De eerste zeven doelen moeten hoofdzakelijk gerealiseerd worden in de ontwikkelingslanden. Het achtste Millenniumdoel beoogt verandering in de relaties tussen rijke en arme landenDovnload 18.75 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte18.75 Kb.
Bron; www.millenniumgemeente.nl de 8 millenniumdoelen.

Acht doelen

In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN-verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op verbetering van de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water. Deze beloften zijn samengevat in de acht Millenniumdoelen. De doelen moeten in 2015 gehaald zijn.De acht Millenniumdoelen


  1. Extre141me armoede en honger zijn uitgebannen

  2. Alle jongens en meisjes gaan naar school

  3. Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten

  4. Kindersterfte is sterk afgenomen

  5. Minder vrouwen sterven door zwangerschap

  6. De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt

  7. Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu

  8. Er is meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulpDe eerste zeven doelen moeten hoofdzakelijk gerealiseerd worden in de ontwikkelingslanden. Het achtste Millenniumdoel beoogt verandering in de relaties tussen rijke en arme landen.

Klik hier voor voorbeelden bij de acht Millenniumdoelen.


Totaal deelname: ( 23-2-2010) 141 gemeenten.

Waarvan in Drenthe 7 : Assen, Borger Odoorn, Coevorden, Hoogeveen, Meppel en Tynaarlo.

= 50% van de bevolking.
Voorbeelden van de 8 doelen:

Millenniumdoel 1

Extreme armoede en honger zijn uitgebannen

In samenwerking met DSF probeert de Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (gemeente Castricum) per schooljaar een nieuw project te realiseren. In 2005 was dit een project om door middel van alfabetisering goede landbouwmethoden te bevorderen. Voor jonge kinderen zijn crèches opgezet zodat ook de moeders naar de cursus kunnen. De voedselzekerheid is een voortdurende bron van zorg. Op het platteland van Yatenga (Burkina Faso) is nauwelijks geld in omloop. De boeren verdienen hooguit € 100 per jaar en houden zich in leven met de eigen oogst. De traditionele landbouw levert echter onvoldoende op om een redelijk bestaan op te bouwen. Het voedselgebrek heeft een negatieve uitwerking op het onderwijs en dus op de ontwikkeling van de gemeenschap. De komende tijd wil de werkgroep zich meer richten op het creëren van betere mogelijkheden voor vervolgonderwijs. Het project ‘schapen voor schoolmateriaal’ loopt al enige tijd: basisschoolleerlingen krijgen een schaap en een tas schoolmaterialen. De ouders verzorgen het schaap en de opbrengsten financieren de opleiding van het kind.Millenniumdoel 2

Alle jongens en meisjes gaan naar school

In 2004 startte het Massachusetts Institute of Technology (MIT) met de ontwikkeling van een supergoedkope, robuuste mini laptop, speciaal voor het basis onderwijs in ontwikkelingslanden. Sinds medio 2007 wordt hiermee geëxperimenteerd en het resultaat is boven verwachting. Inmiddels participeren de gemeenten Nijmegen en Maastricht in het wereldwijde ‘$100 dollar laptop’ project. Kinderen van scholen in Nizhny Novgorod (Rusland) en op Curaçao krijgen de beschikking over een laptop waardoor zij toegang hebben tot onderwijs. Door de ontwikkeling van de goedkope laptop kunnen veel kinderen bereikt worden. De gemeentelijke projecten zijn kleinschalig opgezet, zodat zij goed te managen zijn. De projecten worden begeleid door docenten, ICT coördinatoren, onderwijskundigen en vrijwilligers.Millenniumdoel 3

Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten

Op uitnodiging van VNG International kwamen in maart 2008 ambtenaren en raadsleden van gemeenten uit Ghana, Kenia, Namibië, Zuid Afrika, Sri Lanka, Soedan en Suriname naar Nederland om met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwerp ‘gender’. Good practices en instrumenten op het gebied van gender werden besproken, en kennis en ervaring werd uitgewisseld over de integratie van gender vraagstukken in het beleid van de resp. gemeenten. De bijeenkomst vond plaats in het kader van het LOGO South programma. Dit programma financiert de kennisoverdracht van Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen naar partners in ontwikkelingslanden. Van Nederlandse zijde waren in maart vertegenwoordigers uit Eindhoven, Vlissingen, Delft, Velsen, Smallingerland en Almere aanwezig.Millenniumdoel 4

Kindersterfte is sterk afgenomen

De gemeente Eindhoven heeft een langdurige relatie met de gemeente Gedaref in Sudan. Er wordt samengewerkt op het gebied van water, gezondheid, onderwijs en gemeentelijke ontwikkeling. De meest directe aanpak bij de bestrijding van kindersterfte in Gedaref is het homevisitor-programma: vrouwen in de volkswijken krijgen onderwijs en training in basale kennis van gezond

heidszorg, hygiëne en het voorkomen van ziektes. Daarna kunnen ze niet alleen in hun eigen gezin voor een gezondere huishouding zorgen, maar worden ze ook actief ingezet om andere vrouwen in hun buurt heel praktisch te leren hoe ze een schonere en gezondere leefomgeving kunnen creëren. Dat doen ze tijdens bezoekjes die ze aan hun buurvrouwen afleggen (homevisitors) en waarbij gezondheid en hygiëne al pratend aandacht krijgen. Op een heel natuurlijke manier worden zo duizenden (!) vrouwen en hun gezinnen – en dus kinderen – bereikt. Je kunt je huis wel schoon houden, maar als de straten in je wijk een vuilnisbelt zijn, schiet je nog niet veel op. Daarom is in Gedaref een vuilophaaldienst opgezet en wordt in bijna alle wijken het huisvuil ingezameld en naar een stortplaats buiten de stad gebracht. In Nederlandse oren klinkt dat heel normaal, maar in Sudan – een land zo groot als West-Europa – is Gedaref een van de heel weinige steden waar een goed functionerende vuilophaaldienst bijdraagt aan acceptabele hygiënische omstandigheden. Die dragen bij aan de overlevingskansen van kinderen. Tot slot krijgt de distributie van schoon drinkwater veel aandacht. Want verontreinigd drinkwater is een van de grootste oorzaken van kindersterfte. En daarmee zijn de meest basale stappen gezet om kindersterfte te verminderen.

Millenniumdoel 5

Minder vrouwen sterven door zwangerschap

In de gemeente Otjiwarongo in Namibië, partnergemeente van Heusden, is HIV/AIDS een enorm probleem. Naar schatting 40% van de volwassen bevolking is besmet met het HIV virus. In nauwe samenwerking met Heusden heeft de gemeente Otjiwarongo een geïntegreerd beleid ontwikkeld om de instroom van nieuwe HIV gevallen een halt toe te roepen en om de gevolgen van HIV en AIDS enigszins binnen de perken te houden. Vanuit het door STOP AIDS NOW! gefinancierde ‘Multipurpose Help Centre’ bezoeken getrainde ‘home-based care’ vrijwilligers zwangere vrouwen met HIV of AIDS. Zwangerschappen in Otjiwarongo brengen sowieso al risico’s met zich mee, maar die zijn nu zelfs extra groot. In de adviezen komen (de juiste) voeding, sexueel gedrag en medicijngebruik aan de orde.Millenniumdoel 6

De verspreiding van ziektes als AIDS en malaria is gestopt

AIDS bestrijding is voor de gemeente Smallingerland erg belangrijk. Zo heeft zij in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) een voorlichtingsfilm over AIDS gemaakt in Gobabis, de partnergemeente in Namibië. In de film kregen de deelnemers de kans om hun verhaal te doen om zodoende anderen te waarschuwen voor de gevaren van AIDS. In 2004 werd in de krottenwijk Epako een ambitieus theaterproject voor straatkinderen in samenwerking met het SCW-Theater gestart. Tijdens hun tweeweekse verblijf in Gobabis gaven studenten van het theater dramalessen (o.a. over AIDS) aan straatkinderen. De kinderen en onderwijzers in Gobabis waren erg enthousiast over de educatieve dramalessen. Het was zo’n succes dat ‘Omrop Fryslân’ over het project een documentaire heeft gemaakt. Het project heeft een officiële status gekregen, omdat gebleken is dat drama en theater een buitengewoon positieve invloed op de ontwikkeling van de kinderen heeft. Zo is eind 2007 een nieuwe lichting studenten naar Gobabis gegaan om daar hulp te verlenen. De werkzaamheden die zij hebben verricht werden daar getoond op het ‘Gobabis Drama and Arts Festival’.Millenniumdoel 7

Er leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu

Zoals vele gemeenten in Nederland is ook Ede zich bewust van het belang van een duurzaam leefmilieu. Daartoe onderneemt zij verschillende activiteiten. Zo wekt Ede haar eigen groene stroom op door de plaatsing van zonnepanelen op het gemeentehuis. Ook stimuleert zij, door middel van subsidies, haar inwoners om duurzame energie te gebruiken en kiest zij voor energiezuinige bedrijfsauto’s. Er zijn plannen om op scholen klimaatbrigades op te zetten, die een energiescan van hun school gaan maken.Millenniumdoel 8

Er is meer eerlijke handel, schuldverlening en hulp

Bewust consumeren

De Fair Trade Gemeente Campagne (www.fairtradegemeente.nl) staat in het teken van eerlijke handel. In een Fair Trade Gemeente gebruiken en/of verkopen gemeentelijke diensten, supermarkten, horecabedrijven, ondernemingen, instellingen en organisaties Fair Trade producten. In België en Groot-Brittannië is het al een groot succes. Inmiddels is de Fair Trade Gemeente Campagne overgewaaid naar Nederland. Groningen, Goes en diverse andere Nederlandse gemeenten die Fair Trade Gemeente willen worden, werken heel concreet aan Millenniumdoel 8: ‘door wereldwijde partnerships bijdragen aan ontwikkeling en armoedebestrijding’. Burgers, het gemeentebestuur, winkels en bedrijven worden indirect partner van kleine boeren en producenten uit ontwikkelingslanden: partnerschappen die bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld! De Fairtrade campagne geeft Millennium Gemeenten een uitstekende mogelijkheid om burgers bij de Millenniumdoelen te betrekken en hen te informeren over de gemeentelijke inspanningen bij te dragen aan de Millenniumdoelen. De campagne wordt op landelijk niveau gecoördineerd door een stuurgroep waarin Max Havelaar, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, ICCO en COS Nederland zitting hebben. De regionale COSsen bieden ondersteuning aan lokale campagnewerkgroepen. Wereldwinkels spelen een actieve rol op plaatselijk vlak.

Bewust beleggenOikocredit is een internationale expert in ontwikkelingsfinanciering die al meer dan dertig jaar werkt aan armoedebestrijding door geld van particulieren, (kerkelijke) organisaties, bedrijven en gemeenten in de vorm van leningen ter beschikking te stellen aan economisch kansarme ondernemers in ontwikkelingslanden. Via Oikocredit ontvangen ondernemers de investering voor de start of uitbreiding van hun bedrijf. Zo krijgen zij greep op hun leven, kunnen hun kinderen naar school en komt gezondheidszorg voor hen binnen handbereik. Oikocredit verstrekt leningen aan microfinancieringsinstellingen, coöperaties en kleine en middelgrote ondernemingen in ontwikkelingslanden. Het kapitaal daarvoor trekt Oikocredit aan door de uitgifte van aandelen. Oikocredit beheert een aandelenkapitaal van bijna 320 miljoen euro afkomstig van meer dan 27.000 deelnemers. Gemeenten kunnen beleggen in het Oikocredit Nederland Fonds. Dit is een sociaal/ethisch beleggingsfonds, waarvan 90% van de inleg naar Oikocredit gaat. Het resterende deel van het ingelegde geld wordt belegd in een actief beheerde ethische beleggingsportefeuille. Diverse gemeenten, waaronder Culemborg, Leek en Maassluis beleggen bewust via dit Fonds. Vanaf half april 2008 kunnen gemeenten beleggen in een nieuw Fidoproof product via de BNG. Dit beleggingsproduct bestaat uit een obligatieportefeuille en 18 tot 50% van de inleg is bestemd voor Oikocredit. De kosten voor de gemeente zijn 0,35% van de inleg.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina