zover een dergelijke termijn en artikel 65/11 toepasselijk zijn.

Voor alle voor die opdracht ingediende offertes eindigt de schorsing van de bedoelde termijn :


1° indien geen vordering tot schorsing is ingesteld als bedoeld in artikel 65/11, tweede lid, de laatste dag

van de termijn bedoeld in artikel 65/11, eerste lid;


2° indien een vordering tot schorsing is ingesteld als bedoeld in artikel 65/11, tweede lid, de dag waarop de

in artikel 65/15 bedoelde verhaalinstantie een beslissing heeft genomen;


3° in elk geval ten laatste vijfenveertig dagen na de in paragraaf 1 bedoelde kennisgeving.
Bepaalde inlichtingen mogen niet gecommuniceerd worden wanneer hun verspreiding de toepassing van de

wet in de weg staat, ingaat tegen het openbare nut, schade berokkent aan de gewettigde commerciële

belangen van openbare of privé-ondernemingen of een eerlijke concurrentie tussen bedrijven onmogelijk

maakt.

   1. Verplichtingen van de partijen


De partijen verbinden zich ertoe alle verplichtingen na te leven die voortvloeien uit de bepalingen die van toepassing zijn op de opdracht.

De inschrijvers verbinden zich er eveneens toe alle garanties en verbintenissen te respecteren waarvan sprake is in hun offerte en in alle andere documenten die ze ondertekend hebben, op voorwaarde dat de raamovereenkomst naar dat document verwijst.

Noteer dat de SLA’s in verband met elk van de loten die deze opdracht zullen consolideren, moeten worden beschouwd als verzekeringen in verband met de resultaatsverbintenis.

   1. Profiel van de inschrijvers, de opdrachtnemers en hun personeel


Voor deze opdracht en zijn respectieve lot moeten de inschrijvers een projectleider aanduiden die hen vertegenwoordigt in hun contacten met de Administratie. Het Departement moet zijn akkoord geven voor wat betreft de samenstelling van de voorgestelde projectteams.

Het personeel van de inschrijvers dat de opdracht moet uitvoeren en zorg moet dragen voor het onderhoud, moet: • over de nodige ervaring beschikken in het kader van de voorgestelde oplossing of vergelijkbare oplossingen;

 • in staat zijn om alle noodzakelijke teksten, verslagen, samenvattingen, enz. te begrijpen die worden gebruikt of geproduceerd door beide partijen in het kader van onderhavige opdracht, en dit zowel in het Nederlands als in het Frans; over voldoende mondelinge en schriftelijke kennis beschikken om te kunnen communiceren in het Nederlands of in het Frans, en indien mogelijk door elkaar in beide talen;

 • de projectverantwoordelijke moet in staat zijn om mondeling zowel in het Frans als het Nederlands te communiceren. De dienst voor bijstand en technische ondersteuning moet bovendien vlot kunnen communiceren in beide landstalen.

De personeelsleden die worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht, moeten dezelfde zijn als diegenen die in de offerte worden voorgesteld. Bij ontstentenis moet het personeel dat ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van de opdracht van een evenwaardig niveau zijn.

De opdrachtnemer garandeert voor de volle duur van de opdracht en hun respectieve lot de stabiliteit van het personeel dat wordt belast met de uitvoering van onderhavige opdracht. Tijdens de uitvoering mogen ze de samenstelling van hun projectteams niet wijzigen zonder de voorafgaande toelating van de Administratie.

Het personeel van de opdrachtnemer moet voldoen aan alle wettelijke beschikkingen die in België van kracht zijn inzake immigratie en werkvergunningen. De opdrachtnemers verzekeren de FOD Financiën tegen elke schade, van welke aard ook, die haar kan aantasten ingeval van een gebrek aan respect voor de wettelijke bepalingen door de opdrachtnemers of hun personeelsleden.

De opdrachtnemer moet beschikken over voldoende personeelsleden met de noodzakelijke en aan de taakuitvoering aangepaste kennis. De betrokken personeelsleden moeten eveneens beschikken over voldoende kennis inzake de tools die in het kader van het project worden gebruikt. De opdrachtnemers moeten in staat zijn om aan de behoeften te voldoen die opduiken onmiddellijk na de toekenning van de opdracht.

Het projectteam dat door elk van de opdrachtnemers ter beschikking wordt gesteld, moet voldoende zijn met het oog op een voortreffelijke uitvoering van de opdrachten die hen worden toevertrouwd.

De opdrachtnemer moet waken over de opleiding van zijn personeel opdat die laatsten een voldoende hoog niveau behalen en behouden. Deze opleiding wordt niet beschouwd als zijnde productief voor de FOD Financiën en kan derhalve niet gefactureerd worden.

Voor deze opdracht zal de inschrijver een projectleider aanduiden die de inschrijver zal vertegenwoordigen in zijn contacten met de FOD Financiën. De FOD Financiën moet zijn akkoord geven voor wat betreft de samenstelling van de voorgestelde projectteams voor elk lot van het project. De FOD Financiën heeft meer bepaald het recht een inschrijver te weigeren die voorheen een andere opdracht voor hem heeft uitgevoerd, zonder daarvoor een reden te moeten geven.

De FOD Financiën kan de onmiddellijke vervanging eisen van één of meer personen van het projectteam van de opdrachtnemer indien hij meent dat hun kwalificaties of hun prestaties de goede uitvoering van de opdracht in het gedrang brengt. Deze vervanging of uitbreiding van het team moet gebeuren binnen de 10 werkdagen volgend op het verzoek van de FOD Financiën en dat zonder welke kosten ook. In geval deze voorwaarde niet binnen een aanvaardbare termijn voor het project wordt gerespecteerd, kan er een boete worden opgelegd aan de opdrachtnemers, ten belope van 20% van de maandelijkse kostprijs voor het betrokken lid van het projectteam.

De inschrijvers moeten bij hun offerte het curriculum vitae voegen van de aangeduide personen voor de uitvoering van hun lot binnen deze opdracht. De inlichtingen die in dit kader worden verkregen, worden in alle vertrouwelijkheid behandeld door de FOD Financiën en worden in geen geval aan derden doorgegeven. Het model voor het te gebruiken curriculum vitae is bijgevoegd in bijlage D (cv-formulier voor aan het project toegewezen medewerkers) van onderhavig bijzonder bestek.

   1. Follow-up van de uitvoering van het contract

    1. In werking gestelde middelen


De inschrijvers zullen de nodige uitleg verschaffen over de middelen (personeel, methodes, hardware en software) die ze zullen inzetten om het projectbeheer te verzekeren.

Er wordt gepreciseerd dat de kosten betreffende het Program Management in alle posten opgenomen zijn die gedetailleerd worden in deel 3 – technisch gedeelte van onderhavig bijzonder bestek
    1. Stuurgroep (Steering Committee)


De stuurgroep omvat enerzijds de projectverantwoordelijke bij de opdrachtnemer, vergezeld van de diverse betrokken personen, al naargelang de staat van vooruitgang van het project en anderzijds de projectverantwoordelijke(n) van de FOD Financiën. De stuurgroep is de enige instantie waaraan de opdrachtnemer rekenschap moet afleggen; ze laat zich begeleiden door de interne projectgroep die als opdracht heeft de uitvoering van de opdracht op te volgen.

De stuurgroep (Steering Committee) heeft een zeer grote bevoegdheid: ze behandelt alle contractuele, administratieve en technische aspecten van de uitvoering van de opdracht (levering, ontvangst, garantie, naleving SLA, vooruitgang van het project, kwaliteit van de uitvoeringen, ...). Ze is tevens gemachtigd, na een functionele analyse, om wijzigingen aan de oorspronkelijke offerte te aanvaarden zonder de oorspronkelijke prijs te overschrijden. Ze fungeert als zetel voor de verslaggeving.


    1. "KICK-OFF”-meeting


Binnen een periode van maximaal 2 weken, gerekend vanaf de toewijzing van de opdracht, zullen de opdrachtnemer en de Federale Overheidsdienst/de Administratie verplicht een eerste stuurgroepvergadering gehouden, kick-off meeting genoemd.

Deze meeting laat toe de respectieve teams met hun samenstelling en hun competenties voor te stellen, de kalender van de vergaderingen van rapportering en van de stuurgroep te regelen, de planning van de realisatie van de opdracht te definiëren, ...


    1. Rapportering


De opdrachtnemer moet regelmatig een volledig verslag opstellen voor de stuurgroep (Steering Committee). Dit verslag heeft betrekking op de voortgang van het project (in elke uitvoeringsfase) en de eventuele problemen met de voorgestelde oplossingen die worden vastgesteld.

De verslagen worden opgesteld door het personeel van de opdrachtnemer. Ze worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de projectleider van de FOD Financiën die ze vervolgens per e-mail verzendt aan de leden van de stuurgroep.

Voor de vergadering moet de projectverantwoordelijke van de opdrachtnemer zijn rapport voorleggen aan zijn gesprekspartner bij de FOD Financiën.

De kalender van deze vergadering moet in onderling overleg worden vastgelegd tijdens de “kick-off”-meeting. De FOD Financiën stelt a priori een maandelijkse termijn voor.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina