Commissie landbouw en plattelandsontwikkelingDovnload 62.53 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte62.53 Kb.


EUROPEES PARLEMENT
PE/X/OJ/01-02
COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING


NOTULEN

VergaderingCOMDELEG


Maandag 29 januari 2001, 15.00 uur

Dinsdag 30 januari 2001, 09.00 uur
DAT BRUSSEL

INHOUD


Blz.
1. Aanneming ontwerp-agenda 3
2. Dopvruchten: verbetering van de kwaliteit en van de afzet,

verlenging met een jaar (verord. nr. 1035/72)

*T07021 -(CNS000252 - COM (2000) 623 - C5-0533/2000)

Rapporteur: María IZQUIERDO ROJO

-Goedkeuring ontwerpverslag (PE286.391, PE 286.391/AM) 3
3. Gewijzigde en aanvullende begroting 1/2001

T07198


Rapporteur voor advies: Albert Jan MAAT

- Gedachtewisseling

Ten principale: BUDG (HAUG Jutta-PPE) 3
4. Hoorzitting over varkenspest in aanwezigheid van deskundigen:

- De heer Domenico RUTILI (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, Italie)

- De heer David PATON (Central Veterinary Institute, Verenigd Koninkrijk)

- De heer Luis ROMERO (Instituto Nacional de Investigación Agraria, Spanje)

- Mevrouw Ase UTTENTHAL (State Veterinary Institute, Denemarken)

- Mevrouw Marina MAAS (varkensfokker, Duitsland)

Rapporteur: Encarnación REDONDO JIMÉNEZ

(COM (2000) 462 - C5-0493/2000) 3


5. Mengvoeders voor dieren: handel, traceerbaarheid, etikettering

(wijz. Richtlijn 79/373/CEE)

***II 707190 - (COD000015 - A5-0233/2000)

(COD000015 -C5-0002/2001)

Rapporteur: Friedrich-Wilhelm- GRAEFE zu BARINGHOF

- Gedachtewisseling over gemeenschappelijk standpunt 4
6. Presentatie van het METEORA-programma (Elektronische afzet van landbouw- en visserijproducten en voedingsmiddelen) 4
7. Gedachtewisseling met de heer Jean GLAVANY, minister van Landbouw en Visserij (Frankrijk).......................................................................................................................4
8. Gedachtewisseling met mevrouw Magareta WINBERG, minister van Landbouw en Visserij (Zweden), fungerend voorzitter van de Raad...………………………………………… ..............................................................4
9. Steunregeling voor olijfolie: speciaal verslag 11/2000 van de Rekenkamer

T071753 - (COS012001 - C5-0009/2001)

Rapporteur voor advies: Vincenzo LAVARRA

- Gedachtewisseling

Ten principale: CONT (CASACA Paulo PSE) ......................................................…….. 4

10. Rondvraag ……………………………………………………………………………….. 5


10.1 Besluiten van het Bureau over werkdocument nr. 5 van de heer PROVAN .................... 5
10.2 De landbouwonderhandelingen in het kader van de OMC-Besluit over de procedure ...... 5
10.3 Besluit over de oprichting van een subcommissie............................................................. 5
11. Datum van de volgende vergadering...................................................................... ..........5


Bijlage: Lijst van aanwezigen

Maandag 29 januari 2001
De vergadering wordt om 15.10 geopend onder voorzitterschap van Joseph Daul, ondervoorzitter, die meedeelt dat de voorzitter, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, door oponthoud later zal aankomen.


  1. De volgende nieuwe punten worden aan punt 10 van de ontwerp-agenda (rondvraag) toegevoegd:

- nr. 10.2: landbouwonderhandelingen in het kader van de wereld-handelsorganisatie. Besluit over de procedure.


- nr. 10.3: Besluit over de oprichting van een sub-commissie.
Afgevaardigde Gordon J. Adam voert het woord. De aldus gewijzigde ontwerpagenda wordt goedgekeurd.


  1. De voorzitter geeft het woord aan de rapporteur, María Izquierdo Rojo, die haar mening geeft over de verschillende amendementen. Na de stemming keurt de commissie de volgende punten goed:

- de amendementen 1 t/m 19 van de ontwerpagenda en de amendementen 20 t/m 22,

- het gewijzigde voorstel voor een verordening,

- de bijbehorende ontwerp-wetgevingsresolutie.


  1. Het woord wordt gevoerd door de rapporteur voor advies, Albert Jan Maat, de afgevaardigden Reimer Böge, António Campos, Jan Mulder, Lutz Goepel, Christa Klaβ, Niels Busk, Arlindo Cunha, Salvador Jové Peres, Christel Fiebiger, María Izquierdo Rojo en de vertegenwoordiger van de Commissie.

De voorzitter deelt mee dat het voorstel van de Commissie beschikbaar zal zijn vanaf 1 februari, en dat Albert Jan Maat hierover een ontwerpadvies zal indienen. De termijn voor de amendementen van het genoemde ontwerpadvies is 13 februari, teneinde onze planning aan die van de begrotingscommissie aan te passen. De stemming zal plaatsvinden tijdens de vergadering van 26/27 februari.
  1. De voorzitter heet de uitgenodigde deskundigen welkom en geeft het woord aan de rapporteur, Encarnación Redondo Jiménez, die het onderwerp aansnijdt. Daarop komen de deskundigen aan het woord: Domenico Rutili, David Paton, Luis Romero, Ase Uttenthal en Marina Maas. Er volgt een debat waaraan de volgende afgevaardigden deelnemen: Struan Stevenson, Christa Klaβ, Arlindo Cunha, Encarnación Redondo Jiménez, Christel Fiebiger en Lutz Goebel. De deskundigen beantwoorden vervolgens de vragen van de leden, waarna de voorzitter en de rapporteur hen bedanken voor hun bijdrage.

De discussie over deze kwestie zal tijdens de volgende vergadering, op basis van een ontwerprapport van de rapporteur, worden voortgezet.


De voorzitter Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringhof neemt het voorzitterschap over om 17.30 uur.


  1. De voorzitter en rapporteur, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringhof, zo licht de inhoud van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad toe. De volgende afgevaardigden nemen het woord: Agnes Schierhuber, Xaver Mayer, Lutz Goepel, Christa Klaβ, Heinz Kindermann, Niels Busk, Joseph Daul, Elisabeth Jeggle en de vertegenwoordiger van de Commissie.

De rapporteur geeft aan dat hij amendementen zal voorbereiden op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad, waarover op een volgende vergadering kan worden gedebatteerd.
  1. De voorzitter geeft het woord aan afgevaardigde Francesco Fiori, die het initiatief heeft genomen voor het presenteren van het METEORA-programma in de commissie.

Vervolgens nemen dhr. Francesco Bettoni, voorzitter van METEORA, en de afgevaardigden Jonathan Evans, Niels Busk, María Izquierdo Rojo, Agnes Schierhuber en Xaver Mayer het woord. Dhr. Bettoni beantwoordt de vragen van de leden, en de voorzitter sluit het debat af door de delegatie van METEORA te bedanken voor haar bijdrage.


De zitting wordt om 18.30 uur opgeheven en wordt de volgende dag om 09.05 uur voortgezet onder het voorzitterschap van Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringhof.
Dinsdag 30 januari 2001


  1. De voorzitter heet de dhr. Jean Glavany welkom, minister van Landbouw en Visserij van de Franse Republiek. Minister Glavany neemt het woord om de balans op te maken van zijn zes maanden als voorzitter. Er vindt een gedachtewisseling plaats met deelname van de afgevaardigden Lutz Goepel, George Garot, Jan Mulder, Carlos Bautista Ojeda, Salvador Jové Peres, Dominique F.C. Souchet, de voorzitter, Struan Stevenson, Gordon J. Adam, Arlindo Cunha, Joseph Daul, María Izquierdo Rojo en Neil Parish. Minister Glavany beantwoordt de vragen van de leden en de voorzitter bedankt hem voor zijn deelname aan de vergadering.
  1. De voorzitter Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf heet mevr. Margareta Winberg welkom, minister van Landbouw en Visserij uit Zweden, en fungerend voorzitter van de Raad. Hij geeft haar het woord opdat zij de commissie inlicht over het werkprogramma van haar voorzitterschap.

Daarna volgt er een debat met deelname van de afgevaardigden Lutz Goepel, Georges Garot, Carlos Bautista Ojeda, Giovanni Procacci, Salvador Jové Peres, Agnes Schierhuber, Gordon J. Adam, António Campos, Vincenzo Lavarra, Albert Jan Maat, Efstratios Korakas, Neil Parish, Encarnación Redondo Jiménez, Heinz Kinderman, María Izquierdo Rojo en Niels Busk.


Minister Winberg beantwoordt de vragen van de leden en de voorzitter bedankt haar voor haar deelname en wenst haar veel succes in haar functie als voorzitter van de Raad.
9. De rapporteur voor advies, Vincenzo Lavarra, neemt het woord en geeft in grote lijnen een beschrijving van zijn ontwerpadvies, waarna afgevaardigde María Izquierdo Rojo het woord voert. Met oog op de planning van de ten principale bevoegde commissie, wordt de termijn voor het indienen van amendementen vastgesteld op 13 februari en zal de stemming plaatsvinden tijdens de volgende vergadering van 26/27 februari.

10. 10.1. De commissie bekrachtigt het besluit van de coördinatoren om de Conferentie van commissievoorzitters een brief te sturen, waarin de politieke waarde van de toelichtingen bij verslagen en adviezen opnieuw wordt bevestigd, evenals het nut deze te behouden, ook al zou een vermindering van het aantal bladzijdes aanvaard kunnen worden.


10.2. De rapporteur voor advies, Arlindo Cunha, licht de leden in over de te volgen procedure met het oog op de goedkeuring van zijn ontwerpadvies, aan de commissie industrie, buitenlandse handel, onderzoek en energie, waar de zogenaamde procedure "Hughes" op zal worden toegepast. De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 13 februari, en de stemming zal plaatsvinden tijdens de vergadering van 26/27 februari.
10.3 De voorzitter verwijst naar het akkoord dat door de coördinatoren is aangenomen, over het nut van het creëren van een subcommissie van de landbouwcommissie, bevoegd voor het inwinnen van informatie en het geven van advies over de kwesties die in verband staan met de productieprocessen en de verbetering van de kwaliteit van de landbouwproductie, vanaf het begin van het productieproces. De voorzitter stelt de leden op de hoogte van het feit dat hij, op grond van het genoemde akkoord en van de suggesties die binnengekomen zijn, in naam van de commissie een brief zal sturen naar de voorzitster van het EP, om, overeenkomstig artikel 156 van het Reglement, een verzoek te doen tot het oprichten van een subcommissie over gedegen landbouwmethodes en voedselzekerheid. De commissie steunt dit initiatief volledig, evenals de verzoeken die in de genoemde brief worden geformuleerd.
11. De volgende vergadering zal plaats vinden in Brussel op de volgende dagen:
- Maandag 26 februari 2001, om 15 uur en

- Dinsdag 27 februari 2001, om 9 uur.

De voorzitter sluit de vergadering om 12.30 uur.

BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/

ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA
DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/LIITE RECORD

OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA


Til stede


Anwesend

Παρόvτες

Present


Presentes

Présents


Presenti

Aanwezig


Lasna

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehisto/J.L. Presidium: (*)


Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (P), Joseph Daul (VP), Vincenzo Lavarra (VP), Encarnación Redondo Jiménez (VP)
Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/jäsenet/Ledamöter:
Gordon J. Adam, Carlos Bautista Ojeda, Niels Busk, António Campos, Giorgio Celli (2), Arlindo Cunha, Christel Fiebiger, Francesco Fiori, Georges Garot, Lutz Goepel, Willi Görlach, María Izquierdo Rojo, Elisabeth Jeggle, Salvador Jové Peres, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (2), Heinz Kindermann, Dimitrios Koulourianos, Albert Jan Maat, Xaver Mayer, Neil Parish (2), Mikko Pesälä, Giovanni Procacci (2), Agnes Schierhuber, Dominique F.C. Souchet (2), Struan Stevenson.

Stedfortrædere/Stellvertreter/?vαπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppleants/

Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Maria del Pilar Ayuso González, Reimer Böge (1), Jonathan Evans, Carmen Fraga Estévez, Christa Klaß, Alexandros Baltas, Alejandro Cercas, Liam Hyland (2), Efstratios Korakas, Jan Mulder, James Nicholson, Christa Prets (2), Ari Vatanen.


Art. 153,2


Jean-Charles Marchiani (1)Art. 166,3


Endv. deltog/Weitere Teiln./

Συμμετείχαv επίσης/Also present

Participaron igualmente/

Participaient également/

Hanno partecipato altresit/

Andere deelnemers/

Outros participantes/

Muut osallistujat/ Dessutom deltog


(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia-punto/punto orden del dia/

Esityslista Kohta/Föredragningslista punkt):(P) = Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande

(VP)= Næstform./Stellv. Vorsitz./?vτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-President/Vicepresidente/Varapuhemies

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Present le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.


  1. 29.01.01

(2) 30.01.01

Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitacion del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/

På ordförandens inbjudan:
Radet/Rat/Συμβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Radet: (*) Winberg, Ministre de l'Agriculture et de la pêche, Suède, Présidente en exercice; Glavany, Ministre de l'Agriculture et de la pêche, France

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*) Fonctionnaires

Cour des comptes:
C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer

Επίσης Παρόvτες/Also present

Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti

Andere aanwezigen/Outros participantes

Muut osallistujat/Övriga deltagare
Experts audition "Peste Porcine": Maas, Paton, Romero, Rutili, Uttenthal
Gruppernes sekretariat

Sekretariat der Fraktionen

Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv

Secretariat political groups

Secr. de los grupos politicos

Secr. groupes politiques

Segr. dei gruppi politici

Secr. van de fracties

Secr. dos grupos politicos

Puolueryhmien sihteeristö

Gruppernas sekretariatPPE


PSE

ELDR


V/ALE

GUE/NGL


UEN

EDD


NI


Sanchez Soutullo, Strange, Krögel

Lepouras

Collander

Lorenzen

Iborra


De Dinechin

Lescher
Cab. du Président
Cab. du Secrétaire Général
Generaldirektorat

Generaldirektion

Γεvική Διεύθυvση

Directorate-General

Dirección general

Direction générale

Direzione generale

Directoraat-generaal

Direcção general

Contrôle financier

Service juridique

Pääosasto

GeneraldirektoratI

IIIII

IV

VVI

VII

Olivares Martinez

Brazier


Udvalgssekretariatet

Ausschubsekretariat

Γραμματεία επιτρoπής

Committee secretariat

Secretaria de la comisión

Secrétariat de la commission

Segretariato della commissione

Commissiesecretariaat

Secretaria de comissão

Valiokunnan sihteeristö

UtskottssekretariatetClinton, Calvo, Gresch, Massot


Assist./ΒoηθόςSeifriedsberger(P) = Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/President/Voorzitter/Puhemies/Ordförande

(VP) = Naestform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande.(M) = Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot


PV\426595NL.doc PE 286.403

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina