Concept- advies t a. V het verwijderen en vervreemden van fietsenDovnload 38.19 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte38.19 Kb.
(concept-)Advies t.a.v.

het verwijderen en

vervreemden

van fietsen
Aan: AVc Bestuur

Van: Werkgroep van Alewijn, van Bree, van Duuren, Nieuwenhuizen, Stock en

Hoogendoorn

Datum: november 2007
1.Ter inleiding

Opdrachtformulering


In de Stuurgroep-vergadering Aanpak Fietsdiefstal van 4 september 2007 staat hierover het volgende vermeld
…”Alewijn pleit voor vernietigen van gevonden fietsen waarop elke identificatie ontbreekt. De gemeente A’dam doet dat; je voorkomt daarmee, dat er een caroussel van opnieuw-ingegraveerde fietsen, diefstal, opnieuw ingraveren, etc ontstaat. Alewijn vraagt aandacht voor een eenduidig beleid t.a.v. teruggevonden fietsen. Veel fietsen zijn eigendom van verzekeraars. Zij worden echter zelden ingelicht. En: wat te doen met niet-identificeerbare fietsen?

Hij stelt voor een werkgroepje samen te stellen met 2 opdrachten: ‘ hoe om te gaan met dit onderwerp’ en ‘ hoe om te gaan met teruggevonden fietsen’ . Aldus wordt besloten.

Samenstelling van het groepje: Alewijn, Hoogendoorn (als vz wg handhaving/opsporing), Stock, A. Nieuwenhuizen (politie A’dam, resp. AFAC), Steenhoven…“
Voornoemde Werkgroep kwam op 31 oktober 2007 bijeen en komt, in aanvulling op en onder verwijzing naar de eerder verschenen AVc-Handleiding Aanpak Fietsdiefstal + Aanvulling hierop, tot het onderhavige advies.
LINKS naar de Handleiding + Aanvulling
Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd, dat de gewenste aanpak volgens het zogenoemde TRECHTER-MODEL zou dienen te verlopen: óf deze nu is gebaseerd op de toepassing van de Bestuursdwang, óf vanuit de meer strafrechtelijke optiek, alle aangeboden fietsen (vanuit de burgerij, schroothandel, vakhandel, woningbouwvereniging of sportclubs, gemeente reiniging, stadstoezicht, politie of justitiële traject, zoals Beslaghuis en/of Domeinen) dienen in één centrale opslag te worden geregistreerd, gecontroleerd en verwerkt. Deze aanpak garandeert dat er aan het eind van het traject geen wit-was situaties ontstaan en “foute” fietsen terug keren in het legale verkeer.
Ongetwijfeld ten overvloede zij hier vermeld dat fiets diefstalpreventie begint met het goed registreren van uw bezit. Uw fietshandelaar heeft u bij de aankoop ongetwijfeld een fiets registratiekaart meegegeven.
Pdf van de registratiekaart
Mocht dit zijn verzuimd is op www.stichtingart.nl een handig overzicht van de belangrijkste kenmerken van de aankoop te downloaden. Dit dient goed bewaard te worden. Het maken en bijvoegen van een foto wordt zeer aanbevolen. Het vergroot de kans dat het evt. gestolen bezit kan worden terugbezorgd. Bewaar deze ingevulde registratiekaart bijvoorbeeld bij de verzekerings- en aankooppapieren.
Leeswijzer

In dit Advies wordt in hoofdstuk 2 -in hoofdlijnen- aandacht besteed aan een model verwijderingsbeleid van fietsen c.q. te organiseren opruimacties.

In hoofdstuk 3 passeren enkele rechterlijke uitspraken of die van andere organen de revue

Tot slot worden in hoofdstuk 4 de aanbevelingen of adviezen geclusterd vermeld.


2.Model verwijderingsbeleid fietsen c.q. te organiseren opruimacties

Over de aanpak van gevaarlijk of hinderlijk geplaatste fietsen of die van fietswrakken of zogenoemde weesfietsen die langere tijd niet meer gebruikt worden, is de nodige publiciteit verschenen. Telkens weer wordt de discussie heropend op welke, juridisch verantwoorde wijze dergelijke verwijderacties dienen te worden gehouden.

Handicap is en blijft hierbij, dat er geen wettelijke verplichting bestaat voor het aanbrengen van een uniek identificatienummer of i.d. aan de fiets.


Aanbeveling 1

Wettelijke verankering van het aanbrengen van een uniek identificatienummer op of aan de fiets

Het lijkt goed op deze plaats nogmaals de zeven identificatie -kenmerken te vermelden (zie ook: http://www.fietsendiefstal.nl/9.html )


Wellicht geheel ten overvloede, lijkt het goed de 7 kenmerken die aan een fiets (kunnen) toebehoren hieronder alsnog te vermelden:
 1. framenummer

 2. serienummer / barcode

 3. handelaarsplaatje

 4. merk / type

 5. kleur

 6. postcode

 7. chipAanbeveling 2

Actieve kennisborging- en verspreiding m.b.t. (7) identificatiekenmerken van de fiets; o.a. plaats van chip, frame- en serienummer en merk/type

In november 1995 verscheen een uitgebreid rapport, opgesteld door SGBO, het Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de verwijderacties1.

Pdf van SGBO-rapport

In dit rapport wordt als uitgangspunt gehanteerd dat dergelijke acties het sluitstuk dienen te vormen van een breed gemeentelijk beleid, gericht op het stimuleren van het gebruik van de fiets. Als belangrijkste maatregel in dat kader wordt genoemd, het zorgen van voldoende stallingsvoorzieningen. Vervolgens wordt in het rapport stil gestaan bij de juridische basis van stallingsverboden, het opruimen van wrakken en praktijkvoorbeelden uit enkele gemeenten. Tot slot worden in hoofdstuk 5 van het rapport enkele aanbevelingen gedaan over, onder meer, de noodzakelijke inbedding van het treffen van maatregelen in een breder fietsbeleid, gebruikmaken van Bestuursdwang op basis van APV-bepalingen, de in acht te nemen zorgvuldigheidseisen bij toepassing van Bestuursdwang of opruimacties en registratieverplichtingen gedurende dat traject.

Ook op de website van de Fietsersbond (www.fietsersbond.nl) en het Fietsberaad (www.fietsberaad.nl) staan diverse items over het verwijderen van fietsen, het beleid ter zake, de juridische basis, de rechten van de burger en de registratie, (diefstal-)controle bij opslag, verkoop of vernietiging.

In het Rapport Aanpak Fietsdiefstal in gemeenten2 worden de essentialia vermeld ten aanzien van – kort samengevat- de juridische verankering in wet- en regelgeving, het constateren van de overtreding, inclusief de toepassing van bestuursdwang en opslag, diefstalcontrôle en verkoop of vernietiging.Aanbeveling 3

Verspreiden en borgen van kennis over juridische grondslag bij verwijder- c.q. opruimacties

Wat aan dit alles in dit Advies nog toe te voegen ?

Hooguit, in hoofdlijnen, onderstaande aanbevelingen uit bovenvermelde rapportages en bronnen die als MODEL kunnen dienen bij de aanpak van concentratiepunten van foutief en chaotisch gestalde (brom-) fietsen of achtergelaten wrakken:Ter aanvulling op of verfijning van bovenstaande MODEL AANPAK moge dienen dat grofweg een twee-deling is aan te brengen in de categorieën te verwijderen (brom-)fietsen, t.w.
 1. de categorieën WEESFIETS (lange tijd niet gebruikt; vgl. zwerfvuil) en WRAKKEN (niet-berijdbaar; geen licht, geen remmen etc.) die primair voor een bestuursdwang-afdoening (op basis van APV- of Afvalstoffenwetgeving in relatie tot Wet Milieubeheer) in aanmerking komen, en
 1. de categorieën HINDERLIJK / GEVAARLIJK of FOUTIEF geplaatste (brom-)fietsen die direct of op -zeer- korte termijn (zowel op basis van, onder meer, primair de Wegenverkeerswet 1994 als, subsidiair, op grond van Bestuursdwang ) verwijderbaar zijn gelet op de veelal belemmering van vrije doorgang van hulpdiensten, vlucht- of blindenroute.

Van essentieel belang blijft in al deze situaties, dat het TRECHTER-MODEL wordt gehanteerd. OOK en met name door organisaties en instanties die in het justitiële traject opereren en er sprake is van een strafrechtelijk beslag. Ook in die gevallen dient de fiets bij opslag (veelal bij de Domeinen) te worden geregistreerd, gecontroleerd en verwerkt overeenkomstig hetgeen hiervoor over de centrale opslag werd opgemerkt (voorkomen van wit-wassen of illegale terugkeer in het legale verkeer).Aanbeveling 4

(Standaard) aanschaf en gebruik van adequate chip- uitleesapparatuur in de opslagsituatie(s)Aanbeveling 5

In de standaard verwerkingsprocedure bij opslag dient de verzekeraar steeds ALS EERSTE geïnformeerd te worden over het verblijf van de fiets. Pas DAARNA dient evt. de oorspronkelijke eigenaar te worden geïnformeerd c.q. achterhaaldAanbeveling 6

Rode draad bij de (opslag-)verwerking van (brom-)fietsen :

géén terugkeer van illegale objecten in het verkeer !


3.Jurisprudentie


Over de toepassing van bestuursdwang e.d. bij het verwijderen van (brom-)fietsen zijn enkele relevante uitspraken gedaan, bijvoorbeeld: • Door de Nationale Ombudsman

  • Rapport 1995/068; verwijder- c.q. schoonmaakactie in de gemeente Utrecht. Publicatieplicht en mandatering politie (-optreden) door Burgemeester)3

  • Rapport 2004/091; opruimactie in de gemeente Den Haag. Bestuursdwang mandaatverlening aan de politie4 • Door de Raad van State5

  • Zaaknummer 200406067/1 van 9 februari 2005; vereiste spoed bij verwijdering van een fiets (APV Amsterdam art. 10.6 aanhef en onder b.

  • Zaaknummer 200702300/1 van 24 oktober 2007; spoedeisende situatie als bedoeld in artikel 5:24, zesde lid Algemene wet bestuursrecht • Door de Rechtbank Arnhem6 10 december 2002 zaaknummer AWB 02/1173; in casu geen spoedeisendheid van de situatie; geen voorafgaande waarschuwing.

Deze uitspraken (her-)bevestigen of onderstrepen de noodzaak tot formulering en vastlegging van sluitende afspraken in het kader van toepassing van Bestuursdwang bij bedoelde acties, zoals in het vorige hoofdstuk hiervoor geformuleerd.


4.Adviezen of aanbevelingen


De hierboven in de tekst opgenomen aanbevelingen worden hierna in een matrix geclusterd herhaald en weergegeven inclusief de primair verantwoordelijke uitvoerende organisatie:

Nr.

Inhoud advies / aanbeveling

Verantwoordelijke organisatie(s)

1.

Wettelijke regeling unieke identificatie fiets (vgl.. VIN)

Departement V&W

(evt. Economische Zaken – veilig ondernemen)2.

Actieve kennisborging en -verspreiding m.b.t. (7) identificatiekenmerken van de fiets; o.a. plaats van chip, frame- en serienummer en merk/type

alle

3.

Verspreiden en borgen van kennis over juridische grondslag bij verwijder- c.q. opruimacties

VNG, CCV, Kenniscentrum Fiets i.o., AVc, Fietsersbond, Fietsberaad, RAI, Verzekeraars, politie, OM, e.a.

4.

(standaard) aanschaf en gebruik van adequate chip - uitleesapparatuur in de opslagsituatie(s)

Gemeenten, opslagbeheerder, Domeinen

5.

In de standaard verwerkingsprocedure bij opslag dient de verzekeraar steeds ALS EERSTE geïnformeerd te worden over het verblijf van de fiets. Pas DAARNA dient evt. de oorspronkelijke eigenaar te worden geïnformeerd c.q. achterhaald

Gemeente, opslagbeheerder, politie, Domeinen, OM

6.

Rode draad bij de (opslag-)verwerking van (brom-)fietsen :

géén terugkeer van illegale objecten in het verkeer

Gemeenten, politie, Domeinen, OM, e.a.

1 Zie http://www.verkeerenwaterstaat.nl/kennisplein/uploaded/MIN/2007-01/323950/Z49-D37.pdf

2 Zie

http://www.hetccv.nl/dossiers/Verplaatsen/Fietsdiefstal/Fietsdiefstal/Landelij---Aanpak-fietsdiefstal-in-gemeenten.html


3 Zie

http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten_db/voltekst_get.asp?aantal=106&teller=8&zoekterm=SELECT+relevance%28%272%3A1%27%29+as+hits%2C+rapportnummer%2C+cursief%2C+datum++from+rapport+where+casus+CONTAINS+%27fietsen%27&aantp=14&huidigepag=2&volgorde=gewogen&bw1=fietsen&bw2=&bw3=&doen=klacht_get.asp&showterm=%20fietsen&jaar=&raplijst=SELECT+relevance%28%272%3A1%27%29+as+hits%2C+rapportnummer+from+rapport+where+casus+CONTAINS+%27fietsen%27


4 Zie 

http://www.nationaleombudsman.nl/rapporten_db/voltekst_get.asp?aantal=106&teller=0&zoekterm=SELECT+relevance%28%272%3A1%27%29+as+hits%2C+rapportnummer%2C+cursief%2C+datum++from+rapport+where+casus+CONTAINS+%27fietsen%27&aantp=14&huidigepag=1&volgorde=gewogen&bw1=fietsen&bw2=&bw3=&doen=klacht_get.asp&showterm=%20fietsen&jaar=&raplijst=SELECT+relevance%28%272%3A1%27%29+as+hits%2C+rapportnummer+from+rapport+where+casus+CONTAINS+%27fietsen%27

 


5 Zie www.raadvanstate.nl tabblad ZOEKEN (op uitspraaknummer)


6 Zie http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=AF2030AVc-werkgroep Handhaving Fietsdiefstal

Concept-versie 19-8-2016

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina