Bijzonder bestekDovnload 0.68 Mb.
Pagina8/15
Datum21.08.2016
Grootte0.68 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Garantie


In dit deel verwijst de term ‘uitrusting’ naar elke hardware of software die deel uitmaakt van deze opdracht.

De garantietermijn voor elk element van de opdracht ligt vast op minimum een jaar te rekenen vanaf de datum van de voorlopige oplevering. De opdrachtnemer vermeldt in zijn offerte, voor elke uitrusting, de overeenkomstige garantieperiode evenals de modaliteiten voor de toepassing van de garanties.Alle geleverde uitrustingen moeten nieuw zijn. Ze worden door de opdrachtnemer gewaarborgd tegen elke fout in de productie, bij de werking of prestatie.

Indien de uitrustingen defect zijn, indien de functies en/of naleving van de SLA. zoals voorgeschreven in het bijzonder bestek of aangekondigd in de offerte van de opdrachtnemer, niet of slechts gedeeltelijk voldoening schenken, voor zover de gebreken niet het gevolg zijn van een abnormaal gebruik van de uitrustingen, verbindt de opdrachtnemer zich ertoe alle noodzakelijke reparaties of correcties uit te voeren op zijn kosten, of, in voorkomend geval, de defecte uitrustingen te vervangen binnen de termijnen zoals aangegeven in de specificaties van de SLA.De defecte uitrustingen worden vervangen door een nieuwe originele uitrusting. De volledige garantietermijn is eveneens van toepassing op de vervangingsuitrustingen.

Alle geleverde diensten in het kader van de garantie zijn identiek aan diegene met betrekking tot het onderhoud en de bijstand.

Tijdens de garantieperiodes zijn de sancties betreffende de SLA van toepassing.

In geval de oplossing niet beschikbaar is gedurende de garantieperiode wordt die verlengd met een periode die gelijkwaardig is aan die van de onbeschikbaarheid.

De garantie dekt meer bepaald:


 • de levering van ruilonderdelen

 • de herstelling of vervanging, ter plaatse, van de defecte onderdelen

 • de correctie van de parameters

 • de versterking van het systeem indien dat niet voldoet aan de vooraf opgemaakte SLA

 • de gepresteerde arbeidsduur

 • de verplaatsingen van het personeel van de opdrachtnemer evenals de transportkosten voor de onderdelen indien het terugzenden ervan naar het atelier noodzakelijk is.

De inschrijver dient zorg te dragen voor het bijwerken van de software tijdens de garantieperiode. Deze updates hebben ook betrekking op de eventuele ‘correcties’ als op evoluties van de geïnstalleerde software.


  1. Onderhoud


De opdrachtnemer zorgt voor het preventieve en corrigerende onderhoud van het systeem gedurende een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de definitieve oplevering. De prijs van dit onderhoud moet worden aangegeven in bijlage B van onderhavig bestek.
Bijlage C bevat bijkomende informatie betreffende het onderhoud.
Op basis hiervan beschrijft de inschrijver de manier waarop hij het onderhoud wil organiseren, met inbegrip van de technische ondersteuning en de bekwaamheid van de inschrijvers om bijstand te verlenen in verschillende talen.
  1. Clausule van meest begunstigde klant


De inschrijvers (en dus ook de opdrachtnemers na de toewijzing van de opdracht) verbinden zich er tegenover de FOD Financiën toe om op elk moment de prijsvoorwaarden van hun meest begunstigde klant in België aan te bieden, en dat voor alle prestaties, producten en diensten die ze leveren aan de aanbestedende overheid.
  1. Facturatie en betaling

   1. Facturatie


De volgende betalingsmodaliteiten zijn van toepassing;

De FOD Financiën aanvaardt enkel facturen van en betaalt ze enkel aan de inschrijver en niet aan de onderaannemers.

De periodieke retributies voor het onderhoud en de licenties worden driemaandelijks gefactureerd. De andere te leveren diensten worden gefactureerd na het verstrijken van de termijn. De licentierechten worden gefactureerd bij het begin van de termijn.

Voor wat betreft de kosten betreffende de diensten (aanvullende/support) die worden uitgevoerd na de voorlopige oplevering, die mogen worden gefactureerd na hun voltooiing.

De opleidingsdiensten worden gefactureerd zodra ze geleverd zijn.

De facturen worden in twee exemplaren bezorgd aan de volgende dienst:

FOD Financiën – Stafdienst budget en beheerscontrole

Boekhouding ICT

North Galaxy

Koning Albert II-laan 33, bus 785

1030 Brussel
De interesten voor laattijdige betaling worden bepaald uit hoofde van artikel 15, § 4 van de algemene aannemingsvoorwaarden en worden automatisch toegepast, zonder uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtnemer.

   1. Betaling


Voor zover de aanbestedende overheid in het bezit is van de regulier vastgelegde factuur (met vermelding van de btw en de referentie aan het bijzonder bestek of het overeenkomstige proces-verbaal van oplevering), worden de betalingen betreffende de leveringen en de diensten voor implementatie en ingebruikneming van het systeem gedaan na de voorlopige oplevering van de oplossing. De nodige proces-verbalen zullen bij de facturen gevoegd worden.

Geen enkel voorschot is mogelijk, de betalingen kunnen enkel achteraf worden gedaan, voor de hardware of de software of de geleverde of gepresteerde en aanvaarde diensten.

De betalingstermijn bedraagt 50 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

De betalingen worden uitgevoerd volgens de regelgeving inzake de boekhouding van de Staat.


  1. Aansprakelijkheid


De opdrachtnemer is aansprakelijk voor het kwaliteitsniveau van de verrichte prestaties en hij verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de doelstellingen van de opdracht in het kader van de uitvoering van de opdracht te verwezenlijken.

De opdrachtnemer is in alle gevallen aansprakelijk, op basis van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, voor de door zijn personeelsleden begane feiten die verband houden met de voor de FOD Financiën uitgevoerde activiteiten.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina