Cao apg groep tot 1 april 2014 cao inhoudsopgave


artikel .11VakantietoeslagDovnload 0.55 Mb.
Pagina6/24
Datum20.08.2016
Grootte0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

artikel .11Vakantietoeslag

11.1.De periode waarover de vakantietoeslag wordt berekend, loopt van 1 juni tot en met 31 mei.

11.2.Je ontvangt jaarlijks in de maand mei vakantietoeslag over de voorafgaande periode.

11.3.De vakantietoeslag bedraagt 8% van het op 1 mei voor jou als werknemer geldende bruto jaarsalaris plus je vaste toe(s)lagen.

artikel .12Eindejaarsuitkering

12.1.De periode waarover de eindejaarsuitkering wordt berekend is één kalenderjaar.

12.2.Je ontvangt in de maand december 7,45% van het in dat kalenderjaar feitelijk ontvangen bruto salaris vermeerderd met je PT en je structurele PT.D. Variabel Inkomen

artikel .13Variabele beloning

13.1.In alle functies kun je afhankelijk van behaalde targets in aanmerking komen voor variabele beloning. Hiermee wil APG Groep de resultaatgerichtheid van management en werknemers bevorderen.

13.2.De variabele beloning bedraagt in totaal maximaal 10%.

13.3.De variabele beloning wordt bepaald aan de hand van de realisatie van de met jou overeengekomen targets.

13.4.Grondslag voor de berekening van de variabele beloning is het ontvangen (bruto) salaris in het kalenderjaar waarover de variabele beloning is toegekend met als maximum RSP 100, vermeerderd met 8% vakantietoeslag, 7,45% eindejaarsuitkering en de structurele PT.

13.5.In het kader van de HR cyclus maken jij en je leidinggevende als basis voor variabele beloning individuele targetafspraken.

13.6.Op basis van de realisatie van deze targetafspraken kan aan het einde van het kalenderjaar een eenmalige variabele beloning worden toegekend. Deze beloning wordt uitbetaald in de maand maart van het daaropvolgende kalenderjaar.

13.7.Als je gedurende het boekjaar minder dan 12 maanden in dienst bent geweest, wordt de variabele beloning naar evenredigheid verminderd. Bij uitdiensttreding voor 31 december wordt de variabele beloning gebaseerd op de beoordeling van de behaalde targets die voor het einde van het dienstverband dient plaats te vinden. Bij indiensttreding op of na 1 oktober wordt geen variabele beloning toegekend.

13.8.De variabele beloning wordt als volgt gerelateerd aan de mate waarin de targets zijn behaald:

Mate van realisatie

Prestatiebeloning in % van jaarsalaris (max RSP 100), incl. vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en structurele PT

E = uitstekend: realisatie ver boven de gestelde doelen

10,0

D = zeer goed: realisatie boven de gestelde doelen

7,5

C = voldoende: realisatie 80 tot 100%

5,0

B = matig: realisatie 50 tot 80%

2,5

A = onvoldoende: beperkte realisatie


0,013.9.In die gevallen waarin door langdurige afwezigheid (indien 3 maanden of minder in een kalenderjaar is gewerkt) geen beoordeling mogelijk is, wordt de variabele beloning op 0% gesteld.

13.10.Omstandigheden van bedrijfseconomische of andere aard kunnen voor APG Groep aanleiding vormen voor afwijking, dan wel bijzondere toepassing van bovenstaande regeling voor variabel inkomen. In die situatie treedt zij in overleg met de vakorganisaties over de te nemen maatregelen.

artikel .14Tijdelijke arbeidsmarkttoeslag (tat)

14.1.APG Groep kan bij schaarste op de arbeidsmarkt voor aangewezen (groepen van) functies een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag toekennen.

14.2.Spelregels
De tijdelijke arbeidsmarkttoeslag:

  1. is een percentage van je maandsalaris;

  2. geldt niet als grondslag voor je pensioenopbouw;

  3. ontvang je voor een periode van één jaar;

  4. kan na een jaar door APG Groep opnieuw worden toegekend voor een periode van één jaar.

14.3.Je krijgt de tijdelijke arbeidsmarkttoeslag ook als je vakantie hebt of ziek bent (tijdens ziekte gelden voor wat betreft de loondoorbetaling de voorwaarden zoals vermeld in Hoofdstuk 9 van deze cao).

artikel .15 Waarnemingstoeslag

15.1.Indien je als werknemer tijdelijk een functie volledig waarneemt welke hoger is ingedeeld dan je eigen functie, blijf je ingedeeld in de salarisschaal die met je eigen functie overeenkomt.

15.2.Indien de tijdelijke waarneming tenminste 22 achtereenvolgende werkdagen heeft geduurd, ontvang je daarvoor een toeslag. Deze toeslag wordt vastgesteld op het verschil tussen jouw salaris en het salaris dat je zou ontvangen als je zou zijn bevorderd naar de waargenomen functie.
Hoofdstuk6 Duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling

artikel .1Gezamenlijk belang

1.1.APG Groep vindt het belangrijk dat je met plezier en in optimale gezondheid je werk kunt doen, nu en in de toekomst. Een goede balans tussen je capaciteiten, je gezondheid en de eisen van je werk draagt bij aan je welzijn en is daarom niet alleen voor APG Groep maar ook voor jezelf van belang.

1.2.Door te werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling zorg je ervoor dat je bij blijft met de ontwikkelingen en de eisen die het werk aan je stelt. Verder word je in de gelegenheid gesteld om regelmatig te checken hoe het met je werkvermogen en je gezondheid is gesteld. Hierdoor ben je in staat om tijdig op problemen ten aanzien van je inzetbaarheid in te spelen.

artikel .2Samen verantwoordelijk

2.1.Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijk belang en daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid van APG Groep en jou als werknemer. Voor APG Groep als werkgever betekent dit ervoor zorg dragen dat er voorzieningen (zie artikel 3 hierna) zijn waarvan je als werknemer gebruik kunt maken om te werken aan duurzame inzetbaarheid.

2.2.Als werknemer maak je gebruik van deze voorzieningen en ben je zelf uiteindelijk verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en het duurzame karakter van je inzetbaarheid.

2.3.Je leidinggevende vervult een belangrijke rol in het gesprek met jou over je inzetbaarheid. APG Groep verwacht van je leidinggevende dat hij/zij:

  1. zorgt voor een evenwichtige en gezonde balans tussen je belasting en belastbaarheid;

  2. je voortdurend op de hoogte houdt van de ontwikkelingen binnen en buiten het bedrijf die van belang zijn voor je toekomst, waardoor je in staat bent om hiermee rekening te houden in je persoonlijke en professionele ontwikkeling;

  3. je stimuleert tot groei en maximale benutting van je mogelijkheden;

  4. de randvoorwaarden schept om ontwikkeling en groei mogelijk te maken.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina