Cruquiusweg 5 1019 at amsterdamDovnload 31.98 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte31.98 Kb.Bezoekadres

Cruquiusweg 5

1019 AT Amsterdam


Postbus 380

1000 AJ Amsterdam

Telefoon 020 608 0711

Fax 020 694 1936

www.zeeburg.amsterdam.nl

BESLUITENLIJST VAN HET OVERLEG DAGELIJKS BESTUUR ZEEBURGDatum : 08 mei 2007

Aanvang : 09.30 tot 12.30 uur

Locatie : Groene vergaderzaal, 1e etage


Aanwezig : Nico Papineau Salm, Dennis Straat, Jan Hoek, Fatima Elatik en Joke Goedhart

 1. Mededelingen: 1. DB besluitenlijst van 24 april 2007

AkkoordC ActualiteitenA


 1. Incidentele subsidies vrijwilligersorganisaties 2007


Essentie:

Jaarlijks wordt het budget incidentele subsidies vrijwilligersorganisaties verdeeld onder de aanvragers.


Akkoord 1. Uitgifte in erfpacht Flevopark 11, 12 en 13


Essentie:

In 2005 heeft het stadsdeel een prijsvraag uitgezet om tot herbestemming en invulling van het voormalig gemaal en bijgebouwen in het Flevopark 11,12 en 13 te komen. Uit de inzendingen is Stadsherstel als beste inschrijver uit de bus gekomen met het idee tot realisering van een distilleerderij met proeflokaal. Vervolgens is overeenstemming bereikt over de verkoopprijs. Het perceel wordt inclusief gebouwen aan Stadsherstel NV. in erfpacht uitgegeven tegen een totaal prijs van € 475.000,00. Op 22 augustus 2006 is het Dagelijks Bestuur akkoord gegaan de afdeling Vastgoed opdracht te verstrekken tot verkoop van vastgoed waaronder de percelen Flevopark 11,12 en 13. Met de uitgifte in erfpacht en overdracht van Flevopark 11,12 en 13 wordt de heroverwegingsopdracht om incidentele opbrengsten te genereren gerealiseerd.


Akkoord 1. Situatie onderwijshuisvesting IJburg


Essentie:

Ten aanzien van de huisvestingsproblematiek van Basisschool Neptunus en De Zuiderzee is een nadrukkelijke voorkeur voor het continueren van de inhuizing van De Zuiderzee in de Neptunus tot de oplevering van de nieuwbouw van Montessori Steigereiland in maart 2008. Vanwege het beperkte draagvlak voor het ruimtescheppende scenario- voortzetting medegebruik van de Zuiderzee in de Neptunus- onder de betrokkenen is het essentieel de raadsleden en overige betrokkenen zorgvuldig en adequaat te informeren. Er wordt dan ook voorgesteld om, na instemming van het DB met de voorgestelde aanpak, deze memo met een begeleidende brief ter informatie te verstrekken aan de Raadsleden.


Het besluit wordt opnieuw geformuleerd: het DB is niet gehouden tot en zal geen tijdelijke noodlokalen realiseren. Overigens akkoord


 1. Advies van de Awb-commissie inzake elf bezwaarschriften gericht tegen twee besluiten van respectievelijk 11 oktober 2005 en 24 oktober 2006, waarbij met toepassing van artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstellingen zijn verleend van het bestemmingsplan Borneo Sporenburg ten behoeve van een gebouw aan de Ertskade met bestemming daarvan tot 236 woningen, een school, sport- en kantineruimtes en een bijbehorende parkeergarage c.a., en reguliere bouwvergunning is verleend voor de uitvoering van bovengenoemd plan


Essentie:

De bezwaarschriften zijn op 6 februari 2007 tijdens een hoorzitting behandeld waarvan een verslag is gemaakt. De sector ROB ziet geen aanleiding om een contra-advies te formuleren.


Akkoord
B


 1. Aanbesteding landmaken oeveruitbreiding ten behoeve van een speelvoorziening ca. bij Fountainhead


Essentie:

Aanbesteding landmaken oeveruitbreiding ten behoeve van een speelvoorziening ca. bij Fountainhead


Akkoord 1. Projectvoorstel zwerfvuilteams Zeeburg


Essentie:

Projectvoorstel zwerfvuilteams Zeeburg


Akkoord 1. SBZ subsidie ten behoeve van verbouwing bedrijfspand Zeeburgerpad 60


Essentie:

SBZ subsidie ten behoeve van verbouwing bedrijfspand Zeeburgerpad 60


Akkoord 1. SBZ subsidie ten behoeve van verbouwing bedrijfspand Zeeburgerpad 74-76


Essentie:

SBZ subsidie ten behoeve van verbouwing bedrijfspand Zeeburgerpad 74-76


Akkoord 1. Vaststellen bestuursformatieplan openbaar onderwijs Zeeburg 2007-2008


Essentie:

Jaarlijks dient de formatie van de scholen voor openbaar onderwijs te worden vastgesteld voor het komende schooljaar. Het hiertoe opgestelde bestuursformatieplan wordt allereerst besproken met de directies van de scholen en na fiattering ter instemming voorgelegd aan de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (P-GMR). Het bestuursformatieplan wordt tenslotte door het bestuur vastgesteld.


Akkoord 1. Restauratie kunstwerk Aart Roos in gebouw Timorplein


Essentie:

Tijdens de verbouwing van het gebouw Timorplein is besloten de muurschildering van Aart Roos te behouden. Eigenaar Ymere heeft hiervoor extra kosten moeten maken in verband met behoud van de muur waar de schildering op is aangebracht. Ymere heeft aan stadsdeel Zeeburg verzocht de restauratiekosten voor zijn rekening te nemen.


Akkoord 1. Verlenging mandatering Hoofd Bureau Erfpacht van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA)


Essentie:
Akkoord 1. Advies van de Awb-commissie inzake het bezwaarschrift (2007/2174) tegen het besluit van 29 januari 2007, waarbij een aanvraag voor leerlingenvervoer is afgewezen

Akkoord
 1. Advies van de Awb-commissie inzake het bezwaarschrift (2007/81) tegen het besluit, waarbij de aanvraag voor een waarderingssubsidie Kunst en Cultuur 2006 is afgewezen

Akkoord
 1. Terugblik en vooruitblik


A.
Mondeling

B.
Activiteitenlijst DB/ vooruitblik
Vastgesteld
C.
Commissie en Raad

D.
Portefeuillehoudersoverleggen
Nico Papineau Salm bespreekt zijn inzet in het voorzittersoverleg voor wat betreft de punten 3 en 6: een extra website lijkt het DB overbodig tenzij dit noodzakelijk is ter uitvoering van het bestuursaccoord en een onderzoek naar de waarde van stadsdelen naar aanleiding van de opmerkingen van voormalig minister Remkes kan wat het DB betreft achterwege blijven.

E.
BOT sessies en werkbezoeken 1. Publiciteit

Fountainhead, zwerfvuilteams en de SBZ subsidies

 1. Raadsadressen schriftelijke vragen en burgerinitiatieven


Essentie:

Overzicht van de raadsadressen en de schriftelijke vragen


Akkoord 1. Rondvraag en sluiting

geen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina