Bijzonder bestek


Informatie over de industriële eigendom, octrooien en auteursrechtenDovnload 0.68 Mb.
Pagina9/15
Datum21.08.2016
Grootte0.68 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Informatie over de industriële eigendom, octrooien en auteursrechten


Alle informatie in de offerte of de specificaties dat kan worden beschouwd als ‘informatie over de industriële eigendom' of vertrouwelijke informatie’ of in verband met 'octrooien' of ‘auteursrechten' moeten duidelijk aangewezen worden.

Ze moeten duidelijk afgebakend en gepreciseerd worden (elke paragraaf waarop een dergelijke vertrouwelijkheid geldt moet duidelijk als zijnde vertrouwelijk worden aangeduid, anders blijft het voorbehoud zonder effect).Het is aanbevolen een deel van dit type aan te duiden met de vermelding ‘INDUSTRIËLE EIGENDOM’ in de rechterbenedenhoek van dat deel. Het aanduiden van het gehele voorstel als informatie over industriële eigendom zal niet worden aanvaard.

De inschrijver moet duidelijk alle onderdelen (delen van het ingediende voorstel of werkdocumenten en geleverde specificaties tijdens de uitvoering van het project) als zijnde “VERTROUWELIJK" aanduiden wanneer die formules, concepten, tekeningen en opzoekingsgegevens bevatten.

De enige verantwoordelijkheid van de FOD Financiën zal beperkt blijven tot het vertrouwelijk houden van bovengenoemde gegevens en het verwittigen van de inschrijver over elk verzoek tot openbaarmaking gedurende een periode van vijf (5) vanaf de gunningsdatum van de opdracht.

Het niet-aanduiden van dergelijke onderdelen of een laattijdige reactie op de waarschuwing dat een verzoek tot openbaarmaking werd ingediend, wordt beschouwd als een afstand van die eis door inschrijver ten opzichte van de betrokken materialen.

Alle onderdelen waarvoor op voorhand geen expliciet voorbehoud werd geformuleerd (meer bepaald diegene die zijn voorgelegd als antwoord op dit bijzonder bestek) worden eigendom van de FOD Financiën. De selectie of het verwerpen van een antwoord doet geen afbreuk aan dit recht.

Als de inschrijver houder is van een octrooi of van een exploitatielicentie betreffende de diensten of de software die in het kader van deze opdracht geleverd moeten worden, kan hij bij de FOD Financiën geen verhoging van de prijs van zijn offerte vorderen. Hij is er eveneens toe verplicht de tekeningen, modellen en auteursrechten aan te duiden die noodzakelijk zijn voor de opdracht en waarvan hij de auteur of rechthebbende is. Als hij dit niet vermeldt, kan hij bij de FOD Financiën geen schadevergoeding vorderen voor de miskenning van zijn octrooi- of auteursrecht.

De inschrijver wordt aangemoedigd bij zijn voorstel een samenvatting te voegen die heel duidelijk alle punten van zijn offerte omschrijft waarin de beperkingen betreffend het aspect ‘Informatie over industriële eigendom, octrooien en auteursrechten’ worden verduidelijkt.

Een aannemer die de rechten van een derde niet heeft geëerbiedigd of ze niet aan de FOD Financiën heeft meegedeeld, staat borg ten aanzien van deze laatste voor elk beroep dat door die derde tegen hem wordt aangetekend.

De FOD Financiën kan de producten die voor de uitvoering van deze opdracht werden ontwikkeld, gebruiken voor andere projecten. De producten die in het kader van deze opdracht voor de FOD Financiën worden ontwikkeld, worden zijn eigendom.

De inschrijver waarborgt dat de voorgestelde producten geen namaak zijn van producten, beschermd door octrooien of auteursrechten die eigendom zijn van derden en er het gebruik van verhinderen of beperken. Alle desbetreffende rechten dienen door de inschrijvers te worden gedragen.

Na gunning van de opdracht moet de aannemer de FOD Financiën op zijn kosten verdedigen tegen elke aantijging volgens dewelke de producten namaak zijn van producten waarop octrooien of auteursrechten rusten in België. Hij verbindt zich ertoe, hetzij voor de FOD Financiën het recht te bekomen de betrokken producten verder te gebruiken zonder bijkomende kosten, hetzij op zijn kosten de producten te wijzigen of te vervangen om een einde te stellen aan de namaak, zonder evenwel de fundamentele specificaties van de producten te wijzigen.

De betrokken opdrachtnemer moet, zonder beperking van het bedrag, alle schadevergoedingen, kosten of uitgaven op zich nemen die eruit voortvloeien en die ten laste van de aanbestedende overheid gelegd worden in een rechtsvordering, gesteund op een dergelijke aantijging, voor zover de betrokken opdrachtnemer het toezicht heeft op de verdediging alsmede op de onderhandelingen met het oog op een minnelijke schikking.

De aanbestedende overheid verbindt zich ertoe de betrokken aannemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen indien ze het voorwerp zou uitmaken van een dergelijke aantijging.

In principe doet de opdrachtnemer afstand van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de rapporten, codes, documentatie, enz. die hij ter beschikking van de FOD Financiën stelt.

Voor alle in het bijzonder bestek of later vermelde of indirect aangehaalde rapporten, broncodes, documentatie, enz. waarvan de intellectuele eigendomsrechten niet werden overgedragen aan de aanbestedende overheid overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek, verleent de betrokken opdrachtnemer de aanbestedende overheid een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie op al de op het ogenblik van de beëindiging van de te sluiten Overeenkomst, meest recente versies van de rapporten, broncodes, documentatie, enz. in de mate zij noodzakelijk zijn om ook na de beëindiging van de Overeenkomst de dienstverlening ten volle te kunnen uitvoeren, en maakt hij zich sterk dat al zijn werknemers, aangestelden en/of onderaannemers (met inbegrip van, maar niet beperkt tot deze vermeld in de Offerte) dit ook zullen doen, en dit zonder enige kosten, behalve de prijs die voor de opdracht zal bepaald worden in de Overeenkomst. De betrokken aannemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen alle kosten en/of schade ingevolge het niet naleven van deze overeenkomst door zijn werknemers, aangestelden of onderaannemers (met inbegrip van maar niet beperkt tot deze vermeld in de Offerte).

De studies, architecturen en eventuele ontwikkelingen gecreëerd door het personeel van de opdrachtnemer en de documentatie die ernaar verwijst en, op een meer algemene manier, elk document dat direct of indirect werd opgesteld in het kader van de uitvoering van deze opdracht door het personeel van de opdrachtnemer, evenals de intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn worden de eigendom van de FOD Financiën voor zover ze gerealiseerd zijn.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina