Checklist verzoek aanwijzing ter onteigening titel IVDovnload 51.8 Kb.
Datum24.08.2016
Grootte51.8 Kb.

  Checklist verzoek aanwijzing ter onteigening titel IV

(versiedatum: 19 juni 2014)


Algemene en praktische vragen

Ruimte voor beantwoording door verzoeker of evt. toelichting
Naam verzoekende instantieNaam onteigeningsplanContactpersoon verzoekende instantie (naam, telefoonnummer(s) en e-mailadres

Naam:

Telefoonnummer(s):

e-mailadres:

Indien verzoeker geen gemeente is of indien te onteigenen onroerende zaken zijn gelegen in meer dan één gemeente: wie is/zijn de gemeentelijke contactperso(o)n(en)

Naam:

Telefoonnummer(s):

e-mailadres:

Wat is/zijn de na(a)m(en) van het/de dag-, nieuws-, of huis-aan-huisblad(en) waarin de kennisgeving (artikel 3:12 Awb) zal plaatsvinden?Op welke dag(en) in de week wordt het blad (de bladen) uitgegeven?


Hierna volgt een opsomming van in archiefmappen aan te leveren stukken, zoals bedoeld in artikel 79 van de onteigeningswet.Tabblad

Archief-map

In archiefmap te voegen documenten en/of vraagstelling


Ruimte voor beantwoording door verzoeker of evt. toelichtingMap 1 / Onderdeel A: Onteigeningsstukken
A-1

Naam Tabblad: “A-1 De voordracht”

Toevoegen aan de map: (een kopie van) de brief met het verzoek tot aanwijzing ter onteigeningDatum brief:

Kenmerk brief:


A-2

Naam Tabblad: “A-2 Verzoekbesluit”

Toevoegen aan de map: (een kopie van) het besluit tot het indienen van een verzoek om onroerende zaken ter onteigening aan te wijzenDatum besluit:

Nummer besluit:A-3

A-3: Grondtekening”

Toevoegen aan de map: de gewaarmerkte tekening(en) waarop de te onteigenen onroerende zaken zijn aangewezen.

A-4


Naam Tabblad: ”A-4 Onteigeningslijst

Toevoegen aan de map: De gewaarmerkte lijst van de te onteigenen onroerende zaken volgens het format van de Corporate Dienst.(evt. toelichting)Staan op de gewaarmerkte lijst onroerende zaken waarvan de onteigeningsnoodzaak is komen te vervallen, bijvoorbeeld omdat deze inmiddels juridisch zijn geleverd?

Ja / nee

Toelichting bij “Ja”:

Zo ja: dan dient u tevens een aangepaste (lees: verminderde) lijst toe te voegen waarop die betreffende onroerende zaken niet meer voorkomen.

(evt. toelichting)Indien er op de lijst onroerende zaken staan die (thans) op naam staan van een overheidsinstantie: wat is de noodzaak van onteigening?A-5

Naam Tabblad: ”A-5 Zakelijke beschrijving

Toevoegen aan de map: Een zakelijke beschrijving ter onderbouwing van het verzoek.

A-6

Naam Tabblad: ”A-6 Kadaster

Toevoegen aan de map: de kadastrale uittreksels, op volgorde van de grondplannummers.
Wat is de “toestandsdatum” (staat op het kadastrale uittreksel)

Kadastrale toestandsdatum:Is de kadastrale registratie nadien gewijzigd?


Klopt de lijst met de te onteigenen onroerende zaken (zie A-4) met de gegevens van het Kadaster?


Klopt de lijst met de gegevens van de grondtekening(en) (en de “projectie(s)”)


Zijn onroerende zaken betrokken in een lopend project in het kader van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG)?

Zo ja: is verwachte toedeling gelijk aan de inbreng? Of is de toedeling nog niet bekend?Map 2 / Onderdeel B: de rechtsbasis voor het onteigeningsverzoek
Wat is/zijn de na(a)m(en) van het/de te realiseren bestemmings- of inpassingsplan(nen), inclusief eventuele uitwerkingsplannen of wijzigingsplannen etc.?


Wat zijn de voor de onteigening van toepassing zijnde bestemmingen?


Hoe wordt het plan gefinancierd?B-1

Naam Tabblad: ”B-1 Verbeelding

Toevoegen aan de (tweede) map: een geprinte versie van de verbeelding(en) van het bestemmingsplan.

B-2

Naam Tabblad: ”B-2 Projectie grondtekening

Toevoegen aan de map: de verbeelding(en) met daarop geprojecteerd de grondtekening

B-3

Naam tabblad: “B-3 Besluitvorming rechtsbasis”

Toevoegen aan de map:Te vermelden: data van vaststelling en, indien van toepassing, data goedkeuring GS en uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak)

 • Datum:

 • Datum:

 • Datum:
B-4

Naam tabblad: “B-4 Toelichting en regels”

Van elk – voor de onteigening van toepassing zijnd bestemmingsplan, uitwerkingsplan etc. – toevoegen aan de map: • de toelichting

 • de planregelsB-5

Naam tabblad: “B-5 Exploitatieplan en andere documenten”

Toevoegen aan de map (indien van toepassing): • Het exploitatieplan

 • documenten, waaronder tekeningen, waaruit de wijze van uitvoering die verzoeker voor ogen staat, blijkt; ook eventuele samenwerkingsovereenkomsten.

In deze kolom vermelden of een exploitatieplan van toepassing is. Ook een opsomming geven van de toegevoegde documenten.


Map 3 / Onderdeel C: Minnelijk overleg ter inzage

C-1

Naam tabblad: “C-1 Logboeken + bewijsstukken gezwart”

Toevoegen aan de (derde) map: een “gezwarte”versie van de overzichten van het gevoerde minnelijk overleg (logboeken) met “gezwarte” bewijsstukken .Vierde map / Onderdeel D: Minnelijk overleg en belanghebbendenlijst niet ter inzage

D-1

Naam tabblad: “D-1 Logboeken + bewijsstukken ongezwart”

Toevoegen aan de (vierde) map: een “ongezwarte”versie van de overzichten van het gevoerde minnelijk overleg (logboeken) met “gezwarte” bewijsstukken .

D-2

Naam Tabblad: ”D-2 Belanghebbendenlijst

Toevoegen aan de map: Een lijst van de belanghebbenden.Nadere instructie en informatie wat betreft de feitelijke indiening

Heeft u een digitale versie van:

 • deze ingevulde checklist;

 • de lijst met te onteigenen onroerende zaken als Wordbestand;

 • de (adressen)lijst met belanghebbenden als Excelbestand;

 • de zakelijke beschrijving als Wordbestand;

 • de logboeken (pdf van de gezwarte versie);

als e-mailbijlagen toegestuurd naar cdloketonteigening@rws.nl ?
Het besluit tot indiening van een verzoek tot onteigening dient samen met de in artikel 79 onteigeningswet genoemde documenten te worden voorgedragen aan de Kroon. De juiste adressering is:

De Kroon

d.t.v. de minister van IenM

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Bestuurlijk Juridische zaken en Vastgoed

Team Publiekrecht

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

Pagina van

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina