Cruquiusweg 5 1019 at amsterdamDovnload 101.89 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte101.89 Kb.


Bezoekadres

Cruquiusweg 5

1019 AT Amsterdam


Postbus 380

1000 AJ Amsterdam

Telefoon 020 608 0711

Fax 020 694 1936www.zeeburg.amsterdam.nlCONCEPTVERSLAG RAADSVERGADERINGDatum : 24-01-2006

Aanvang : 20:00 uur

Locatie : IISG
Aanwezig
Voorzitter

Nico Papineau Salm

DB

Fatima Elatik (PvdA), Tjeerd Herrema (PvdA), Jan Hoek (GroenLinks), Dennis Straat (VVD)

PvdA

Mustapha Aemarouch, Jaap Meindersma, Willemijn Smal

VVD

Astrid Abendroth, Yasar Arik, Johan Wolters

GroenLinks

Mellouki Cadat, Cris van der Hoek, Trinet Onvlee

CDA

Jerrit Vellenga

D66

Laurence Kea, Macs Rosielle

SP

Mark van Dongen

BAP

Jan Vermij

AA/De Groenen

Netty Gelijsteen

Griffier

Jorien Elias-Cornelissen

Insprekers

Mw. Kootstra-Drewes, dhr. Groen, mw. van Bennekom, dhr. Gratz, mw. Jong-Visser, dhr. Westenberg

Notulist

Tim Manders

Afwezig

Lucia Muntslag en Abderrahim Razzak (PvdA), Berin Eken Muhlandiz (VVD)


1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en bespreekt de (gewijzigde) agenda: agendapunt 5A ‘actualiteit Flamingo’ wordt toegevoegd; agendapunt punt 8A ‘invoeren betaald parkeren IJburg’ wordt toegevoegd; punt 9 ‘integrale aanpak problematische jeugdgroepen’ vervalt.
Mededelingen:

  • Tjeerd Herrema deelt mee dat burgemeester Cohen volgende week op bezoek zal komen n.a.v. een verzoek van bewoners om te spreken over de overlast rondom het Ambonplein.

  • Jan Vermij meldt dat er gisteren een conflict was m.b.t. dealende jongeren bij de Meevaart. N.a.v. telefonisch contact met de politie is er een arrestatie verricht. Hij waarschuwt voor verplaatsing van de problemen van het Ambonplein naar Atjehplein en Balistraat.

  • Jan Vermij wijst op de (n.a.v. de discussie over de Jaarrekening 2004 versneld opgezette) website van de BAP www.buurtactiepartij.nl.


2. Notulen d.d. 20 december 2005
Het verslag wordt vastgesteld met twee wijzigingen: op p. 1 wordt Abderrahim Razzak als afwezige opgenomen; op p. 4 [Vragen, reacties] wordt ‘SP Mark van Dongen […] jongeren boven de 18 of 21 jaar’ vervangen door ‘SP Mark van Dongen […] jongeren tussen de 18 of 21 jaar’.
3. Insprekers
Mw. Kootstra-Drewes, mede namens haar echtgenoot, m.b.t. ligging Flamingo [agendapunt 5]

Mw. Kootstra-Drewes is van mening dat het niet volgens de afspraken is dat de Flamingo nog steeds voor haar woning ligt. Zij wijst op het uitzicht op het water dat met de komst van de Flamingo als derde schip weggenomen is en benadrukt dat zij de woning in mei 2005 gekocht heeft inclusief het vrije uitzicht, conform het Bestemmingsplan waarin geen derde woonschip voor de woning is opgenomen. Zij vraagt het Stadsdeel om ook rekening met haar belangen te houden en te beslissen dat het woonschip verplaatst moet worden. [Zie bijlage voor volledige inspraakreactie.]Vragen, reacties: AA/DG Netty Gelijsteen vraagt of de inspreekster op de hoogte was van de zwangerschap van de bewoonster van de Flamingo. Mw. Kootstra-Drewes geeft aan in algemene zin op de hoogte te zijn geweest van het feit dat er bijzondere omstandigheden waren m.b.t. de tijdelijke ligging van de Flamingo. Zij wil en kan hier niet over oordelen. AA/DG Netty Gelijsteen betreurt het dat de inspreekster niet persoonlijk bij de kwestie betrokken is. GroenLinks Mellouki Cadat vraagt of er onlangs direct contact is geweest met de bewoners van de Flamingo. De inspreekster meldt dat er geen contact is geweest. Zij heeft zich niet willen mengen in de eventueel goede redenen om daar te liggen. Wel heeft zij meerdere malen contact met het Stadsdeel gezocht waarbij de respons tegenviel. PvdA Mustapha Aemarouch vraagt of andere omwonenden dezelfde bezwaren hebben. Mw. Kootstra-Drewes meldt dat er voor anderen geen probleem is omdat hun uitzicht niet wordt weggenomen.
Dhr. Groen m.b.t. tijdelijke en definitieve ligplaats Flamingo [agendapunt 5]

Dhr. Groen vindt het vreemd dat mw. Kootstra-Drewes niet persoonlijk met de bewoners van de Flamingo gesproken heeft. Hij benadrukt dat het om een tijdelijke en geen definitieve oplossing gaat. Hij meldt dat er zeker vier locaties zijn waar buren geen bezwaar zullen gaan maken tegen de ligging van de Flamingo. Daarnaast geeft hij aan dat het Nieuwe Diep als woonarklocatie niet geschikt is voor woonschepen als de Flamingo, en meldt hij dat de Tempo op de Oostelijke Handelskade eerder wel een speciale ligplaatsvergunning heeft gekregen (in 2003). Zijns inziens is aan alle voorwaarden voldaan om een tijdelijke ligplaats aan te bieden en te zoeken naar een definitieve oplossing.Vragen, reacties: AA/DG Netty Gelijsteen vraagt de inspreker om een reactie te geven op de brief van Jan Hoek m.b.t. de Flamingo. Dhr. Groen is van mening dat de brief niet helemaal klopt met wat er is gebeurd. Wel is hij positief over de oplossingsgerichtheid ervan. PvdA Willemijn Smal vraagt of de inspreker van mening is dat er contact met omwonenden moet worden gezocht aangaande mogelijke tijdelijke oplossingen. Dhr. Groen antwoordt bevestigend.
Mw. van Bennekom namens de Fietsersbond m.b.t. herinrichtingsmodellen Javastraat [agendapunt 7]

Mw. van Bennekom is van mening dat met het model Wereldpassage te weinig tegemoet gekomen wordt aan de wensen en noden van fietsers. De Fietsersbond stelt voor om eenrichtingsverkeer voor auto’s in te voeren, waarbij fietsers op de rijbaan in de rijrichting meerijden en er een apart fietspad wordt aangelegd in tegenrichting. Doordat de rijbaan slechts 3.50 meter breed is zullen vrachtwagens en fietsers elkaar niet kunnen inhalen, wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid (zie Anthoniebreestraat). Zij onderkent dat er hoge kosten verbonden zijn aan het geschikt maken van de 1e Van Swindenstraat voor vrachtverkeer, maar is van mening dat dit zelfs wenselijk is als er niet voor het model van de Fietsersbond wordt gekozen, namelijk om een einde te maken aan de ongewenste situatie van kerende vrachtauto’s op het plateau voor de C1000. [Zie bijlage voor volledige inspraakreactie.]Vragen, reacties: PvdA Jaap Meindersma vraagt hoe realistisch het idee is dat fietsers en vrachtwagens elkaar niet zullen inhalen op een rijbaan van 3,5 meter breed. Mw. van Bennekom antwoordt dat een smalle rijbaan juist veilig is doordat fietsers en (vracht)auto’s elkaar niet snel zullen inhalen en automobilisten niet snel dubbel zullen parkeren. Zij benadrukt dat het geen doorgaande route is en het niet de bedoeling is dat er hard op de Javastraat gereden wordt. VVD Astrid Abendroth vraagt zich af hoe het model zich verhoudt tot de vrijliggende fietspaden die er al zijn op de Zeeburgerdijk en de Insulindeweg. Mw. van Bennekom geeft aan dat bestemmingsverkeer de belangrijke locatie Javstraat op een veilige en comfortabele manier moeten bereiken. De enige manier om het slalommen om geparkeerde auto’s heen tegen te gaan is de aanleg van een vrijliggend fietspad (in één richting). GroenLinks Cris van der Hoek wijst erop dat verkeersveiligheid één van de motieven is om de Javastraat te gaan herinrichten en ze vraagt of langsparkeren niet al een deel van de bezwaren wegneemt. Mw. van Bennekom meldt dat langsparkeren deels een verbetering zal zijn. Nadelig zijn de openklappende portieren. Voordeel is het beter zicht dat automobilisten op de fietsers hebben. Het probleem van het dubbel parkeren wordt er echter niet mee opgelost.
Dhr. Gratz m.b.t. MIPSA (Karrewiel)

Dhr. Gratz geeft aan dat buurtbewoners zijns inziens slecht geïnformeerd zijn over de voornemens om jongeren boven de 14 jaar in het Karrewiel onder te brengen. Hij pleit er i.v.m. de mogelijke drugsoverlast voor om het te houden bij de groepen jongeren die er nu al zitten en geen probleemjongeren, m.n. tussen de 17 en 23 jaar, toe te voegen.Vragen, reacties: AA/DG Netty Gelijsteen vraagt waar de inspreker woont. Hij geeft aan al 15 jaar tegenover het Karrewiel te wonen. CDA Jerrit Vellenga vraagt of er inmiddels meer bekend is bij omwonenden. Dhr. Gratz meldt dat er pas sinds kort overleg tussen bewoners is. PvdA Mustapha Aemarouch vraagt of de angst van omwonenden gebaseerd is op feiten of gevoelens. Dhr. Gratz verwijst voor feitelijkheden naar het verslag van een in de zomer in De Evenaar gehouden vergadering. Hij vreest ervoor dat jeugdige criminelen (o.a. dealers) weer op de plek terugkomen en kleinere kinderen gaan ronselen voor hun praktijken.
Mw. Jong-Visser m.b.t. MIPSA (Karrewiel)

Mw. Jong-Visser begrijpt de achterliggende gedachte m.b.t. concentratie van jongerencentra in het Karrewiel: kostenefficiëntie. Zij is echter van mening dat spreiding van doelgroepen voor de leefbaarheid in de Indische Buurt de beste oplossing is. De omgeving Ambonplein – Batjanstraat is al zwaar belast door de grote concentratie schoolkinderen (twee lagere scholen en de islamitische school op zaterdag en zondag). Er zijn al veel hangjongeren (o.a. bij de snackbar op de hoek Ambonplein, portieken van de woningen langs het plein en de entree van de school op het plein). In het boxenstelsel onder het gebouw hoek Ambonstraat/Ambonplein speelt zich van alles af waar moeilijk grip op te krijgen valt (o.a. forceren van de entreedeur, openbreken van boxen, blowende jongeren, dumpen van gestolen tas, groep jongens met één meisje. Momenteel is het plein nieuw ingericht, waarbij gericht is op ouderen en moeders met kleine kinderen. De verwachting is dat de leefbaarheid en veiligheid sterk achteruit zullen gaan als hier een grote groep jongeren aan wordt toegevoegd. Risico’s die samenhangen met concentratie jongeren zijn: door massaliteit en een nog sterker groepsoptreden zal het machtsgevoel toenemen, evenals onbetamelijk gedrag van de groep 9-18 jaar; de komst van brommers in voetgangersgebied waar (kleine) kinderen spelen; aantrekken van dealers; nog meer vandalisme en nog meer rommel op straat; negatieve gevolgen voor de jonge kinderen; inbraken, onveiligheid, mogelijk aanranding meisjes in de boxen. Mw. Jong-Visser vraagt zich af of zij ’s avonds laat nog kan thuiskomen en haar fiets in de box kan stallen. Zij verzoekt de Raad en het DB deze punten bij de overwegingen te betrekken, af te zien van concentratie jongeren in Het Karrewiel en te kiezen voor spreiding omwille van veiligheid en leefbaarheid.Vragen, reacties: GroenLinks Mellouki Cadat vraagt of het volgens de inspreekster relevant is dat een van de scholen islamitisch is. Mw. Jong-Visser meldt dat deze ook op zaterdag en zondag open is en daarom ook in het weekend drukte (en overlast) oplevert. PvdA Mustapha Aemarouch vraagt waarom zij geen positieve verwachtingen heeft van begeleide activiteiten voor jongeren. Mw. Jong-Visser reageert dat zij negatieve ervaringen met groepen jongeren in de buurt heeft. Zij heeft dan ook de verwachting dat de problemen bij concentratie van groepen alleen maar zullen toenemen. D66 Laurence Kea vraagt of er minder overlast op het plein is sinds de herinrichting. Mw. Jong-Visser geeft aan dat vooral het ontbreken van verkeer een verbetering is. De jongerengroepen verplaatsen zich.

Dhr. Westenberg, vrijwilliger Meevaart en kapitein Leger des Heils

Dhr. Westberg geeft aan dat hij de deuren van de Meevaart voor een groep jongeren heeft laten sluiten om te voorkomen dat leerlingen in aanraking komen met drugs. Dit zijn grotendeels jongeren die van het Ambon- en Boniplein afkomen. Hij pleit ertegen om deze groep jongeren in het voor drie groepen te kleine gebouw van het Karrewiel te stoppen. Eerder is toegezegd dat deze jongeren er niet zouden worden geplaatst.


4. Ingekomen stukken
De voorzitter vraagt of de raadsleden akkoord gaan met behandeling van een interpellatie van D66 m.b.t. een in VNG verschenen artikel bij de bespreking van actualiteiten. De Raad stemt hiermee in.
5. Verplaatsingsprotocol voor woonboten
Stemming besluit: het besluit wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het verplaatsingsprotocol voor woonboten wordt, met aangepast erratum, vastgesteld.
5A. Actualiteit Flamingo / brief Jan Hoek
Eerste termijn

VVD Johan Wolters geeft aan de uitvoering van bestuursdwang m.b.t. de verplaatsing van de Flamingo geen lichte zaak te vinden aangezien het gaat om de woning van een gezin. Desondanks steunt de VVD de lijn die de wethouder in zijn brief heeft uitgezet. De Flamingo is hier destijds gekomen zonder dat hier toestemming voor was en de eigenaren hebben dan ook bewust een risico genomen. In 2000 hebben ze te horen kregen dat zij geen ligplaatsvergunning kregen. Het was hun goed recht om in beroep te gaan tegen deze beslissing. SP Mark van Dongen merkt op dat er in 2000 slechts sprake was van een op initiatief van meerdere woonbootbewoners gestart proefproces m.b.t. het gedoogbeleid. Het is een onjuiste indruk dat de bewoners van de Flamingo jaren bezig zijn geweest met procederen. Zij zijn pas in 2004 gesommeerd om te vertrekken. VVD Johan Wolters is van mening dat beleid gehandhaafd en uitgevoerd moet worden, ook als dat pijnlijk is voor de betrokkenen.

GroenLinks Cris van der Hoek merkt op dat als je grenzen trekt om tot een zekere ordening en rechtvaardigheid te komen, je altijd ook grensgevallen creëert. Zij is van mening dat het DB, ondanks tegengestelde beweringen van insprekers, geen beloften heeft gedaan aan de Flamingo. Binnen de GroenLinks-fractie is veel gesproken over de vraag of er een uitzondering voor dit unieke geval gemaakt moet worden. Daarbij speelt mee dat er gedurende jaren een band met de omgeving is opgebouwd, welke band overigens mede gevolg is van de beslissing om ondanks de risico’s procedures te blijven doorlopen. Zij benadrukt dat er meer boten niet in aanmerking zijn gekomen voor een ligplaats en die al zijn vertrokken of nog moeten gaan. Het gevaar als je grenzen gaat oprekken is dat je een precedent schept, niet omdat er sprake is van precies dezelfde gevallen, maar omdat er sprake is van andere unieke gevallen waarbij ook (op andere gronden) aanspraak op een ligplaats kan worden gemaakt. Dit werkt een zekere willekeur en onrechtvaardigheid in de hand. Ligplaatsen zijn schaars en duur en dit betekent dat je er heel eerlijk en rechtvaardig mee moet omgaan. Daarbij merkt zij op dat er verplichtingen zijn t.o.v. schepen bij het Flevopark en het nog maar de vraag is of er voldoende plaats over is om aan deze verlichtingen te kunnen voldoen. Zij is van mening dat er, hoe vervelend ook voor de bewoners van de Flamingo, gehandhaafd moet worden. CDA Jerrit Vellenga vraagt hoe GroenLinks tegenover het gegeven staat dat er 4 ligplaatsen in het stadsdeel zijn te vinden waar omwonenden geen bezwaar tegen de komst van de Flamingo hebben. GroenLinks Cris van der Hoek merkt op dat het in algemene zin de vraag is in hoeverre er uitzonderingen gemaakt moeten worden voor individuele gevallen. In de politiek moeten er meerdere belangen dan alleen individuele afgewogen worden. Juist daarom zijn er regels voor wonen op het water gemaakt. AA/DG Netty Gelijsteen vermoedt dat de bewoners wel een vergunning gekregen zouden hebben als zij in 2000 i.p.v. de Centrale Stad een aanvraag bij Zeeburg hadden gedaan. Andere woonbootbewoners hebben wel op het juiste moment bij de juiste ambtenaar aangeklopt. Zij benadrukt dat de het niet zo duidelijk was waar de bewoners van de Flamingo recht op hadden en vindt het jammer als zij moeten vertrekken omdat zij niet zo gewiekst zijn geweest als anderen. Zij merkt op dat in dit Stadsdeel als eerste goed beleid voor wonen op het water is gemaakt en vindt het goed voorstelbaar dat de wethouder dit beleid getoetst wil hebben. GroenLinks Trinet Onvlee benadrukt dat het om een (vergaande) interpretatie van AA/DG gaat die volgens haar niet overeenkomt met de strekking van Jan Hoeks brief.

AA/DG Netty Gelijsteen begrijpt goed dat de concrete casus aangegrepen wordt om te testen of het opgestelde beleid standhoudt. Daarbij is het echter bezwaarlijk dat het beleid nog niet af is. O.a. de wachtlijstenproblematiek is nog niet opgelost, en dit heeft ook verband met de status van de Flamingo en de vraag welke schepen wel en welke schepen niet Zeeburgs zijn. Omdat er nog geen wachtlijst is en het beleid nog niet af is, kan het beleid volgens haar nog niet getoetst worden. Tenslotte merkt ze op dat er nog gekeken moet worden naar kleinere plekken die geschikt zijn voor arkjes. Open eindes zijn kortom: de wachtlijst en plekken voor schepen die nog vergund moeten worden. AA/DG pleit voor het op aandringen van de Raad maken van een laatste uitzondering in de wetenschap dat er geen grotere schepen meer liggen te wachten om vergund te worden.

CDA Jerrit Vellenga vindt het jammer dat er precies 1 boot buiten de mazen van de wet dreigt te vallen. Omdat er geen sprake van precedentwerking is, mag er volgens het CDA in dit geval een uitzondering gemaakt worden. PvdA Jaap Meindersma wijst op het gevaar dat vertrokken woonbootbewoners die naar aanleiding hiervan bij het stadsdeel zullen aankloppen. CDA Jerrit Vellenga denkt dat dit te voorkomen is door e.e.a. juridisch dicht te timmeren. GroenLinks Cris van der Hoek is geen voorstander van het steeds weer aanpassen van de regels aan wisselende omstandigheden. VVD Johan Wolters vindt het bevreemdend dat er in dit geval wel ad hoc nieuwe regels gemaakt kunnen worden en in andere gevallen niet. CDA Jerrit Vellenga wijst op het feit dat er plekken zijn waar omwonenden geen bezwaar hebben tegen de komst van de Flamingo. Procedures moeten volgens hem niet over mensen heenwalsen.

VVD Astrid Abendroth duidt dat het niet gaat om de vraag of de boten ergens kunnen liggen, maar om de vraag of er erfpacht betaald moet worden.

SP Mark van Dongen is van mening dat de brief van Jan Hoek onterecht de indruk wekt dat de bewoners van de Flamingo jarenlang aan het procederen zijn geweest. Het in 2004 gesommeerd worden om te vertrekken, staat geheel los van het in 2000 gevoerde proefproces. Het dilemma is volgens hem goed verwoord in de brief op p. 3, namelijk dat er of gekozen moet worden voor een strakke beoordeling van de juridische dossiers van de Flamingo, of dat er nadruk gelegd moet worden op de menselijke kant van de zaak, waarbij het gaat om mensen die al lang in het stadsdeel wonen en werken, waarbij de kinderen in het stadsdeel geboren zijn en hier ook op school zitten. Omdat de situatie niet vergelijkbaar is met andere schepen, en er dus geen gevaar voor precedentwerking is, moet er omwille van medemenselijkheid volgens de SP een uitzonderingspositie gemaakt worden voor de Flamingo. De SP dient hierover een motie Flamingo in waarin het DB gevraagd wordt te zorgen voor een permanente ligplaatsvergunning voor de Flamingo en te zoeken naar een definitieve ligplaats in het stadsdeel.

BAP Jan Vermij geeft aan de situatie zeer complex te vinden. Vanuit menselijk oogpunt bezien is de BAP van mening dat ervoor gezorgd moet worden dat de Flamingo in Zeeburg blijft.

D66 Macs Rosielle vraagt de wethouder om e.e.a. te verhelderen omtrent de eventuele precedentwerking van het verlenen van een vergunning.

PvdA Jaap Meindersma sluit zich bij deze vraag aan en geeft aan dat politiek bedrijven een stuk lastiger is als het niet meer gaat om algemeen beleid, maar om een concrete casus. Hij merkt op dat er een aantal jaar geleden heel bewust voor is gekozen om de situatie voor woonboten goed te regelen en daar hoort bij dat de regels die met elkaar worden opgesteld ook worden doorgevoerd, hoe pijnlijk ook voor de bewoners van de Flamingo.

DB Jan Hoek schetst nogmaals het dilemma en de keuzemogelijkheden: handhaving of uitzondering op basis van de specifieke situatie van de betrokkenen. De wethouder is van mening dat het geheel in ogenschouw genomen moet worden en kan daarom niet anders dan een brief schrijven waarin staat dat er gehandhaafd zou moeten worden. Dit is geen hobby maar een zaak waar een DB voor komt te staan bij de uitvoering van beleid. Hij merkt op het overleg met het ZBO liever in goed overleg afgerond te hebben. M.b.t. de vraag of er sprake is van een precedent meldt hij dat er in Zeeburgse wateren geen exact vergelijkbare situatie voordoet. Echter, precedentwerking doet zich in die zin wel voor dat de Raad met de vraag om de Flamingo te vergunnen eigenlijk zegt dat ze zich situaties kan voorstellen waarin er van beleid afgeweken kan worden terwijl het evident is dat dit niet past binnen het beleid. Woonbootbewoners die geen vergunning hebben gekregen, kunnen (met verwijzing naar de Flamingo) alsnog een vergunning aanvragen door bijvoorbeeld te wijzen op hun band met het stadsdeel. Het staat individuen vrij om een beroep te doen op dit precedent en aanknopingspunten in het verhaal over de Flamingo te zoeken om hun eigen verhaal te vertellen.
[Schorsing 21.25 – 21.30 uur]
Tweede termijn (o.a. stemverklaringen)

D66 Macs Rosielle is van mening dat er sprake is van een dusdanig zachte vorm van precedentwerking dat er best een uitzondering gemaakt kan worden en er naar de creatieve oplossing moet worden toegewerkt waar de meerderheid van de Commissie eerder om heeft gevraagd. D66 zal de motie van de SP steunen. GroenLinks Cris van der Hoek vraagt of er volgens D66 altijd van vastgesteld weloverwogen beleid afgeweken kan worden zolang er geen precedentwerking is. D66 Macs Rosielle is van mening dat regels doorgaans gewoon uitgevoerd moeten worden, tenzij er, zoals nu het geval is, zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen.

SP Mark van Dongen benadrukt dat er geen ligplaats gratis zal worden weggegeven. Jan Hoek heeft in de brief duidelijk aangegeven dat er een financiële regeling getroffen moet worden als de Raad ervoor kiest om een uitzondering voor de Flamingo te maken.

AA/DG Netty Gelijsteen merkt op dat het Stadsdeel de bijna onmogelijke taak op zich heeft genomen om ligplaatsen te gaan regelen. Velen hebben op gewiekste wijze een ligplaats geregeld. In het beleid is vastgelegd dat er zoveel mogelijk individueel moet worden beoordeeld. Zij roept de Raad en het DB dan ook op om deze zaak individueel te benaderen. Het gaat daarbij niet om gewiekste handelaren, maar om bewoners die er de dupe van zijn geworden dat het Stadsdeel niet op tijd heeft aangegeven wat haar beleid gaat worden. AA/DG zal voor de motie van de SP stemmen.

PvdA Willemijn Smal is van mening dat Jan Hoek de beste wethouder woonboten van Nederland is. Met de invulling van de regelgeving komt een einde aan een situatie die lange tijd onduidelijk en onrechtvaardig was. Juist vanwege die onrechtvaardigheid is eerder gevraagd om een coulante en creatieve oplossing voor nieuwe gevallen. De nieuwe regels waren er nog niet toen de Flamingo al talloze jaren ergens op of nabij Zeeburgs water gelegen was en daarom zal zij voor de motie van de SP stemmen.

CDA Jerrit Vellenga is van mening dat het Stadsdeel best helder zou kunnen vastleggen dat ze enkel in dit ene geval soepel wil zijn. Het CDA steunt de SP-motie.

GroenLinks Mellouki Cadat is van mening dat er wetten van de aarde en hemel zijn. Hij heeft alle begrip voor de aardse wetten, maar zal deze keer de wetten van de hemel volgen door in te stemmen met de motie van de SP.
Stemming motie Flamingo [SP]: de motie wordt aangehouden met 8 stemmen voor [SP, BAP, AA/DG, D66, CDA, Willemijn Smal (PvdA) en Mellouki Cadat (GroenLinks) ] en 8 stemmen tegen [VVD, Cris van der Hoek en Trinet Onvlee (GroenLinks), en Nico Papineau Salm, Jaap Meindersma en Mustapha Aemarouch (PvdA)]. De motie wordt in de raadsvergadering van 28 februari opnieuw in stemming gebracht. De voorzitter verzoekt het DB om tot deze stemming de bestuursdwang niet in werking te zetten.
[Schorsing 21.50 – 21.52 uur. Netty Gelijsteen verlaat de vergadering wegens ziekte.]
6. Meerjaren Investeringsprogramma Sociale Accommodaties (MIPSA)
Eerste termijn

PvdA Jaap Meindersma geeft aan de bezorgdheid van bewoners over eventuele problemen bij de komst van een jongerencentrum, maar merkt op dat het DB niet voor niets een aantal beheersmaatregelen heeft opgenomen, met cameratoezicht als laatste redmiddel. Ondanks de legitieme angst van de omwonenden vindt de PvdA het voorstel dat het DB nu doet het beste voorstel, mede op basis van het advies van de politie en Welzijn aan het IJ. Hij verwacht dat het DB zich hard zal maken voor de beheersmaatregelen. Daarnaast zou hij in de (contract)relatie met Welzijn aan het IJ expliciete afspraken gemaakt zien worden over beheersbaarheid in relatie tot beoordeling (en financiering) van de welzijnsorganisatie. Van professionele jongerenwerkers mag verwacht worden dat ze zo’n plek kunnen runnen en controle hebben over wat er zowel binnen als buiten het gebouw gebeurt. Jaap Meindersma merkt op dat het nu te nemen besluit over gebouwen en niet over activiteiten gaat. Met betrokkenen moet goed gecommuniceerd worden over de consequenties van het nu genomen besluit en over het feit dat het geen verband houdt met de beoordeling van activiteiten of subsidieverstrekking. SP Mark van Dongen vraagt naar het toezicht buiten het Karrewiel en vraagt zich af of Welzijn aan het IJ hier wel op aan is te spreken. PvdA Jaap Meindersma wijst erop dat ambulante jongerenwerkers ook buiten werkzaam kunnen zijn. Daarnaast is in de Loods en Mix gebleken dat de werkzame professionals zich ook verantwoordelijk voelen voor wat er op straat gebeurt. DB Dennis Straat zal bij de afspraken met Welzijn aan het IJ nadrukkelijk aandacht vragen voor verwachtingen aangaande beheersbaarheid. Ook zal hij bij communicatie over het MIPSA duidelijk aangeven dat het niet gaat om de beoordeling van activiteiten of subsidies.

D66 Laurence Kea merkt op dat er beter geïnformeerd had kunnen worden over de beleidswijziging m.b.t. de keuze voor het Karrewiel i.p.v. Rumah Kami. Omdat er een andere buurt centraal staat, was meer discussie met de betrokken buurtbewoners wellicht wenselijk. Hij vraagt zich af of het Karrewiel een geschikte locatie is voor een jongerencentrum. Op de vraag of de politie garandeert dat er opgetreden wordt bij overlast is geen eenduidig antwoord gegeven. D66 heeft vanwege dergelijke vraagpunten onvoldoende vertrouwen in het Karrewiel en zal daarom tegen het voorstel stemmen. DB Dennis Straat onderkent dat in de inspraak vooral voorkeursscenario 3 (Rumah Kami) de aandacht heeft gekregen. Echter, op basis van de inspraakreacties is er juist voor gekozen om over te stappen op scenario 2 (Karrewiel). Hierna zijn er bewonersbrieven verstuurd aan omwonenden van het Karrewiel. Er is bewust voor gekozen om niet opnieuw een inspraaktraject te starten, mede vanwege de wenselijkheid van afronding voor de verkiezingen. Bovendien hebben de bewoners, nadat het DB een besluit heeft genomen, nog op 3 momenten (de hoorzitting, de commissie- en raadsvergadering) de gelegenheid gehad om hun visie te geven op scenario 2. Tenslotte geeft hij aan het jammer te vinden dat D66 tegen het MIPSA stemt zonder duidelijk voor een ander (of geen) scenario te kiezen.

BAP Jan Vermij vindt het positief dat er gekeken wordt hoe gebouwen beter gebruikt kunnen worden, maar wil graag los van het MIPSA over Jeugdland en het Karrewiel besluiten. De BAP is negatief over het onderbrengen van twee jongerencentra uit de Balistraat in het Karrewiel. VVD Astrid Abendroth geeft aan begrepen te hebben dat probleemjongeren apart (in satellieten) worden geplaatst. DB Dennis Straat benadrukt dat verschillende in het MIPSA benoemde locaties samenhangen en het daarom niet wenselijk is om pas later over het Karrewiel en Jeugdland te besluiten. Tenslotte merkt hij op dat het voorstel is om een aparte locatie te vinden voor de probleemjongeren. Hierbij wordt gedacht aan Silver Scissors. BAP Jan Vermij meldt dit absoluut geen geschikte locatie te vinden.

SP Mark van Dongen vindt het bezwaarlijk dat omwonenden van het Karrewiel weinig en pas in een laat stadium betrokken zijn geweest bij het voorstel, omdat de voorkeur eerder uitging naar Rumah Kami. Overigens vindt hij de keuze voor het Karrewiel wel veel beter, maar ook in dit scenario wordt er geen uitspraak gedaan over Jeugdland. De SP waarschuwt voor teveel clustering in het Karrewiel. Ook is het de vraag wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor de activiteiten die nu in het Karrewiel (o.a. in de muziekruimte) plaatsvinden. Omdat er nog te weinig over de activiteiten gesproken is, vindt hij het te kort door de bocht om het MIPSA nu vast te stellen. Hij vraagt de fracties om na te denken over het betrekken van de MIPSA bij de coalitieonderhandelingen van de volgende Raad. DB Dennis Straat meldt dat er nog nadere invulling gegeven zal moeten worden aan Jeugdland. De PPS-constructie kan zowel commercieel als niet-commercieel van aard zijn. Verschillende varianten zijn nog bespreekbaar.

CDA Jerrit Vellenga staat achter de intenties van het MIPSA en is van mening dat enkele accommodaties opgeknapt moeten worden. Het CDA twijfelt echter over de vraag of clustering van zoveel groepen in het Karrewiel geen problemen gaat opleveren. Hij vraagt het DB of er voorbeelden zijn waarbij dergelijke concentratie wel gewerkt heeft. PvdA Jaap Meindersma merkt op dat het de opdracht van de Raad zelf is geweest om het MIPSA te maken, waarbij er een voorkeur was voor de clustering van jongerenactiviteiten. Het CDA heeft hierover eerder geen twijfels geuit. CDA Jerrit Vellenga spreekt van voortschrijdend inzicht en vreest dat clustering op die locatie onoverzienbare nadelige effecten heeft. Hij is positief over het vastleggen van beheersafspraken in het contract met Welzijn aan het IJ, zoals de PvdA voorstelt, en vraagt om vergelijkbare situaties elders. DB Dennis Straat wijst op Volta in Westerpark en Cinetol in De Pijp.

GroenLinks Trinet Onvlee geeft aan de argumenten van de wethouder in de Commissie overtuigend te hebben gevonden. Zij merkt op dat jongeren vaak onterecht met overlast worden geassocieerd, terwijl het gaat om een relatief kleine groep zware overlastveroorzakers. Het gaat volgens haar vooral om het aanbod en de kwaliteit ervan in de vorm van activiteiten die een goed onderkomen moeten krijgen. De kracht van het MIPSA is dat er geïnvesteerd wordt in kwalitatief betere onderkomens, waarbij de clustering van activiteiten met zich meebrengt dat ook de werkers geclusterd worden waardoor synergie, een beter aanbod en betere activiteitenbegeleiding gerealiseerd zullen worden. De overlastgevende jongeren krijgen los hiervan intensieve begeleiding en zij nodigt de Raad uit om beide aanpakken te scheiden. GroenLinks stemt in met het voorstel van het DB om het jongerencentrum in het Karrewiel i.p.v. Rumah Kami te realiseren.

BAP Jan Vermij vraagt wat er gebeurt met de ontmoetingsruimte van de Loods. Hij is van mening dat jongeren zonder problemen niet van activiteiten uitgesloten zouden moeten worden, maar heeft uit ervaring wel geleerd dat jongeren zonder problemen niet snel zullen aankloppen bij een jongerencentrum. Zijns inziens moet de correcte volgorde aangehouden worden door in eerste instantie primair te focussen op de probleemjongeren. GroenLinks Trinet Onvlee wijst erop dat ook ‘gewone’ jongeren behoefte hebben aan activiteiten (bijvoorbeeld websites maken in Cybersoek).

VVD Astrid Abendroth ondersteunt de investeringen in en modernisering van de accommodaties. Zij is van mening dat het DB goed geluisterd heeft naar bewoners, politie en welzijnsorganisatie i.v.m. wijziging van het voorkeursscenario. Omwonenden van het Karrewiel zijn echter nog onvoldoende gerustgesteld m.b.t. overlast en beheersmaatregelen. Zij vraagt om toezeggingen van de politie over extra inspanningen of toezicht. DB Dennis Straat geeft aan dat er pas expliciet afspraken met Welzijn aan het IJ en de politie gemaakt kunnen worden op het moment dat er een besluit is genomen en duidelijk is op welk scenario de beheersmaatregelen van toepassing zijn.
Tweede termijn

BAP Jan Vermij heeft altijd begrepen dat de Loods in zijn geheel verplaatst zou worden. Hij waarschuwt voor het onderbrengen van probleemjongeren in Silver Scissors.

SP Mark van Dongen geeft aan meer mogelijke alternatieve varianten niet te kunnen overzien en zal daarom niet voor het voorstel stemmen. DB Dennis Straat wijst op de bespreking over diverse varianten in het uitgebreide inspraaktraject.

Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 11 stemmen voor [PvdA, VVD, CDA, GroenLinks] en 4 stemmen tegen [D66, SP, BAP]. Het besluit wordt vastgesteld. Stemverklaring: BAP Jan Vermij stemt tegen het voorstel vanwege de tweedeling tussen (probleem)jongeren, is tegenstander van het plaatsen van probleemjongeren in Silver Scissors en spreekt zich uit tegen het ontoegankelijk maken van kickboxen voor jongeren boven de 16, aangezien de leeftijdscategorie tussen de 16 en 23 jaar juist de meeste aandacht verdient.

7. Herinrichtingsmodellen Javastraat
VVD Johan Wolters steunt het voorstel.

GroenLinks Cris van der Hoek geeft aan het alternatieve herinrichtingsmodel van de Fietsersbond sympathiek maar te kostbaar te vinden. GroenLinks stemt in met het model Wereldpassage.

CDA Jerrit Vellenga steunt het voorstel, maar dient wel de motie bomen Javastraat in waarin voorgesteld wordt om de niet verplaatsbare, gezonde iepen aan de zonzijde van de Javastraat te behouden en deze pas te vervangen wanneer ze op hun einde zijn.

SP Mark van Dongen vindt het voorstel van de Fietsersbond inhoudelijk gezien het beste, het Wereldpassage-model het meest realistische maar nog steeds heel erg duur. I.v.m. D2-voorwaarden vraagt hij zich af of realisatie voor eind 2008 haalbaar is. Daarnaast geeft hij aan het gat van 387.762 euro waarmee het volgende bestuur te kampen krijgt zorgelijk te vinden. Hij had graag ook een alternatief voorstel gezien willen hebben m.b.t. een kleinschalige opknapbeurt van de straat. Tenslotte geeft hij aan bomen met een brede kroon in de Javastraat te prefereren boven bomen met een zuilvormige kroon en dient hierover de motie bomen in de Javastraat in. Tenslotte dient hij uit solidariteit met de wegens ziekte afwezige Netty Gelijsteen twee door haar opgestelde amendementen Wereldpassage in waarin wordt voorgesteld om (1.) de huidige bomen te behouden, geen parkeervoorzieningen te realiseren en vrijliggende fietspaden te plaatsen, of (2.) de huidige bomen te behouden, geen vrijliggende fietspaden te realiseren en minder parkeervakken aan te leggen. DB Jan Hoek geeft aan dat D2 de mogelijkheid biedt om minder kosten te maken en meer te bereiken. Voorstellen om het tekort in de komende jaren te dekken zijn terug te vinden in de raadsvoordracht. De wethouder heeft geen reden om te veronderstellen dat eind 2008 niet haalbaar is. DB Jan Hoek merkt op dat de Raad de opdracht heeft gegeven om van gevel tot gevel opnieuw te ontwerpen. Probleem is niet alleen waar de bomen staan, maar ook hoe ze staan, waarbij er sprake is van niveauverschillen. Er is gekozen voor een stevige boom die de straat groen maakt, maar ook licht toelaat. Het DB ontraadt de ingediende moties en amendementen.

BAP Jan Vermij heeft gehoord dat een kledingwinkel er binnen een half jaar mee zal stoppen. Zijns inziens zitten de winkeliers niet te wachten op een grootschalige, kostbare herinrichting. DB Jan Hoek is van mening dat de kosten niet te hoog zijn gezien wat je er voor terugkrijgt. Naast verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid, wordt er vooral ook een mooiere straat gemaakt en dit zal een gunstig effect hebben op de winkelfunctie.

D66 Macs Rosielle betwijfelt het nut van de herinrichtingsplannen en vraagt zich af hoe realistisch het beeld van een rustige en veilige straat is. Hij wijst erop dat meer handhaving totnogtoe niet voldoende heeft opgeleverd op het gebied van verkeersveiligheid. De alternatieven hebben echter in financiële dan wel ruimtelijke zin meer nadelen dan het model Wereldpassage, met als gevolg dat D66 met pijn in het hart voor het voorstel zal stemmen.

PvdA Willemijn Smal vindt de Wereldpassage-optie (financieel gezien) het meest realistisch, waarbij een aantal problemen m.b.t. de chaotische verkeerssituatie en ruimte voor de winkels worden opgelost. De PvdA steunt geen van de moties en amendementen, gezien de argumenten van de wethouder.

Stemming motie bomen Javastraat [CDA]: de motie wordt verworpen met 1 stem voor [CDA] en 14 stemmen tegen [D66, PvdA, GroenLinks, VVD, SP, BAP].

Stemming motie bomen in de Javastraat [SP]: de motie wordt verworpen met 3 stemmen voor [SP, BAP, CDA] en 12 stemmen tegen [D66, PvdA, GroenLinks, VVD].

Stemmingen amendement Wereldpassage 1. en 2. [SP]: de amendementen worden beide verworpen met 0 stemmen voor en 15 stemmen tegen. Stemverklaring: SP Mark van Dongen heeft de moties uit solidariteit met Netty Gelijsteen, die de vergadering wegens ziekte heeft verlaten, ingediend. De SP stemt op inhoudelijke gronden evenwel tegen de amendementen.

Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor [D66, PvdA, GroenLinks, VVD, CDA] en 2 stemmen tegen [SP, BAP]. Het besluit wordt vastgesteld.
8. Avond betaald parkeren en vergunningenplafond Oostelijk Havengebied
VVD Johan Wolters licht een amendement vergunningenplafond van de VVD, PvdA en CDA toe waarin wordt voorgesteld om het vergunningenplafond niet te verlagen maar op het huidige niveau te handhaven. De invoering van avond betaald parkeren creëert volgens de indieners voldoende ruimte en het is onwenselijk dat er wachtlijsten ontstaan, o.a. vanwege het imago van de buurt. PvdA Willemijn Smal vult aan dat er gekozen wordt om aan bewoners tegemoet te komen en niet aan parkerende bezoekers. Daarnaast geeft ze aan dat het verlagen van het plafond op termijn wel bespreekbaar is als de parkeerdruk hier aanleiding toe geeft. GroenLinks Cris van der Hoek geeft aan het amendement niet te zullen steunen, omdat het verlagen van het vergunningenplafond later moeilijker zal zijn. D66 Macs Rosielle merkt op dat het aantal vergunningen na bevriezing op 2800 nog steeds voldoende is om aan de vraag te voldoen. VVD Johan Wolters reageert dat een iets grotere marge wenselijk is, o.a. omdat bewoners alsnog een auto kunnen aanschaffen of nieuwe bewoners met een auto in de plaats van bewoners zonder auto komen te wonen.

SP Mark van Dongen kan zich vinden in het amendement m.u.v. de overweging dat avondbetaaldparkeren een efficiënt middel is om parkeerdruk tegen te gaan. Hij verzoekt de indieners om deze overweging te schrappen. Zij gaan hiermee akkoord.

DB Jan Hoek vraagt of het vergunninggebied volgens de motie-indieners al dan niet in tweeën gesplitst moet worden. VVD Johan Wolters en PvdA Willemijn Smal zijn van mening dat 3000 (i.p.v. 2800) vergunningen naar rato over de twee gebieden verdeeld moeten worden.

Stemming gewijzigd amendement vergunningenplafond [VVD, PvdA, CDA]: het gewijzigde amendement wordt aangenomen met 12 stemmen voor [VVD, PvdA, CDA, D66, SP, BAP] en 3 stemmen tegen [GroenLinks]. Wijziging: de overweging ‘dat […] stimuleert’ wordt op verzoek van de SP geschrapt.

Stemming besluit: Het voorstel wordt met 13 stemmen voor [VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks] en 2 stemmen tegen [BAP en SP] aangenomen met inachtneming van het aangenomen amendement.
8A. Invoeren betaald parkeren IJburg, eerste stap
D66 Macs Rosielle noemt de doorlopen procedure onzorgvuldig en pleit ervoor om in het vervolg te voorkomen dat een stuk eerst alleen in de Commissie is geagendeerd en later toch ineens ter besluitvorming in de Raad wordt voorgelegd. D66 verwacht dat partiële invoering van betaald parkeren op IJburg tot gevolg zal hebben dat de parkeerdruk in onbetaalde gedeelten zal toenemen. Hij vraagt het DB of de Zwanenbloemlaan-Noord onderdeel van het besluit is. DB Jan Hoek geeft aan dat de Commissie heeft ingestemd met het voorstel om het onderwerp alsnog in de Raad te agenderen en meldt dat de Zwanenbloemlaan-Noord van het voorstel is losgeknipt en nog apart zal terugkomen.

SP Mark van Dongen is normaliter geen voorstander van betaald parkeren, maar gezien de chaos op IJburg kan hij in dit geval wel instemmen. Hij vraagt [net als de PvdA] om een evaluatie na een jaar. DB Jan Hoek zegt toe dat na een jaar geëvalueerd zal worden.
Stemming besluit:
het besluit wordt aangenomen met 12 stemmen voor [PvdA, CDA, D66, GroenLinks, BAP en SP] en 3 stemmen tegen [VVD].
9. Verordening tot Korting op de Vergoeding van Raadsleden
CDA Jerrit Vellenga stelt vanwege de hoeveelheid aanpassingen n.a.v. de commissievergadering AZM voor om bespreking uit te stellen, opdat e.e.a. nog juridisch gecheckt kan worden. Hij benadrukt dat de bedoeling van zijn voorstel principieel is en het hem er niet om gaat individuele personen te schaden. Op een brief van VVD-fractielid Berin Eken-Muhlandiz hierover zal hij buiten deze vergadering contact opnemen met haar. De Raad gaat akkoord met uitstel van behandeling naar februari.
10. Afvalstoffenverordening Zeeburg 2006
Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld.
11. Verordening op de rekeningcommissie
VVD Astrid Abendroth dient een amendement artikel 2.1 in waarin voorgesteld wordt om in artikel 2.1 na ‘de commissie heeft de volgende taken’ toe te voegen: ‘adviseren aan de Raad omtrent het verslag van de accountant over’.

Stemming amendement artikel 2.1 [VVD]: het amendement wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

Stemming besluit: het besluit wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen. De verordening wordt vastgesteld inclusief het aangenomen amendement.
12. Spoedaanvragen voorzieningen in de huisvesting voor Montessori Steigereiland en Algemeen bijzondere basisschool IJburg
Stemming besluit: het besluit wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
13. Actualiteiten


  • Interpellatie D66 m.b.t. artikel in VNG

Macs Rosielle geeft aan een artikel in het VNG Magazine van 23-12-2005 aangetroffen te hebben waarin het bestuur aan het woord was. D66 is niet tevreden over de toonzetting in het artikel en het onderbelicht laten van een aantal partijen. Daarom heeft D66 deze interpellatie aangevraagd. O.a. merkt Tjeerd Herrema onterecht op dat de indieners van de motie van wantrouwen niet zelf met een initiatief zijn gekomen en het bestuur werd gedwongen om naar een nieuwe bestuurssamenstelling toe te werken. Hiermee wordt voorbijgegaan aan de tekst van de motie en het initiatief van de fractievoorzitters om een informateur aan te stellen. Het is de vraag wat dhr. Herrema precies bedoeld heeft met zijn uitspraken. Daarnaast vraagt hij welke concrete verbeteringen Dennis Straat tot stand heeft gebracht in de relatie tussen Dagelijks Bestuur en Raad. Ook vraagt hij of de wethouders de journalist erop hebben gewezen dat hij contact zou kunnen zoeken met leden van de oppositie om een meer genuanceerd beeld neer te zetten en tenslotte vraagt hij of het DB zichzelf herkent in de tussentitel ‘Het bestuur luistert nu beter naar oppositie’ en of ze dit met voorbeelden kan staven (voor concrete tekst interpellatie zie bijlage).

DB Tjeerd Herrema geeft aan dat het helder moge zijn dat er een informateur vanuit de Raad is gekomen. Wel heeft de wethouder geconstateerd dat er geen initiatieven m.b.t. alternatieve coalitievorming tot stand zijn gekomen. De wethouder geeft aan dat de journalist erop is gewezen dat het wellicht verstandig zou zijn om de oppositie te ondervragen. Het is aan de journalist in kwestie om dit al dan niet te doen. Ook de tussentitel is de keuze van de journalist geweest. Hiermee in verband merkt hij op dat er (in de formatieperiode) veel kritiek is geweest op de manier waarop de Raad en DB functioneerde, zoals m.b.t. de afhandelingstermijn van schriftelijke vragen, de tijdige aanlevering van stukken en de noodzaak om meer alternatieven en risicoparagrafen voor te leggen. Het DB heeft hier veel op gestuurd en er zijn mettertijd ook minder klachten binnengekomen. In die zin heeft het DB goed naar de Raad geluisterd. Dennis Straat verwijst naar de discussie in mei over de vergaderstructuur en experimenten. Bij bestuurlijke vernieuwing gaat het in de eerste plaats om de Raad. Een aantal actiepunten is gezamenlijk opgepakt en heeft tot concrete verbeteringen geleid in de relatie tussen DB en Raad. De eer hiervoor zou hij niet zelf willen opstrijken. Deze komt in de eerste plaats de Raad toe.

Reacties: BAP Jan Vermij wijst erop dat de BAP wel degelijk initiatieven heeft genomen, o.a. door de informateur aan te bevelen. SP Mark van Dongen merkt op dat de oppositie wel initiatieven heeft genomen. Dat dit niet tot een coalitie over links heeft geleid, wil niet zeggen dat er geen initiatieven zijn genomen. Bovendien was de VVD destijds ook oppositiepartij. DB Tjeerd Herrema merkt op dat hij slechts heeft geconstateerd dat er vanuit de oppositiepartijen geen coalitie tot stand is gekomen als een werkbaar alternatief t.o.v. de coalitie waarop de motie betrekking had.


  • Kapvergunningen [GroenLinks]

Cris van der Hoek vraagt of bomen die uit achtertuinen verdwijnen gecompenseerd worden, gelet ook op de broedplaatsen van vogels in bomen en op de aanwezigheid van voldoende groen in de openbare ruimte. DB Jan Hoek antwoordt dat het Stadsdeel doorgaans compenseert of extra bomen plant in de openbare ruimte. In de binnentuinen wordt gekeken of de bomen verplantbaar zijn en wordt er beoordeeld of er op dat moment genesteld wordt. Er geldt geen herplantplicht in binnentuinen. Bij uitbouw in binnentuinen wordt wel de mogelijkheid in het bestemmingsplan opgenomen om te vergroenen op het dak van de uitbreiding.


  • Cameratoezicht [GroenLinks]

Mellouki Cadat wijst op de nieuwe Wet Cameratoezicht en de recente publicatie van een vernieuwde versie van handreiking Cameratoezicht. Deze handreiking geeft ondersteuning aan de Wet Cameratoezicht die naar verwachting eind van deze maand in werking treedt. In de handreiking wordt uitgebreid aandacht besteed aan de noodzaak van tussentijdse evaluatie naar proces en effect. Eén jaar geleden is cameratoezicht op het Makassarplein gestart. Destijds heeft Groenlinks ingestemd met een 2-jarig experiment tot 2007. Het lijkt GroenLinks nuttig om in 2006 een tussentijdse evaluatie naar proces en effect te verrichten.Van het DB hoort GroenLinks graag: hoe de inwerkingtreding van de Wet zich tot aan het stadsdeelbeleid verhoudt; wat er met de handreiking wordt gedaan; of in februari een tussentijdse rapportage over cameratoezicht op het Makassarplein (en elders) is te verwachten. DB Tjeerd Herrema meldt dat het vastgestelde projectplan is getoetst aan de eerste handreiking. Het projectplan voldoet aan alle eisen. Hij wijst erop dat de nieuwe richtlijnen een stuk ruimer zijn dan dat het Stadsdeel zelf heeft vastgesteld. Een rapport van een tussentijdse evaluatie zal voor de zomer beschikbaar zijn.


  • Tramlijn 16 [PvdA]

Jaap Meindersma heeft vernomen dat het GVB heeft besloten om de eindhalte van lijn 16 op de Oostelijke Handelskade weer op te heffen, waardoor het eindpunt van lijn 16 weer bij het Centraal Station komt te liggen. Hij vraagt of het DB op de hoogte is van het besluit van het GVB en welke stappen het DB kan ondernemen om ervoor te zorgen dat de eindhalte van lijn 16 op de Oostelijke Handelskade blijft. DB Jan Hoek is hiervan op de hoogte en zal richting het GVB melden niet positief over het genomen besluit te zijn. Formeel gezien heeft het DB echter geen zeggenschap over de kwestie.
14. Vooruitblik februarivergadering
Op de agenda staat o.a. Motie Flamingo, Woningtoewijzingsbeleid, Drugsnota en Extra middelen IJburg.
15. Rondvraag en sluiting
SP Mark van Dongen geeft aan het hoofdstuk Jeugdland in de t.k.n. verstuurde productbegroting te missen. DB Dennis Straat reageert dat er sprake is van een drietrapsraket: programmabegroting – productbegroting – activiteitenbegroting. In de activiteitenbegroting komt de operationele uitvoering van o.a. schoolzwemmen en Jeugdland aan de orde.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur.
Besluitenlijst

1

Mededelingen

- Tjeerd Herrema: aanstaand bezoek Cohen m.b.t. overlast rondom het Ambonplein.

- Jan Vermij: conflict m.b.t. dealende jongeren bij de Meevaart en arrestatie; website BAP www.buurtactiepartij.nl


2

Verslag 20-12-05

Vastgesteld met 2 wijzigingen.
3

Insprekers


Mw. Kootstra-Drewes, dhr. Groen, mw. van Bennekom, dhr. Gratz, mw. Jong-Visser, dhr. Westberg
5

Verplaatsingsprotocol

Stemming besluit: het besluit wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het verplaatsingsprotocol voor woonboten wordt, met aangepast erratum, vastgesteld.
5A

Actualiteit Flamingo

Stemming motie Flamingo [SP]: de motie wordt aangehouden met 8 stemmen voor en 8 stemmen tegen en wordt in de raadsvergadering van februari opnieuw in stemming gebracht.
6

MIPSA


Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld.
7

Herinrichting Javastraat

Stemming motie bomen Javastraat [CDA]: de motie wordt verworpen met 1 stem voor en 14 stemmen tegen.

Stemming motie bomen in de Javastraat [SP]: de motie wordt verworpen met 3 stemmen voor en 12 stemmen tegen.

Stemmingen amendement Wereldpassage 1. en 2. [SP]: de amendementen worden beide verworpen met 0 stemmen voor en 15 stemmen tegen.

Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld.
8

Parkeren OHG

Stemming gewijzigd amendement vergunningenplafond [VVD, PvdA, CDA]: het gewijzigde amendement wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen. Wijziging: de overweging ‘dat […] stimuleert’ wordt op verzoek van de SP geschrapt.

Stemming besluit: Het voorstel wordt met 13 stemmen voor [VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks] en 2 stemmen tegen [BAP en SP] aangenomen met inachtneming van het aangenomen amendement.
8A

Parkeren IJburg

Stemming besluit: het besluit wordt aangenomen met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen.
9

Verordening korting raadsleden

Doorgeschoven naar februari.
10

Afvalstoffenverordening

Stemming besluit: het voorstel wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Het besluit wordt vastgesteld.
11

Verordening rekeningcommissie

Stemming amendement artikel 2.1 [VVD]: het amendement wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

Stemming besluit: het besluit wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen. De verordening wordt vastgesteld inclusief het amendement.
12

Spoedaanvragen

Stemming besluit: het besluit wordt aangenomen met 15 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
13

Actualiteiten

- Interpellatie D66 m.b.t. artikel in VNG

- Kapvergunningen [GroenLinks]

- Cameratoezicht [GroenLinks]

- Tramlijn 16 [PvdA]


14

Rondvraag

Productbegroting Jeugdland [SP]Bijlage: Tekstueel aangeleverde inspraakreacties en concrete tekst vragen interpellatie D66

Griffier, Stadsdeelvoorzitter,

Jorien Elias-Cornelissen Tjeerd Herrema

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina