Da Santa Jeje I wan samenvatting foe R. A. Torrey Da Persoon nanga da Wroko foe da Santa Jeje Les 1 Da Santa Jeje de wan PersoonDovnload 390.63 Kb.
Pagina1/9
Datum25.08.2016
Grootte390.63 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   91Da Santa Jeje I

Wan samenvatting foe R.A. Torrey

Da Persoon nanga da Wroko foe da Santa Jeje

Les 1 - Da Santa Jeje de wan Persoon

Wan foe dem moro belangrijk vragen de efoe da Santa Jeje de wan krakti, efoe A de wan persoon. Bepaalde soema loekoe na da Santa Jeje leki wan sortoe krakti disi joe kan abi foe jepi joe wroko na wan moro boen fasi. Ma efoe A de wan persoon, en na ini bijzonder, efoe A de Gado srefi, dan wi moesoe wroko na wan tra fasi. Efoe da Santa Jeje de Gado, dan A abi leti foe wi aanbegi Hem, en gi Hem glori nanga grani nanga eer. Moro fara, wi kan begi Hem. Moro fara, efoe A de wan krakti, dan A de wan sortoe sani foe wi gebruiki foe da wroko kan go na fesi, ma efoe A de wan persoon, dan wi moesoe gi Hem jesi, en wi moesoe saka na Hem ondro foe A kan wroko doro wi en na ini wi. Joe no moesoe aksi: Fa mi kan kisi moro foe da Santa Jeje, ma fa da Santa Jeje kan kisi moro foe mi? Efoe wi loekoe na da Santa Jeje leki wan krakti, dan wi abi wan neiging foe opo wisrefi, ma efoe A de wan persoon, dan wi sa ontwikkel saka-fasi foe gi Hem pasi foe gebruiki wisrefi. Moro fara, disi no de wan sani foe sabi na ini wi hede, ma foe wi sabi Hem persoonlijk na ini wi hati leki da Mati foe wi disi de foe jepi wi na ini ibri situatie disi miti wi.
 1. Wan persoon abi sabi, firi nanga wani. Te wi taki foe wan persoon, wi no taki dati a abi foetoe nanga anoe - dati taki foe da skin. Ma wan persoon abi sabi, firi nanga wani.

  1. I Kor. 12:11 Ma da srefi Jeje wroko doro ala dem presenti disi, en A de gi dem presenti na ibri soema leki fa Hem wani. Wi si dati da Santa Jeje de wan Persoon disi gebruiki wi leki A wani - no A krakti disi wi gebruiki leki wi wani

  2. Romeini 8:27 En Hem disi ondrosoekoe da hati sabi san disi de na ini da prakseri foe da Jeje, bikasi A begi gi dem santawan nanga da wani foe Gado. Da woortoe dja disi wi taki da prakseri foe da Jeje - wani taki abra prakseri, firi en wani - ala dem marki foe wan persoon

  3. Romeini 15:30 30. Now mi begi oen, mi brada, foe Masra Jezus Kristus ede, en foe da lobi foe da Santa Jeje ede, dati oen haswa makandra nanga mi na ini oen begi na Gado foe mi ede; Wi si dati da Santa Jeje abi lobi... A de da Santa Jeje disi lobi wi nofo foe wroko na ini wi hati, alwasi sortoe ogri wi ben doe, te leki wi si dati wi abi Jezus Kristus fanowdoe.

  4. Nehemia 9:20 So srefi Joe ben gi dem Joe boen Jeje foe leri dem, en Joe no ben hori Joe manna baka foe dem mofo, en Joe ben gi dem watra foe dringi. Wi si dati da Santa Jeje de boen, en A leri wi toe...

  5. Efesi 4:30 En no meki sari kisi da Santa Jeje foe Gado, disi de da marki disi ben stampoe oen te leki da dei Gado sa bai oen baka. Da Santa Jeje kisi sari te wi no gi Hem jesi - iniwan sani wi denki, efoe wi taki, efoe wi doe disi no de fiti na ini Hem ai...

 2. Da Santa Jeje doe sani dati soso wan persoon kan doe

  1. I Kor. 2:10 Ma Gado ben sori dem na wi nanga Hem Jeje, bikasi da Jeje soekoe alasani, ja, dem dipi sani foe Gado. Da Santa Jeje Hemsrefi soekoe dem dipi sani foe Gado, en A leri wi dem toe...

  2. Openbaring 2:7 Da soema disi abi jesi foe jere, meki hem jere san da Jeje de taki gi dem kerki, taki: Na da soema disi wini, Mi sa gi hem pasi foe njan foe da bon foe libi disi de na mindri foe da paradijs foe Gado. Da Santa Jeje taki gi dem kerki

  3. Gal. 4:6 En bikasi oen de manpikin, Gado ben seni da Jeje foe Hem Manpikin kom na ini oen hati, disi bari taki: Abba, Tata. Da Santa Jeje Hemsrefi bari na ini wi hati

  4. Romeini 8:26 En Hem disi ondrosoekoe da hati sabi san disi de na ini da prakseri foe da Jeje, bikasi A begi gi dem santawan nanga da wani foe Gado. Da Santa Jeje Hemsrefi begi gi wi

  5. Johannes 15: 26. Ma te da Troostoeman sa kom, disi Mi sa seni kom na oen, disi ben komopo foe da Tata, da Jeje foe waarheid, disi komopo foe da Tata, A sa gi getuigi foe Mi. 27. En oen sa gi getuigi toe, bikasi oen ben de nanga Mi sinsi da bigin. Da Santa Jeje Hemsrefi sa de wan getuigi abra Jezus, en so srefi da bribiwan

  6. Johannes 14:26. Ma da Troostoeman, disi de da Santa Jeje, disi da Tata sa seni kom na ini Mi nem, A sa leri oen alasani, en A sa tjari alasani kom baka foe oen sa membre dem, ala dem sani disi Mi ben taki gi oen. Da Santa Jeje sa leri wi alasani... 16:13. Tokoe, te Hem, da Jeje foe waarheid sa kom, A sa tiri oen na ini ala waarheid; bikasi A no sa taki abra Hemsrefi, ma alasani disi A sa jere, dati A sa taki; en A sa sori oen sani disi sa kom pasa. Da Santa Jeje sa tiri wi, en A sa taki abra san A jere, en foe da toekomst. Romeini 8:14. Bikasi ala dem soema disi da Jeje foe Gado de tiri dem de pikin foe Gado.

  7. Da Santa Jeje kan komanderi dem bribiwan: Tori 16:6. Now di dem ben waka go pasa Frigia nanga da kondre foe Galatia, da Santa Jeje ben tapoe dem foe go preiki da woortoe na ini Asia. 7. Baka di dem ben kom na Mysië, dem ben wani waka go na Bitynië, ma da Jeje no ben gi dem pasi.

  8. Da Santa Jeje abi autoriteit na ini da kerki foe kari soema na wan wroko, en seti dem drape: Tori 16:2. Di dem ben dini Masra en faste, da Santa Jeje ben taki: Seti Barnabas nanga Saulus aparti foe da wroko disi Mi kari dem foe doe. 3. En di dem ben faste en begi, dem ben poti dem anoe na dem tapoe, en dem ben seni dem gowe. 20:Foe dat'ede, loekoe boen nanga oensrefi, nanga da heri hipi soema disi da Santa Jeje ben seti oen abra dem leki basi, foe gi njanjan na da kerki foe Gado, disi A ben bai nanga Hem egi broedoe. A de da Santa Jeje disi ben verkisi en seni dem fosi toe zendeling, en so srefi, disi ben seti bepaalde man leki basi abra verschillende kerki.

 3. Jezus ben sori dati A sa gowe, ma Gado sa seni wan tra troostoeman. En da woortoe foe tra de da srefi sortoe soema leki Jezus. Disi no kan de wan krakti nomo, ma wan persoon disi kan troostoe dem. Foe taki troe, Jezus taki dati a de moro boen dati A sa gowe so dati da tra troostoeman kan kom. Johannes 16:7. Tokoe Mi taigi oen troe; A de boen gi oen dati Mi sa gowe, bikasi efoe Mi no gowe, dan da Troostoeman no sa kom na oen; ma efoe Mi libi oen gowe, Mi sa seni Hem kom na oen....16. En Mi sa begi da Tata, en A sa gi oen

wan tra Troostoeman, so dati A sa tan nanga oen foe teego. 17. Dati de da Jeje foe waarheid, disi grontapoe no man kisi, bikasi a no si hem, en a no sabi hem; ma oen sabi hem, bikasi a libi nanga oen, en a sa de na oen ini.

 1. Soema disi ben wroko agensi da Santa Jeje no ben wroko agensi wan krakti, ma agensi wan persoon:

  1. Jesaja 63:10 Ma dem ben feti agensi Hem, en dem ben kwinsi Hem Santa Jeje; foe dat'ede A ben tron dem feanti, en A ben feti agensi dem. Joe no man kwinsi wan krakti, ma wan soema

  2. Hebreeen 10:29 Dan hoe moro ogri strafoe oen denki de fiti gi da soema disi ben trapoe da Manpikin foe Gado na ondro foetoe, en disi ben loekoe na da broedoe foe da akkorderi disi ben meki hem kom santa leki wan soso sani, en disi ben veragti da Jeje foe gnade? Joe no man veragti wan krakti, ma wan soema

  3. Tori 5:3 Ma Petrus ben taki: Ananias, foe san'ede Satan ben foeroe joe hati foe lei gi da Santa Jeje, en foe hori baka wan pisi foe da moni foe da gron? Joe no man lei gi wan krakti, ma wan soema

  4. Mt. 12:31. Foe dat'ede Mi taki gi oen taki: Foe ala sortoe sondoe nanga koskosi libi-soema kan kisi pardon: ma da soema disi floekoe da Santa Jeje no sa kisi pardon. 32. En da soema disi taki wan woortoe agensi Soemapikin kan kisi pardon, ma da soema disi taki agensi da Santa Jeje no sa kisi pardon, no dja na grontapoe, en no na da tra libi toe. Joe no man floekoe wan krakti, ma wan soema.

 2. Na ini da prakteit

  1. Joe sabi da Santa Jeje leki wan persoon na ini joe egi libi?

  2. Joe sabi dati A de da troostoeman, disi sa troostoe wi leki Jezus ben sa doe efoe A ben tan tapoe grontapoe ete?

  3. Joe sabi Hem leki joe leriman, joe tiriman, joe jepiman, joe masra en basi?

  4. Joe ben gi joe heri libi abra na Hem foe Hem sa abi kontrol abra joe libi?


Les 2 - Da Santa Jeje de Gado 1. Da Santa Jeje sori ala dem marki disi wi kan verwakti foe Gado - A de foe teego, A de ala presi, A sabi alasani, en A abi ala makti

  1. Hebreeen 9:14 Hoe moro da broedoe foe Kristus, di A ben gi Hemsrefi sondro sondoe na Gado doro da Jeje foe teego, sa krin oen konsensi foe dem dede wroko foe dini da libilibi Gado? A de da Jeje foe teego

  2. Psalm 139:7. Pe mi sa go komopo foe Joe jeje? Efoe pe mi sa lon go kibri foe Joe fesi? 8. Efoe mi kren go na hemel, Joe de drape; efoe mi meki mi bedi na ini dedekondre, loekoe, Joe de drape. 9. Efoe mi teki dem frei foe mamanten, en mi tan na ini da moro farawe presi foe da zee; 10. Tokoe, drape Joe anoe sa tiri mi, en Joe leti anoe sa hori mi. No wan presi de pe da Santa Jeje no de

  3. Da Santa Jeje sabi alasani

   1. I Kor 2:10. Ma Gado ben sori dem na wi nanga Hem Jeje, bikasi da Jeje soekoe alasani, ja, dem dipi sani foe Gado. 11. Bikasi soema sabi dem sani foe wan libisoema, boiti da jeje foe da soema disi de na hem ini? So srefi, no wan libisoema sabi dem sani foe Gado, boiti da Jeje foe Gado.

   2. Johannes 14:26 26. Ma da Troostoeman, disi de da Santa Jeje, disi da Tata sa seni kom na ini Mi nem, A sa leri oen alasani, en A sa tjari alasani kom baka foe oen sa membre dem, ala dem sani disi Mi ben taki gi oen.

   3. Johannes 16: 13. Tokoe, te Hem, da Jeje foe waarheid sa kom, A sa tiri oen na ini ala waarheid; bikasi A no sa taki abra Hemsrefi, ma alasani disi A sa jere, dati A sa taki; en A sa sori oen sani disi sa kom pasa.

  4. Lukas 1:35 En da engel ben piki hem taki: Da Santa Jeje sa kom na joe tapoe, en da krakti foe da Moro Hei Wan sa de na joe tapoe; foe dat'ede dem sa kari da santa wan disi joe sa meki da Pikin foe Gado.

 2. Da Santa Jeje de doe wroko disi de dem wroko foe Gado

  1. A ben doe wroko na ini da Schepping:

   1. Genesis 1:1. Na bigin Gado ben meki hemel nanga grontapoe. 2. Grontapoe no ben abi wan fasi, en a ben legi; en doengroe ben de na tapoe dem dipi presi. En da Jeje foe Gado ben bewegi na tapoe da fesi foe dem watra.

   2. Psalm 104:30. Joe seni Joe jeje go na fesi, en Joe meki dem; en Joe meki da fesi foe grontapoe kom njoen baka.

  2. Da Santa Jeje gi libi

   1. Johannes 6:63. A de da Jeje disi gi libi; da skin no kan doe noti; dem woortoe disi Mi taki gi oen, dem de jeje, en dem de libi.

   2. Romeini 8:11 Ma efoe da Jeje foe Hem disi ben opo Jezus foe dede de libi na oen ini, Hem disi ben opo Kristus foe dede sa gi oen skin libi toe doro Hem Jeje disi de libi na oen ini.

  3. Da Santa Jeje gi dem santa man dem profeti-taki:

   1. II Petrus 1:20. Disi oen moesoe sabi fosi: No wan profeti-taki na ini da Santa Boekoe de komopo foe wan leri disi de aparti gi hemsrefi; 21. Bikasi dem profeti-tori foe fositem no ben kom nanga da wani foe libisoema, ma dem santa mansoema foe Gado ben taki so leki da Santa Jeje ben meki dem taki.

   2. II Samuel 23:2. Da Jeje foe MASRA ben taki doro mi, en Hem woortoe ben de na mi tongo. 3. Da Gado foe Israël ben taki, da Ston foe Israël ben taki gi mi taki: Da soema disi de basi na tapoe libisoema moesoe de wan leti basi, en a moesoe de basi nanga da frede foe Gado.

 3. Wantoe presi wi feni na ini da Owroe Testamenti dati dem taki dati Gado da Tata (Jehova Gado) taki wantoe sani, ma dan na ini da Njoen Testamenti, dem taki dati da Santa Jeje taki da srefi sani.

  1. Jesaja 6:8. Dan mi ben jere da stem foe MASRA taki: Soema Mi sa seni go? En soema sa go gi Wi? Dan mi ben taki: Mi de dja, seni mi go. 9. En A ben taki: Go, en taki gi da pipel disi taki: Oen jere foe troe, ma oen no froestan, en oen loekoe foe troe, ma oen no si. 10. Meki da hati foe da pipel disi kom fatoe, en meki dem jesi kom dofoe, en tapoe dem ai; noso dem sa si nanga dem ai, en dem sa jere nanga dem jesi, en dem sa froestan nanga dem hati, en dem sa drai dem libi, en dem sa kom boen baka.

  2. Tori 28:25. En di dem no ben agri na mindri foe demsrefi, dem ben gowe baka da tem Paulus ben taki wan woortoe taki: Da Santa Jeje ben taki boen na mofo foe da profeti Jesaja gi wi tata taki: 26. Go na da pipel disi, en taki: Oen jere ma oen no froestan; en oen si, ma oen no si krin; 27. Bikasi da hati foe da pipel disi ben kom tranga, en dem jesi ben kom dofoe, en dem ben tapoe dem ai; noso dem sa si nanga dem ai, en dem sa jere nanga dem jesi, en dem sa froestan nanga dem hati, en dem sa drai dem libi, en Mi ben sa meki dem kom boen baka.

  3. San wi si dja? Na ini Jesaja 6:8, a taki dati MASRA (Jehova Gado) ben taki. Ma na ini Tori, Paulus taki dati da Santa Jeje ben taki dem srefi woortoe na ini Jesaja. So dan da Santa Jeje = Jehova Gado...

  4. Exodus 16:7 En mamanten oen sa si da glori foe MASRA; bikasi A ben jere fa oen ben knoroe agensi MASRA, en soema na wi, dati oen de klagi wi? Dja wi si dati da folkoe ben klagi agensi MASRA (Jehova).

  5. Ma na ini Hebreeen 3:7-9 wi feni: 7. Foe dat'ede, (so leki da Santa Jeje taki: Tide efoe oen sa jere Hem stem, 8. No meki oen hati kom tranga, so leki na ini da tem foe tranga jesi, na ini da dei foe tesi na ini da woestijn; 9. Di oen tata ben tesi en proberi Mi, en fo tenti jari langa dem ben si san Mi ben doe. Dja wi si dati dem taki dati dem ben klagi agensi da Santa Jeje, na presi foe Jehova.

 4. Som presi dem poti da Santa Jeje na ini wan lijn nanga da Tata nanga da Pikin na so wan fasi dati A moesoe de Gado. Anders a no de fiti foe taki so wan fasi

  1. II Kor. 13:13. Da gnade foe Masra Jezus Kristus, nanga da lobi foe Gado, nanga da gemeenschap foe da Santa Jeje de nanga oen alamala. Amen.

  2. Mt. 28:19. Foe dat'ede, go leri ala dem natie, en dopoe dem na ini da nem foe da Tata, en foe da Pikin, en foe da Santa Jeje;

  3. I Kor. 12:4. Now foeroe sortoe presenti de, ma da srefi Jeje nomo. 5. En foeroe sortoe fasi foe dini de, ma wan Masra nomo. 6. En foeroe sortoe wroko de, ma a de da srefi Gado disi wroko alasani na ini alasani.

 5. Dem kari da Santa Jeje Gado na ini Tori 5:3. Ma Petrus ben taki: Ananias, foe san'ede Satan ben foeroe joe hati foe lei gi da Santa Jeje, en foe hori baka wan pisi foe da moni foe da gron? 4. Di a ben de nanga joe, a no ben de foe joe? En baka da tem joe ben seri hem, a no ben de na ini joe egi krakti? Foe san'ede joe ben prakseri na ini joe hati foe doe da sortoe sani disi? Joe no ben lei gi libisoema, ma gi Gado. Petrus taki dati Ananias ben lei gi Gado, en dan gi da Santa Jeje - ete wan fasi foe sori dati da Santa Jeje de GadoLes 3 - Da Santa Jeje de Aparti foe Gado da Tata nanga Gado da Pikin

Alwasi wi si dati da Santa Jeje de Gado, en dati A de wan persoon, tokoe A de aparti foe Gado da Tata nanga Gado da Pikin. Loekoe na Lukas 3:21. A ben pasa so dati di ala dem soema ben dopoe kaba, Jezus ben teki dopoe toe, en di A ben begi, hemel ben opo, 22. En da Santa Jeje ben saka kom na Hem tapoe leki wan doifi, en wan stem ben komopo foe hemel disi ben taki: Joe de Mi lobi Manpikin; Mi abi foeroe prisiri nanga Joe. Gado da Tata ben taki komopo foe hemel. Gado da Pikin ben de na ini da watra. Gado da Santa Jeje ben saka kom na Jezus tapoe leki wan duivi - 3 ben de aparti. Wi si da srefi tori na ini Mt. 28:19. Foe dat'ede, go leri ala dem natie, en dopoe dem na ini da nem foe da Tata, en foe da Pikin, en foe da Santa Jeje;. Dem ben de 3 disi ben de aparti.

Wi si da srefi tori na ini Jn. 14:16 En Mi sa begi da Tata, en A sa gi oen wan tra Troostoeman, so dati A sa tan nanga oen foe teego. Jezus, disi de Gado da Pikin, sa begi na Gado da Tata, en A sa seni ete wan troostoeman leki Hemsrefi kom - da Santa Jeje. Jn. 16:7 Tokoe Mi taigi oen troe; A de boen gi oen dati Mi sa gowe, bikasi efoe Mi no gowe, dan da Troostoeman no sa kom na oen; ma efoe Mi libi oen gowe, Mi sa seni Hem kom na oen. Dja wi si dati Jezus Kristus sa seni da Santa Jeje kom - dati dem de aparti.

Na ini Tori 2:33, wi leisi Foe dat'ede, di da letianoe foe Gado ben opo Hem go na hei, en di A ben kisi da pramisi foe da Santa Jeje foe da Tata, A ben doe da sani disi oen si en jere now. Jezus de na da letianoe sei foe Gado. Ma di A ben kisi da Santa Jeje foe da Tata, A ben seni Hem kom tapoe dem bribiwan.


Les 3b Da Santa Jeje saka na ondro Gado da Tata nanga Gado da Pikin

Wan verschil de na mindri foe taki dati da Santa Jeje de Gado, en dati da Santa Jeje de na da srefi positie leki Gado da Tata nanga Gado da Pikin. Meki wi loekoe fosi na wan voorbeeld foe Masra Jezus. Da heri foeroe foe Gado de na ini Kristus Jezus: Kol. 2:9 Bikasi da heri foeroe foe Gado de tan na ini Hem skin. Jezus ben taki moro fara: Johannes 10:30 Mi nanga Mi Tata de wan. ,,, en 14:9 Jezus ben taki gi hem taki: Mi ben de nanga oenoe so langa, en tokoe joe no sabi Mi, Filippus? Da soema disi ben si Mi si da Tata kaba; dan fa joe kan taki: Sori wi da Tata? Ma tokoe wi sabi dati Jezus ben sori krin dati da Tata ben seni Hem kom, en dati A no ben kom foe doe Hem egi wani, ma da wani foe Hem disi ben seni Hem kom, en dati A no kan doe noti foe Hemsrefi. Dus Jezus saka na Hem Tata ondro. 1. Johannes 14:26 Ma da Troostoeman, disi de da Santa Jeje, disi da Tata sa seni kom na ini Mi nem, A sa leri oen alasani, en A sa tjari alasani kom baka foe oen sa membre dem, ala dem sani disi Mi ben taki gi oen. Gado da Tata seni da Santa Jeje na ini da nem foe Jezus Kristus

 2. Johannes 15:26 Ma te da Troostoeman sa kom, disi Mi sa seni kom na oen, disi ben komopo foe da Tata, da Jeje foe waarheid, disi komopo foe da Tata, A sa gi getuigi foe Mi. Dja Jezus taki dati A sa seni da Santa Jeje kom disi ben komopo foe da Tata

 3. So srefi, wi si dati dem nem foe da Santa Jeje komopo foe dem relatie nanga da Tata nanga da Pikin. Na ini Rom. 8:9 Ma oen no de na ini da skin-fasi, ma na ini da Jeje-fasi, efoe da Jeje foe Gado de libi na oen ini. Now efoe iniwan soema no abi da Jeje foe Kristus, a no de foe Hem. A de da Jeje foe Gado, en da Jeje foe Kristus. A de da Jeje foe Kristus ook toe na ini Tori 16:13

 4. Da Jeje no taki foe Hemsrefi. Jn. 16:13 Tokoe, te Hem, da Jeje foe waarheid sa kom, A sa tiri oen na ini ala waarheid; bikasi A no sa taki abra Hemsrefi, ma alasani disi A sa jere, dati A sa taki; en A sa sori oen sani disi sa kom pasa. Da Santa Jeje no taki foe Hemsrefi. So srefi, Jezus ben taki dati a no taki foe Hemsrefi, ma foe da Tata - Jn. 7:16; 8:26, 40

 5. Da wroko foe da Santa Jeje de foe gi glori na Jezus, en no foe gi glori na Hemsrefi, so leki Jezus ben soekoe foe gi glori na da Tata: Jn. 16:14 A sa gi Mi glori; bikasi A sa teki dem sani foe Mi en A sa sori dem na oen.


Les 4 - Dem Nem foe da Santa Jeje 1. Da Jeje - da woortoe komopo foe woortoe na ini dem toe tongo - Hebreewse foe da Owroe Testamenti, nanga Grieki foe da Njoen Testamenti, disi taki abra bro efoe winti. Meki wi loekoe na wantoe presi

  1. Jn. 20:22 En di A ben taigi dem disi, A ben blo na dem tapoe, en A ben taki gi dem taki: Kisi da Santa Jeje.

  2. Genesis 2:7 En MASRA Gado ben meki mansoema komopo foe da doti foe da gron, en A ben blo da winti foe libi na ini hem noso; en mansoema ben tron wan libi sieli.

  3. Psalm 104:30 Joe seni Joe jeje go na fesi, en Joe meki dem; en Joe meki da fesi foe grontapoe kom njoen baka.

  4. Job 33:4 Da Jeje foe Gado ben meki mi, en da blo foe da Almakti Wan ben gi mi libi.

  5. Dem versi disi sori dati da libi disi de na inisei Gado srefi ben kom libi na wi ini

 2. Now si sa loekoe na da Jeje leki winti

  1. Jn. 3:6-8 6. Da sani disi gebore foe skin de skin, en da sani disi gebore foe Jeje de jeje. 7. Joe no moe verwondroe foe di Mi taki gi joe taki: Joe moesoe gebore njoenjoen baka. 8. Da winti de wai go pe a wani, en joe kan jere da bari foe hem, ma joe no sabi pe a komopo efoe pe a sa go; so a de toe nanga ibri soema disi gebore foe da Jeje.

   1. Leki da Jeje, da winti de sovereign - joe no man taigi da winti san a moesoe doe. So srefi, wi no man taigi da Jeje san A sa doe

   2. Leki wi no man si da winti, ma a de troe, en a abi krakti, so srefi, da Jeje de troe, en A abi krakti

   3. Leki da winti, a de tranga foe froestan da Jeje.

   4. Leki da winti, wi abi da Jeje fanowdoe, en wi no man sondro Hem.

  2. A de da Jeje disi gi libi:

   1. Ezek. 37:7. So mi ben taki profeti-taki so leki A ben komanderi mi; en di mi ben taki profeti-taki, loekoe, wan bari ben de, en dem bonjo ben bigin foe seki, en dem bonjo ben kom makandra, bonjo na bonjo. 8. En di mi ben loekoe, loekoe, dem titei nanga meti ben kom na dem tapoe, en da boeba ben tapoe dem, ma dem no ben abi blo na dem ini. 9. Dan A ben taki gi mi taki: Taki profeti-taki na da winti; taki profeti-taki, soemapikin, en taki gi da winti taki: so Masra Gado de taki: Kom foe dem fo winti, O blo, en blo na tapoe dem disi ben dede, so dati dem sa libi. 10. So mi ben taki profeti-taki so leki A ben komanderi mi, en blo ben kom na dem ini, en dem ben libi, en dem ben opo tanapoe na tapoe dem foetoe, wan toemoesi bigi legre.

   2. Jn. 6:63 A de da Jeje disi gi libi; da skin no kan doe noti; dem woortoe disi Mi taki gi oen, dem de jeje, en dem de libi.

   3. II Kor.3:6 So srefi, A ben meki wi troe wrokoman disi de fiti foe da njoen testamenti; no foe da letter, ma foe da Jeje; bikasi da letter de kiri, ma da Jeje de gi libi.

  3. Ala libi foe da preikiman komopo foe da Santa Jeje...

 3. Leki da winti, joe no man tapoe da Jeje: Tori 1:8 Ma oen sa kisi krakti, te da Santa Jeje sa kom na oen tapoe, en oen sa de getuigi foe Mi na ini Jerusalem, en na ini heri Judea, en na ini Samaria, en na da moro farawe presi foe grontapoe.....6:9. Dan wantoe soema ben opo foe da Djoe kerki di dem ben kari foe dem Libertijn soema, nanga dem Cyreneeër soema nanga dem Alexandrijn soema nanga dem Djoe disi ben komopo foe Cilicië nanga Asia ben stree nanga Stefanus. 10. En dem no ben man tanapoe agensi hem nanga da sabi nanga da Jeje disi a ben taki.

 4. Da Jeje foe Gado: I Kor. 3:16 Oen no sabi dati oen de da tempel foe Gado, en dati da Jeje foe Gado de libi na oen ini? Dja a poti nadruk tapoe A ben komopo foe Gado, A abi Hem natuur nanga Hem krakti

 5. Da Jeje foe Jehova: Jes. 11:2 En da Jeje foe MASRA sa de na hem tapoe, da Jeje foe sabi nanga froestan, da Jeje foe rai nanga makti, da Jeje foe koni nanga da frede foe MASRA; Dja a sori wi dati da Santa Jeje de komopo foe da Gado foe da akkorderi, dati A hori Hem woortoe

 6. Da Jeje foe Masra Jehova (Masra Gado) - Da Jeje foe Masra Gado de na mi tapoe, bikasi MASRA ben salfoe mi foe preiki da boen njoensoe gi dem saka-fasi soema, A ben seni mi kom foe meki dem broko-hati soema kom boen baka, foe taigi dem slafoe dati dem de fri, en foe opo da doengroe-oso gi dem boejeman; Dja da Santa Jeje de da Jeje foe da Masra foe Israel so srefi leki da Gado foe da akkorderi

 7. Da Jeje foe da libilibi Gado: II Kor. 3:3 Bikasi oen sori krin dati oensrefi de da brifi foe Kristus doro wi wroko, disi no skrifi nanga inki, ma doro da Jeje foe da libilibi Gado; no na tapoe tafra foe ston, ma na tapoe libi tafra foe da hati. A de da Jeje foe da libilibi Gado disi meki Gado nanga Hem woortoe kom libi na ini da hati foe wi - so a no de soso wan sani disi wi prakseri, ma a de wan sani disi libi na ini wi hati

 8. Da Jeje foe Kristus: Romeini 8:9 Ma oen no de na ini da skin-fasi, ma na ini da Jeje-fasi, efoe da Jeje foe Gado de libi na oen ini. Now efoe iniwan soema no abi da Jeje foe Kristus, a no de foe Hem.

  1. A de da presenti foe Jezus Kristus, en da blo foe Hem: Jn. 20:22 En di A ben taigi dem disi, A ben blo na dem tapoe, en A ben taki gi dem taki: Kisi da Santa Jeje.

: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Laurien Hansma Rijksuniversiteit Groningen Orangism in the Netherlands ca. 1780-1813
2014 -> Zingen met je kind Aan: de ouders van de kinderen van groep 1 / 2 / 3
2014 -> Verzamelde korte verhalen van Nederlandse en Belgische auteurs
2014 -> Laat het voor mijn part een smeerlap zijn, maar ik wil weten hoe het is
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Agenda voor het overleg van het Platform Mooi Zuidplas Datum: woensdag 10 september 2014 20. 00 uur Plaats: Oudheidkamer Nieuwerkerk a/d ijssel, ’s Gravenweg 6
2014 -> Arts in opleiding tot arts voor Verstandelijk Gehandicapten (avg)
2014 -> Nieuw bulletin met nieuwtjes en berichtjes. Eindstand Nevobo midweek recreatieve competitie mei 2016
2014 -> Naam: Olivier Rijnsaard


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina