De familie mevissen uit schinveldDovnload 1.13 Mb.
Pagina1/8
Datum23.07.2016
Grootte1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


DE FAMILIE MEVISSEN

UIT SCHINVELD

IN DE 17e EEUW

Voor wat betreft Schinveld, is het zeer moeilijk een sluitende stamboom van welke familie dan ook samen te stellen over de periode 1600-1700. De huwelijksregisters van de kerk beginnen in het jaar 1677, terwijl de doop- en overlijdensregisters een aanvang vinden in het jaar 1712. Men is dan ook aangewezen op andere documenten uit die tijd, zoals onder andere de rol- en genachtingenboeken van het Huis Heijenhoven te Schinveld en van de Schepenbank van Brunssum. Ook dienen de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters uit omliggende plaatsen te worden onderzocht. Hieruit is gebleken dat alleen al in de gemeente Gangelt (D), een gemeente waar Schinveld in het verleden toch nauwe banden mee heeft gehad, vele Schinveldse kinderen zijn gedoopt. Of deze nauwe banden goedschiks of kwaadschiks waren, doet weinig ter zake. Men beschouwde de inwoners van Gangelt toentertijd als echte stadsmensen, die op de inwoners van de omliggende dorpen neerkeken. Toch was men in die tijd afhankelijk van elkaar.


Bij raadpleging van het geboorteregister van Gangelt vinden we dan ook in het jaar 1636 het eerste aanknopingspunt met onze familie Mevissen uit Schinveld. Op 07-06-1636 wordt in Schinveld geboren MAUß, voornaam onbekend, zoon van Hein MAUß uit Schinveld. Deze zoon van Hein MAUß wordt nog diezelfde dag in Gangelt gedoopt. Doopgetuigen hierbij zijn Gort METTELEN, Leißgen N. (Meister Leonartz jetzige Haußfrau) en Leonart N. (Meister). De moeder van de jonggeborene staat niet vermeld in het doopregister.

In 1638 vinden we het tweede aanknopingspunt met onze familie Mevissen. In hetzelfde doopregister van Gangelt staat dan ook vermeld dat op 25-03-1638 in Schinveld wordt geboren en nog diezelfde dag in Gangelt wordt gedoopt Dreutgen MEVIS, dochter van Heijn MEVIS uit Schinveld. De moeder van Dreutgen en dus de echtgenote van Heijn MEVIS wordt ook nu niet vermeld. Wel worden als getuigen (peetoom en peettante) genoemd ene zekere Henrich MERTENS en Hill VOSSBALLEN. Ook deze beiden zijn waarschijnlijk afkomstig uit Schinveld. Kennelijk was op 07-06-1636 en op 25 maart 1638 in Schinveld geen pastoor aanwezig om MAUß, N. en Dreutgen te dopen en moest men daarom uitwijken naar de buurgemeente Gangelt. De 80-jarige oorlog was namelijk nog steeds in volle gang en veelvuldig dienden dan ook de geestelijken uit te wijken of onder te duiken. Zo is in het doopregister van Gangelt een duidelijke periode te zien dat kinderen uit Brunssum, Jabeek en vooral Schinveld in de jaren 1636-1637-1638 in Gangelt werden gedoopt terwijl zij in hun eigen gemeente werden geboren. Kennelijk werden deze dorpen toen bezet door protestantse Hollandse troepen.


In het doopregister van Gangelt vinden we dan ook de volgende personen uit Schinveld en/of Brunssum die in die jaren in Gangelt werden gedoopt:
07-06-1636 MAUß, N., zoon van Hein MAUß uit Schinveld

18-06-1636 REINERS, Herman, zoon van Ercken REINERS uit Brunssum

22-06-1636 JACOBS, Itgen, dochter van Hein JACOBS uit Schinveld

29-06-1636 LINDEMANS, Catharina, dochter van Hein LINDEMANS uit Brunssum

02-09-1636 HERINGS, Anna, dochter van Johan HERINGS uit Brunssum

22-09-1636 JANSSEN, Joannes, zoon van Arnoldus JANSSEN uit Schinveld

05-10-1637 SCHMIETS, Liesbeth, dochter van Jacob SCHMIETS uit Schinveld

17-10-1637 ARNOLTS, Werner, zoon van M. ARNOLTS uit Brunssum

25-11-1637 ROHMANS, Maria, dochter van Thonis ROHMANS uit Brunssum

23-03-1638 HERMANS, Johannes, zoon van Tilman HERMANS uit Schinveld25-03-1638 MEVIS, Dreutgen, dochter van Heijn MEVIS uit Schinveld

02-06-1638 GERCKENS, Peter, zoon van Nöll GERCKENS (moeder) uit Schinveld

Na deze Peter Gerckens zijn er geen kinderen uit Schinveld of omstreken meer in Gangelt gedoopt. Wel wordt er zo nu en dan nog eens een huwelijk in Gangelt voltrokken.
Toch wil ik me beperken tot de familie MEVISSEN, omdat daar nog werk genoeg te verrichten valt om deze goed in kaart te brengen. Zoals reeds bovenstaand vermeld, is de oudste persoon van de familie MEVISSEN die terug te vinden is Heijn MEVISSEN. Hij moet dan ook als stamvader worden beschouwd van de verdere familie MEVISSEN in later eeuwen. Verder kunnen we in de diverse geschriften lezen dat er nog een Hendrick, Mevis, Claes, Dijonisius en zoals reeds vermeld een Dreutgen moet hebben bestaan. Om een juiste weergave van feiten te geven is niet mogelijk. Hypothetisch gezien zou het gezin MEVISSEN uit de 17e eeuw er als volgt kunnen hebben uitgezien:
Vader: Heijn MEVIS Moeder: onbekend

± 1610 Schinveld

vóór 1685 Schinveld

Kinderen:
1. Hendrick

± 1635 Schinveld

tussen 1706 en 1712 Schinveld
2. Dreutgen

25-03-1638 Schinveld Peter: Henrich MERTENS

na 1685 Schinveld Meter: Hill VOSSBALLEN
3. Mevis (Bartholomeus)

± 1640 Schinveld

vóór 1685 Schinveld
Over deze volgorde is niet veel te zeggen, zij hoeft derhalve niet juist te zijn. Ook komen we op 29-09-1710 nog ene zekere Claes (Niclaes) MEVIS tegen die op die dag ten overstaan van de Schepenbank Brunssum (L.v.O. inv. nr. 1058) een stuck land verkoopt aan Jan Wijers uit Schinveld. Hij verkoopt namelijk in “einen oprechten Erffcoop” een stuk land ter grootte van 89 roeden, gelegen “onder Schinvelt in het Boschvelt op den Herrenwegh”. Jan Wijers koopt dit stuk land voor de prijs van 10 stuivers per roede Maastrichter koers. Verder is dit stuk land belast met een half vat haver voor de prins van Salm maar het stuk land is vrij van alle erflasten. Als getuigen ondertekenen ook Mechel SPIES en Willem SCHERPENSEELS deze akte.

Wie deze Claes of Niclaes MEVIS is en in welk verband hij moet worden gezien is niet duidelijk. Het behoort tot de mogelijkheden dat hij een zoon is van Hendrik MEVIS of afkomstig is uit een ander dorp in de omgeving. Ook daar wonen namelijk families met dezelfde familienaam MEVIS(SEN). Doch van enige verwantschap is in deze geen sprake.

Zoals het zich laat aanzien is het deze Niclaes MEVIS die na 1737 trouwt met de weduwe Elisabeth STURMANS. Het eerste huwelijk van Elisabeth STURMANS was met Joannes MOLS uit Schinveld. Zij trouwden op 26-07-1700 te Schinveld. Deze Joannes MOLS overlijdt te Schinveld op 18-05-1737 en wordt twee dagen later begraven. Wanneer en waar Niclaes MEVIS en Elisabeth STURMANS met elkaar trouwden is niet duidelijk, maar waarschijnlijk niet in Schinveld. Hieruit kan dus worden afgeleid dat deze Niclaes MEVIS niet tot de familie MEVISSEN uit Schinveld behoort en kennelijk uit een ander dorp uit de omgeving afkomstig is.

Wanneer Elisabeth STURMANS op 14-11-1746 te Schinveld overlijdt, staat er in het overlijdensregister vermeld dat zij weduwe is van 1. Joannes MOLS en 2. Nicolaus MEVIS.

De eerder genoemde Joannes MOLS was op zijn beurt een oom van Catharina MOLS, de echtgenote van Petrus MEVISSEN, als genoemd onder II.1.
In het Reliefregister van de Leenen en Laeten van het Huis Heijenhoven van Schinveld staat met het jaartal 1647 het volgende vermeld over Heijn MEVIS:

Pulken Doemen is man ende Laet van eenen morgen Landt umbtrent en gilt s’jaers eijn summeren haever.

Hiervan Pulken ½ summeren ende Jan Thessen een half summeren dat pant is gelegen naer aen Heijn Billen graef een hooft Heijn Billen Lant eijn sijd Jan Mols.

Den post van jan Thessen heeft daernaer folio 175 gelevert Heijn Mevis.

Folio 175 staet aldus.

Anno 1647. Den 6 December gelevert bij Heijn Mevis een aaker vat Haever vervallen St. Andries 1646. 1647. Voors van wegens het Landt dat hij van Jan Tessen overhylyck heeft uit Bosvelt ende heeft daermede de voors twee jaeren 1646 en 1647 betaelt.
Concordantiam attestor

N: Limpens 2e stadthouder

Ook in het jaar 1659 komt de naam van Heijn MEVIS weer voor in dit document. Daarin wordt dan onder andere het volgende vermeld:Op heden den veerden february anno 1659 is voor mij herman Schaeps Stadhelder, Dohm Vleners en Jan Neeten alaeten der groetters Bolle personelijck gecompareert Lenaert Haenraets ende is man en alaet geworden van alsulcken morgen landts ontrent daer Jan Mols salv van te vooren man en alaet van gewesen is aen die onderste heijde gelegen regenoot een hooft Meijken Muijsers wed.-Wijlen Henrick Meertens, dat ander hooft Lenaert Dhomen ende Helger Deckers, een sijde Ercken Sturmans, die ander sijde Heijn Mevis ende is dir voors onderpand uijtgel dende aen den stadhouder der groetters Bolle voors jaerlijkx een summeren haeversen aldus. Gedaen op dato als boven oircont.
/: was geteekent Lenaert Haenraets, Herman Schaeps stadhouder

Dit X is de merck X van Jan Neeten alaet

Dom Ulleners alaet der groeters Bolle

Deze gecollationeert met den voorigen Register accordeert daen mede.

Ook in het Rol- en Genachtingenboek van de Schepenbank van Brunssum betreffende de jaartallen 1655-1660 (L.v.O. inv. nr. 1011) komt deze Heijn MEVIS voor. Hier staat op 24 mei 1656 in samenhang met ene Jan Wijnen iets over hem geschreven.

Kennelijk is deze Heijn (Hendrick) MEVIS in 1685 niet meer in leven. In het Landmetingsregister (L.v.O. inv. nr. 1140) wordt hij dan niet meer genoemd. Wanneer de eigendommen van de inwoners van Schinveld worden opgemeten staat vermeld “Hendrick MEVISSEN wed.”.

Dit Landmetingsregister heet officieel: “Meethinge der heerlicheyt Schinvelt ende die goederen daer binnen gelegen soo wel leenen als laetgoederen gemeten door mij Joannes Bollen, Claes Vaessen ende Claes Haesen geswooren landtmeters in den jaer 1685 den 25 September, daertoe van de heere drossaard Nierbeck borgemeesters en gemeintenaren gecommitteerd ingevolge van de acte daer van zijnde berustende in handen der gemeentenaeren”.


Ook de reeds eerder genoemde Mevis MEVIS is kennelijk in het jaar 1685 reeds overleden. In het Landmetingsregister voornoemd wordt hij opgenomen als Mevis MEVIS weduwe met naeme Itgen Uleners. Ook in het kladregister van 1685 wordt hij als zodanig omschreven. Verder is er over Mevis MEVIS niet veel bekend.
Dreutgen MEVIS wordt in het kladregister van 1685 ook genoemd als Itgen MEVIS. Itgen betekent zoveel als Ida. Ook over Itgen MEVIS is verder niet veel bekend. Het behoort tot de mogeljkheden dat zij nooit getrouwd is geweest daar zij onder haar eigen naam in het kladregister van 1685 twee keer wordt genoemd. De ene keer als reigenoot van Lissken EULENERS en ter andere zijde van Jacob MOLS en op de andere plaats dat zij een stuk land bezit dat grenst aan een stuk dat toebehoort aan Trin DECKERS en waarvan Korsten TUENIS en Jan WIJERS reigenoten zijn.

1e GENERATIE

I.

MEVISSEN, Henricus (Hendrick) X BOUTS, Maria
± 1635 Schinveld vóór 1685 Schinveld

vóór 1712 Schinveld 08-09-1734 SchinveldKinderen:
II.1. MEVISSEN, Petrus

± 1680 Schinveld

29-05-1721 Schinveld
II.2. MEVISSEN, Anna

vóór 1685 Schinveld

08-01-1729 Schinveld
II.3. MEVISSEN, Helena

vóór 1685 Schinveld

10-01-1744 Schinveld
II.4. MEVISSEN, Catharina

vóór 1685 SchinveldOpmerkingen
1. ­­Blijkens het huwelijksregister van de parochie Schinveld trouwt het echtpaar MEVISSEN-BOUTS op 25-05-1679 te Schinveld. Getuigen hierbij zijn Dijonisius MEUWIS , Zypherinus BOESTEN en Catharina BOESTEN.

De overlijdensdatum van Hendrik MEVISSEN is niet bekend, hetgeen inhoudt dat hij in ieder geval tussen 1706 en 1712 moet zijn overleden, daar hij in 1706, zoals verderop te zien is, nog twee stukken land koopt van Christina Smets. Ook in het jaar 1708 wordt hij nog genoemd (L.v.O. inv. nr 1058 Schepenbank Brunssum) wanneer Herman Bredenraet een stuk land verkoopt aan Jacob Henskens, dat gelegen is in het Boschvelt en waarvan Henrick MEVIS rijgenoot is.

De juiste volgorde van de kinderen van het echtpaar MEVISSEN-BOUTS is evenmin bekend.
2. In het doopregister van de parochie en buurgemeente Gangelt (D) staat vermeld dat op 07-06-1636 te Schinveld is geboren en te Gangelt gedoopt MAUß, voornaam onbekend, zoon van Hein MAUß uit Schinveld. Doopgetuigen (peetoom en peettante) zijn Gort METTELEN, Leißgen N. En Leonart N. De moeder staat niet vermeld.

Verder staat in hetzelfde doopregister van de parochie Gangelt (D) vermeld dat op 25-03-1638 te Schinveld is geboren en in Gangelt gedoopt Dreutgen MEVIS, dochter van Hein MEVIS uit Schinveld. De moeder van de pas geboren dochter wordt niet vermeld. Als peetoom van Dreutgen MEVIS staat vermeld Henrich MERTENS en als peettante Hill VOSSBAL­LEN.

Het behoort tot de mogelijkheden dat deze Dreutgen MEVIS een zus is van Henricus (Hendrick) MEVISSEN. Zekerheid en/of duidelijkheid is hierover echter niet te verkrijgen, dit gezien het feit dat de doopklappers van de parochie Schinveld betreffende dat jaar niet (meer) aanwezig zijn.

Naar het zich momenteel (oktober 1996) laat aanzien is Hein MEVIS waarschijnlijk de vader van Henricus (Hendrick) MEVISSEN. Maar ook dit is niet met enige zekerheid te zeggen. Als dit zo is dan heeft Hein MEVIS dus zeker een dochter (Dreutgen) en een zoon (Hendrick). Waarschijnlijk behoort Mevis MEVIS dan ook tot dit gezin/familie.

Deze Hein MEVIS (de vader van Dreutgen) zou dus geboren kunnen zijn omstreeks het jaar 1610.
3. In het Reliefregister van de Leenen en Laeten van het Huis Heijenho­ven van Schinveld staat met het jaartal 1647 het volgende vermeld over Heijn Mevis:

"Pulken Doemen is man ende Laet van eenen morgen Landt umbtrent en gilt s'jaers eijn summeren haever.

Hiervan Pulken ½ summeren ende Jan Thessen een half summeren dat pant is gelegen naer aen Heijn Billen graef een hooft Heijn Billen Lant eijn sijd Jan Mol.

Den post van Jan Thessen heeft daernaer folio 175 gelevert Heijn Mevis.

Folio 175 staet aldus.

Anno 1647. Den 6 December gelevert bij Heijn Mevis een aaker vat Haever vervallen St. Andries 1646. 1647. Voors van wegens het Landt dat hij van Jan Tessen overhylyck heeft uit Bosvelt ende heeft daermede de voors twee jaeren 1646 en 1647 betaelt.


Concordantiam attestor

N: Limpens 2e stadthouder


4. Ook in het jaar 1659 komt de naam "Heijn MEVIS" voor in dit docu­­ment, Daarin wordt onder andere het volgende vermeld:

"Op heden den veerden february anno 1659 is voor mij Herman Schaeps Stadhel­der, Dohm Vleners en Jan Neeten alaeten der groetters Bolle personelijck gecom­pareert Lenaert Haenraets ende is man en alaet geworden van alsulcken morgen landts ontrent daer Jan Mols salv van te vooren man en alaet van gewesen is aen die onderste heijde gelegen regenoot een hooft Meijken Muijsers wed.- Wijlen Henrick Meertens, dat ander hooft Lenaert Dhomen ende Helger Deckers, een sijde Ercken Sturmans, die ander sijde Heijn MEVIS ende is dir voors onder­pand uijtgel dende aen den stadhouder der groetters Bolle voors jaerlijkx een summeren haeversen aldus. Gedaen op dato als boven oircont.


/: was geteekent Lenaert Haenraets, Hermans Schaeps stadhouder.

Dit X is de merck X van Jan Neeten alaet

Dom Ulleners alaet der groeters Bolle

Deze gecollationeert met den voorigen Register accordeert daen mede."


Naar het zich laat aanzien is deze Heijn MEVIS de vader van Hendrick MEVISSEN.
Zie bijlage 1.
5. Verder is van hem bekend dat hij in het jaar 1685 kennelijk niet meer in leven is. Hij wordt dan namelijk ge­noemd in het Landmetings­regis­ter (L.v.O. nr. 1140) als Hendrick MEVISSEN Wed. Dit Landmetingsre­gister wordt dan genoemd: "Meethinge der heerli­cheyt Schinvelt ende die goederen daer binnen gelegen soo wel leenen als laetgoederen gemeten door mij Joannes Bollen, Claes Vaessen ende Claes Haesen geswooren landtmeters in den jaer 1685 den 25 September, daertoe van de heere drossaard Nierbeck borgemeesters en gemeintenaren gecommit­teerd ingevolge van de acte daer van zijnde berustende in handen der gemeentenaeren".

Volgens dit Landmetingsregister woonde hij met Maria BOUTS aan "de Ietzenraeder voetpadt".

Ook hier wordt kennelijk de vader Hendrick MEVISSEN bedoeld.
Zie bijlage 2.

6. In dit zelfde landmetingsregister wordt hij op folie 294 nogmaals genoemd. Hier staat dan vermeld:

"Noch gemeten die huijsplaets, toeb: Hencken Mevis, Reigenoot ter eenre Thonis Reijnaers, voor een hort die beeck, groodt aen mae­ten ---- 48 roeden.

Nu: Hend. Mevis weduwe.


Met dit laatste (Nu: Hend. Mevis weduwe) wordt bedoeld dat in het jaar 1724 bij een hernieuwde landmeting genoemde "huijsplaets" toebehoort aan de weduwe Hend. Mevis.
De buurman van Hencken (Hendrick ?) Mevis in 1685 was Thonis Reij­naers aan de ene kant die een huijsplaets had van 44 roeden. Aan de andere kant lag een weide die toebehoorde aan Lenaert Jans, groot 31 roeden.

De huijsplaets van Thonis Reijnaers behoort in het jaar 1724 toe aan Aret Daniels en de weide van Lenaert Jans is dan van Severen Jacobs.


7. Op folie 302 vinden we weer een lid van de familie Mevissen die tot op heden (november 1996) onbekend was. Hier heeft men kennelijk een fout gemaakt bij de voornaam. Zie hiervoor de verbetering bij "NB". Hier staat het volgende vermeld:

"Noch gemeten die huijsplaets toeb: Tijs Mevis Reigenoot ter eenre die gracht straet met beijde sijden ende hort groot ---- 45 roeden.

NB: nu Heijn ofte Hendrick Mevis.

Nu: Hend: Mevis wed: (hier wordt bedoeld in het jaar 1724).


8. Verder staat in het landmetingsregister van 1685 en 1686 het volgende vermeld op folio 306:

Den 29 Maij 1686 gemeten boven die Muelen, inde bembden naer die sijde naer Merckelbeck langhs die straet.

Een regel hieronder staat dan vermeld:

"Inden eersten gemeten voor aen die muelen eenen bampt toeb: die Consorten van Gurdt Bouts, gelegen neffens die straet, groot aen maeten 19 roeden.

Hend: Dahmen Leen

Nu: Hend. Mevis wed. = 39½ R, Joes Bex wed. (= Anna Reijners) 19 3/4 R ende Lenaert Goijen = 19 3/4 R.

Naar het zich laat aanzien is Gurdt BOUTS de vader van Maria BOUTS.

In de alfabetische lijst van grondeigenaren van 1685 en 1686 staat vermeld dat deze Gurdt BOUTS met consorten 305 roeden land in eigen­dom heeft en samen met Severin BOUTS nog eens 1892½ roede bezit.
9. In hetzelfde landmetingsregister van 1685/1686 staat in de alfabeti­sche lijst vermeld dat Hendrik MEVIS ofte Heyn MEVIS in totaal 1486½ roede aan land bezit.

Met betrekking tot Mevis MEVIS weduwe, Itgen Euleners, staat geen optelling vermeld.

10. Als laatste wordt hij ook genoemd in het stuk "Aanbrengen van goede­ren onder Brunssum, Jabeek en Schinveld gedaan ingevolge plakkaat van 1 april 1686, in 1686 en 1687" (L.v.O. nr. 1074).

Hendrick MEVIS wordt dan genoemd onder een "Copie van Hendrick Daemen­leen" als bezitter van "ein sil 25 rode" aan land in het Hendrick Daemenleen te Schinveld.


In dit stuk staat verder het volgende over Henderick MEVIS vermeld:
Henderick MEVIS heeft aen ackerlandt 737 Roeden Jeder 10 st facit.

Renderen 7 vaet roggen

Item aen graesgewas 66 roeden

Jeder 2 st facit 6 gln 12 st

Renderen 10 st

sijn dese goederen Jaerlicx belast met ½ cop roggen ½ cop saet & ½ cappuijn.


Zie bijlage 3.

11. Verder wordt er nogmaals Hendrick MEVIS genoemd in "Aanbrengen der goederen van Schinvelt", anno 1686 (L.v.O. nr. 1075).


Zie bijlage 4.
12. Op 16 oktober 1706 koopt Hendrik MEVISSEN twee stukken land van Catharina SMETS ter grootte van respectievelijk 85 roeden en een halve sil, gelegen in het Munsterveld (L.v.O. inv. nr. 1058 Schepenbank Brunssum). Hier staat het volgende vermeld:
Op heden den 16 dagh octobris 1706 hebben wij onderschrevene einen vaste koop en vercoop getracteert ende gesloten als namentlijck vercoope ick Christina SMETS aen Hendrick MEVISSEN tot Schinvelt woonachtigh als gelder twee stucken lands tot Schinvelt gelegen, te weten een stuck groot vijffentachentigh roeden int Munstervelt gelegen, ein sijde Peter Scherpenseel, ander sijdt Tisken Lisbethen MOLS man, ein hooft Aret Breuckers dat ander hooft den Munsterwegh, d’ander stuck gelegen op den Leijffert, groot ongefehr eine halve sille, een sijde Claes van Eehr, ander sijdt Tijs Heudtmeekers Erffgenaemen, ein hooft Peter Suns, ander hooft Aret Breuckers ende Lisbet Toenissen mit alle lasten en onlasten gelijck datselve aldaer ............... (gedeelte is onleesbaar daar dit document gedeeltelijk stuk is).
Het stuk wordt ondertekend door de huisvrouw van Hendrik MEVISSEN “in naeme haeren man” met een kruisje en door Christina SMETS ook middels een kruisje. Toen het stuk diende te worden ondertekend was Hendrik MEVISSEN of afwezig of kennelijk net overleden. Het behoort dus tot de mogelijkheden dat hij omstreeks oktober 1706 is overleden.
13. Maria BOUTS wordt begraven te Schinveld op 10-09-1734.
14. Anna MEVISSEN (2) blijft ongehuwd.
15. Van Catharina MEVISSEN (4) is alleen bekend dat zij op 06-08-1716 te Schinveld trouwt met Arnoldus WIJERS.

Getuigen bij dit huwelijk zijn Henricus EEMEN en Catharina WIJERS.

Verdere gegevens zijn vooralsnog onbekend.
16. Tevens komen we in de huwelijksklapper van de parochie Schinveld nog een zekere Agnes MEVISSEN tegen. Zij wordt genoemd als getuige bij het huwelijk van Joannes MARTENS en Catharina HERINX op 25-02-1710. Wie echter deze Agnes MEVISSEN is, is voorlopig nog onbekend. Moge­lijk is ook zij een dochter van het echtpaar MEVISSEN-BOUTS en waarschijnlijk overleden voor het jaar 1712.

2e GENERATIE


II. 1.

MEVISSEN, Petrus X MOLS, Catharina
* ± 1680 Schinveld * vóór 1685

+ 29-05-1721 Schinveld + 01-02-1725 Schi­nveldKinderen:
III.1.1. MEVISSEN, Maria

± 1710 Schinveld

04-10-1781 Schinveld
III.1.2. MEVISSEN, Michael

± 1712 Schinveld

05-07-1765 Schinveld
III.1.3. MEVISSEN, Agnes

07-04-1715 Schinveld Peter: Petrus JANS, i.p.v. Joannes Mols

01-12-1787 Schinveld Me­ter: Co­rne­lia TH­EU­NI­S­SEN
III.1.4. MEVISSEN, Catharina

17-08-1718 Schinveld Peter: Henricus SMEETS

03-05-1773 Schinveld Meter: Catharina SCHERPENSEELS
III.1.5. MEVISSEN, Elisabeth(a)

07-01-1722 Schinveld Peter: Petrus WIJNANDTS

17-08-1768 Schinveld Meter: Catharina BOUTS

Opmerkingen

1. Het huwelijk van het echtpaar MEVISSEN-MOLS vindt plaats op 11-10-1709 te Schin­veld.

Getuigen bij dit huwelijk zijn Joannes MOLS en Cornelia CLEUTERS.

Joannes MOLS is een broer van Catharina MOLS.


2. Catharina MOLS is een dochter van Michael MOLS en Agnes THEUNISSEN. Vandaar de 3e graads bloedverwantschap van Michael MEVISSEN en Maria THEUNISSEN (zie blz. 19). Het echtpaar MOLS-THEUNISSEN heeft in totaal 3 kinderen, namelijk:

1. MOLS, Catharina (zie boven)

vóór 1685 Schinveld

01-02-1725 Schinveld


2. MOLS, Christina

vóór 1685

15-05-1743 Schinveld

Christina MOLS trouwt met dispensatie in de 4e graad op 28-11-1705 met Henricus SMEETS, geboren ± 1685 en overleden te Schinveld op 24-05-1764. Getuigen bij dit huwelijk zijn Joannes MOLS en Catharina MOLS.


3. MOLS, Joannes

± 1685


26-06-1754 Schinveld

Joannes MOLS trouwt te Schinveld op 30-06-1715 met Agnes JACOBS (PAU­MEN), overleden te Schinveld op 08-05-1775. Getuigen bij dit huwelijk zijn Egidius MOLS, Joes SCHERPENSEEL en Joes PAUMEN.


3. In het jaar 1724 wordt er kennelijk weer opnieuw land opgemeten. In het "Klad Register der Heerlijkheid Schinvelt naer de nieuwe verande­ring­he gedaen in den jaere 1724 den 4. Xbris (=december) door mij Joes Bollen geswoeren handts des Hertoghdoms Gulyckx" (L.v.O. nr. 1141) staat het land vermeld van Petrus MEVIS Wed.

Tevens wordt in dit kladregister nog twee keer de naam van Hendrick MEVISSEN Wed. genoemd.


Zie bijlage 5.
4. De bij nr. 5 genoemde meter, Catharina BOUTS overlijdt ongehuwd op 02-02-1733. Zij is waarschijnlijk een tante van Petrus MEVISSEN (zus van zijn moeder Maria BOUTS).  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina