Bijzonder bestekDovnload 0.68 Mb.
Pagina7/15
Datum21.08.2016
Grootte0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Documentatie


De opdrachtnemer zal de administratie alle technische documentatie verschaffen die noodzakelijk is voor het gebruik en het beheer van het systeem, hetzij in het Frans en in het Nederlands, hetzij in het Engels, en dit in functie van de taal waarin de documentatie beschikbaar is.

De documentatie zal meer bepaald technische handleidingen omvatten, die de eigenschappen en de regels beschrijven voor gebruik van de hardware en de software die deel uitmaken van het project. Ze zal eveneens een gedetailleerde beschrijving van het integrale systeem bevatten met verduidelijkingen over de verschillende subsystemen en de bijbehorende verbindingen. De offerte zal preciseren op welk type drager de documentatie wordt aangeleverd (papier, cd-rom, enz.), naast de standaardhoeveelheden en de voorwaarden om bijkomende exemplaren te bestellen.

De inschrijver is verplicht om alle kenmerken met betrekking tot het gebruik van de geleverde uitrustingen te verstrekken op eenvoudig verzoek van de administratie.

  1. Installatie en opleveringen

   1. Levering en installatie van hardware en software

    1. Leveringsplaats


De leveringen zullen gebeuren in het Centrale North Galaxy complex te Brussel en in de DRS-site te Anderlecht.
    1. Leveringsmodaliteiten


De uitrustingen (hardware en software) moeten door de opdrachtnemer worden geleverd en geïnstalleerd volgens een gedetailleerde kalender die in onderling overleg wordt vastgelegd na de bekendmaking van de gunning van de opdracht.

Er kan geen enkele levering gebeuren zonder dat de bestemde dienst minstens vier werkdagen vóór de datum van verzending van de goederen of van installatie van de software schriftelijk op de hoogte werd gebracht, behoudens tegenbericht van de aanbestedende overheid.


    1. Verpakkingen


De verpakkingen blijven de eigendom van de opdrachtnemer en worden door hem weggehaald binnen de tien kalenderdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum. Indien die termijn verstreken is heeft de FOD Financiën het recht de verpakkingen op kosten van de opdrachtnemer terug te sturen. De materialen worden uitgepakt in de lokalen aangewezen door de ontvanger (Dienst Operations – Hoofd van het Data Center) en volgens zijn instructies.
    1. Controlewerkzaamheden


De FOD Financiën zal overgaan tot een volledige controle van de constitutieve voorzieningen (hardware en software) binnen elk van de realisatiefases zoals die werden bepaald in de kalender voor de realisatie van het project, en dit binnen 30 dagen volgend op de bekendmaking door de opdrachtnemer van hun voltooiing. De controles hebben betrekking op de geschiktheid en de goede werking van de uitrustingen.

De controle van de geschiktheid heeft tot doel vast te stellen of de uitrustingen beantwoorden aan de hoeveelheden en de specificaties die door de FOD Financiën werden opgelegd. De controle van de goede werking heeft tot doel vast te stellen dat de installaties een goede werking kunnen garanderen onder normale bedrijfsomstandigheden (met andere woorden of de installatie voldoet op het vlak van de vooraf bepaalde diensten).

De controlewerkzaamheden worden als succesvol beschouwd wanneer de uitrustingen binnen de gestelde termijnen lijken te voldoen aan de hiertoe voorziene test. Deze test en het tijdsschema ervan worden in gezamenlijk overleg bepaald. Indien de controlewerkzaamheden niet succesvol blijken te zijn binnen de vooropgestelde termijnen, kan de FOD Financiën:


 • ofwel de ambtshalve opgelegde maatregelen toepassen die voorzien worden in artikel 66 van het algemeen bestek, als bijlage voorzien bij het KB van 26 september 1996, dat de algemene regels bepaalt voor de uitvoering van overheidsopdrachten en voor concessies van openbare werken;

 • ofwel bijzondere schikkingen treffen met de opdrachtnemer.
    1. Controle van de leveringen


De opdrachtnemer moet aan de FOD Financiën alle noodzakelijke inlichtingen en faciliteiten verstrekken met het oog op de controle van de voorbereiding en de uitvoering van de leveringen.
    1. Technische specificaties


De leveringen en diensten moeten in alle opzichten overeenstemmen met de plannen, documenten en onderwerpen van toepassing op de huidige opdracht. Zelfs bij ontstentenis van contractuele technische specificatie moeten de leveringen en diensten voldoen aan alle vereisten en regels van een goede uitvoering.
   1. Controle van de leveringen en diensten


De FOD Financiën heeft het recht om een permanente bewaking te handhaven van de werken die worden verzorgd door het team dat betrokken is bij de uitvoering van de opdracht. Dit team moet aan de vertegenwoordigers van de FOD Financiën alle nodige inlichtingen en faciliteiten verstrekken met het oog op de vervulling van die supervisietaken.

De plannen, specificaties, dossiers, enz. worden, in het kader van deze opdracht, vastgelegd door het personeel van de opdrachtnemers, de normen die zullen worden gebruikt inbegrepen. Ze dienen door de FOD Financiën te worden goedgekeurd vóór de uitvoering. De FOD Financiën beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen om deze documenten goed te keuren of opmerkingen te formuleren. Indien er opmerkingen zijn, moeten de betrokken documenten voldoende worden gecorrigeerd voor de uitvoering, zonder dat deze verbeteringen een herziening van de geplande uitvoeringstermijn tot gevolg hebben, tenzij de opmerkingen het gevolg zouden zijn van een nieuwe eis vanwege de FOD Financiën.

Elke overschrijding van de geplande termijn voor de aanvaarding van een document leidt, op verzoek van de betrokken opdrachtnemer, tot een verlenging van de uitvoeringstermijn. Het feit dat een vertraging kan worden toegeschreven aan de FOD Financiën, ontslaat de opdrachtnemer niet van de verplichting om toe te zien op een beperking van de gevolgen van die vertraging.

De inschrijvers mogen zich er niet op beroepen dat deze controle werd uitgevoerd met als doel ze te ontheffen van hun verantwoordelijkheid indien de werken worden geweigerd omwille van gebreken van welke aard en daar dus langere vertragingen bij de uitvoering uit voortvloeien.

Als mogelijke oorzaken voor vertragingen te wijten aan de FOD Financiën onderscheidt men:


 • het niet ter beschikking stellen, volgens de voorziene kalender, van de noodzakelijke technische middelen (materiaal, software, lokalen, enz.) waarvan de levering afhangt van de FOD Financiën;

 • het niet toekennen, volgens de voorziene kalender, van de uitvoeringsdocumenten,

 • de formulering, tijdens de uitvoering, van functionele of technische eisen die niet op voorhand werden opgelegd.
   1. Voorlopige opleveringen


Na afloop van de met succes verrichte controlewerkzaamheden zal de Administratie een proces-verbaal opstellen voor de voorlopige oplevering van de uitrustingen.

In het geval dat de diensten die het voorwerp uitmaken van de opdracht bestaan uit louter intellectuele prestaties, zoals studies, analyses, consultancy-verslagen, enz. wordt de voorlopige oplevering (meer specifiek de aanvaarding van de te leveren documenten op basis van een technische analyse) beschouwd als definitieve oplevering.

Het geleverde materiaal kan opgeleverd worden vanaf haar installatie door de FOD Financiën na de controle en validatie van de genoemde installaties.

   1. Definitieve oplevering


De definitieve oplevering zal worden afgekondigd op verzoek van de inschrijver na het verstrijken van de garantieperiode vermeld in punt 2.8 hierna genoemd, voor zover de FOD Financiën tijdens deze periode geen klachten heeft geformuleerd aangaande de goede werking en het onderhoud van de geleverde uitrustingen en de naleving van de Service Level Agreement.

Als dat wel het geval is, moet de opdrachtnemer onmiddellijk de noodzakelijke maatregelen treffen en wordt de definitieve oplevering uitgesteld voor een periode gelijk aan twee ononderbroken observatieperiodes van de Service Level Agreement. In dit kader blijven de sancties van toepassing.

Indien, ondanks herhaalde maatregelen van de opdrachtnemer tijdens deze periode, de verplichtingen betreffende de SLA niet gerespecteerd worden, behoudt de FOD Financiën zich het recht voor definitief de uitspraak van de definitieve oplevering te weigeren en het contract te verbreken.

De definitieve oplevering zal worden vastgelegd in een proces-verbaal dat wordt ondertekend door de opdrachtnemer en door de FOD Financiën. De FOD Financiën heeft 15 dagen vanaf het verzoek van de opdrachtnemer om het proces-verbaal van aanvaarding op te stellen dat de toestemming voor de oplevering verleent.


   1. Opleveringskosten


Alle kosten betreffende de aanvaardingstest en de voorlopige en definitieve oplevering zijn ten laste van de opdrachtnemer.
   1. Bekendmaking en referenties


De opdrachtnemers of hun onderaannemers mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een bevoegde vertegenwoordiger van de directeur van de Stafdienst ICT en van de FOD Financiën, geen enkel advies, perscommuniqué, informatieverslag en/of eender welk ander openbaar advies publiceren met betrekking tot dit project.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina