Database ibl specificatie van de tabel ‘Material’Dovnload 153.77 Kb.
Datum16.10.2016
Grootte153.77 Kb.

Database IBL

Specificatie van de tabel ‘Material’

Deze tabel bevat al het onderwijsmateriaal.
Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

MaterialID

int(4)

NOT NULLPrimary key

Unieke identificatie.

Autonumber


2

Name

varchar(128)

NOT NULLNaam van het materiaal.

3

TypeDefID

int(4)

NOT NULL


Verwijzing naar TypeDefID in de tabel TypeDefs.


4

LevelDefID

int(4)

NOT NULLVerwijzing naar LevelDefID in de tabel LevelDefs.


5

GradeDefID_Admin

int(4)

NOT NULL


Verwijzing naar GradeDefID in de tabel GradeDefs. Dit is dus de waardering door de administrator toegekent.


6

Interactive

bit

NOT NULL


Geeft aan of het physlet interactief gebruikt kan worden door de student.


7

OriginalURL

varchar(128)

NOT NULLOorspronkelijke vindplaats van het physlet. In het bijzonder waar het opgehaald kan worden.


8

HomeURL

varchar(128)

NOT NULLLink naar HTML-pagina met het applet.

8

InsertDate

datetime

NOT NULLInsert datum van het item, wordt automatische gegenereerd.

9

PublishingDate

datetime

NULLDatum waarop het item werd gepubliceerd door de maker.


10

Context

text

NULL


Beschrijving waar het item oorspronkelijk voor ontwikkeld is.


11

Description

text

NOT NULLBeschrijving van de inhoud van het item.

12

Comment

text

NOT NULL


Commentaar van de redactie die het item heeft beoordeeld.


13

Language

varchar(128)

NOT NULL


De taal waarin het item wordt gepresenteerd. B.v. 'Engels'.


14

Size

float

NOT NULL


De grootte van alle benodigde classes in kB. Indien classes in archives, de totale grootte van alle benodigde archives.


15

PreviousVersion

int(4)

NULLVerwijzing naar een vorige versie van het item in de tabel (ItemID).Opmerkingen tabel Material

De kolommen TypeDefID, LevelDefID, GradeDefID_Admin in de tabel Material verwijzen naar primary keys in respectivelijk de tabellen TypeDefs, LevelDefs, en GradeDefs.

Deze kolommen zijn zgn foreign keys met een zogenaamde Referential Integrity Constraint.
Referential integrity constraints prevent any data modification that would leave foreign keys pointing to nonexistent primary keys.

Specificatie van de tabel ‘Material_Applet’

De tabel Material_Applet is een aanvulling op de tabel Material voor items van het type Applet.
Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

MaterialID

int(4)

NOT NULLPrimary key

Unieke identificatie.

Gelijk aan MaterialID in tabel Material.


2

SourceCode

varchar(128)

NULLLink naar de source file.

3

JavaVersion

varchar(128)

NOT NULLVersie van Java (SDK / JRE ) waarin het applet is geschreven.

4

CodeBase

varchar(128)

NOT NULL


Link naar de class files / archives van het applet zoals deze in de Applet-tag gebruikt wordt.Referential Integrity Constraint voor de kolom MaterialIDSpecificatie van de tabel ‘TypeDefs’

Deze tabel bevat de definities van de verschillende typen van onderwijsmaterial.
Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

TypeDefID

int(4)

NOT NULLPrimary key

Unieke identificatie.2

TypeDescription

varchar(128)

NOT NULLAanduiding voor het type matriaal,

bv. Applet, Notebook
Specificatie van de tabel ‘LevelDefs’

Deze tabel bevat de definities van de verschillende niveaus waarvoor het materiaal het best geschikt is.
Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

LevelDefID

int(4)

NOT NULLPrimary key.

Unieke identificatie.2

LevelDescription

varchar(128)

NOT NULLBv.: VWO, U1, U2

Specificatie van de tabel ‘GradeDefs’

Deze tabel bevat de definities van de verschillende waarderingen die aan het materiaal kunnen worden toegekend.
Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

GradeDefID

int(4)

NOT NULLPrimary key.

Unieke identificatie2

GradeDescription


varchar(128)

NOT NULL


Omschrijving van de waardering, bv.

matig, zeer goed.Specificatie van de tabel AuthorDefs’

Deze tabel bevat de gegevens van alle auteurs waarvan materiaal is opgenomen in de tabel Material.
Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

AuthorDefID

int(4)

NOT NULLPrimary key.

Unieke identificatie.2

Name

varchar(128)

NOT NULL


3

Email

varchar(128)

NOT NULL
Onderverdeling van het materiaal

Aan elk item toegevoegd aan de tabel Material kunnen meerdere subcategorieën toegekend worden. De subcategorieën zijn de leafs van een tree volgens onderstaande figuur. Toekenning van een subcategorie houdt dus tevens in een toekenning van een categorie en een discipline.

Een item kan dus behoren tot meerdere disciplines. De verschillende disciplines, categorieën en subcategorieën worden gedefinieerd in respectievelijk de tabellen DiscpileDefs, CategoryDefs en SubcategoryDefs.
Voor een verdere definiëring van de indeling, zie appendix A.

Specificatie van de tabel ‘DisciplineDefs’
Deze tabel bevat de definities van de verschillende disciplines.


Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

DisciplineDefID

int(4)

NOT NULLPrimary key.

Unieke identificatie.2

DisciplineDescription

varchar(128)

NOT NULLBv. Chemie.


Specificatie van de tabel ‘CategoryDefs’

Deze tabel bevat de definities van de verschillende categorieën.
Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

CategoryDefID

int(4)

NOT NULLPrimary key.

Unieke identificatie.2

DisciplineDefID


int(4)

NOT NULL


Verwijzing naar DisciplineDefID in de tabel DisciplineDefs.

2

CategoryDescription

varchar(128)

NOT NULLBv. Electricity and magnetism.

Referential Integrity Constraint voor de kolom DisciplineDefID.Specificatie van de tabel ‘SubcategoryDefs’

Deze tabel bevat de verschillende definities van de subcategorieën.
Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

SubcategoryDefID

int(4)

NOT NULLPrimary key.

Unieke identificatie.2

CategoryDefID

int(4)

NOT NULLVerwijzing naar CategoryDefID in de tabel CategoryDefs.

3

SubcategoryDescription

varchar(128)

NOT NULLBv. Fields and charged particles

Referential Integrity Constraint voor de kolom CategoryDefID.Specificatie van de tabel ‘ContentTypeDefs’

Deze tabel bevat de definities van de verschillende inhoudsvormen.
Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

ContentTypeDefID

int(4)

NOT NULLPrimary key.

Unieke identificatie.2

ContentTypeDescription

varchar(128)

NOT NULLBv. simulation.

Zie appendix B voor de verschillende ContentTypeDescriptions.


SC = { sc1, sc2, ..., scl } de set van subcategorieën volgens de tabel SubcategoryDefs.

CT = { ct1, ct2, ..., ctm } de set van content types volgens de tabel ContentTypeDefs.

G = { g1, g2, ..., gn } de set van grades volgens de tabel GradeDefs.
Voor deze sets geldt het volgende.

Aan elk materiaal type (applet, notebook, etc.) kunnen meerdere members van de sets SC, CT en G toegekend worden. Zo kan aan een applet de subcategorieën sci, sci+1, sci+n toegekend worden. Daar dit aantal variabel is wordt hiervoor een aparte tabel gebruikt, SubCategories. Voor elke aparte toekenning van een subcategorie wordt een entry aangemaakt in de tabel, dwz hetzelfde applet (MaterialID) wordt n+1 keer aan de tabel toegevoegd.
Specificatie van de tabel 'Subcategories’

Deze tabel bevat alle subcategorieën toegekend aan het materiaal voorkomend in de tabel Material.
Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

ItemID

int(4)

NOT NULLPrimary key.

Unieke identificatie2

MaterialID

int(4)

NOT NULLVerwijzing naar MaterialID in de tabel Material.


3

SubcategoryDefID

int(4)

NOT NULL


Verwijzing naar SubcategoryDefID in de tabel SubcategoryDefs.

Referential Integrity Constraint voor de kolommen MaterialID, SubcategoryDefID


Opmerking tabel 'SubCategories'

Bij het invoeren van bv. een applet in de tabel Material wordt de subcategorie opgegeven via een selection list in een HTML form. De selection list bevat evenveel opties als subcategorieën in de tabel SubCategoyDefs. Echter een applet kan behoren tot meerdere subcategorieën. Om reden hiervan heeft de selection list de mogelijkheid voor een multiple select:Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

ItemID

int(4)

NOT NULLPrimary key.

Unieke identificatie.2

MaterialID

int(4)

NOT NULLVerwijzing naar MaterialID in de tabel Material.


3

ContentTypeDefID

int(4)

NOT NULL


Verwijzing naar TypeyDefID in de tabel ContentTypeDefs.

Referential Integrity Constraint voor de kolommen MaterialID, ContentTypeIDSpecificatie van de tabel ‘Grades’

Deze tabel bevat alle waarderingen toegekend aan het materiaal voorkomend in de tabel Material.
Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

ItemID

int(4)

NOT NULLPrimary key.

Unieke identificatie.2

MaterialID

int(4)

NOT NULLVerwijzing naar MaterialID in de tabel Material.


3

GradeDefID

int(4)

NOT NULL


Verwijzing naar GradeDefID in de tabel GradeDefs.

Referential Integrity Constraint voor de kolommen MaterialID, GradeDefID


Specificatie van de tabel ‘Authors’

Deze tabel bevat alle auteurss toegekend aan het materiaal voorkomend in de tabel Material.
Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

ItemID

int(4)

NOT NULLPrimary key.

Unieke identificatie.2

MaterialID

int(4)

NOT NULLVerwijzing naar MaterialID in de tabel Material.


3

AuthorDefID

int(4)

NOT NULLVerwijzing naar AuthorDefIDin de tabel AuthorDefs.

Referential Integrity Constraint voor de kolommen MaterialID en AuthorDefID.


Specificatie van de tabel ‘Keywords’

Deze tabel bevat alle keywords toegekend aan het materiaal voorkomend in de tabel Material.
Column Name

SQLServer Data Type

Description

1

ItemID

int(4)

NOT NULLPrimary key.

Unieke identificatie.2

MaterialID

int(4)

NOT NULLVerwijzing naar MaterialID in de tabel Material.


3

Keyword

varchar

NOT NULLKeyword toegekend aan het materiaal.

Referential Integrity Constraint voor de kolom MaterialID.


Appendix A

Indeling onderwijsmateriaal
Verantwoording

In deze appendix wordt een hiërarchische structuur van het onderwijsmateriaal gepresenteerd.

De onderverdeling is volgens een boomstructuur, met als hoogste laag de verschillende beta-disciplines. Elke discipline is onderverdeeld in categorieën en elk categorie is onderverdeeld in subcategorieën. Bij het tot stand komen van deze hiërarchische structuur is gebruik gemaakt van een drietal gegevensbronnen: a) indeling studiecollectie van de bibliotheek Natuur- en Sterrenkunde van de Universiteit Utrecht, b) Physical Abstracts, c) de hiërarchische structuur van de Fysisk bibliotek van de Universiteit Oslo (www.ub.uio.no/umn/fys/klass/physics.html).

Geen van deze voorbeelden is volledig overgenomen. Alle drie vertonen op het niveau van de categorieën een indeling die te ruim gedefinieerd is, waardoor op het lagere niveau van de subcategorieën een onderverdeling optreedt die eveneens als te veel omvattend beschouwd kan worden. Zo zijn categorieën als ‘Electromagnetism and optics’ en ‘Classical areas of phenomenology’ te ruim gedefinieerd, deze worden reeds opgesplitst in de categorieën ‘Electricity and magnetism’, ‘Optics’, ‘Acoustics’, ‘Fluid dynamics’, etc.Onderverdeling van de discipline ‘Physics’

De volgende categorieën worden onderscheiden:
 • Ac Acoustics

 • As Astronomy

 • Ap Atomic and molecular physics

 • Bp Biophysics and bioengineering

 • Cm Condensed matter

 • Em Electricity and magnetism

 • Ep Elementary particles and fields

 • Fd Fluid dynamics

 • Lt Laboratory techniques, and instrumentation systems

 • Mm Mathematical methods in physics

 • Ms Measurement science and signal processing

 • Mc Mechanics and elasticity

 • Mp Medical physics

 • Me Meteorology, atmospheric science and physical oceanography

 • Np Nuclear physics

 • O Optics

 • Qp Quantum physics

 • R Relativity and gravitation

 • Sp Statistical physics and thermodynamics


Onderverdeling categorie ‘Acoustics’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Ac1 General linear acoustics

 • Ac2 Nonlinear acoustics, macrosonics

 • Ac3 Aeroacoustics, atmospheric sound

 • Ac4 Underwater sound

 • Ac5 Ultrasonics, quantum acoustics, and physical effects of sound

 • Ac6 Thermoacoustics

 • Ac7 Photoacoustics

 • Ac8 Structural acoustics and vibration

 • Ac9 Architectural acoustics

 • Ac10 Acoustic signal processing

 • Ac11 Speech communication

 • Ac12 Acoustical measurements and instrumentation

 • Ac13 Other topics in acousticsOnderverdeling categorie ‘Astronomy’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • As1 History of astronomy

 • As2 Celestial mechanics

 • As3 Space science

 • As4 Astrophysics

 • As5 Sun, solar physics

 • As6 Planets, planetary physics

 • As7 Stars, stellar physics

 • As8 Interstellar matter

 • As9 Stellar systems

 • As10 Other topics in astronomyOnderverdeling categorie ‘Atomic and molecular physics’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Ap1 Theory of atoms and molecules

 • Ap2 Atomic spectra and interactions with photons

 • Ap3 Molecular spectra and interactions with photons

 • Ap4 Atomic and molecular collision processes and interactions

 • Ap5 Properties of atoms and molecules; instrumentation and techniques

 • Ap6 Studies of special atoms and molecules

 • Ap7 Other topics in atomic and molecular physicsOnderverdeling categorie ‘Atomic and molecular physics’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Ap1 Theory of atoms and molecules

 • Ap2 Atomic spectra and interactions with photons

 • Ap3 Molecular spectra and interactions with photons

 • Ap4 Atomic and molecular collision processes and interactions

 • Ap5 Properties of atoms and molecules; instrumentation and techniques

 • Ap6 Studies of special atoms and molecules

 • Ap7 Other topics in atomic and molecular physicsOnderverdeling categorie ‘Biophysics and bioengineering’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Bp1 Molecular biophysics

 • Bp2 Bioenergetics

 • Bp3 Computational biophysiscs

 • Bp3 Enzymology

 • Bp3 Membrane biophysics

 • Bp4 Motility

 • Bp5 Spectroscopy

 • Bp3 Other topics in biophysicsOnderverdeling categorie ‘Condensed matter’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Cm1 Structure of liquids and solids; crystallography

 • Cm2 Mechanical and acoustic properties of condensed matter

 • Cm3 Lattice dynamics and crystal statistics

 • Cm4 Equations of state, phase equilibria, and phase transitions

 • Cm5 Thermal properties of condensed matter

 • Cm6 Transport properties of condensed matter

 • Cm7 Quantum fluids and solids; liquid and solid helium

 • Cm8 Surfaces and interfaces; thin films and whiskers

 • Cm9 Electron states

 • Cm10 Electronic transport in condensed matter

 • Cm11 Electronic structure and electrical properties of surfaces, interfaces and thin films

 • Cm12 Superconductivity

 • Cm13 Magnetic properties and materials

 • Cm14 Magnetic resonances and relaxation in condensed matter, Moessbauer effect

 • Cm15 Dielectric properties and materials

 • Cm16 Optical properties and condensed matter spectroscopy, and other interactions of

matter with charged particles and radiation

 • Cm17 Electron and ion emission by liquids and solids; impact phenomena

 • Cm18 Other topics in condensed matterOnderverdeling categorie ‘Electricity and magnetism’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • F1 Fields and charged particles

 • F2 Classical electromagnetism

 • F3 Electrostatics, magnetostatics

 • F4 Electromagnetic waves

 • F5 Particle beams and particle optics

 • F6 Other optics in electricity and magnetismOnderverdeling categorie ‘Elementary particles and fields’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Ep1 General theory of particles and fields

 • Ep2 Specific theories and interaction models; particles systematics

 • Ep3 Specific reactions and phenomenology

 • Ep4 Properties of specific particles and resonances

 • Ep5 Other topics in elementary particles and fieldsOnderverdeling categorie ‘Fluid dynamics’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Fd1 General theory, simulation and other computational methods

 • Fd2 Laminar flows

 • Fd3 Hydrodynamic stability and instability

 • Fd4 Turbulent flows, convection, and heat transfer (incl. chaos in flowing systems)

 • Fd5 Rotational flow, vortices, buoyancy and other flows involving body forces

 • Fd6 Hydrodynamic waves

 • Fd7 Hydrodynamic aspects of superfluidity

 • Fd8 Compressible flows; shock and detonation phenomena

 • Fd9 Rarified gas dynamics

 • Fd10 Non-Newtonian dynamics

 • Fd11 Nonhomogeneous flows

 • Fd12 Flows in ducts, channels, and conduits (incl. Poiseuille and capillary flow)

 • Fd13 Magnetohydrodynamics and electrohydrodynamics

 • Fd14 Reactive, radiative, or nonequilibrium flows

 • Fd15 Relatavistic fluid dynamics

 • Fd16 Instrumentation for fluid dynamics

 • Fd17 Other topics in fluid dynamicsOnderverdeling categorie ‘Laboratory techniques, and instrumentation systems’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Lt1 Sample preparation

 • Lt2 High-speed techniques (micrsecond or shorter)

 • Lt3 Micromanipulators, micropositioners, and microtomes

 • Lt4 Workshop techniques (welding, machining, lubrication, bearings, etc.)

 • Lt5 Safety

 • Lt6 General instrumentation

 • Lt7 Sensing and detecting devices

 • Lt8 Testing equipment

 • Lt9 Display, recording, and indicating instruments

 • Lt10 Transducers

 • Lt11 Servo and control devices

 • Lt12 Other topics in laboratory techniques and instrumentation systemsOnderverdeling categorie ‘Mathematical methods in physics’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Mm1 Algebra, set theory, and graph theory

 • Mm2 Group theory

 • Mm3 Function theory

 • Mm4 Geometry, differential geometry, and topology

 • Mm5 Probability theory, stochastic processes, and statistics

 • Mm6 Numerical approximation and analysis

 • Mm7 Computational techniques

 • Mm8 Other topics in mathematical methods in physicsOnderverdeling categorie ‘Measurement science and signal processing’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Ms1 Measurement and error theory

 • Ms2 Units

 • Ms3 Measurement standards and calibration

 • Ms4 Determination of fundamental constants

 • Ms5 Measurement of basic variables

 • Ms6 Measurement of spatial dimensions

 • Ms7 Mass and density measurement

 • Ms8 Time and frequency measurement

 • Ms9 Velocity, acceleration, and rotation measurement

 • Ms10 Measurement of basic electromagnetic variables

 • Ms11 Measurement of mechanical variables

 • Ms12 Data handling and computation

 • Ms13 Data gathering, processing, and recording

 • Ms14 Computing devices and techniques

 • Ms15 Other topics in measurement science and signal processingOnderverdeling categorie ‘Mechanics and elasticity’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Mc1 Classical mechanics

 • Mc2 Mechanics of discrete systems

 • Mc3 Continuum mechanics

 • Mc4 Mechanics of solids

 • Mc5 Elasticity

 • Mc6 Viscoelasticity, plasticity, viscoplasticity, creep, and stress relaxation

 • Mc7 Buckling and instability

 • Mc8 Vibrations, aeroelasticity, hydroelasticity, mechanical waves, and shocks

 • Mc9 Fracture mechanics, fatigue, and cracks

 • Mc10 Friction, wear, adherence, hardness, mechanical contacts

 • Mc11 Measurement methods and techniques

 • Mc12 Other topics in mechanics and elasticityOnderverdeling categorie ‘Medical physics’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Mp1 Instrumentation

 • Mp2 Laboratory design

 • Mp3 Standards and regulations

 • Mp4 Imaging

 • Mp5 Computing and image processing

 • Mp6 Ultrasound

 • Mp7 Nuclear medicine

 • Mp8 Radiation protection and health physics

 • Mp9 Other topics in medical physicsOnderverdeling categorie ‘Meteorology, atmospheric science and physical oceanography’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Me1 Other topics in meteorology, atmospheric science and physical oceanographyOnderverdeling categorie ‘Nuclear physics’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Np1 Nuclear structure

 • Np2 Radioactivity and electromagnetic transitions

 • Np3 Nuclear reaction and scattering

 • Np4 Properties of specific nuclei listed by mass ranges

 • Np5 Nuclear engineering and nuclear power studies

 • Np6 Experimental methods and instrumentation for elementary-particle and nuclear

 • Np7 Other topics in nuclear physicsOnderverdeling categorie ‘Optics’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • O1 General theory

 • O2 Linear optics

 • O3 Nonlinear optics

 • O4 Propagation and transimission in homogeneous media

 • O5 Propagation and transimission in inhomogeneous media

 • O6 Optical information, image formation and analysis

 • O7 Holography

 • O8 Quantum optics

 • O9 Masers

 • O10 Lasers

 • O11 Optical materials

 • O12 Other topics in opticsOnderverdeling categorie ‘Quantum physics’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Qp1 Other topics in quantum physicsOnderverdeling categorie ‘Relativity and gravitation’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • R1 General relativity and gravitation

 • R2 Special relativity

 • R3 Unified field theories

 • R4 Quantum theory of gravitation

 • R5 Supergravitation

 • R6 Other topics in relativity and gravitationOnderverdeling categorie ‘Statistical physics and thermodynamics’

De volgende subcategorieën worden onderscheiden:
 • Sp1 Statistical mechanis

 • Sp2 Quantum statistical mechanics

 • Sp3 Fluctuation phenomena, random processes, and Brownian motion

 • Sp4 Theory and models of chaotic systems

 • Sp5 Nonlinear dynamical systems and bifurcations

 • Sp6 Lattice theory and statistics; Ising problems

 • Sp7 Fractals

 • Sp8 Other topics in statistical physics and thermodynamics

Appendix B

Inhoud tabel 'TypeDefs'
TypeDefID
TypeDescription

1

Applet

2

Notebook

3

PowerPoint slideshow

4

Word document

5

PDF documentInhoud tabel 'LevelDefs'

TypeDefID
TypeDescription

1

VWO

2

U1

3

U2Inhoud tabel 'ContentTypeDefs'

ContentTypeDefID
ContentTypeDescription

1

Exercise

2

Simulation

3

Questionaire

4

Diagram

5

Figure

6

Graph

7

Slide

8

Table

9

Text

10

Exam

11

Experiment

12

Problem statement

Appendix C

Veel voorkomende queriesGeef alle applets behorende tot de categorie 'Electromagnetism'.

Als resultaat de naam, vindplaats (URL), en waardering van het applet.
CategoryDefs
SubcategoryDefs
Subcategories
Material

CDID=1
ScDID=1, CDID=1
ID=1, ScDID=2, MID=1
MID=1, TDID=1

CDID=2
ScDID=2, CDID=1
ID=2, ScDID=2, MID=2
MID=2, TDID=1

CDID=3
ScDID=3, CDID=2
ID=3, ScDID=3, MID=2
MID=3, TDID=2

CDID=4
ScDID=4, CDID=3
ID=4, ScDID=4, MID=2

ScDID=5, CDID=3
ID=5, ScDID=1, MID=3


CDID: CategoryDefID

ScDID: SubcategoryDefID

CID: CategoryDefID
ScDID: SubcategoryDefID

MID: MaterialID
MID: MaterialID

TDID: TypeDefID

Stel: TypeDefID = 1 voor ‘Applet’.CategoryDefID = 3 voor ‘Electromagnetism’.
Volgens bovenstaande vulling zou het resultaat moeten zijn: MID = 2 uit tabel Material
a) We maken gebruik van het gegeven: TypeDefID = 1 voor ‘Applet’, en CategoryDefID = 3 voor ‘Electromagnetism’.
Omdat alleen via de tabel Subcategories de bijbehorende categorie bepaald kan worden,

loopt de query over drie tabellen.

SELECT m.Name, m.OriginalURL, m.GradeDefID_Admin
FROM Material m, Subcategories sc, SubcategoryDefs scd
WHERE m.MaterialID=sc.MaterialID

AND


m.TypeDefID=1 1)
AND
sc.SubcategoryDefID=scd.SubcategoryDefID

AND


scd.CategoryDefID=3 2)
1) Selecteer uit de tabel Material alle entries die van het type applet zijn en waaraan een subcategorie is toegekend. Tabel Material kan materiaal bevatten waaraan nog geen subcategorie is toegekend.
2) Selecteer alle entries uit de tabel Subcategories waaraan een subcategorie is toegekend die voorkomt in de tabel SubcategoryDefs. Met als voorwaarde dat de bijbehorende categorie '3' is.
Vorige query is equivalent met de volgende query:

SELECT Name, OriginalURL, GradeDefID_Admin

FROM Material


WHERE TypeDefID=1

AND


MaterialID IN
( SELECT sc.MaterialID
FROM Subcategories sc, SubcategoryDefs scd
WHERE sc.SubcategoryDefID=scd.SubcategoryDefID

AND


scd.CategoryDefID=3

)1)


1) subquery komt terug met meerdere entries in tabel Subcategories, immers aan een item in tabel Material kunnen meerdere subcategorieën toegekend worden.

b) We maken gebruik van de keywords ‘Applet’ en ‘Electromagnetism’, resp. TypeDescription in tabel TypeDefs, en CategoryDescription in tabel CategoryDefs.


SELECT m.Name, m.OriginalURL, m.GradeDefID
FROM Material m, TypeDefs td, Subcategories sc,

SubcategoryDefs scd, CategoryDefs cd


WHERE m.TypeDefID=td.TypeDefID

AND


td.TypeDescription='Applet'
AND
m.MaterialID= sc.MaterialID
AND
sc.SubcategoryDefID=scd.SubcategoryDefID
AND
scd.CategoryDefID=cd.CategoryDefID

AND


cd.CategoryDesciption='Electromagnetism'De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina