Bijzonder bestekDovnload 0.68 Mb.
Pagina5/15
Datum21.08.2016
Grootte0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Termijnen


Voor de uitvoering van de opdracht beginnen de termijnen te lopen vanaf de dag volgend op de bekendmaking van de gunning van de opdracht per aangetekende brief.

Wanneer de termijn is uitgedrukt in dagen, dan zijn dit – behoudens andersluidend beding – kalenderdagen en verloopt deze bij het einde van de laatste dag van de voorziene periode.


  1. Borg


Zie tevens paragraaf 1.2.8.1.

De opdrachtnemer stelt zijn borg samen (5% van het totaalbedrag van de opdracht exclusief btw). In de 30 kalenderdagen volgend op de bekendmaking van de toewijzing van de opdracht levert de opdrachtnemer het bewijs van de samenstelling van zijn borg aan de aanbestedende overheid.
De borgsom kan worden samengesteld in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire beschikkingen, hetzij in klinkende munt, hetzij in staatsfondsen, hetzij onder de vorm van een collectieve borgstelling;
De borgsom kan eveneens worden samengesteld door middel van een garantie die wordt toegekend door een kredietinstelling, die voldoet aan de voorschriften van de wet van 22 maart 1993 betreffende het statuut van en de controle op kredietinstellingen, of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle op verzekeringsondernemingen en die is erkend voor sectie 15 (borg).
De aannemer moet binnen dertig kalenderdagen, volgend op de dag van de afsluiting van het contract, het bewijs leveren van de samenstelling van de borgsom door hemzelf of door een derde en dit op één van de volgende manieren:
1° wanneer het gaat om een borg in speciën, middels de overschrijving van het bedrag op de postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas (PCR nr. 679-2004099-79, IBAN: BE58679200409979, BIC: PCHQ BE BB) of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult als die van de voornoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

2° wanneer het gaat om een borg in staatsfondsen, via een deposito van de borg in handen van de kassier van de Staat in de zetel van de Nationale Bank in Brussel of in één van de provinciale agentschappen ervan, voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas, of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

3° wanneer het gaat om een collectieve borgstelling, via een deposito door een onderneming die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borgstelling bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

4° wanneer het gaat om een garantie, via de akte van verbintenis van de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming.


De bewijsstukken worden, al naargelang het geval, aan de aanbestedende overheid geleverd via:
1° hetzij het ontvangstbewijs van het deposito van de Deposito- en Consignatiekas of een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

2° hetzij een bericht van debet, overhandigd door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming;

3° hetzij het bewijs van deposito, afgeleverd door de kassier van de Staat of door een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

4° hetzij het origineel van de akte van solidaire borgstelling, goedgekeurd door de Deposito- en Consignatiekas of door een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;

5° hetzij het origineel van de akte van verbintenis, opgesteld door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die de garantie verstrekt.
Deze documenten, ondertekend door de depositogever, tonen aan ten gunste van wie de borgstelling is gevormd, en verduidelijken de precieze aanwending ervan middels een beknopte aanduiding van het voorwerp van de opdracht en van de referentie aan het bijzonder bestek, alsook de naam, de voornaam en het volledige adres van de aannemer en eventueel van de derde die het deposito heeft verricht voor zijn rekening, met de vermelding “geldschieter” of “gevolmachtigde”, al naargelang het geval.
Indien het bewijs van de borg niet binnen de vereiste termijn wordt geleverd, wordt een boete toegepast. De afwezigheid van een borgstelling kan leiden tot de verbreking van het contract.
De termijn van dertig kalenderdagen die eerder werd vermeld, wordt opgeschort tijdens de sluiting van de onderneming van de aannemer tijdens de jaarlijkse betaalde vakantieperiode en op compensatiedagen die wettelijk zijn voorzien of die verplicht werden gesteld in een collectieve arbeidsovereenkomst.
Het bewijs voor de samenstelling van de borgsom moet worden verzonden naar het adres dat zal worden opgegeven in het bericht van toewijzing van de opdracht.

  1. Uitvoering van de opdracht

   1. Duur van de prestaties

    1. Begin


Behoudens tegenbericht van de FOD Financiën gaat de uitvoering van deze opdracht van start in de 15 dagen volgend op de datum van de bekendmaking van de gunning.
    1. Duur


De inschrijver voegt bij zijn offerte een kalender voor de uitvoering van de opdracht. De planning wordt gepresenteerd in de vorm van PERT- en GANTT-tabellen.

Tijdens de uitvoering van het project moet elk leveringsborderel in detail de geleverde en geïnstalleerde hard- en software, de geleverde diensten, de afgeleverde documentatie en de voor de voorlopige oplevering gegeven opleiding vermelden.

De opdracht loopt af op de vervaldatum van het laatste onderhoudscontract.

   1. Veiligheid en vertrouwelijkheid


Alle inlichtingen waarvan de personeelsleden van de opdrachtnemer kennis zullen nemen in het kader van de opdracht, alle documenten die hen worden toevertrouwd, alle gesprekken waaraan ze deelnemen, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.

De inlichtingen waarvan sprake: • kunnen worden vastgelegd op eender welke informatiedrager, zoals papier, film, magneetband, schijf, diskette, geïntegreerde montage, enz.;

 • kunnen mondeling aan de opdrachtnemer worden verstrekt, via een demonstratie en/of via overdracht van een informatiedrager met de gewenste informatie; de informatie kan ook aan de opdrachtnemer ter kennis worden gebracht ter gelegenheid van de uitvoering van onderhavige opdracht of van een taak die hem in het kader van onderhavige opdracht door de FOD Financiën wordt toevertrouwd;

 • kunnen bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk bestaan uit studies, handleidingen, ontwerpplannen, fabricageplannen, technische beschrijvingen, detailplannen, functionele specificaties, procedures, computerprogramma’s, uitvoerbare codes, berekeningen, enz.

De opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, van alle vertrouwelijke gegevens en inlichtingen, van welke aard ook, die hem zullen worden meegedeeld of waarvan hij in de loop van zijn opdracht kennis zal nemen.

De opdrachtnemer staat er borg voor dat zijn personeel en zijn onderaannemers de vertrouwelijkheid van de gegevens zullen respecteren. Hij verbindt zich ertoe geen vertrouwelijke gegevens te verstrekken aan derden, inbegrepen eventuele filialen en andere ondernemingen die met de opdrachtnemer zijn geassocieerd. Hij zal enkel de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de opdracht bekendmaken aan de leden van zijn personeel en die van zijn onderaannemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de opdracht.

De hierboven genoemde verplichtingen zijn niet van toepassing op informatie van de FOD Financiën:


 • waarvan de opdrachtnemer op een voor de FOD Financiën aanvaardbare wijze kan aantonen dat ze reeds in zijn bezit was op het moment dat ze hem voor het eerst door de FOD Financiën werd meegedeeld;

 • die, op het moment dat ze bekend was bij de FOD Financiën, reeds openbaar was;

 • die, nadat ze bekend was bij de FOD Financiën, openbaar werd gemaakt op een andere wijze dan door toedoen van de opdrachtnemer;

 • of die de opdrachtnemer van een derde heeft verkregen die te goeder trouw beschikte over de informatie van de FOD Financiën en die was gemachtigd om deze mee te delen aan de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe:

 • om het geheel of een gedeelte van de FOD Financiën niet te kopiëren, indien deze zich bevindt op een drager die hem door de FOD Financiën ter beschikking werd gesteld;

 • om noch geheel, noch gedeeltelijk de informatie van de FOD Financiën vast te leggen op eender welke drager, uitgezonderd voor de uitvoering van de taken die hem door die laatste werden toevertrouwd en voor zover dat noodzakelijk is.

Alle informatie die de FOD Financiën ter beschikking stelt van de opdrachtnemer en elke drager die informatie van de FOD Financiën bevat en door die laatste ter beschikking wordt gesteld van de opdrachtnemer blijft in zijn geheel eigendom van de FOD Financiën, evenals elke informatiedrager waarop de opdrachtnemer informatie van de FOD Financiën gekopieerd of vastgelegd heeft de gehele eigendom van de FOD Financiën blijft.

De FOD Financiën heeft het recht om op eender welk moment van de opdrachtnemer te eisen dat hij het geheel of delen van de dragers waarop hij de informatie van de FOD Financiën heeft vastgesteld, terug te sturen. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de gevraagde dragers onmiddellijk terug te bezorgen zonder ze te kopiëren.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om na afloop van de uitvoering van de opdracht zonder verwijl aan de FOD Financiën alle informatiedragers terug te bezorgen die informatie van de FOD Financiën bevatten en die aan de opdrachtnemer ter beschikking werden gesteld met het oog op de uitvoering van de opdracht voor zover deze informatiedragers nog niet eerder werden terugbezorgd aan de FOD Financiën.

Alle informatie van de FOD Financiën blijft de eigendom van de FOD Financiën.

Door informatie ter beschikking te stellen, verleent de FOD Financiën aan de opdrachtnemer geen enkel licentierecht, expliciet noch impliciet, op patenten, auteursrechten of andere intellectuele rechten.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om zich te onthouden van alle industriële toepassingen van de informatie van de FOD Financiën en om die informatie voor geen andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van onderhavige opdracht of van een taak die hem door de FOD Financiën werd toevertrouwd in het kader van onderhavige opdracht.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle schade waarvan de FOD Financiën het slachtoffer zou zijn ten gevolge van het niet respecteren door de opdrachtnemer zelf of door leden van zijn personeel van de verplichtingen die hem worden opgelegd krachtens onderhavig artikel.

   1. Onderaannemers


Voor de praktische uitvoering van de overheidsopdracht kunnen de inschrijvers contracten van onderaanneming afsluiten met derden.

 • Ofwel worden deze onderaannemers duidelijk aangegeven op het moment waarop de inschrijver zijn offerte indient (in dat geval dient de inschrijver een gedetailleerde verklaring in voor deze onderaanneming: motivatie, rol en verantwoordelijkheid van de onderaannemer, deel van de opdracht dat effectief in onderaanneming wordt gegeven, toegevoegde waarde voor de FOD Financiën, beheer van de risico's, alle potentiële uitschuivers en conflicten verbonden aan de onderaanneming, ...).

 • Ofwel krijgen deze onderaannemingen pas vorm tijdens de missie en werden ze dus pas in werking gesteld na de indiening van de offerte door de inschrijver, na de toekenning van de opdracht, mogelijk zelfs na het begin van de uitvoering van de opdracht. In dat geval moet de onderaanneming het onderwerp worden van een voorafgaand gesprek met de FOD Financiën die zijn goedkeuring moet verlenen. De FOD Financiën moet zijn bezwaren echter correct verantwoorden en mag in geen enkel geval onredelijke bezwaren of bezwaren zonder operationele verantwoording inroepen.

Het is wenselijk dat alle onderaannemers eveneens in het bezit zijn van een ISO-certificaat van het type 9000 of een gelijkwaardig document voor de activiteiten die ze in onderaanneming uitvoeren.

De opdrachtnemer dient op voorhand een lijst met onderaannemers ter goedkeuring in bij de aanbestedende overheid. Geen enkele afwijking kan worden aanvaard behalve door een overeenkomst tussen de beide partijen.

Het feit dat de opdrachtnemer het geheel of een gedeelte van zijn verbintenissen aan derden toevertrouwt, ontheft hem niet van zijn verantwoordelijkheid tegenover de FOD Financiën. Deze erkent geen enkele contractuele band met de derden in kwestie.

De hoofdcontractant of hoofdopdrachtnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich inzake de voorziening van alle benodigde producten en diensten in het kader van dit contract. Elk beroep op onderaannemers wordt specifiek geïdentificeerd in de offerte van de inschrijver en de inschrijver zal de aard van de contractuele verbintenis met alle onderaannemers beschrijven.

De naam en het adres van de onderaannemers worden ingesloten bij het voorstel, samen met een verklaring over welk(e) element(en) de onderaannemer(s) levert (leveren). Het beroep op onderaannemers ontheft de opdrachtnemer op geen enkele manier van zijn verantwoordelijkheden op het vlak van de prestaties in het kader van het contract.

Het blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om alle voorwaarden en specificaties uit onderhavig bijzonder bestek te respecteren. Indien de onderaannemer(s) op een gegeven moment wijzigt (wijzigen) brengt de opdrachtnemer de FOD Financiën daar schriftelijk van op de hoogte alvorens de wijziging door te voeren.

Het beroep op onderaannemers ontheft de opdrachtnemer op geen enkele manier van zijn verantwoordelijkheden op het vlak van de prestaties in het kader van het contract.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina