Clp-deadline 2015: nu actie ondernemen!Dovnload 13.24 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte13.24 Kb.
CLP-deadline 2015: nu actie ondernemen!

De Europese wetgeving over de indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels (classification, labelling and packaging - CLP) bevat de regels over het gebruik van gevaren- en voorzorgsaanduidingen en pictogrammen. Die zijn een belangrijke informatiebron om de veiligheid van consumenten bij het gebruik van chemische producten te waarborgen. Het gaat dan om producten zoals wasmiddelen, verven en reinigingsmiddelen. Ook moeten deze regels de gezondheid beschermen van werknemers die op de werkvloer in aanraking komen met gevaarlijke stoffen.


Overgangsbepalingen

De CLP-wetgeving geldt met twee overgangstermijnen vanaf januari 2009. De eerste deadline voor stoffen was op 1 december 2010. Dat betekent dat vanaf die datum bedrijven alle stoffen die ze in de handel brengen moeten indelen, etiketteren en verpakken volgens de regels in bijlage 1 van de verordening. Voor leveranciers van mengsels geldt dat zij vanaf 1 juni 2015 verplicht zijn de regels toe te passen. Mengsels die zij leveren voor 1 juni 2015, hoeven zij tot 1 juni 2017 niet terug te halen. Dit betekent dat deze mengsels nog gebruikt mogen worden met de oude indeling en etikettering (volgens de Preparatenrichtlijn), mits geleverd voor 1 juni 2015.


De gevolgen van de CLP

De wetgeving verandert de manier waarop de gevaren van chemische producten worden ingedeeld. Ook de vermelding van deze informatie op etiketten en in veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) wijzigt (zie REACH en CLP).

Daarnaast verschilt de CLP op de volgende punten van de oude wetgeving:


 • de indelingscriteria en de indelingsmethoden zijn anders voor enkele soorten gevaren. Hierdoor is het mogelijk dat sommige chemische producten als gevaarlijker of als minder gevaarlijk worden ingedeeld;

 • op etiketten komen nieuwe gevarenpictogrammen met een rode rand en witte achtergrond in plaats van de oranje gevarensymbolen;

 • de signaalwoorden ‘ gevaar’ of ‘waarschuwing’ moeten op het etiket staan;

 • gebruik van gevarenaanduidingen (H-zinnen) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen). Deze komen in plaats komen van de oude gevarenzinnen (R-zinnen) en veiligheidszinnen (S-zinnen);

Mogelijk heeft de CLP gevolgen voor opslagvoorzieningen en de maatregelen die werknemers moeten treffen bij het werken met gevaarlijke stoffen. U moet op deze wijzigingen letten, ervoor zorgen dat u de nieuwe informatie begrijpt en alle nieuwe veiligheidsinstructies in acht nemen

Wat moet u doen

De volgende punten vragen om uw aandacht: • Let op nieuwe etiketten en informatie in veiligheidsinformatiebladen.

 • Geef werknemers de nodige opleidingen om de nieuwe etiketinformatie te begrijpen en te herkennen.

 • Ga na of uw gebruik van de stof of het mengsel in het veiligheidsinformatieblad wordt vermeld en niet wordt afgeraden.

 • Volg de raadgevingen op de nieuwe etiketten en in de veiligheidsinformatiebladen.

 • Ga na of de indeling is gewijzigd.

 • Beoordeel de risico’s voor werknemers en actualiseer zo nodig uw beoordelingen van arbeidsrisico’s.

 • Als u werkgever bent, deel deze wijzigingen dan aan uw werknemers mee.

 • Als u vragen hebt over het nieuwe etiket of veiligheidsinformatieblad, wend u dan tot uw leverancier.


>
REACH en CLP

REACH houdt rechtstreeks verband met CLP. Voor de registratie onder REACH moeten fabrikanten en importeurs informatie verzamelen over de eigenschappen van chemische stoffen. Deze informatie is noodzakelijk om stoffen onder de CLP in te delen in de verschillende gevarenklassen en –categorieën. Bedrijven hebben de indeling van stoffen ook nodig om te kunnen voldoen aan de verplichtingen voor mengsels. Een nieuwe (zwaardere) indeling van gevaarlijke chemische stoffen kan tot andere verplichtingen onder REACH leiden. Dit geldt mogelijk ook voor andere regelgeving.

De bepalingen over het veiligheidsinformatieblad (VIB) die nu in REACH (artikel 31) staan blijven gelden. Wel zijn er volgens artikel 57 van de CLP in de overgangssituatie aanvullende eisen over de informatie over de indeling van een stof of mengsel in het VIB. Zo moet tot 1 juni 2015 voor stoffen de indeling en etikettering volgens CLP en volgens de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) in het VIB staan. Voor mengsels ingedeeld volgens de oude wetgeving blijven tot 1 juni 2015 de oude eisen gelden. Na 1 juni 2015 mag het VIB alleen de informatie volgens de CLP bevatten.

Samenhang met de arbeidsomstandighedenwetgeving


Volgens de arbeidsomstandighedenwetgeving is een werkgever verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor werknemers Hij moet daarvoor een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) uitvoeren. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers beschermd zijn bij het werken met gevaarlijke stoffen. Met de RI&E moet de werkgever ook de blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordelen. Dit kan door te inventariseren aan welke stoffen werknemers worden blootgesteld en in welke mate (hoeveelheid). Waar de blootstelling hoger is dan het niveau waarbij gezondheidsschade optreedt, moet de werkgever maatregelen treffen. Bij sommige stoffenkunnen de regels strenger zijn. Dat is afhankelijk van het soort gevaar. Ook moet de werkgever werknemers informatie geven, begeleiden en opleiden over het veilige gebruik van chemische stoffen op de werkplek. Leidend hierbij is de informatie op het etiket en in de veiligheidsinformatiebladen. De werkgever heeft ook het recht om meer informatie te vragen aan de leverancier van de gevaarlijke stoffen.

De werknemer is verplicht instructies op te volgen en veilig en gezond te werken voor zichzelf en collega’s. Voor bepaalde categorieën medewerkers gelden specifieke regels, in het bijzonder voor jeugdigen, zwangere werknemers en werknemers die borstvoeding geven.


Meer informatie

 • < vul hier de contactgegevens van uw organisatie in>

 • CLP: de website van de CLP helpdesk

 • REACH: de website van de REACH Helpdesk

 • Werken met gevaarlijke stoffen: de website Zelfinspectie gevaarlijke stoffen van de Inspectie SZW.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina