Bulletin van schriftelijke vragen en antwoordenDovnload 73.36 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte73.36 Kb.

BULLETIN VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN ANTWOORDENVRAGEN VERWEZEN NAAR DE COMMISSIE WEGENS NIET BINNEN GESTELDE OF DE VERLENGDE TERMIJN BEANTWOORD (ARTIKEL 68, § 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

5. Vraag nr. 141 van 11.04.2012 betreffende loods van carnavalgroepen op PNO-terrein van mevrouw Gabi De Boever, gemeenteraadslid, aan de heer schepen Christophe Peeters

Verschillende Gentse carnavalsverenigingen hebben voor het opbouwen van wagens en opslaan van hun materiaal hun stek in een loods op het PNO terrein. Ook het MIAT heeft er een opslagplaats.

 
Men heeft mij gemeld dat het op sommige plaatsen inregent.
Ook het ontbreken van een elektriciteitsaansluiting is jammer want het opwekken van stroom met generators valt duur uit. Een aansluiting op een elektriciteitsnet zou voor de verenigingen een flinke besparing betekenen. Een carnavalsgroep werkt immers bijna het ganse jaar door aan hun wagen(s). Zeker in de wintermaanden is een dergelijk comfort geen overbodige luxe.

 

Er is ook sprake  van een verhuis naar de Wiedauwkaai. 

 • Wanneer zal die verhuis mogelijk gebeuren?

 • Een dergelijke verhuis is een hele onderneming. Zal de nieuwe locatie de definitieve thuishaven zijn of enkel een tijdelijke?

 • Wordt er rekening gehouden met de noden van de gebruikers (zoals verlichting, elektriciteit, sanitair) in de nieuwe opslagplaats?

(Vraag werd niet beantwoord binnen de gestelde of de verlengde termijn zoals voorzien in artikel 62 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad)(VERWEZEN NAAR DE COMMISSIE HAVEN VAN MEI 2012)


S-12/106 Sluikstort Wittemolenstraat
Politie – Overlast – Sluikstort Wittemolenstraat
(Vraag nr. 103 van 15.03.2012)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Op mijn schriftelijke vraag over sluikstort in de Wittemolenstraat (schriftelijke vraag nr. 072/2012 van 29 februari 2012) antwoordde schepen Balthazar op 12 maart 2012 dat er sinds mei 2011 zeven sluikstorten werden gemeld in de Wittemolenstraat, en dit op verschillende plaatsen. Deze sluikstorten werden/worden telkens zo vlug als mogelijk opgeruimd door Ivago.


Er waren opruimacties op respectievelijk 5 mei 2011, 29 juli 2011, 1 augustus 2011, 29 september 2011, 3 november 2011, 10 januari 2012 en 12 januari 2012.
Het is overduidelijk dat het probleem van sluikstort in de Wittemolenstraat blijft aanslepen.


 • Werden er reeds strafrechtelijke stappen gezet of GAS-boetes uitgeschreven?

 • Zo ja, wat was het gevolg?

 • Zo nee, waarom niet?

 • Kunnen er andere maatregelen worden genomen om dit specifiek overlastprobleem te vermijden?De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter

Volgens de gegevens mij overgemaakt door de directie Operaties van LPZ Gent inzake sluikstorten in de Wittemolenstraat, werd door de politie in dit verband sinds 01/01/2009 tot op heden geen enkele vaststelling gedaan.
S-12/107 Verkoop “Gent Expert”
Bestuur – Verkoop “Gent Expert”
(Vraag nr. 104 van 15.03.2012)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Sinds 22 december konden mensen ‘Gent Expert’, het eerste gezelschapsspel voor volwassenen over de Arteveldestad, aankopen. Het was de bedoeling om in samenwerking met de krantengroep Corelio 5.000 exemplaren aan de man/vrouw te brengen voor de prijs van 15 euro per spel.
 • Hoeveel exemplaren zijn er tot nu toe verkocht?

 • Tot hoe lang duurt deze verkoopactie?

 • Wordt een extra oplage van het spel voorzien?

 • Zo ja, hoeveel exemplaren?

 • Zo nee, waarom niet?

 • Worden in de toekomst nog soortgelijke verkoopacties gepland?

 • Wat is de kostprijs voor de stad Gent wat promotie en aanmaak betreft van het gezelschapsspel?

 • Dekt de verkoopprijs de gemaakte kosten?De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter

In antwoord op uw schriftelijke vraag over het gezelschapsspel ‘Gent Expert’ kan ik u meedelen dat dit spel werd opgezet in samenwerking met de uitgeverij Corelio. Via een oproep in De Gentenaar konden burgers vragen insturen om dit spel vorm te geven. Ook onder het stadspersoneel van de Stad Gent werd een gelijkaardige oproep gelanceerd. De respons was hoog en velen stuurden vragen in voor de Gentse variant van Trivial Pursuit.


Het project kadert binnen het ambassadeursprogramma dat de Stad Gent uitbouwt ter realisatie van het stadsmarketingplan. Dit bestaat er o.m. in om burgers, bedrijven, intermediairen, stadspersoneel en bekende Gentenaars die fier zijn op hun stad in te zetten om mee promotie te maken voor Gent.
Er werden tot nu toe 2 985 spellen verkocht. 1 000 exemplaren werden in de prijzenpot gestopt voor de mensen die hun stem uitbrachten in het kader van de verkiezing van de Strafste Gentenaar.
De verkoop loopt zolang de voorraad strekt. Voorlopig wordt geen extra oplage van dit spel voorzien. Op het ogenblik dat het spel uitkwam werden het STAM en de Stadswinkel overspoeld met mensen die het wilden aankopen. Sinds februari is de verkoop wat stilgevallen. Er worden wekelijks nog enkele exemplaren verkocht maar de grote vraag blijft uit.

Voorlopig worden geen nieuwe grootscheepse verkoopacties meer gepland. In de toekomst kan dit misschien wel als we opnieuw een product te koop kunnen aanbieden dat binnen de promotiecampagne van de Stad past.


De Stad betaalde 15 000 euro + 21% btw voor de productie van 5 000 spellen. De promotie gebeurde via de krant Het Nieuwsblad/De Gentenaar en was in deze kostprijs inbegrepen. Er werden 2 451 stuks verkocht met een bon uit Het Nieuwsblad/De Gentenaar aan 9,99 euro. Van de opbrengst komt 30% naar de Stad, zijnde 2,997 euro per spel x 2 451 = 7 345,65 euro.
Er werden 534 stuks verkocht zonder bon aan 15,00 euro. Van de opbrengst komt 30% naar de Stad, zijnde 4,5 euro per spel x 534 = 2 403 euro
Er zijn nog 1 015 spellen in voorraad. Deze zullen normaal gezien aan het volle tarief verkocht worden aangezien er geen bonnen in de krant meer zullen verschijnen. Dit betekent: 1 015 x 4,5 euro = 4 567,5 euro
Totale opbrengst bij volledige verkoop is dus 14 316,15 euro. Totale kost bedroeg 18 150 euro. Verschil bedraagt –3 833,85 euro. Daaraan moet wel toegevoegd worden dat ook de mediacampagne via Het Nieuwsblad/De Gentenaar (print én online) een zeer grote waarde had (volgens commerciële tarieven Corelio >30 000 euro), die hier eigenlijk niet in verrekend is.

S-12/110 Bezoek van Di Rupo op vrijdag 30 maart 2012
Protocol – Bezoek van Di Rupo op vrijdag 30 maart 2012
(Vraag nr. 132 van 03.04.2012)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Op 30 maart bracht premier Elio Di Rupo een bezoek aan Gent. Hij bezocht onder meer de Volvo, de Arbed-site en het STAM. Een delegatie van het schepencollege alsook gemeenteraadslid Karin Temmerman vergezelden hem daarbij.
 • Wat was de totale kostprijs van dit bezoek voor de stad Gent (logistiek, protocollair, beveiliging, politie-inzet, …)?

 • Wie werd uitgenodigd om Elio Di Rupo te vergezellen?

 • In welke officiële functie vergezelde mevrouw Karin Temmerman de delegatie? Op welke manier is haar aanwezigheid te verantwoorden?De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter

Tijdens het bezoek van premier Di Rupo op vrijdag 30 maart 2012 stond enkel LPZ Gent in voor de veiligheid. Dit betekent dat de Gentse politie de risicoanalyse uitgevoerd heeft en instond voor het politionele beheer van de diverse evenementen.


De politie-inzet voor het bezoek van Di Rupo is het rechtstreekse resultaat van de uitgevoerde risicoanalyse door LPZ Gent in samenspraak met een reeks relevante partners.

Naar aanleiding van een eerste risicoanalyse werd de politie-inzet aanvankelijk bepaald op een tiental politiemensen.


Toen het Vlaams Belang, Voorpost en de studentenvereniging KVHV opriepen het bezoek van de Eerste Minister aan Gent te verhinderen werd het risiconiveau verhoogd. Gelet op de concrete oproep, uitgaande van deze groeperingen, op het besluit dat ik in overleg met het kabinet Di Rupo heb genomen om de niet-aangevraagde manifestatie binnen bepaalde grenzen toch te tolereren en gelet op de aard van de te bezoeken locaties, heeft de korpsleiding 99 personeelsleden ingezet. Dit betekent een personeelscapaciteit gedurende 8u. voor een totaal van 792 gepresteerde uren à rato van 28,88 € per gemiddelde bruto-uurloonkost = 22 871,67 euro €). Bijkomend werd voorzien in federale ondersteuning (zonder meerkosten) aan de politiezone.
Tijdens de debriefing, na afloop van het bezoek, is gebleken dat minder politionele inzet zou hebben geleid tot ernstige problemen inzake openbare orde en veiligheid. Zo kon een verkenningsvoertuig van Voorpost onderschept worden op de parking van Volvo Cars, kon het bezoek van de premier in het STAM ondanks de grimmige blokkade van de manifestanten aan de meeste ingangen ongehinderd doorgang vinden en konden de manifestanten hun mening kenbaar maken.
Behalve de politie waren volgende personeelsleden van de Stad Gent betrokken bij de organisatie en het verloop van het bezoek:

- 1 personeelslid Dienst Protocol en Logistiek (coördinatie programma)

- 2 personeelsleden dienst Communicatie (contact/coördinatie pers) + 1 stadsfotograaf

- 1 kabinetsmedewerker burgemeester

- 1 personeelslid Gebiedsgerichte Werking (intro Arbed Site)
De receptie bij het einde van het bezoek kostte 450 euro. Voor het transport (pers + medewerkers) met busje van het Havenbedrijf werden geen kosten aangerekend. Aan de premier werd het boek “Gent, stad van alle tijden” als geschenk overhandigd.
Zoals gebruikelijk was voorzien dat ik als burgemeester de premier bij zijn bezoek aan Gent zou vergezellen. Aangezien ik echter door ziekte belet was, heeft eerste schepen De Clercq de premier gedurende het volledige bezoek aan Gent begeleid. De leden van het College konden aansluiten bij één of meerdere locaties. Bij het bezoek aan Volvo waren aanwezig: de stadssecretaris, schepen De Regge, schepen Bracke, schepen Tapmaz en schepen Reynebeau.
Op de Arbed Site waren aanwezig: schepen Balthazar, schepen De Regge, schepen Bracke, schepen Tapmaz en schepen Reynebeau. En bij het bezoek aan het STAM waren de stadssecretaris, schepen De Regge, schepen Bracke, schepen Tapmaz en schepen Reynebeau aanwezig.
Daan Schalck (directeur-generaal Havenbedrijf) was uitgenodigd voor het bezoek bij Volvo maar verontschuldigd. Didier Nachtergaele (afgevaardigd bestuurder AG SOB) en Marc Van den Dorpe (voorzitter vzw Gentbrugge II) waren aanwezig bij het bezoek van de premier aan de Arbed Site.
Gouverneur Denys was uitgenodigd voor het informeel slotmoment (receptie). De pers kon het volledige programma volgen. Voor dit bezoek werden geen andere uitnodigingen verstuurd.

S-12/111 Klachten met betrekking tot de pitazaak, gelegen op de hoek Mercatorstraat/Kartuizerlaan
Politie – Overlast – Klachten met betrekking tot de pitazaak, gelegen op de hoek Mercatorstraat/Kartuizerlaan
(Vraag nr. 133 van 03.04.2012)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Naar verluidt hebben nogal wat buurtbewoners last van de pitazaak op de hoek van de Mercatorstraat en de Kartuizerlaan. Het zou gaan over klachten i.v.m. geurhinder, lawaaihinder en overtredingen op de milieuwetgeving.
 • Bent u reeds formeel in kennis gesteld van deze klachten?

 • Werden desgevallend al inbreuken vastgesteld?

 • Zo ja, welk gevolg werd hieraan gegeven?De heer Daniel Termont, burgemeester-voorzitter

De problematiek rond de pitazaak aan het kruispunt Mercatorstraat/Kartuizerlaan is bij de wijkpolitie Gent Centrum gekend voor wat betreft overlast inzake parkeerhinder en afgeleide lawaaihinder.


Deze problematiek gaf trouwens aanleiding tot het opzetten van de overlastactie Mercator van het wijkcommissariaat Gent-Centrum. De klachten kwamen destijds van de overbuur die problemen had met het parkeergedrag van de klanten en de daarmee gepaard gaande lawaaioverlast (in- en uitstappen, dichtklappende portieren van voertuigen, luide gesprekken tot midden in de nacht…).
Bij iedere actie Mercator (die ondertussen een 100-tal keer herhaald werd) wordt deze locatie telkens aangedaan en worden er nog altijd overtredingen vastgesteld. Doordat de zaak gelegen is op een hoek t.o.v. een éénrichtingsstraat, is de verleiding tot foutparkeren groot. Het gaat trouwens om een gedeelte van een wijk met enorme parkeerdruk. De wijkpolitie heeft de uitbater al ettelijke keren aangemaand om zijn klanten te wijzen op hun fout parkeergedrag.
Van zodra een politiecombi langs rijdt ziet men diverse klanten naar buiten stormen om de foutgeparkeerde voertuigen te verplaatsen om een boete te ontlopen. De pitazaak blijft in ieder geval een hotspot tijdens de acties.
Het probleem van de geurhinder dat u aanhaalt in uw vraag was op het wijkcommissariaat Gent-Centrum nog niet bekend.
De Dienst Milieutoezicht liet mij weten dat zij tot op heden geen klachten hebben ontvangen omtrent hinder veroorzaakt door deze pitazaak. Bijgevolg werd geen onderzoek ter plaatse verricht, noch zijn andere acties ondernomen.

Pitazaken vallen zelden onder de milieuwetgeving. Enkel het gebruik van koelgroepen met een totaal vermogen van minstens 5 kW is meldingsplichtig. Hierop zijn dan ook de geluidsnormen van toepassing. Andere aspecten van een pitazaak vallen niet onder de milieuwetgeving. Zo is deze dienst niet bevoegd indien het gaat om rookhinder, geurhinder of geluidshinder van een afzuiging of ventilator.


De buurtbewoners, die milieuhinder ondervinden, kunnen rechtstreeks klacht indienen bij de Dienst Milieutoezicht. In dit concrete geval kunnen zij terecht bij de lokale politie of eventueel de Afdeling Bouw- en Woontoezicht indien het gaat om een schouw.

S-12/125 Voetbalploegen
Sport - Voetbalploegen
(Vraag nr. 096 van 14.03.2012)
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

In het verleden kon voetbalvereniging F.C. Avrarsya rekenen op de logistieke en financiële steun van de stad Gent. Daar is toen het één en ander misgelopen (o.a. met de aankoop van een tribune op het oude terrein van Sint-Denijs-Westrem).
 • Zijn er momenteel nog voetbalploegen die met bijna uitsluitend spelers van allochtone origine aantreden en actief zijn binnen de verschillende gestructureerde voetbalbonden (KBVB, KVV en andere), die logistiek (terreinen, begeleiding, personeel, …) en financieel gesteund worden door de stad Gent?

 • Indien ja, op welke manieren en via welke kanalen worden deze ploegen gesteund?

 • Over welke bedragen gaat het hier?De heer Christophe Peeters, schepen van Financiën, Facility Management, Sport en Haven

Er zijn in Gent nog 7 andere voetbalploegen actief met bijna uitsluitend spelers van allochtone herkomst.


- FC Altinordu
- FC Besiktas
- FC Dampoort
- FC Keyif
- FC Kilim
- FC Muhabbet
- FC Polatlispor
De meeste ploegen huren een voetbalterrein bij de stad Gent/TMVW en/of Blaarmeersen.
De erkende voetbalploegen bekomen een tariefverlaging op hun huurprijs doordat ze in een lagere betalingscategorie vallen volgens het retributiereglement (zie bijlage)

 

Er worden voor betrokken ploegen geen extra vormen van ondersteuning gegevenAlle ploegen worden, ongeacht de samenstelling, gelijk behandeld.

S-12/127 Eye on Palestine
Feestelijkheden – Eye on Palestine
(Vraag nr. 124 van 30.03.2012)
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Van 10 april tot 6 mei 2012 vindt o.a. in Gent de derde editie van "Eye on Palestine" plaats. Het festival dat naar eigen zeggen "focust op de geschiedenis en de actualiteit van de Palestijnse kwestie". "Bezetting, cultureel verzet, mensenrechten en de situatie in de Gazastrook" zouden centraal staan.


Uit de vorige twee edities, de programmering, de keuze van sprekers en de stellingnemingen van de initiatiefnemers blijkt echter dat het veeleer om politieke stellingnemingen gaat tegen het beleid van de Israëlische regering.


 • Wat is de motivatie van de stad Gent om deze politieke activiteiten te ondersteunen en er aan mee te werken?

 • In welke mate zullen de scholen van het “Onderwijs Stad Gent” aan deze politieke activiteiten deelnemen of in welke mate zal toegestaan worden dat deze scholen hieraan deelnemen?


De heer Rudy Coddens, schepen van Onderwijs en Opvoeding

Voor het gedeelte van uw vraag dat onder mijn bevoegdheid ressorteert (2de gedeelte van uw vraag), kan ik u meedelen dat geen enkele school van het stedelijk onderwijs aan deze activiteit zal deelnemen.


De heer Lieven Decaluwé, schepen van Cultuur, Toerisme en Feesten

Als antwoord op het eerste deel van uw vraag over de derde editie van ‘Eye on Palestine’, kan ik u het volgende meedelen.


Eye On Palestine is een initiatief van vzw Vrede, als beweging door de Vlaamse Gemeenschap erkend in het kader van het decreet sociaal cultureel volwassenenwerk.
Zoals dit ook het geval was voor de vorige edities heeft vzw Vrede een aantal organisaties uitgenodigd tot samenwerking aan het festival.
De betrokkenheid van Stad Gent komt slechts onrechtstreeks tot stand via de samenwerking van Intercultureel Centrum De Centrale aan het filmfestival.

De Centrale functioneert onder het dak van een gemeentelijke vzw en beschikt over een programmatorische autonomie.


De samenwerking van De Centrale aan het festival wordt verantwoord vanuit de missie van het centrum.
De Centrale is een interculturele organisator van (podium)kunsten, een open huis dat:

 • de artistieke expressies die voortspruiten uit de culturele diversiteit in Gent, Vlaanderen en Brussel een podium biedt en zo die expressies uit de verborgenheid haalt;

 • mee bruggen slaat binnen en tussen de diverse gemeenschappen;

De Centrale draagt bij aan organische interculturaliseringsprocessen binnen de culturele en de kunstensector door: • samenwerking met andere actoren;

 • de opgebouwde expertise te ontsluiten en overdraagbaar maken.

De Centrale geeft prioriteit aan muziek als artistieke uitdrukkingsvorm; echter met een actieve openheid voor de programmatie van andere expressievormen.


De Centrale beschouwt kunstencentra, culturele instellingen, en de socio-culturele verenigingen van autochtonen en allochtonen in Gent en Vlaanderen als haar prioritaire partners.

De bijdrage van De Centrale aan het festival bestaat uit volgende programmaonderdelen:
 • Lezing

      • 10 april 2012: Lezing Dries Van Agt, gewezen ministerpresident van Nederland over een Midden-Oostenbeleid gestoeld op grondrechten;
 • Film

 • 16 april 2012: Animatiefilms Dreamvillage & Samounistreet voor de eerste graad van het secundair onderwijs;

 • 17 april 2012: Samounistreet, Life On Wheels voor de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs.

Voor beide activiteiten is een nabespreking voorzien met Ria Cabus (EoP) en Amir Haberkorn (Unie van Progressieve Joden in België - UPJB).
 • Muziek

 • 21 april 2012: Concert Trio Khouri

Het panelgesprek “Filming Palestine after the Shoah and the Nakbah” op 18 april gebeurt in zaalhuur en wordt georganiseerd door vzw Vrede.


Het filmfestival wil een platform bieden aan filmmakers die het conflict en de gevolgen van het conflict in beeld brengen.
Met de betrokkenheid van de Unie van Progressieve Joden in België en met een inleidende lezing van Dries Van Agt, gewezen CDA minister-president van Nederland worden de nodige waarborgen voorzien opdat reflectie kan gebeuren op basis van een tegensprekelijk debat.

S-12/130 Leerlingencijfers stedelijke scholen
Onderwijs en Opvoeding – Leerlingencijfers stedelijke scholen
(Vraag nr. 138 van 07.04.2012)
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Graag ontving ik de leerlingencijfers van de stedelijke scholen per 1 februari 2012.De heer Rudy Coddens, schepen van Onderwijs en Opvoeding

In bijlage de leerlingencijfers van de stedelijke scholen per 1 februari 2012.
S-12/134 Sociale woningen in Gent
Woonbeleid – Sociale woningen in Gent
(Vraag nr. 095 van 14.03.2012)
De heer Johan Deckmyn, gemeenteraadslid

Op 1 juli 2011 werden de drie huisvestingsmaatschappijen WoninGent, Huisvesting Scheldevallei en De Goede Werkmanswoning samengevoegd. De stad Gent bracht in deze fusie meer dan 1.900 sociale woningen in.
 • Graag kreeg ik een volledig overzicht (aantallen, straatnamen, huisnummers, deelgemeenten) van àlle sociale woningen op het grondgebied van de stad Gent?De heer Tom Balthazar, schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen

U vraagt hierbij een volledig overzicht met “aantallen, straatnamen, huisnummers en deelgemeenten” van alle sociale woningen op het grondgebied van de stad Gent.


Aangezien de sociale woningen op het grondgebied van de stad Gent beheerd worden door vijf verschillende autonome sociale huisvestingsmaatschappijen (WoninGent, Gentse Haard, Volkshaard, Merelbeekse Sociale Woningen en ABC) is het mij niet mogelijk op deze vraag te antwoorden;


S-12/138 Pand/perceel Serpentstraat 7
Woonbeleid – Leegstand - Pand/perceel Serpentstraat 7
(Vraag nr. 128 van 02.04.2012)
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

“Gentenaars die leegstaande of verwaarloosde huizen in de stad opmerken, kunnen voortaan terecht bij het nieuwe Meldpunt Leegstand”. Dat staat te lezen in de krant van 31 maart.


In oktober 2009 stelde ik een schriftelijke vraag omtrent het pand Serpentstraat 8. Waar vermoedelijk ooit een huis gestaan heeft, wordt nu het restant van de oorspronkelijke (?) gevel rechtgehouden met houten planken welke er op zichzelf ook al verwaarloosd bij staan. Achter de afsluiting ligt enkel een verwilderde open ruimte. Tot op vandaag is aan die toestand niets veranderd!
Uit het antwoord op mijn vraag leer ik dat het pand / perceel in 2007 werd opgenomen in de gewestelijke inventaris wegens verwaarlozing. Tevens geldt er een vrijstelling van heffing “wegens beschermd monument, dorps- of stadsgezicht”!

 • Welk monument of gezicht valt hier nog te beschermen?

Het perceel was in 2009 nog niet opgenomen in de stedelijke inventaris. De opmaak van deze inventaris was toen immers nog lopende. Het pand is wel eigendom van een privé-persoon. • Is het pand/perceel ondertussen wel opgenomen in dergelijke inventaris?

 • Wat zijn de consequenties daarvan?

 • Nu er een oproep gedaan wordt om dergelijke verwaarloosde panden te melden, zullen er op korte termijn maatregelen genomen worden om deze kankerplek in het straatbeeld te doen verdwijnen?

Het anders zo gezellige winkelstraatje in het oude hart van Gent kan daardoor enkel aan waarde winnen.De heer Tom Balthazar, schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen

De Afdeling Bouw-en Woontoezicht van Dienst Administratie (RuMoDO) laat mij weten dat het betrokken perceel kadastraal gekend staat als huisnummer 2 en als “bouwgrond”.


Niettegenstaande deze kwalificatie werd het perceel opgenomen in de stedelijke inventaris van verwaarlozing op 23/06/2010 omdat ook restanten van gebouwen voor een opname wegens verwaarlozing in aanmerking komen.
De consequentie is dat de eigenaar per 23/06/2010 belastingplichtig is geworden. Er werd voor de opname in de stedelijke inventaris immers geen vrijstelling aangevraagd of toegekend.

Het perceel is eveneens opgenomen in de gewestelijke inventaris van verwaarlozing sedert 11/09/2007 en er rust een vrijstelling op wegens beschermd monument, stads- of dorpsgezicht.


De restanten zelf zijn niet als monument geklasseerd maar maken wel deel uit van de als stadsgezicht geklasseerde Serpentstraat, die om zijn historische waarde moet beschermd worden.
Het meldpunt ‘Leegstand’ heeft tot doel alle klachten en meldingen van burgers en diensten te centraliseren. Naast de systematische screenings van de Gentse straten door onze controleurs, gebeuren er ook controles van panden op basis van klachten.
Aangezien er werd vastgesteld dat zowel burgers als diensten in vele gevallen niet wisten tot welke dienst men zich moest richten om zo een pand te melden, is er gekozen voor dit een centraal meldpunt.

Alle panden die via dit meldpunt gemeld worden, zullen op leegstand en verwaarlozing gecontroleerd worden. Indien leegstand en/of verwaarlozing wordt vastgesteld, komen deze panden op de respectieve inventarissen en wordt er een belasting geheven.


S-12/139 Sluikstort
Milieu – Sluikstorten - Sluikstort
(Vraag nr. 158 van 24.04.2012)
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Aan de Brusselsesteenweg in Gentbrugge (vlakbij de terreinen van de NMBS) ligt een vrij grote parking. Bijna elke dag liggen rond de weinige afvalbakken die er staan hopen vuilnis, een echt sluikstort dus. Het vuil wordt regelmatig opgehaald, maar enkele uren later ligt er alweer vuilnis.


In het weekeinde -vooral op zondag- staan op de parking heel wat vrachtwagens. Vaak staan die er een ganse dag. Sommige vrachtwagenchauffeurs koken er zelfs hun potje. Op zondagavond is de hoop vuilnis vaak niet meer om aan te zien.
Deze parking ligt vlak bij de afrit “Gentbrugge” van de E17. Wie via deze afrit de stad binnenrijdt (denk maar aan de voetbalsupporters die naar een wedstrijd in het Ottenstadion komen) krijgt niet echt een fraai beeld van onze stad!
De afvalbakken die er nu staan zijn eerder klein.


 • Kan niet gedacht worden aan grotere en meerdere afvalcontainers?

 • Is dit wellicht een plaats waar camera’s moeten ingezet worden?

 • Welke maatregelen zullen er genomen worden om dit probleem van sluikstorten dringend op te lossen?De heer Tom Balthazar, schepen van Milieu, Stadsontwikkeling en Wonen

Aansluitend op uw schriftelijke vraag nr. 158/2012 met betrekking tot het sluikstorten op een parking langsheen de Brusselsesteenweg, kan ik u het volgende melden.


De parking Arsenaal aan de Brusselsesteenweg is in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV - Vlaamse overheid).
Er zijn op deze locatie meldingen van afval, maar ook van geluidshinder door de langparkerende trucks.
De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid had medio 2011 een eerste overleg met AWV. AWV kondigde toen de inplanting aan van een metalen hoogtebeperking (‘portiek’) aan de in- en uitrit van deze parking. Door allerlei problemen met aannemers werd deze inplanting niet snel uitgevoerd.
Recentelijk heeft AWV dan toch laten weten dat de aannemer op 23 april jongstleden, portieken zou plaatsen, inclusief signalisatie. Het terrein zal dus niet meer vrij toegankelijk zijn.
Ik vermoed dat de afvalproblematiek door deze infrastructurele ingreep drastisch zal afnemen.
Meer afvalcontainers zijn daarom m.i. op dit moment (nog) niet aan de orde.

De Dienst Lokale Preventie en Veiligheid heeft wel gevraagd aan AWV om het terrein een grondige opruimbeurt te geven.


De inzet van camera’s zoals onlangs goedgekeurd, kadert in de aanpak van de prioritaire wijken waartoe deze wijk en locatie niet behoren.
Meer algemeen, wat betreft de structurele overlast door langparkerende trucks, kan ik u laten weten dat er momenteel in een stuurgroep, gemandateerd door het Havenbedrijf, een onderzoek gevoerd wordt naar een duurzame en volledig ingerichte truckparking in het havengebied. Want de twee parkings voor langparkeerders die momenteel in het havengebied liggen, zijn niet voldoende uitgerust om genoeg truckers te overtuigen daar te stationeren.

S-12/140 Examenprocedure administratief medewerker
Personeel – Aanwerving – Examenprocedure administratief medewerker
(Vraag nr. 116 van 26.03.2012)
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Contractuele administratieve medewerkers bij de stad Gent met meer dan 10 jaar dienst krijgen de kans om statutair benoemd te worden. Daartoe is momenteel een examenprocedure, bestaande uit een schriftelijk + een mondeling gedeelte aan de gang.

 


 • Welke praktische procedure wordt gevolgd bij het eerste (schriftelijke) gedeelte van het examen? Hoe verloopt de afname van dit examengedeelte in concreto?

 
De heer Resul Tapmaz, schepen van Personeelsbeleid, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging en Kwaliteitszorg

Selectieprocedure administratief medewerker


Doelstelling:

Naar aanleiding van een historisch opgebouwd significant gesco-contingent binnen de groep van administratief medewerkers en het feit dat de contractuele adjunct administratief medewerkers (niveau D) nog geen enkele bevorderingskans hebben gekregen, wordt een selectieprocedure opgestart die enerzijds de kans geeft aan de administratief medewerkers (niveau C) om statutair benoemd te worden en anderzijds de kans biedt aan de adjunct administratief medewerkers (niveau D) om te bevorderen naar graad van administratief medewerker (al dan niet statutair) (niveau C). Dit kan verwezenlijkt worden door het gesco-contigent te laten aangroeien in andere graden. Na vakbondsoverleg is afgesproken om een maximaal aantal medewerkers te statutariseren. Er is ruimte om naast alle andere contracten 70 gesco’s om te zetten. In de gemeenteraad van december werden de bijkomende voorwaarden goedgekeurd voor deze selectieprocedure.


Voorwaarden:

Voor interne mobiliteit:

 • In afwijking van art. 113, 1° moeten kandidaten minstens 10 jaar graadanciënniteit hebben in dezelfde graad (administratief medewerker (m/v)) of een daarmee vergelijkbare graad.
 • Gelet op de specificiteit van de functie van administratief medewerker (m/v) is het noodzakelijk dat de kandidaten beschikken over 10 jaar professionele werkervaring binnen de Stad Gent inzake administratief werk als hoofdopdracht.

Voor bevordering:

 • In afwijking van art. 104 § 1 een minimale anciënniteit van 10 jaar hebben in de functie van adjunct-administratief medewerker (m/v). Voor het eerst ontstaat de mogelijkheid voor de huidige contractuele personeelsleden in de functie van adjunct-administratief medewerker (m/v) (niveau D) om te bevorderen naar een de functie van administratief medewerker (m/v) binnen hun vakgebied. Voor personeelsleden in de andere vakgebieden bestaan deze bevorderingsmogelijkheden al veel langer in de organisatie en werden ze in het verleden ten volle benut.

 • Gelet op de specificiteit van de functie van administratief medewerker (m/v) is het noodzakelijk dat de kandidaten beschikken over 10 jaar professionele werkervaring binnen de Stad Gent inzake administratief werk als hoofdopdracht.


Procedure gehele selectie:
De selectieprocedure bestaat uit 3 onderdelen:

 1. een vaardigheidsproef

In dit selectieonderdeel komen proeven aan bod die een realistische afspiegeling vormen van wat een administratief medewerker (in globo) bij de Stad Gent dient uit te oefenen. Als men er de functiebeschrijving op naleest, vallen volgende taken hieronder en zullen één of meerdere zaken afgepoetst worden:

  • dossiers administratief controleren en/of samenstellen

  • brieven, e-mails opstellen en/of uitwerken conform de geldende huisstijl of regelgeving (hiervoor zal PC kennis vereist zijn)

  • klasseren, archiveren

  • organiseren van kleine evenementen/vergaderingen

  • notuleren

  • agendabeheer

  • bestanden opmaken, aanvullen of actueel houden

  • dienstgebonden gegevens verzamelen en een overzicht maken

  • ..
 1. een adviserende psychotechnische proef op PC

Dit gedeelte bestaat o.a. uit een capacitaire proef op het niveau van de functie, aangevuld met een persoonlijkheidsonderzoek op het profiel van de functie en eventueel aanvullende vaardigheidsproeven.


 1. een mondelinge proef

In dit interview wordt aan kandidaten gevraagd om per competentie situaties uit het verleden naar voren te brengen of aan te geven hoe ze een bepaalde situatie zouden aanpakken. Daar waar de focus in het vaardigheidsdeel vooral ligt op PC kennis, nauwkeurigheid, organiseren en rapporteren, ligt de focus in het mondeling deel eerder op de interpersoonlijke vaardigheden (zoals samenwerken, zich flexibel opstellen, ..). Ook “motivatie” vormt een belangrijk onderdeel van dit onderdeel.

Procedure vaardigheidsproef:
Op 8,9, 14,15, 16, 22 en 24 februari gingen de vaardigheidsproeven door tijdens 13 verschillende sessies (2 tot 3 sessies per dag van ongeveer 3u).

Volgende competenties werden getoetst: ‘PC kennis’, ‘nauwkeurig werken’, ‘rapporteren’ en ‘organiseren’.

De proef kende volgend verloop:


 1. Onthaal en doornemen instructies (zie bijlage 1)

 2. Deel 1 (zie bijlage 2): in een eerste deel kregen de kandidaten een proef voorgelegd waarin de basiskennis van Word, Excel en Power Point werd getoetst. Ook diende de kandidaten te rapporteren. Als onderdeel van de proef dienden de kandidaten op de PC te werken en hun werk op te slaan in een persoonlijke map op het bureaublad. Deze map werd integraal op een stick opgeslaan. Er werden 13 versies opgemaakt met een gelijkwaardige moeilijkheidsgraad.

 3. Deel 2 (testfiches zie bijlage 3, 4, 5 en 6): In een tweede deel werden 3 computergestuurde proeven van testontwikkelaar CEBIR waarin werd gepeild naar de nauwkeurigheid van de kandidaten en 1 computergestuurde organisatieproef afgenomen. De resultaten van de computergestuurde proeven worden automatisch gegenereerd.


Aanvulling: kandidatenaantal en slaagpercentage:

We ontvingen 346 geldige kandidaturen. 330 kandidaten namen deel aan te procedure, waarvan 289 slaagden. 2 kandidaten schonden de anonimiteit. 88% is geslaagd.
Schriftelijke vragen - april 2012

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina