Bijzonder bestek


Praktische uitvoeringsmodaliteiten van de opdrachtDovnload 0.68 Mb.
Pagina6/15
Datum21.08.2016
Grootte0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Praktische uitvoeringsmodaliteiten van de opdracht


Dit deel omschrijft de algemene praktische modaliteiten. Specifieke behoeften worden uitdrukkelijk gepreciseerd in deel 3. De specifieke modaliteiten hebben voorrang op de algemene modaliteiten die in deze afdeling worden geformuleerd.
   1. Gebruikelijke plaats en tijdsschema’s voor de levering van de diensten ter plaatse


De uitvoering van de diensten zal voornamelijk plaatsvinden in Brussel, in de gebouwen van de FOD Financiën. Een deel van de diensten kan eveneens worden uitgevoerd in de lokalen van de leverancier indien de uitvoering ervan nergens anders kan gebeuren of de FOD Financiën daar een belangrijk voordeel uit haalt.

Met het oog op een optimale samenwerking met de personeelsleden van de FOD Financiën moet het personeel van de opdrachtnemer dat prestaties verzorgt binnen de gebouwen van de FOD Financiën, zoveel mogelijk hetzelfde werkschema aanhouden als de collega’s van Financiën. Onder normale kantooruren worden verstaan alle werkdagen van maandag tot vrijdag, van 07u30 tot 18u00, volgens de variabele uurregeling die bij de FOD Financiën van kracht is. De data van 2 november, 15 november en 26 december worden net als de eerste werkdag van het jaar door de FOD Financiën beschouwd als feestdagen. Er worden elk jaar eveneens verplichte “bruggen” voorzien. Die worden jaarlijks meegedeeld.


   1. Normen en standaarden die in het kader van deze opdracht moeten worden nageleefd


De uitvoeringsteams die door de opdrachtnemer aan de FOD Financiën ter beschikking worden gesteld, zullen de methodes en de standaarden toepassen die door de FOD Financiën worden gespecificeerd of die met haar instemming worden gekozen. Deze standaarden hebben minimaal betrekking op:

 • de methode van projectbeheer (analyse, plan van aanpak, voortgangsverslag, enz.);

 • het bijhouden van de documentatie;

 • eventueel de programmatieregels (opmaak, codestructuren, commentaren, afspraken inzake naamgeving, enz.);

 • de procedures voor de kwaliteitsgarantie.
   1. Taken van de medewerkers van de FOD Financiën


De medewerkers van de informaticadiensten van de FOD Financiën nemen deel aan de projecten voor wat betreft:

 • de definitie van de inhoud van elk project;

 • de deelname aan de keuze van oplossingen: architectuur, enz.;

 • het valideren van documenten voor de realisatie: specificatiedossiers, realisatiedossiers, aanvaardingsdossiers, testdossier, gebruikershandleidingen, onderhoudshandleidingen, enz.;

 • de relatieve kwaliteitscontroles, onder meer wat betreft de overeenstemming van de documentatie met de realisatie, van de naleving van de normen inzake documentatie en programmatie, enz.;

 • de verplichte deelname aan tests voor (technische en functionele) oplevering, of het nu gaat om unitaire werkingstests, om integratietests of om tests inzake de globale werking;

 • de logistieke steun aan de uitvoeringsteams, voor wat betreft het ter beschikking stellen van de noodzakelijke technische middelen met het oog op de realisatie, al naargelang wat er in gezamenlijk overleg werd bepaald.

De realisatie zal stap na stap van zeer nabij worden opgevolgd door medewerkers van de FOD Financiën. Die zullen met de nodige hulp van de opdrachtnemer worden belast met het definiëren van de normen en standaarden op het vlak van architectuur, toepassingsregels, werkprocedures, documentatie, programmatie, enz. Ze dienen er ook op toe te zien dat de normen strikt worden nageleefd, zodat kan worden gegarandeerd dat de geïmplementeerde oplossingen nadien integraal en zonder specifieke problemen kunnen worden overgenomen door de FOD Financiën.
   1. Technische middelen die door de FOD Financiën ter beschikking worden gesteld


De aanbestedende overheid stelt aan de personeelsleden van de opdrachtnemer de logistieke middelen ter beschikking die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken, meer bepaald:

 • de lokalen en het meubilair;

 • de documentatie betreffende de werkprocedures en de bijzondere kenmerken van het reken- en informatieverwerkingscentrum, de na te leven normen, de software en de kenmerken van de hardware in de vorm van gebruikershandleidingen en procedures;

 • de aansluiting op het netwerk van de werkstations (vaste of draagbare) die ter beschikking worden gesteld door de opdrachtnemer.

Op het moment dat de voorwaarden voor de uitvoering van een project worden vastgelegd, bepaalt men de technische middelen die de FOD Financiën ter beschikking moet stellen van het uitvoeringsteam en wordt een kalender voor de terbeschikkingstelling vastgelegd.

Het personeel van de opdrachtnemer krijgt een beperkte toegang tot het netwerk van de FOD Financiën, alsook een e-mailadres. De FOD Financiën beschikt niet over parkeerplaatsen voor zijn leveranciers.


Het personeel van de opdrachtnemer moet de interne procedures en de voorschriften betreffende het gebruik van en de toegang tot de ter beschikking gestelde middelen naleven, en kan geen toevoeging of wijziging vragen voor wat betreft de werkomgeving van de aanbestedende overheid. Als bepaalde gebreken in de logistieke steun de dienstverlening in het gedrang zouden brengen, moet er een beroep worden gedaan op de arbitragemiddelen die beschreven staan in punt 2.14 vooraleer men zijn toevlucht neemt tot een rechtsgeding.
   1. Lokalen die door de FOD Financiën ter beschikking worden gesteld


De FOD Financiën stelt maar een beperkt aantal lokalen ter beschikking van de opdrachtnemer. Indien die laatste de ruimte die door de FOD Financiën ter beschikking wordt gesteld onvoldoende acht, zal hij zijn teams in zijn eigen lokalen laten werken.

De opdrachtnemer kan beschikken over twee lokalen van het type 'shared desk'. Deze lokalen worden niet op naam toegekend en zijn niet uitgerust met kasten.

De opdrachtnemer kan beschikken over een labo waar hij de gebruikte uitrustingen kan bewaren voor ontwikkelings- en/of testdoeleinden.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina