Centraal College van Deskundigen Archeologie DatumDovnload 105.78 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte105.78 Kb.

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer

Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda

telefoon 0182-540675 fax 0182-540676


VERSLAG VERGADERING CCvD ARCHEOLOGIECentraal College van Deskundigen Archeologie
Datum : 7 december 2009

Tijd : 13.30 – 18.00 uurPlaats : Vergadercentrum Hoog Brabant te Utrecht

Kenmerk : SIKB-CCvD Archeo_N_09_7 december 2010_____________________________________________________________________


Aanwezig

Werkt bij

Afgevaardigd door / rol

Dhr. J. Klepper (JK)
voorzitter


Dhr. J. van den Bosch (JvdB)

SOB Research

NVAO

Dhr. Tj.J. Smit (TS)

Bouwfonds

NEPROM

Dhr. J. de Boer (JdB)

Waternet

Unie v. Waterschappen

Drs. P. Deunhouwer (PD)

Gemeente Delft

NVvA

Prof. H. Fokkens (HF)

Universiteit Leiden

Archon

Mevr. J. Fix (JF)

Stadsregio Rotterdam

VNG

Dr. E.F. Gehasse (Eg)

RWS/DVS

RWS

Drs. J. Deeben (JD)

RCE

Rijk

Drs K. Esser (KE)

Archeoplan

VOiA

Drs. D. de Jager (DdJ)

Erfgoedinspectie

Rijk

Dhr. J. Hendriks (JH)

ADC Archeoprojecten

VOiA

Drs. A. Mars (AM)

Provincie Drenthe

IPO/IWC

Drs. M. Verbruggen (MV)

RAAP Archeologisch Advies

VOiA


Drs. E.N. Wieringa (EW)

SIKB

Secretaris

Mr. drs. W. de Koning (wdK)

SIKB

Programmadirecteur


Afwezig
Mevr. P. Schillemans

KIWA

VOC

Prof. N. Roymans

Vrije Universiteit

Archon

Drs. N. Arts

Gemeente Eindhoven

CGA


GastenProf. H. Kars (HK agp. 5)Dr. H. van Londen ( HvL agp. 6)Drs. R. Knoop (RK agp. 6)Drs. M. Hissel (MH agp 6)


NotulistDrs. E. Wieringa/Drs. M. Hissel (punt 6)

Actie
 1. Opening, vaststelling agenda
Hans Klepper opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn een tweetal afmeldingen en een nieuwe afvaardiging namens Unie van Waterschappen en de VOiA: de vz heet Jan de Boer (Unie) en Marten Verbruggen (VOiA) welkom. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.


WdK

WdK/EW


2 Samenstelling CCVD en acties o.b.v. audit Raad voor Accreditatie


 • Samenstelling: Brief NVAO, toelating Unie van Waterschappen (bijlage)

 • I.r.t. samenstelling en zetelverdeling: verzoek om advies aan bestuur

Het bestuur heeft ingestemd met deelname van de Unie van Waterschappen aan het CCvD. Deze zetel is stemhebbend. Daarmee was er ook de mogelijkheid tot een 4e stemhebbende zetel voor de bedrijven. Deze zetel is toegewezen aan de NVAO.


De NVAO heeft per brief verzocht om een tweede zetel.Het bestuur besluit hierover en verzoekt het CCvD om advies.
De vergadering besluit met het volgende:
De vergadering komt niet met een eenduidig advies. Wel wordt het van belang geacht dat bij de besluitvorming goed zorg te dragen voor de verhoudingen. Het bestuur wordt gevraagd een besluit te nemen. Het bestuur zal dit doen op haar vergadering van februari 2010. • Accreditatie CCvD (bijlage: Reglement en Actieplan)

 • Tekenen geheimhoudingsverklaring Aanvullen schriftelijke voordrachten

 • Aanpassen reglement CCvD Archeologie (klachten en beroep/regeling vaste werkgroep data-uitwisseling)

Het CCvD Archeologie behoeft tevens formele acceptatie door de RvA. De acceptatie procedure is later ingezet omdat certificatie bij archeologie nog niet aan de orde was. De RvA heeft een audit uitgevoerd van SIKB-CCvD en diverse opmerkingen gemaakt. SIKB heeft een PvA opgesteld om de knelpunten weg te nemen, Belangrijke punten zijn (H3 PvA): • Rol bestuur en CCvD. Standpunt van het programmabureau is dat het College het hoogste orgaan is. Hierover zal vervolgoverleg met de RvA plaatsvinden. Deskundigheid leden College beoordelen. Alle leden wordt gevraagd een CV te leveren waaruit deskundigheid blijkt. Daarnaast wordt eenieder verzocht de geheimhoudingsverklaring (opnieuw) te tekenen. Dit geldt ook voor alle niet stemhebbende aanwezigen. Het gaat hierbij primair om mogelijk bedrijfsgevoelige informatie en uitsluitend als dit tijdens de vergadering is afgesproken.

 • Eenduidigheid van de BRL 4000.

 • Het instellen van een klachtenregeling.

VOIA: Vraagt ter vergadering een klachtencommissie te benoemen.

Het CCvD geeft aan dat het beter is deze te benoemen afhankelijk van het soort klacht. Vooral om belangenverstrengeling te voorkomen.

De vergadering besluit met het volgende:


 1. Het Programmabureau levert een format aan voor het indienen van het CV

 2. Geheimhoudingsverklaringen en CV’s worden door de leden ingediend.

 3. Reglement: SIKB maakt format klachtenprocedure. Bijlage 2 stroomschema: instellen klachtencie en aangeven in schema wie de klachtencie instelt. Afgesproken wordt dat de betrokkene wordt geïnformeerd over de samenstelling en commissieleden kan wraken. Tekst wordt op dit punt aangepast. Het Reglement wordt met in achtneming hiervan goedgekeurd

 4. Jenny Fix blijft vervangend voorzitter van het CCvD.RCE/SIKB


JD

SIKB

3. Praktijkpunten toepassing, toezicht KNA en

vergunningverlening

 • Stand van zaken vergunningverlening – aardwetenschappers

RCE: Licht toe dat ten aanzien van de aardwetenschappers nu sprake is van een overgangsregime. Er wordt nu gewerkt aan het toetsingkader d.m.v. een pilot. Het gaat om een beperkte groep eerder afgewezen aardwetenschappers die opnieuw beoordeeld worden door de RCE. Er zijn 4 thema’s geformuleerd waaraan getoetst wordt. Aan de pilot nemen RAAP en Vestigia deel. Volgende week gaat een brief uit aan bedrijven voor het toetsen van de rest van de groep eerder afgewezen aardwetenschappers.

ARCHON: Vraagt zich af of er niet een relatie is met EVC? Is het nu niet zo dat via de ene weg mensen worden toelaten en andere weg (EVC) een zwaar traject te laten doorlopen? Het zou vreemd zijn dat mensen via de RCE ‘weg’ toestemming krijgen wel hun werk te mogen uitvoeren. JD geeft aan dat dit graduele verschil niet leeft bij de meesten. Toelating als leidinggevende ihkv de vergunning leidt niet tot senior status, daarvoor blijft een MA Archeologie verplicht. HF verzoekt de RCE dringend hierover duidelijk te communiceren naar alle belanghebbenden.

VOiA: Geeft aan dat dit al vanaf 2007 loopt. Sommigen kiezen bewust voor de MA status en niet voor ‘toestemming’. Tevens is de EVC is niet bedoeld voor deze groep. Het gaat om prospectief booronderzoek.

WdK: Het is goed als de RCE een brief stuurt over de wijze waarop harmonisatie tot stand moet komen. Er zijn eerder dit jaar immers diverse afspraken gemaakt. Het zou de sector enorm dienen. Brief RCE ook te verspreiden door SIKB.
De vergadering besluit met het volgende
RCE wordt verzocht een brief op te stellen waarin de besproken punten (positie aardwetenschappers,relatie EVC en harmonisatie) verduidelijkt worden. SIKB zorgt voor verspreiding van deze brief aan belanghebbenden.


 • Wabo i.r.t. Wamz (toelichting W. de Koning/ Hans Klepper)

WdK licht toe: Gesproken wordt over de gevolgen van de WABO in relatie tot de WAMZ. In de toekomst gaan regionale uitvoeringsdiensten bepaalde taken van gemeenten overnemen, wanneer een gemeente bepaalde deskundigheid niet in huis heeft. Archeologie valt daar ook onder. Bij en binnen de VNG roept dit veel reacties op. Het is nu nog onbekend hoe eea uitpakt.

EGI: VROM heeft EGI gevraagd om advies tav archeologie. Het projectbesluit Wro komt in de Wabo. EGI heeft voorgesteld dat dit minimaal een Senior Archeoloog moet zijn. Dit voorstel bleek niet haalbaar. Het voorstel dat nu voorligt is dat het een afgestudeerd archeoloog moet zijn met 2 jaar werkervaring. Inspraak is nog tot het einde van het jaar mogelijk. DdJ deelt ter vergadering de eisen uit.

RCE: checkt input in het voorstel vanuit RCE.

IWC: deze ontwikkeling is erg belangrijk, ook i.rt. tot de regioarcheologen en de co-financiering door provincies. Inhoud van de ervaring is een punt van aandacht. Wat voor een werkervaring wordt gevraagd en is wenselijk? In dienst of inhuur? Hoe wordt dit geborgd?

WdK: Geeft aan dat dit voor het eerst is dat er eisen aan de kwaliteit van ambtenaren in de rol van bevoegd gezag gesteld worden. Daarmee een grote stap vooruit. Vanuit het werk van het CCvD betekent dit de mogelijkheid een groep gerichter aan te spreken of te dienen. Mensen betrekken deel te nemen in besluitvorming in het archeologiebestel. Wellicht zijn de eisen te laag, maar dit is een goede eerste stap.

NvAO: Aansluiten bij de KNA is belangrijk, dit zijn immers onze normen.


WdK: Reageert dat de vereiste deskundigheid van een ambtenaar in de rol van bevoegd gezag anders is als die van een uitvoerend archeoloog. KNA eisen zijn voor bevoegd gezag rol niet aan de orde. Senior Archeoloog eisen zijn ook niet echt nodig.

De vergadering besluit met het volgende
Het CCvD wil graag inspreken. SIKB maakt een voorstel voor inhoud van de werkervaring en stuurt voor reactie stuurt rond. Er moet nog deze maand gereageerd worden. • Kennisdag planschade (bijlage ter kennisname)

Geen vragen en opmerkingen vanuit het CCvD


 • Brief CCvD bij ter kritiek gaan KNA 3.2 (bijlage ter kennisname)

Geen vragen en opmerkingen vanuit het CCvD


 • Regeling senior veldtechnicus 2009 (bijlage)

EGI: Het is dezelfde regeling voor dezelfde groep personen. Dat is nu ongewenst en tegen de afspraken in met 3 jaar verschoven. Er is toen bewust door een groep gekozen 10 jaar werkervaring aan te houden. Nu lijkt het dat de regeling zo maar lichter wordt gemaakt.

EW: Licht toe dat dit inderdaad een wijziging is op de eerdere 10-jaars eis. De groep van toen (regeling 2006) betrof een specifieke groep van SVT, die zelf op dat moment aan de 10 jaar eis voldeed (hun eigen voorstel destijds per brief aan Roel Brandt). Nu blijken in het EVC traject meer belanghebbenden te zijn, of personen die toen niet aan de eisen voldeden. Hiervan is het de moeite waard die te behouden voor de beroepsgroep. Het CCvD is hiermee in september akkoord gegaan. Als er nu anders over gedacht wordt, betekent dit dat dit meteen publiek gemaakt moet worden. De regeling en de oproep tot aanmelden is bij het vrijgeven van het ontwerp van de KNA versie 3.2 actief geworden.

NVAO: er zijn verschillende zaken en ontwikkelingen gaande dus rechtvaardig de 10-jaars eis opnieuw te bezien. Ook omdat de NVAO er vanuit gaat

dat de EVC niet een volledige oplossing is voor de actoren-problematiek. Iedere aanvullende oplossing wordt dan ook verwelkomd.

Archon: Het is belangrijk dat we eea wel streng blijven toepassen en nu niet iedereen zo maar aan de slag laten gaan.

NEPROM: Belangrijk is werkbaarheid binnen de archeologische uitvoering en een gezonde concurrentie positie. De wetenschap is in dit opzicht minder belangrijk.

MV: Licht toe dat toentertijd ook een 6 jaars eis besproken werd. Hij was daar toen voor. Uiteindelijk is het 10 jaar geworden. Hij stemt in lijn met zijn eerste insteek.


De vergadering besluit met het volgende
De voorzitter brengt dit in stemming. 5 stemgerechtigde leden zijn voor, 4 leden zijn tegen. Er is een onthouding. De regeling SVT anno september 2009 blijft hiermee ongewijzigd van kracht.
EW/WdK

4 Jaarprogramma 2010WdK: Licht toe dat gezien de verminderende subsidiebijdrage van OCW

het bestuur besloten heeft om eenmalig een bedrag van €75.000 uit de algemene middelen over te hevelen naar het budget voor archeologie teneinde te komen tot een acceptabele begroting. Hoe dan ook is er voor archeologie niet veel vrij te besteden geld voor projecten.
 • Voorstel Jaarprogramma 2010

EW: Geeft een toelichting op het voorstel verwoord in het jaarprogramma 2010. Betreft nu vooral het prioriteren van projecten op basis van de beschikbare financiën. Een aantal projecten komen niet ten laste van het budget, want zijn kennisdocumenten vanuit de RCE die ‘KNA proof’ gemaakt moeten worden om ze als KNA leidraad vrij te kunnen geven aan het veld. Belangrijkste voorstel is een integrale benadering vooronderzoek. Indien akkoord zal hier het merendeel van de subsidie in 2010 aan besteed worden. De projecten worden doorgelopen en toegelicht.


IWC: Ziet als prioriteit een leidraad voor opgraven van steentijd vindplaatsen. Dit ten laste van de leidraad Scheepsarcheologie. EW geeft aan dat deze leidraad niet ten laste komst van de subsidie (kennisdocument RCE). Tevens stelt IWC voor een Handreiking te maken voor munitiesanering en archeologie. Doel is een soepeler samenwerking tussen beide werkvelden.

VOIA: Ziet ook belang van bovengenoemde handreiking, m.n. op het vlak van duidelijke regelgeving. Tevens ziet VOiA belang van betrouwbaarheid vooronderzoek m.n. de eerste 3 bullets. De definitiestudie kan achterwege blijven. Deponeren blijft belangrijk aandachtspunt. VOiA geeft aan dat ook uit eigen middelen budget beschikbaar te stellen, m.n. voor digitale aspecten.

NvAO: Vooral aandacht voor implementatie van de bestaande regelgeving (KNA). Dit onder werp zou nader besproken moeten worden in het CCvD.

VOiA: Leidraad Scheepsarcheologie belangrijk, maar tevens zou de RCE de eerste stap zetten gaat mn omwille van kennisbehoud.

VNG: Integrale benadering positief m.n. door een koppeling maatschappelijke kosten en baten.

RCE: Geeft aan dat WO II in 2010 een kennisprogramma is. Uitkomst is een leidraad.

Archon: Ook voor integrale benadering vooronderzoek. Opstellen van een goede gespecificeerde verwachting is een heikel punt. Verzoek het projectplan ook samen met Archon te maken. Goede opdracht is cruciaal.
De vergadering besluit met het volgende
Er wordt ingestemd met het voorstel voor prioritering in het jaarprogramma met toevoeging van een extra onderwerp: Explosieven en archeologisch onderzoek. De definitiestudie bij het project integrale benadering vooronderzoek wordt geschrapt.
Het jaarprogramma 2010 op nav boven besproken punten iets aangepast. De volgende vergadering zal het jaarprogramma definitief zijn. Tevens wordt door het programmabureau een begroting gemaakt voor de als prioriteit aangemerkte onderwerpen.5 Ontwikkeling vakdiploma Prospectiearcheologie

 • Toelichting H. Kars

Henk Kars heeft van SIKB de vraag gekregen om een onderwijsprogramma te ontwikkelen voor de prospectiearcheologie/prospector. Er is vanuit de EVC gebleken dat er groep mensen ervaring heeft opgebouwd die vooral betrekking heeft op de prospectiearcheologie waarvoor een MA Archeologie te zwaar is . Anderzijds is er een lacune in het onderwijs aanbod op het gebied van prospecie archeologie. De groep zonder enig diploma blijft vooralsnog even buiten beschouwing. HK heeft een programma samengesteld bestaande uit een mix van archeologie, ecologische en aardkundige vakken.

Als het een masteropleiding moet worden, dan moet deze uiteraard nog verzwaard worden, met name de specifiek academische aspecten ontbreken nu nog.

Vanaf september 2010 zou, als het soepel verloopt, het vak aangeboden kunnen worden. Het idee is nu dat degene die hem willen volgen van te voren een bescheiden portofolio moeten maken met een intakegesprek. Uitgegaan wordt dat er sprake is van een reeds aanwezige bachelor of zelfs master diploma (dus de niet-gediplomeerden blijven buiten beschouwing).

T.a.v. inschrijven/deelnemen zijn er vier verschillende opties: als student of als student toehoorder (dit laatste is duur), of een derde variant volledig als post-academisch onderwijs, bijvoorbeeld zoals pasta; dan moet er een kostprijs gerekend gaan worden. Er is ook nog een vierde mogelijkheid: toewerken naar een tweejarige mastervariant, zoals ze die ook in Engeland hebben. Dit heeft volgens HK de voorkeur, maar dat zal voorlopig nog niet lukken. Praktisch gezien heeft de voorkeur nu de variant a la Pasta, dus het te organiseren als post academisch onderwijs.


VOIA: Belangrijk is helder te maken wat de status van het vakdiploma is? Het zal immers ook aanpassing van de KNA vragen. Het zou geen extra verwarring moeten opleveren.
NVAO: Is het realistisch gezien de zwaarte om dit naast je werk te doen?

In principe is 64 punten namelijk al meer dan een fulltime jaaropleiding, naast een fulltime baan is dat onmogelijk. Ook de helft zal voor de meeste Evc kandidaten niet haalbaar zijn. Dit ook vanwege de BA eis en de planning. Na september 2010 zijn er nog maar 16 mnd beschikbaar om het traject af te ronden. Idee wordt toegejuicht, maar het is helaas geen oplossing voor de actoren-problematiek.

Volgens HK Kars hoef je waarschijnlijk maar maximaal de helft te doen, in veel gevallen kunnen vrijstellingen verleend worden.
RCE: prospectie en het uitvoeren van een goede waardering is een zwakte binnen alle opleidingen. Zeker voor wat betreft booronderzoek. De vakopleiding voorziet in ogen van RCE in een grote behoefte.
VNG: Helderheid over status, m.n. t.a.v de KNA is erg belangrijk. Een vakdiploma zou moeten prevaleren boven een MA Archeologie binnen de prospectiearcheologie.
De vergadering besluit met het volgende
Het CCvD neemt het voornemen voor kennisgeving aan.

Er zijn een aantal belangrijke punten van aandacht naar voren gebracht zoals de status ook i.r.t. de KNA en uitvoerbaarheid. Dit laatste met het oog op de status van het diploma (geen erkend diploma) en het feit dat het wel moet leiden tot een status binnen de KNA.


Deze punten zullen worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het vakdiploma.
6 Innovatie in de Nederlandse Archeologie
Riemer Knoop en Heleen van Londen zijn uitgenodigd om dit onderwerp in het CCvD te bespreken. Dit n.a.v. ‘zorg’ die Knoop uitte bij zijn vertrek uit het SIKB bestuur in 2008.

Het viel RK op dat er bij de afdeling bodem van SIKB veel aan innovatie gedaan werd, en naar zijn idee (veel) minder bij archeologie. Bij de eerste invulling van Malta en de ideeën voor de borging van kwaliteit is er altijd sprake van een spanningsveld tussen betrokkenheid en beheersing, dit is vanaf het begin een moeilijk punt geweest. Volgens RK is er in de archeologie gekozen voor beheersing in plaats van betrokkenheid en dat is erg jammer. Er is een diep wantrouwen in het uitbesteden van archeologische werkzaamheden, dat is een herkenbare grondhouding, daarnaast is er nu sprake van een hybride houding: de centrale spil, Archis, enerzijds en decentralisatie in uitvoering anderzijds.

Vernieuwing wordt hierdoor niet gestimuleerd, voor 90% van de activiteiten is dat misschien niet erg, maar voor de andere 10% wel, voornamelijk voor de betekenisvolle kennisproductie van ons verleden. Dus m.n. op het wetenschappelijke gebied. Er is wel innovatie, maar op heel onverwachte, marginale terreinen, bijvoorbeeld aan de publiekskant, art. 9 Malta, bijvoorbeeld door Hazenberg, Past2Present en Vestigia, maar heeft dit betekenis voor de wetenschap, denkelijk niet, aldus RK. Is dit erg?
Het CCvD heeft er bewust voor gekozen tevens haar eigen programmaraad te zijn. Dat is een unieke keuze geweest, die eht CCvD de kans geeft tot stilstaan bij dit soort vraagstukken.

Op innovatie zijn verschillende factoren van invloed: concurrentie, overheid, wetenschap en interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het CCvD is een platform voor dat laatste.


HvL: Archeologie is een kennisproduct. Hoe komt dit product tot stand, hoe wordt het gemanaged en hoe komen we dan tot nieuwe kennis? Waar zitten de knelpunten? Zijn er aspecten in de KNA die innovatie en daarmee kenniswinst blokkeren? Het geldt niet voor het voortraject (en 90% van alle archeologische werkzaamheden zit in het voortraject!, dus slechts een klein deel zit in opgravingen en andere zaken). Nederlandse archeologie was internationaal bekend vanwege haar regionale aanpak.
Problemen van nu zijn volgende HvL de volgde:

Probleem 1: Volgens HvL zijn het vooral enkelvoudige gevalsstudies (bv een leuk los ijzertijdvindplaatsje), die nu uit de KNA voortvloeien. De wetenschap wil echter meervoudige en longitudinale studies, De KNA zal dus nooit tot nieuwe kenniswinst leiden, want daarvoor zijn meervoudig en longitudinale studies nodig. Kunnen we dit probleem oplossen? Ja, via het PvE aldus HvL.

Probleem 2: het PvE kan niet bewegen, omdat het in de aanbesteding zit, terwijl dit het sturingsdocument is, en het zou dus uit de aanbesteding moeten, zodat er bewegingsruimte zit tussen probleemstelling, ontwerp, waarneming en de analyse en rapportage.

Probleem 3: Daarnaast is ook de samenstelling van het veldteam van belang, de vernieuwende frisse kijk, jonge mensen moeten ook mee in de wetenschap en de basis en het PvE traject. Kortom de empirische cyclus wordt gefrustreerd. HvL is voor de oplossing bij punt 3, aandacht voor jonge mensen.Reacties vanuit het CCvD:

Neprom: is archeologie al aan innovatie toe? Er moet misschien een beter onderscheid gemaakt worden in praktische/technologische en wetenschappelijke innovatie. Want er is heus sprake van innovatie, juist de concurrentie dwingt daartoe. RK doelt vooral op innovatie in de uitvoering van de archeologische monumentenzorg, hij ziet deze niet.


VOIA geeft aan dat Malta en de KNA an sich al buitengewoon innovatief zijn. Ook de best practices (kunnen) leiden tot innovatie.
Archon: Kwaliteit blijft achter omdat opdrachtgevers helemaal niet weten wat kwaliteit is in de archeologie. Ook de kwaliteit van het PvE is vaak bedroevend het niveau van onderzoeksvragen laat ernstig te wensen over. Hoe kan dat?
HvL: Wij zijn methodologisch heel slecht. RCE geeft aan dat het onderwijs hier mede debet aan is. HvL beaamt dit. Volgens HvL moeten er vooral vergelijkbare gegevens geproduceerd worden, zodat er gewerkt kan worden aan innovatie.
NVAO: De gegevens kunnen nu juist veel beter vergeleken worden dan 20 jaar geleden, volgens HvL ook , maar is dit vooral vanwege de digitaliseringsslag.
RCE vraagt naar de rol van onderzoeksagenda’s. Worden die belangrijk gevonden?
RK vindt juist dat het gremium SIKB en CCvD er is om de problemen rondom de kenniswinst op de spits te drijven en te zoeken naar een oplossing. We zijn het inderdaad wel eens over de problemen en het achterblijven van de kenniswinst en dat het misschien wel bij het gebrek aan geld binnen de universiteiten ligt, maar we doen er niks aan, omdat we vinden dat dat probleem elders ligt. SIKB is toch een onderhandelingsplatform waar het rijk bij aan tafel zit. Is er leven voor de CCvD zonder KNA? Vraagt RK zich af. Het is inderdaad een belangrijk kader zegt JF. Maar ooit was het toch meer? Volgens WdK laat de agenda een grote variëteit aan onderwerpen zien.
HvL: De KNA zou meer (vergelijkbare) methodes moeten borgen, en minder op diensten gericht moeten zijn. EW geeft aan dat juist gekozen is het proces te borgen (proces-product omschrijving) en niet methodes voor te schrijven. Echte kwaliteit wordt geborgd door eisen te stellen aan de actoren cq kenniswerkers. Via leidraden is er aandacht voor methoden. Die zouden wel meer hun weg kunnen vinden naar de KNA zelf.
Archon: is het wel met HvL eens, we zijn wat naïef gewest. Alleen de uitvoering hebben we geborgd en we hebben gedacht dat het met de wetenschap vanzelf wel goed zou komen, omdat we immers allemaal academici zijn. Omdat er zoveel met PvE’s wordt gesjoemeld gaat het nu mis.

RCE: Een combinatie tussen de KNA en NOaA is zeer wenselijk. Goede vragen vertalen in strategieën in het PvE daar zit de omissie.


Tenslotte

HvL: Motto van het CCvD is het produceren van betekenisvolle kennis van ons verleden. Deze kennis moet betekenis hebben voor de maatschappij, anders heeft het geen zin. De aanvliegroute is wetenschappelijk, de landingbaan maatschappelijk. Kennismanagement is heel belangrijk, en betekenisvolle producten (voor wie?). De agenda voor de toekomst moet gericht worden op kennismanagement en niet procesmanagement.

RK: het is niet de bedoeling om te klagen en te beschuldigen, maar om proactief om te gaan met innovatieve aspecten.
Tot slot: De vz dankt HvL en RK voor hun constructieve bijdrage aan het openen van deze discussie. Het is een nuttige spiegel in het bepalen van de koers die het CCvD de komende jaren vaart.

Malta wordt in 2011 geëvalueerd. Het CCvD zou hierin ook betrokken moeten worden. Het PvA voor de evaluatie is al klaar. De minister geeft daar in januari z’n zege over.7 Mededelingen en verslag 14-09-2009


 • Bijlage ter info: Handreiking archeologie voor waterbeheerders

 • Verslag 14-09

NVAO: heeft tav agendapunt 2 aangegeven dat de zorg niet de bestuursrechtelijke status van de KNA betrof (dit is naar hun mening wel degelijk het geval), maar dat dit onvoldoende wordt beseft en er met regelmaat niet naar wordt gehandeld (m.n. lagere overheden).
 • Vergaderdata 2010

Allen zelfde tijdstip 13.30 – 16.30

1 maart 2010

31 mei 2010

13 september 2010

6 december 2010


RCE nodigt uit de vergaderingen bij de RCE in Amersfoort te laten plaatsvinden. Hierover volgt nader bericht.


8 Rondvraag en borrel ter afsluiting van 2009: upload -> documents -> archeo
archeo -> Concept verslag vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie
archeo -> Leidraad inventariserend veldonderzoek Deel: karterend booronderzoek
archeo -> PS07 Referentietabellen te verwachten aantallen kwetsbare vondsten opgraven
archeo -> PS07 Referentietabellen te verwachten aantallen kwetsbare vondsten opgraven
archeo -> Verslag vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie
archeo -> Verslag vergadering van het Centraal College van Deskundigen Archeologie
archeo -> Centraal College van Deskundigen Archeologie Datum
archeo -> Heeft u vragen over het (implementeren van) uitwisselingsprotocol 0102 ? Hieronder zetten we de belangrijkste vragen en antwoorden m b. t het implementeren voor u op een rijtje Vragen over de kosten
archeo -> Centraal College van Deskundigen Archeologie Datum
archeo -> Toelichting bij de ontwerpaanpassing kna 2 m b. t conserveren
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina