Businessplan – Vestiging Eindhoven Jaar 4 AfstudeerstageDovnload 335.93 Kb.
Pagina1/5
Datum17.08.2016
Grootte335.93 Kb.
  1   2   3   4   5
Businessplan – Vestiging Eindhoven
Jaar 4 Afstudeerstage


Naam:

Cihan Kalayci

Studentnummer:

506361

Stagebedrijf:

Senior

Begeleidster:

Esther Ijsselstijn

Consultant:

Victor Klop

Assessor:

Kees van den BergMANAGEMENTSAMENVATTING
Senior groep is de organisatorische verzamelnaam voor de verschillende dienstverleningen rondom de arbeidsparticipatie van 40-plussers. Momenteel heeft Senior groep 3 fysieke vestigingen. Om haar doelgroep beter te kunnen bereiken en bedienen hebben zij de behoefte om uit te breiden door het openen van een nieuwe vestiging. Zodoende vergroten zij hun afzetmarkt wat uiteindelijk zal moeten leiden tot meer winst. Naar aanleiding hiervan is dit businessplan geschreven om Senior groep een goed beeld te geven van de mogelijkheden om een fysieke vestiging te openen in Eindhoven.
De hoofdvraag in dit onderzoek luidt als volgt: ´Is er voldoende draagvlak voor Senior Groep, gezien de marktomstandigheden en de financiële haalbaarheid, om een nieuwe vestiging te openen in Eindhoven, zowel op korte als lange termijn?´
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een interne en externe analyse gemaakt. Uit de interne analyse zijn er een aantal sterktes van Senior naar voren gekomen. Een van de belangrijkste sterktes is de specialisatie en expertise in de arbeidsbemiddeling van senioren. Daarbij wordt er nauwkeurig op gelet dat er uitsluitend plusfactor kandidaten worden aangeboden die precies in het desbetreffend bedrijf passen. Het gehele concept van Senior is uniek en heeft toekomstperspectief, mede door toenemende vergrijzing in Nederland. Het unieke CRM systeem van Senior is hierbij van essentieel belang. Dit systeem is de USP van Senior.

Een andere sterkte is de korte communicatielijnen binnen de organisatie tussen het management en medewerkers, waardoor beslissingen snel en adequaat uitgevoerd kunnen worden.

Senior heeft ook een aantal zwaktes. Het CRM systeem en de website werken niet optimaal, waardoor uitzendkrachten op sommige momenten niet kunnen inloggen. Tevens zijn de virtuele vestigingen van Senior in sommige gevallen misleidend.
In de externe analyse zijn er tevens een aantal factoren geanalyseerd die bepalend zijn voor het openen van een nieuwe vestiging in Eindhoven.

Er zijn positieve ontwikkelingen te zien in de uitzendbranche. De vraag naar uitzendkrachten stijgt weer en het aantal uitzenduren zijn met bijna 10 % gestegen in het vierde kwartaal van 2010 ten opzichte van een jaar eerder. Er is een toenemend vraag naar flexibel en hoogopgeleid personeel. Dit is een gunstige ontwikkeling voor Senior, die bemiddelt in flexibele arbeidskrachten. Tevens zijn er steeds meer gespecialiseerde uitzendbureaus te zien die zich richten op een specifiek branche. Ook is er door de vergrijzing een tekort aan arbeidskrachten wat in de toekomst zal toenemen. Uitzendbureaus zullen zich moeten richten op ouderen en langdurig werklozen.


Sinds het eerste kwartaal van 2010 vertoont de Nederlandse economie een langzaam herstel dat zich bleef aanhouden in het eerste kwartaal van 2011 met maar liefst 3,2 % vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Centraal Planbureau zal, naar verwachting, de Nederlandse economie in de periode 2011-2015 gemiddeld 1,75 % per jaar groeien.
De arbeidsmarkt toont ook een positieve ontwikkeling. Tegen het einde van het eerste kwartaal van 2011 bedroeg de werkloosheid 5 %, gemiddeld 392.000 personen. Begin 2011 waren dit er nog 395.000.

De totale werkgelegenheid in Eindhoven begin 2010 bedraagt ruim 146.000 banen. Dat zijn er ruim 2.300 minder dan in 2009. Het UWV werkbedrijf verwacht in 2011 een herstel van de werkgelegenheid en een aantrekkende vacaturemarkt. Dit herstel geldt voor alle sectoren, met uitzondering van de overheid, financiële sector en de bouw. Groei van de werkgelegenheid zal voornamelijk gerealiseerd worden in de zorg, horeca, handel en zakelijke dienstverlening.


De bevolking van Eindhoven bestaat uit een grote groep mensen die 40 jaar of ouder, en laagopgeleid zijn. Naar verwachting zal deze groep in de toekomst groeien.

Ook de samenstelling van het aantal niet werkende werkzoekenden is gunstig voor Senior. Eindhoven telde begin 2011 8.780 NWW-ers, waarvan ongeveer 60 % ouder is dan 40 jaar. Verwacht wordt dat de werkloosheid onder deze groep verder zal oplopen.

Momenteel zijn er 17.723 economisch actieve bedrijven gevestigd in Eindhoven. De meeste bedrijven zijn gevestigd op een bedrijventerrein. De gemeente Eindhoven beschikt over 17 bedrijventerreinen die over de hele stad zijn verspreid. Momenteel zijn deze samen goed voor 1/3 van de werkgelegenheid.

De overheid heeft plannen om Eindhoven te profileren als Brainport, dat staat voor het centrum van toptechnologie in de regio Zuidoost-Brabant. De doelstelling van Brainport is het opbouwen van een duurzame economische groei met een toename van werkgelegenheid en een sterkere internationale concurrentiepositie en vestigingsklimaat. De vraag naar arbeid is groter dan de te verwachten instroom vanuit het onderwijs. Dit betekent dat de focus komt te liggen op iedereen die wil en kan werken. Aangezien de arbeidsmarkt verkrapt door de vergrijzing, zal de participatie van de werkloze 40 plussers een belangrijke oplossing zijn.


Verder is er een analyse gemaakt van de kosten en baten voor het openen van een nieuwe vestiging. Voor een beginner in de markt wordt de jaarlijkse omzet geschat op ongeveer € 500.000,- in het eerste jaar. De kosten die in het eerste jaar worden gemaakt, zijn vele malen hoger dan het vierde jaar. Dit valt te wijten aan de acquisitiekosten, die noodzakelijk zijn om een nog niet verworven marktaandeel te genereren. Binnen een periode van ongeveer 4 jaar zal Senior voldoende marktaandeel moeten bezitten om qua omzet het niveau van de huidige spelers in de markt te bereiken.

In het eerste jaar komt de winst uit op € 222.044,- wat veel lager is dan de winst in jaar 4 die uitkomt op € 892.044,-. We kunnen dus stellen dat Eindhoven winstgevend zal zijn voor Senior, wanneer het beoogde marktaandeel wordt behaald.


De uitkomsten van de analyses hebben geleid tot het advies om uit te breiden door het openen van een nieuwe vestiging in Eindhoven.

De argumenten die als onderbouwing dienen voor dit advies staan hieronder op een rijtje: • Het openen van een nieuwe vestiging in Eindhoven zal, wanneer het beoogde marktaandeel wordt verworven, tot positieve financiële resultaten leiden.

 • Het grootste deel van de bevolking in Eindhoven is 40 jaar en ouder. Verwacht wordt dat de vergrijzing in Eindhoven zal toenemen. Er is dus een grote potentiële doelgroep aanwezig, die in toekomst zal groeien. Er zijn veel bedrijven en bedrijventerreinen actief in Eindhoven. Bekende bedrijven zijn hier tevens gevestigd. De komst van Brainport zal leiden tot een grote toename van de werkgelegenheid waarbij iedere arbeidskracht hard nodig is.

 • De economie herstelt zich. Begin 2011 is er een economisch herstel te zien van 3,2 % ten opzichte van een jaar eerder. Ook trekt de arbeidsmarkt weer aan. Door de vergrijzing zal de arbeidsmarkt verkrappen, waardoor 40 plussers een steeds belangrijkere rol gaan vervullen in de toekomst. Tevens valt bijna 60 % van het aantal NWW-ers in Eindhoven binnen de doelgroep van Senior.

 • De uitzendbranche herstelt. Het aantal uitzenduren is in het laatste kwartaal van 2010 met bijna 10 % gestegen vergeleken met een jaar eerder. Ook is er steeds meer vraag naar flexibel personeel. Verwacht wordt dat gemiddeld 80 % van de personeelsgroei ingevuld zal worden door flexwerkers.

 • Het gehele concept van Senior is onderscheidend en heeft toekomstperspectief, mede door de vergrijzing. Met de ondersteuning van haar unieke CRM systeem beschikt Senior over een sterk USP waarmee zij de markt een duidelijke toegevoegde waarde levert.


INHOUDSOPGAVE

Managementsamenvatting 2
Inhoudsopgave 4
Inleiding 5
1. Probleemstelling en doelstelling 6

1.1 Probleemstelling 6

1.2 Doelstelling 6
2. Interne analyse 7

2.1 Senior Groep 7

2.2 7-S model McKinsey 8

2.3 Conclusie interne analyse 13


3. Externe Analyse 15

3.1 De uitzendbranche 15

3.2 Ontwikkeling economie en arbeidsmarkt 16

3.3 Demografie Eindhoven 17

3.4 Arbeidsmarkt Eindhoven 18

3.5 Bedrijven en bedrijventerreinen 19

3.6 Concurrenten analyse 21

3.7 Conclusie externe analyse 24


4. SWOT-analyse 26

4.1 Confrontatiematrix 26

4.2 Beleidspunten 27
5. Huurprijs bedrijfspand 28
6. Kosten en baten 29

6.1 Kosten 29

6.2 Begroting 30
7. Conclusie en advies 31

7.1 Conclusie 31

7.2 Advies 33
Bronvermelding 34

INLEIDING
Ter afsluiting van mijn opleiding, Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam, heb ik een afstudeerstage gelopen bij Senior Uitzendbureau. Ik kijk terug op een zeer leerzame en gezellige stageperiode waarin ik mijzelf goed heb ontwikkeld.
Gedurende mijn stageperiode heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een nieuwe vestiging op te starten in Eindhoven. Deze scriptie vormt het resultaat van mijn onderzoek.
Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een aantal personen te bedanken die mij hebben ondersteund tijdens mijn stageperiode.
Mijn speciale dank gaat uit naar mijn begeleidster vanuit het bedrijf, Esther Ijsselstijn. Zij heeft mij tijdens mijn stageperiode op een geweldige manier begeleid. Met al mijn vragen kon ik bij haar terecht waarvoor zij ruim de tijd nam om deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Tevens heeft zij een duidelijk positieve bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling.
Tevens wil ik al mijn collega´s van Senior Uitzendbureau bedanken voor hun ondersteuning en de gezellige samenwerking gedurende mijn stage.
Ook wil ik de mevrouw Nathalie de Groot en meneer Han Boels bedanken voor hun begeleiding vanuit de Hogeschool van Amsterdam.

Cihan Kalayci,

Augustus 2011


1 PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING
Momenteel heeft Senior Groep 3 fysieke vestigingen in Nederland. Om haar doelgroep beter te kunnen bereiken en bedienen hebben zij de behoefte om uit te breiden door het openen van een nieuwe vestiging. Zodoende vergroten zij hun afzetmarkt. Aan mij de taak om te onderzoeken of het haalbaar is om in de regio Eindhoven een fysieke vestiging te openen. Dit onderzoek zal ik uiteindelijk verwerken in een adviesrapport inclusief een implementatieplan.

1.1 Probleemstelling

Vanwege het gebrek aan fysieke vestigingen kan Senior groep momenteel de markt niet efficiënt en gericht benaderen. Dit heeft als gevolg dat zij een deel van hun doelgroep niet bereiken waardoor zij omzet mislopen. Middels het openen van een nieuwe vestiging in Eindhoven wil Senior Groep gaan uitbreiden en haar afzetgebied vergroten om de markt gericht en efficiënt te bedienen. Zodoende trachten zij meer omzet te genereren.


1.2 Doelstelling

De doelstelling van deze opdracht is om een duidelijk beeld en advies te creëren voor Senior Groep over de mogelijkheden voor het openen van een nieuwe vestiging in Eindhoven.


Hoofdvraag

De hoofdvraag die uit de probleemstelling voortvloeit, luidt als volgt:´Is er voldoende draagvlak voor Senior Groep, gezien de marktomstandigheden en de financiële haalbaarheid, om een nieuwe vestiging te openen in Eindhoven, zowel op korte als lange termijn?´
Deelvragen

De deelvragen die tot dit onderzoek behoren luiden als volgt;


Interne analyse

 • Hoe ziet het bedrijfsprofiel van Senior eruit, gelet op de organisatiestructuur, de producten die zij aanbieden, de organisatiecultuur, missie en de positie van Senior in de markt? (7S-model van McKinsey)

 • Welke groeistrategie van Ansoff past het beste bij de ambities van Senior Groep om uit te breiden?

Externe analyse • Wat is de huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen in de uitzendbranche, voornamelijk in Eindhoven?

 • Hoe ontwikkelt de demografie zich in de regio Eindhoven en wat zijn de trends voor de toekomst?

 • Welke bedrijven zijn er gevestigd in Eindhoven die gezien kunnen worden als potentiële klanten?

 • Wie zijn de concurrenten van Senior Groep in Eindhoven en hoe positioneren zij zich?

SWOT-Analyse • Wat zijn de sterktes/zwaktes, kansen en bedreigingen?


Implementatieplan

 • Wat zijn de kosten en baten voor het openen van een nieuwe vestiging in Eindhoven?

 • Wat zijn de drempels voor het opstarten van een nieuwe vestiging?

Conclusie en advies2 INTERNE ANALYSE
Inleiding

In dit hoofdstuk zal er een interne analyse gemaakt worden van Senior Uitzendbureau aan de hand van het 7-s model van McKinsey. Het 7-s model is een marketing model dat de kwaliteit van de prestaties van een onderneming meet. Hierdoor krijgt men een goede blik van een bedrijf of onderneming. Uit de interne analyse zullen de sterktes en zwaktes van Senior naar voren komen.


2.1 Senior groep

De Senior groep is 14 jaar geleden opgericht door de twee huidige directeuren. Senior groep is de organisatorische verzamelnaam voor de verschillende dienstverleningen rondom de arbeidsparticipatie van 40-plussers. Al meer dan een decennium lang ervaring, een uitgebreid netwerk, een professionele organisatie en het lidmaatschap van de branchevereniging NBBU en VDWG zorgen ervoor dat werkzoekenden op de Senior Groep kunnen vertrouwen. Senior groep is tevens NEN 4400-1 gecertificeerd.

In 2005 is de Stichting Senior Werkt (expertise centrum doorwerken) opgericht om de beeldvorming van ouderen op de arbeidsmarkt te verbeteren en de arbeidsvoorwaarden van ouderen participatie te verbeteren.1

De volgende organisaties vallen onder de Senior groep:
 • Senior uitzendbureau

 • Stichting Senior werkt

 • Vereniging Doorwerkgever

 • Synergy


2.1.2 Producten en Diensten

Senior biedt een gevarieerd en compleet dienstenpakket aan haar klanten. Hieronder staan de diverse diensten opgesomd:
 • Uitzenden: Bedrijven kunnen, indien zij extra personeel nodig hebben, gebruik maken van de uitzenddiensten van Senior. Dit kan zowel voor een tijdelijke als langere periode. Senior beschikt over een uitgebreid netwerk van kandidaten met verschillende opleidingsniveaus en ervaring in bepaalde functies die ingezet kunnen worden in diverse branches. Voordelen voor de opdrachtgever zijn dat zij zelf niet hoeven te zoeken naar kandidaten, een flexibel contract die op elk moment opgezegd kan worden, het ´uurtje-factuurtje´ principe en de salarisadministratie die verzorgd wordt door Senior.

 • Detachering: Hierbij worden kandidaten uitgezonden met een contract voor een bepaalde duur. De werving en selectie evenals de salarisadministratie worden uit handen van de opdrachtgever genomen. Tevens biedt detachering voordelen aan beide partijen. De opdrachtgever is verzekerd van een gespecialiseerde arbeidskracht, het uitzendbureau van een vaste omzet voor een bepaalde periode.

 • Werving & Selectie: Het kost bedrijven veel tijd en geld wanneer zij zelf zorgen voor de werving en selectie van personeel. Het beoordelen van sollicitatiebrieven en het selecteren van de geschikte kandidaten is niet eenvoudig. Om deze redenen besteden bedrijven deze taken uit aan externe bureaus. Senior geeft hier invulling aan door een snelle werving en selectie van perfecte kandidaten. De opdrachtgever bepaalt zelf de inhoud van het contract.

 • Payrolling: De personeelszaken van een bedrijf worden uit handen genomen. Senior zorgt voor alle contractuele, arbeidsrechtelijke en administratieve werkzaamheden. De voordelen zijn dat de opdrachtgevers de werving en selectie van hun personeel zelf bepalen evenals dat de werkgeversrisico´s gereduceerd worden.

De Plusfactor

Senior hanteert het begrip ´Plusfactor´. De plusfactor staat voor kandidaten die zich kenmerken door (werk)ervaring, flexibiliteit, zelfstandigheid, loyaliteit, betrouwbaarheid en beroepsspecifieke competenties. Senior streeft naar het uitsluitend aanbieden van ‘plusfactor’ kandidaten.


De doorwerkgever B.V.

Medewerkers die hun pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt kunnen, indien zij willen, blijven doorwerken bij hun laatste- of bij een nieuwe werkgever. Deze medewerkers, ook wel doorwerknemers genoemd, kunnen hiervoor terecht bij de Doorwerkgever B.V. De doorwerkgever zorgt ervoor dat deze doorwerknemers na hun pensioen kunnen blijven doorwerken onder het doorwerk CAO.


2.2 7-S model McKinsey
2.2.1 Strategy

De missie van Senior is:´Succesvol intermediair zijn in de Plusfactor voor het uitzendwezen van vandaag en morgen´

Senior Uitzendbureau wil gaan uitbreiden door een nieuwe vestiging te openen in Eindhoven. Momenteel wordt deze regio bediend middels een virtuele vestiging. Om haar klanten en doelgroep efficiënt en gericht te kunnen benaderen en daardoor haar winst te vergroten is deze uitbreiding van belang. De meest passende strategie om deze groei te kunnen realiseren kan eenvoudig worden omschreven met behulp van het groeimodel van Ansoff. Dit model is door Igor Ansoff ontwikkeld in 1957 om de groeikansen voor een bedrijf te bepalen. De matrix heeft 2 dimensies: producten en markten. In deze 2 dimensies kunnen 4 groeistrategieën gevormd worden.2


Hieronder staan de verschillende groeistrategieën omschreven.
 • Marktpenetratie: Het aanbieden van bestaande producten of diensten op bestaande markten

 • Marktontwikkeling: Het aanbieden van bestaande producten of diensten op nieuwe markten.

 • Productontwikkeling: Het aanbieden van nieuwe producten of diensten op bestaande markten.

 • Diversificatie: Het aanbieden van nieuwe producten of diensten op nieuwe markten.

Senior zal met haar bestaande diensten de markt in Eindhoven gaan betreden. Deze markt wordt al bediend door een virtuele vestiging. Het openen van een fysieke vestiging in Eindhoven betekent in dit geval dat Senior met haar bestaande diensten een bestaand markt zal betreden. Deze strategie wordt volgens Igor Ansoff omschreven als marktpenetratie.


2.2.2 Structure (organisatiestructuur)

Momenteel heeft Senior Uitzendbureau 3 vestigingen te weten in Bussum, Almere en Amsterdam. Het hoofdkantoor is gevestigd in Bussum. De financiële administratie en ICT afdeling zijn ook gevestigd in het hoofdkantoor. Verder beschikt Senior over 15 virtuele vestigingen door heel Nederland, die aangestuurd worden door de drie fysieke vestigingen. Zodoende wordt duidelijk gemaakt dat Senior landelijk werkt.

Binnen de Senior groep wordt er een platte organisatiestructuur gehanteerd. Dit houdt in dat er korte communicatielijnen zijn tussen het management en de medewerkers, een snelle besluitvorming en uitvoering daarvan. Tevens zijn deze korte lijnen ook van kracht als het gaat om de klanten en kandidaten. Zij kunnen de intermediairs rechtstreeks via telefoon of e-mail bereiken, zonder tussenpersonen. Dit is positief voor Senior omdat de wachttijd voor klanten en bedrijven nihil is.

Het management bestaat uit twee directeuren en de verschillende vestigingsmanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor het aansturen van de vestigingen.

Naast het management zijn er geen andere formele managementniveau´s binnen Senior. De beslissingen die genomen worden door het management kunnen direct gecommuniceerd worden naar de werkvloer en snel uitgevoerd worden. Anderzijds kunnen medewerkers direct terugkoppelen naar het management.


De organisatie van Senior is opgebouwd uit een aantal afdelingen. Iedere afdeling werkt nauw samen voor een succesvolle bedrijfsvoering. De organisatie is als volgt opgebouwd:

De directie: De directie is verantwoordelijk voor het aansturen van het gehele bedrijf. Tevens worden het beleid, doelstellingen, strategie en overige belangrijke zaken bepaald door de directie.
Financiële administratie: Deze afdeling is verantwoordelijk voor de administratie en afhandeling van alle financiële zaken met betrekking tot debiteuren, crediteuren, uitzendkrachten en het personeel van Senior.
Synergy (ICT-afdeling): Dit is een aparte label van de Senior groep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en optimale functionering van het CRM systeem waar het personeel van Senior mee werkt. Tevens is deze afdeling verantwoordelijk voor alle overige software en hardware binnen de organisatie.

Vestigingsmanagers: De vestigingsmanagers zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afzonderlijke vestigingen. Zij onderhouden de relaties met klanten en zorgen voor de wederzijdse communicatie en nakoming van afspraken. Tevens heeft de vestigingsmanager de leiding over intermediairs en stagiairs en draagt zorg voor de verdeling en uitvoering van de opdrachten.
Intermediairs: De intermediairs zijn het eerste aanspreekpunt voor kandidaten en opdrachtgevers. Zij zijn verantwoordelijk voor het binnenhalen en uitvoeren van de opdrachten evenals het matchen van kandidaten met vacatures. Tevens verzorgen zij de intake gesprekken met de kandidaten.
Stagiairs: Verrichten alle werkzaamheden ter ondersteuning van de vestiging. Hierbij kan men denken aan het inschrijven en te woord staan van kandidaten, telefonische intakes doen, profielen van kandidaten aanvullen en compleet maken en het uitbreiden van het netwerk middels het invoeren van bedrijven in het systeem (projecten) en de projecten nabellen.
2.2.3 Systems

Het belangrijkste systeem dat gebruikt wordt binnen Senior voor de primaire bedrijfsprocessen is E-matcher. Dit is het eigen databasesysteem van Senior dat ontwikkeld is door de ICT afdeling en onlangs is gelanceerd. Dit is een ‘’alles in één’’ systeem waarvan het personeel gebruik maakt voor de dagelijkse werkzaamheden. Met dit systeem worden de klanten en kandidaten (werkzoekenden) geregistreerd en wordt de relatie met hen onderhouden. Tevens wordt de gehele administratie vanuit dit systeem verzorgd. Daarnaast zijn de belangrijke documenten in dit systeem digitaal te vinden.

Werkzoekenden kunnen zich online inschrijven bij Senior. Zij volgen dan een stappenplan waarin zij informatie verstrekken over hun werkervaring, opleiding, wensen, voorkeuren en overige persoonlijke informatie. Wanneer zij zich hebben ingeschreven, komt er een volledig profiel in het CRM systeem te staan die de medewerkers van Senior te allen tijde kunnen bekijken. Wanneer de werkervaring, wensen en voorkeuren aansluiten op een bepaalde vacature, dan maakt het systeem automatisch een match. Ook kunnen medewerkers aan de hand van deze profielen besluiten of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie.
In het CRM systeem staan tevens de klanten (bedrijven) van Senior geregistreerd. De klanten zijn gecodeerd met een A, B, C of D code. Deze codes worden gebruikt om aan te geven of het gaat om een key-account of een potentiële klant.


 • A-klanten: Klanten waar uitzendkrachten aan het werk zijn met meer potentie.

 • B-klanten: Dit zijn klanten waar uitzendkrachten aan het werk zijn zonder meer potentie. Deze opdrachtgevers hebben al een opdracht lopen. Tevens worden potentiële opdrachtgevers die interessant kunnen zijn voor Senior aangeduid met code B.

 • C-klanten: Hier vallen alle bedrijven onder die interesse hebben in Senior en op de hoogte gehouden willen worden van kandidaten.

 • D-klanten: Dit is een verzameling van potentiële bedrijven die nog geen contact hebben gehad met Senior.
  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina