De magie van de engelen. Stanley KingDovnload 180.6 Kb.
Pagina1/4
Datum26.08.2016
Grootte180.6 Kb.
  1   2   3   4
De magie van de engelen.

Stanley King
Introductie
Dit boek bevat de lessen en instructies van Charles Simpson en zijn gids dr. Lascelles, opgeschre-ven in een groot aantal boe­ken, waarvan dit er één is.

De uit Engeland afkomstige Charles Simpson werkte in 1920 als inge­nieur/uitvinder aan de Canterbury University in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Zijn leven veranderde bruusk toen hij een telegram ontving met de woorden: 'Je vrouw is ziek, kom onmiddellijk.' In het ziekenhuis, enkele honderden kilometers ten zuiden van Christchurch, vertelde de chirurg dat zijn vrouw aan een kanker leed die niet te opereren was en dat hij haar maar beter niet kon bezoeken. Ze zou hem niet herkennen en hij zou zich ellendig voelen door haar lijden.

De arts dacht dat ze nog een paar dagen te leven had. Maar Charles Simpson stond erop zijn vrouw te zien. Toen hij bij haar was, voelde hij zich totaal hulpeloos naast haar bed en begon voor de eerste keer in zijn leven te bidden. Hij smeekte God om haar pijn weg te nemen. Middenin zijn gebed viel hij in slaap. Hij werd wakker en zag de ver­pleegster en de chirurg bij de deur staan. Zijn vrouw lag heel rustig naar hem te glimlachen. De pijn was weg en de kamer leek vol licht.

Charles Simpson zegt hier zelf het volgende over:Ik stond perplex. De chirurg vroeg of ik even meekwam naar zijn kantoor. 'Hoe lang bent u hier al mee bezig?' vroeg hij. 'Wat? Met bidden?' zei ik. 'Het is de eerste keer dat ik echt gebeden heb!' 'Dat bedoel ik niet', zei de chirurg, 'U praatte met een andere stem en noemde uzelf dr. Lascelles. Hij zei dat uw vrouw nog 3 maanden zou leven! Geen kracht op aarde kan haar pijn zo snel wegnemen. Dit maakte zo'n indruk op me dat ik echt geloof dat ze nog 3 maanden zal leven. Daarom moet ik u verzoeken haar mee te nemen uit het ziekenhuis. We heb­ben het bed nodig!'

Ik nam mijn vrouw mee naar huis. Ze leefde nog 3 maanden en 4 dagen geheel vrij van pijn en stierf met een glimlach op haar lippen. Ze was niet bang voor de dood. Ik heb nooit meer iemand zo gelukkig zien sterven!
Wekenlang voelde Charles Simpson zich verward en beschaamd omdat hij God zo lang verwaar-loosd had. Maar de tijd verstreek en dr. Lascelles manifesteerde zich niet meer. Hij vond een huis voor zijn kinderen en na 2 jaar hertrouwde hij, volgens de laatste wens van zijn overleden vrouw.

In 1923 zeilde hij met zijn gezin naar Engeland om de patentrechten van één van zijn uitvindingen te verkopen. Hij was 20 jaar niet meer in Engeland geweest en trof zijn moeder erg veranderd aan. Een herseninfarct vervormde een kant van haar gezicht. Ze had een scherpe pijn aan de onderkant van haar schedel. Hij had medelijden met haar en streelde haar nek. Ze riep uit: 'Niet stoppen! De pijn gaat weg.' Hij zag de vervorming van haar gezicht langzaam minder worden.

Zijn moeder vertelde de dokter het verhaal waarop deze aan een verbaasde Charles vroeg wanneer hij begonnen was zieken te genezen! Simpson lachte maar wat. Hij vertelde hem dat hij terug naar Nieuw-Zeeland zou gaan om een schapenfarm te beginnen met het geld van zijn uitvinding. Maar het lot nam een andere wending. Een paar minuten voor hij zijn patentaanvraag indiende, had ie-mand anders patent op dezelfde uit­vinding aangevraagd. Charles Simpson werd ziek van de schok. Zijn gezondheid ging snel achteruit. De dokter zei dat de terugkeer naar een warm klimaat de enige genezing zou bieden. Maar zijn geld was op. Zijn vrouw, die doodsbang was voor 'geesten' deed hem beloven dat hij daar mee zou stoppen. Ze stelde hem uiteinde­lijk toch voor dat hij con-tact met dr. Lascelles zou zoeken, want ze was bang dat Charles zou sterven. Pas na veel gebeden reageerde dr. Lascelles. Hij zei alleen maar tegen Simpson's vrouw: 'Wanneer gaat hij zieken gene-zen?' Dat was alles. Het klonk eenvoudig, maar waar vond hij zieken? Weer greep het lot in. Via een advertentie over 'healing' in Kentish Town, ontmoette hij zijn eerste patiënte met borstkanker. Zijn handen begonnen zomaar over haar lichaam te bewegen. Hij merkte dat ze 'geleid' werden. In minder dan 3 maanden was alle pijn weg en waren de gezwellen verdwenen. Verschillende andere genezingen volgden, waaronder die van een blind kind dat zijn gezichtsvermogen terugkreeg en een poliopatiënt die van zijn verlamming genas.

Na een artikel op de voorpagina van een landelijke krant met als kop: 'Wonderen in hedendaags Londen' kwamen er verzoeken om gene­zing uit het hele land en zelfs uit het buitenland. Zijn vrouw vroeg dr. Lascelles: 'Hoe kunnen we al deze mensen hel­pen?' Hij antwoordde: 'Jullie kunnen voor hen bidden.' Hij dicteerde de gebeden en beschreef de methode die ze moesten volgen. Hun eerste 'Prayer Circle' hielden ze bij gebrek aan beter in een kolenkelder. Ze wachtten ongeduldig de resul-taten af. Op een dag ontvingen ze een brief van een oude man van 78 die bijna blind was toen ze voor hem begonnen te bidden. Hij schreef: 'Ik kan nu weer de krant lezen zon­der bril. Heel veel dank.' Daarna ontvingen ze duizenden dankbrieven en ze realiseerden zich de enorme kracht van deze gebedsmethode die dr. Lascelles had ingesteld.

Er volgden 3 jaren een oneindige stroom patiënten, gebedszit­tingen en lessen voor genezers. Charles Simpson was niet bekend met de spiritistische beweging, maar werd vanaf het begin van zijn genezend werk aangevallen door mensen die het spiritisme bezigden. Ze wilden bewijzen dat hij het enkel voor het geld deed.

Sir Arthur Conan Dole, auteur van de wereldberoemde Sherlock Holmes-verhalen, sprong voor hem in de bres en onderzocht of de beschuldigingen terecht waren. Hij ontdekte dat Simpson niet eens genoeg geld had om zijn telefoonrekening te betalen. Conan Dole betaalde de rekening en eiste een publieke verontschuldiging van de aan­stichters van deze onrechtvaardige aanval. Die werd nooit gemaakt, maar Simpson had het te druk om daar over in te zitten. Hij kreeg het steeds drukker. Dr. Lascelles zei hen dat ze een ander huis moesten zoeken voor hun geneeswerk.

Ze bekeken vele huizen in West End Londen en vonden een geschikt huis op nummer 29 Queen's Gate, waarvan dr. Lascelles zei: 'Dit is het huis. Nu moeten jullie bidden om het te krijgen.' Ze baden veel en al snel begonnen hun gebeden te werken.

Een onbekende, wiens zoon Simpson 3 keer had behandeld, bood aan om 1000 pond te lenen. Hij kon het niet schenken omdat dit zijn enige kapitaal was dat hij zijn zoon wilde nalaten. Met die 1000 pond deed Simpson de aanbetaling en ging toen naar de bank voor een lening. De bankma-nager bood 2/3 van de prijs van het huis, maar dit was niet genoeg. Charles vroeg om meer. 'Welke zekerheid heb je?’ vroeg de man van de bank. 'God is mijn zekerheid', antwoordde Charles. Maar de bankbediende wist zeker dat de directie God niet als garantie zou accepteren! Simpsons geloof werd zeer op de proef gesteld. Dr. Lascelles had gezegd dat zijn gebeden verhoord zouden worden, maar omdat er geen geld meer binnenkwam, werd Simpson bang dat iemand anders het huis zou kopen.

Op de dag dat het huis geveild werd, kwam hij nog steeds 2000 pond tekort. Die morgen ging de telefoon. Een gepensio­neerde kolonel vroeg of Simpson zijn zieke vrouw wilde bezoeken. Simpson voel­de zich wanhopig maar ging toch. De kolonel merkte zijn zorg en infor­meerde naar de oorzaak. Hij vertelde het hem waarna deze voor het res­terende bedrag zorgde. Een mooi voorbeeld van goddelijke voorzienig­heid.

Zo kregen ze een huis met 20 kamers in hun bezit. Door giften en leningen konden ze het huis meubileren. Toen besloten ze zichzelf 'The Seekers' te noemen, omdat ze voelden dat ze het Ko-ninkrijk der Hemelen op aarde zochten. 3 jaar later waren ze dit huis ontgroeid. Dr. Lascelles advi­seerde hen om een huis op het platteland te zoeken niet ver van Londen en te bidden dat ze naar de juiste plek geleid zouden worden. De eerste plaats die ze zochten was Addington Park, West Mailing in Kent. De vraagprijs was 25.000 pond. Dat geld hadden ze niet en de makelaars lachten om Simpsons bod van 10.000 pond. Een paar dagen later kreeg hij een ingeving om de makelaars te bellen en het bod te verhogen tot 13.000 pond. Tot zijn verbazing werd zijn bod binnen 2 dagen geaccepteerd. Toen riep Simpson de hulp in van een aantal van zijn rijkste patiënten. Na een verhitte discussie waren enkelen van hen bereid om het geld voor te schieten. Nu was Addington Park een feit. Tot 1958 genas Simpson mensen. Op 20 november van dat jaar stierf hij. 'The See-kers' bleven zijn werk op die plaats voortzetten en dat doen ze nog steeds.

Over dr. Lascelles is het volgende bekend. Dit zijn zijn eigen woorden:
Mijn vader was van lage adel, niet uit het volk. We hadden knechten om ons te bedienen. Ik kreeg genoeg van dat leven en werd dokter in de sloppenwijken van Londen, waar ik mensen in elkaar zag zakken van de honger en anderen die ze met hun voeten opzij duwden en doorliepen. Er waren maar een paar goede Samaritanen maar ik voelde toch dat in sommige achterbuurten Christus aanwezig was. Daar waren de mensen vriendelijk voor elkaar.

Ik verhuisde naar Yorkshire, waar ik als plattelandsdokter grote afstanden te paard aflegde. In 1851 stierf ik als een norse, oude man. Tijdens mijn begrafenis zag ik hoe de mensen mijn kist volg­den. Ik was erg verbaasd dat ik bij mijn eigen begrafenis aanwezig was, omdat ik niet geloofde in een leven na de dood. Ik zag hoe mijn lichaam langzaam verteerde, want ik bleef aan het graf gebonden. Op 20 november 1859 bevrijdde Mary mij van de begraafplaats. Zij was de vrouw waarvan ik had gehouden toen ik nog leefde. Ze kwam in geest bij me en tilde me vanuit de don-kerte bij het graf op naar het licht van de Hemel.

Hoewel ik op aarde een dokter was, had ik meer belangstelling voor de wetenschap van de geneeskunst dan voor het genezen van patiënten. Na mijn dood wilde ik meer weten over de ziel, want mijn eigen ziel moest genezen worden. Ik wilde leren hoe ik dit zelf kon doen. Daarna wilde ik ook de zie­len genezen van anderen die waren 'gestorven'. Na een tijd raakte ik daar behoorlijk bedreven in. Ik ging daarom in een zieken­huis werken waar zielen geholpen en genezen werden. Nu heb ik de leiding over vele ziekenhuizen hier in de ether.

Toen hoorde ik dat ook mensen op aarde genezing en hulp zochten. Daarvoor richtte ik samen met gidsen uit mijn sfeer een or­ganisatie op. Ik besloot vanuit deze sfeer lezingen te geven aan hen die nog op aarde zijn. Er werd een begin gemaakt met de Harmony Prayer Circles. Ik sta nu aan het hoofd van vele gidsen die de gebeden beantwoorden. Ik gebruik het pseudoniem 'Lascelles', omdat er nog leden van mijn familie in leven zijn.

1 Dr. Lascelles en de ether.

Gebedsgenezing zoals de Seekers dit doen, is al vele jaren een bedrieglijk eenvoudige werk­zame methode om de hogere wezens van het universum om hulp te vragen. Men kan genezen wanneer men zorgvuldig volgens vastgestelde omstan­digheden systematisch bidt en wanneer deze gebeden geïnspireerd en vakkun­dig zijn opgesteld. Meestal beseft men niet dat men zijn vele problemen werkelijk kan oplossen wanneer men in contact kan komen met wezens van een hoger spiritueel bestaansniveau. Zij hebben de ken­nis en het vermogen om voor de mens te bemiddelen. Zij kunnen moeilijkheden op fysiek, geestelijk, economisch en sociaal gebied opruimen. Een gebed moet geen ijdel woordenspel zijn, wat het vaak wel is. Wordt het goed toegepast, kan het zeer krachtig werken en heeft het grote geneeskracht. Duizenden over de wereld ondervonden de waarheid en ontvingen al genezing. Nog veel meer mensen sluiten zich aan bij de Harmony Prayer Circles in Addington in Kent. Deze gebedsgroepen zijn in het decennium na WOI opgericht door dr. Lascelles. Ze geven nog steeds, als bron van het genezingsproces, dezelfde resultaten zoals hij had voorspeld.Dr. Lascelles kwam rond 1925 toen mr. CA. Simpson ontdekte dat hij bijzondere mediamieke vermogens bezat. Dr. Lascelles werkte via deze, aanvankelijk niet geheel meewerkende, tussenpersoon. Hij voorzag hem van spirituele, genezende gaven die met groot succes werden ingezet. Binnen korte tijd werd in Londen een genezingscentrum opgericht dat na een uiterst bescheiden start snel uitbreidde tot een centrum voor gebed en spirituele genezing met wereldwijde ver­takkingen. Het gaat ons evenwel om de magie van de engelen en hun rol als genezers via het mysterie van het gebed.
In het begin hadden we een aantal patiënten die vanwege de af­stand of de ernst van de ziekte niet bij mij konden komen. Toen herinnerde ik mij de methode van Paulus. Hij zegende zakdoeken of stukken linnen en stuurde die naar de pa­tiënten. Mijn voorstel was dat wij flanellen doeken zouden 'mag­netiseren' en naar onze patiënten zouden sturen. Dit werkte zo goed dat het aantal verzoeken tot genezing buitenspo­rig groeide. We konden niet iedereen in behandeling nemen.

Een van onze dove patiënten bad toevallig op precies dezelfde tijd toen er voor haar werd gebeden door een kleine kring in ons huis aan St. George's Square in Londen. Ik hoorde over het buitengewone verschijnsel. Er was een magnetische kracht ontstaan tussen de gebedskring en de patiën­te die ver van Londen woonde, helemaal in Northumberland. Deze vrouw ontving genezing. Het was een onvoorziene gebeurtenis. De resultaten in­spireerden ons tot verdere experimenten. Uit deze ontdekking ontwikkelden we de Harmony Prayer Circles. We beseften dat we een groot geheim hadden ontdekt toen we begrepen dat het element tijd van essentieel be­lang is. De mensen in de 'gebedskring' en de patiënt moeten hetzelfde gebed bidden, met precies dezelfde woorden en op precies hetzelfde ogenblik.

De overeenkomst tussen deze gebeden en een radio-uitzen­ding is duidelijk. Het zendstation is de kamer waarin wij golven opbouwden met een hoge, spirituele kracht. De patiënt is de ontvanger. Het hadden duidelijk op dezelfde golflengte 'afge­stemd'. Op een andere golflengte zouden we gefaald hebben.

Met vallen en opstaan ontwikkelden we in de loop der jaren betere gebeden onder hogere leiding. Eerst leerden we dat geluid genezende eigenschappen heeft met de woorden als de noten. Woorden kunnen een volmaakt gene­esinstrument zijn wanneer ze voldoende kracht en gevoel mee­krijgen en op de juiste wijze door harmonie en contrapunt met elkaar in verhouding staan. Dit was een grote stap voorwaarts. Deze theorie konden we direct in praktijk brengen. De bewij­zen waren tastbaar.

Eerst was ons genezingswerk beperkt, omdat het fysiek on­mogelijk was zoveel verspreid wonende patiënten in behandeling te nemen. Nu konden we zoveel patiënten aannemen als we wil­den. We verzamelden hun namen op lijsten. We noemden deze na­men op de afgesproken tijd, waardoor we de genezende kracht vanuit ons eigen zendstation konden 'overseinen'.

Neem bv een patiënt die in z'n eentje om genezing bidt. Dat kan succes hebben wanneer de patiënt gidsen heeft van een hoog spiritueel niveau. Hij kan er met een bepaalde hoeveelheid kracht mee in aanraking komen. Toch is deze kracht minimaal zonder de versterkende impuls van de Harmony Prayer Circle. De uitgezonden kracht is dus zwakker. De Harmony Prayer Circle draait de schakelaar om en zet het ware vermogen in werking.

We moeten de kapel van de Harmony Prayer Circle zien als een reservoir hogedrukstroom, opgewekt door een toegewijde, van kracht vervulde groep mensen die daar voortdurend bidt.

Het opnoemen van de namen op de lijst in combinatie met speci­aal samengestelde, krachtige gebeden vult de ruimte van de kapel met gidsen die bepaalde specialisaties hebben. Sommige bv en zij hebben de meeste invloed, bezigen het genezen van bezetenen. Met bezetenheid bedoelen we ziekten van de ziel en de geest, veroorzaakt door kwade entiteiten die van de patiënt bezit nemen. Gevallen van bezetenheid worden vaak geestes­ziekten genoemd. Ze treden op in de vorm van extreme depressies. Ze ontnemen de patiënten alle geluk. Ze schake­len hen volledig uit, alsof ze verlamd zijn of getroffen door een lichame­lijke ziekte. Ze kunnen lijden aan onbeheersbare aanvallen van angsten, zorgen en twijfels, woede, jaloezie en afgunst of ze zijn verslaafd aan alcohol en drugs. Ze kunnen gewelddadig zijn of juist hopeloos teruggetrokken, verlegen of niet in staat zelfstandig een beslissing te nemen. Ze kunnen ver­bitterd en liefdeloos zijn, ongeliefd en volledig verloren in apathie of juist hyperactief. De slachtoffers beseffen meestal niet de schaduwen waaronder ze lijden.

Mensen kunnen ook geestelijk ziek zijn zonder be­zeten te zijn door vijandige entiteiten. Natuurlijk kan een derge­lijke ziekte fysieke oorzaken hebben. Weinig medici ac­cepteren bezetenheid. Ik denk evenwel dat er maar weinigen nog nooit een zekere mate bezeten zijn geweest. Wie verloor al niets eens zijn zelfbeheersing; depressie, waanideeën of absurde angsten?

Gewoonlijk gaan zulke aanvallen voorbij. We verge­ten ze. Plotse aanval­len van onweerstaanbare verleidingen in de vorm van overspel of geweld gaan voorbij. Maar wat bezielde ons?

Hoeveel mensen stellen zichzelf bloot aan infecties, een­voudigweg door zich alsmaar zorgen te maken? Daardoor raakt hun kracht uitgeput. Hoeveel hartaanvallen worden er niet door koortsachtige activiteit veroorzaakt? Hoeveel mensen hebben zichzelf door hun verdriet geen artritis en reuma bezorgd? Dit zijn allemaal fysieke kwalen waarvan de oorzaak geestelijk of psy­chisch kan zijn. Bepaalde gidsen hebben als taak dergelijke aan­doeningen te genezen.

Een schuld aan de bank, langdurige werkeloos­heid of gebrekkige woonruimte zijn de bron van veel leed. Daartoe zijn weer andere gidsen aangewezen.
De leden van de Harmony Prayer Circles moeten vreugde en geluk uitstralen en zich verheffen door vrolijkheid en warme gevoelens. Ze moeten niet voortdurend aan genezing denken. Niemand kan genezen door zich te concentreren op kanker. Integendeel, we moeten spiritualiteit ontwikkelen door en in vreugde.

Dr. Lascelles vertelt ons dat we het lijden van de patiënt vergroten als we weten om welke ziekte het gaat. We zijn dan immers geneigd hem in die ziektetoestand te visualiseren. Dat moet vermeden worden. Toen Jezus Zijn handen op de ogen van de blinde leg­de dacht Hij ook niet aan blindheid. Hij dacht aan het gezichtsvermo­gen en aan de schoonheid daarvan. Toen Hij de lam­me genas, dacht Hij niet aan verlamming, maar aan een gezonde man met sterke ledematen. Dr. Lascelles dringt erop aan dat wij deze at­mosfeer van spirituele vreugde opbouwen om haar te kunnen doorgeven.


Om inzicht te krijgen in de aard van 'engelen' (of 'gidsen' zoals dr. Lascelles hen vaak noemt) bestuderen we eerst de substantie van het universum waarin zowel engelen als mensen bestaan. Eerst kijken we naar de ether die alles omvat, bij elkaar houdt en achter het mysterie en de oneindigheid van de atomen ligt.

Ether wordt beschreven als een hypothetisch en niet-materieel medium waarvan men denkt dat het de ruimte doordringt. Hij geeft lichtgolven, warmte, elektromagnetische straling en een onbekend en oneindig aantal kosmische stralen door. Het we­tenschappelijk denken heeft de aanwezigheid van ether als meetbare kracht, als berekenbaar en meetbaar feit niet aanvaard. Tegenwoordig neigt de wetenschap weer naar de oude mystici die geloofden in een dergelijke aanwezigheid die alleen door deductie kan worden gelokaliseerd.

Dr. Lascelles zei over de ether:


Wat is ether? De wetenschap kon het niet definiëren, hoewel zij de aanwezigheid ervan niet langer fel ontkent. Ether is beweeglijk. Zijn elasticiteit is groter dan die van waterstof. Ether is geen gas. Men lanceerde de theorie dat alle materie deel is van de ether of dat materie bestaat als knobbels in de ether. Het is een beetje zoals harde knoesten in hout. Ether vult de hele ruimte want het licht van de zon benut een middenstof om langs te reizen.

Ether is niet hetzelfde als ruimte. Ether is een toestand in de ruimte. En omdat alle ruimte uit deze toestand bestaat, is een ether-vrije ruimte on­mogelijk.

Alle mensen bestaan uit dezelfde stof. Ze hebben een verschil­lende trilling die ze samen met de plan­ten, dieren en dingen in het heelal omzet van vrije ether in gevan­gen ether. Dit manifesteert zich als een stoffelijke substantie. Daarom is er 1 universele eenheid van materie. Dat is de ether. Het grootste deel van de universele ether is niet ma­nifest. Hij is onzichtbaar, onhoorbaar en onherkenbaar. Alleen het al­lerkleinste deel is manifest. De rest van de ether vult het heelal en blijft ongebruikt. Dit brengt ons bij de ogenschijnlijk merkwaardige woorden 'Gebrek is niet reëel', die dagelijks in de gebedskringen worden uitgesproken. De grondstof van alles vult het heelal propvol.

Het menselijk lichaam bestaat uit wat jullie vlees, botten, bloed en dergelijke noemen. Dat is slechts schijn. Verwij­der je de mate­rialiserende kracht of trilling van een bepaald niveau, verandert dat weer in ether. Lichaam en ziel bestaan merkwaardig genoeg uit dezelfde stof, namelijk ether. Het lichaam is ether dat zich manifesteerde als stevig vanwege zijn specifieke trilling. De ziel is niet-gemanifesteerde ether. De lichaams­ether heeft een langzame trilling, de zielsether een veel hogere. Laat het idee los dat vaste stoffen 'vast' zijn. Beschouw vaste stoffen als ether die langzamer trillen. Dit is belangrijk als je aan onzichtbare wezens denkt. Het is ook de basis van alle gebedsgenezing of handop­legging. Ipv veel aandacht te besteden aan de manifeste ether (het lichaam) moet je je bekommeren om dat niet-fysiek manifeste deel: je ziel die na de dood je 'lichaam' wordt.

Psycho­metrie is de gave om informatie uit materiële objecten te lezen. Een psychometrist kan bv je horloge vasthouden en daardoor bepaalde dingen over je weten. Maw, het horloge had lange tijd innig contact met jou. Het nam een deel van jou etherische over. Het bezit je etherische trillingen. Het is doordrongen van je aura, die over je gemoedstoestand, je gezondheid en allerlei persoonlijke karaktereigenschappen kan onthullen.

Alle ether in gemanifesteerde vorm verandert constant. Je hele lichaam vernieuwt zich voort­durend. Zo niet was genezing niet mogelijk. Maar belangrijker, het niet-gemanifesteerde etherische deel van de mens verandert eerst. Het fysieke lichaam verandert alleen wanneer het etherische deel of de ziel eerst verandert. Maw de hogere trilling heeft voor­rang op de lagere trilling. Dit is het geheim van genezing. Genezing door de materia medica tot stand gebracht kan echt en duurzaam zijn, maar alleen omdat het etherische op de een of andere manier daartoe werd bewogen om te veranderen. Soms komt zo'n genezing langs medische weg neer op een genezing via bewustzijnsverandering.

Een angstige patiënt kan zich al veel beter voelen in aanwezigheid van een arts en veelkleurige maar niet noodzakelijk werkzame capsules. Dit komt door de gemoedstoestand van de patiënt te veranderen.

Gedachten zijn nauw verbonden met het etherische. Het li­chaam ontvangt genezing via het denken, dat het etherische beïnvloedt en verandert. Daardoor verandert het li­chaam. Het lichaam kent een constante instroom van het ethe­rische of de ziel. Achter het etherische, dat een soort schakelpaneel of modellenmaker is, zit de le­venskracht die alles beheerst. Dat is de geest. Het lichaam is dus een instrument. Het is een product dat nog niet af is. Het etherische stuurt het lichaam. De kracht dan achter is de geest. Door handoplegging of gebed wordt het schakelpaneel geactiveerd.

2 Het gebed en de engelen.

Voor gebedsgenezing zijn oprechtheid en eerbied voor de gene­zende krachten nodig. Tijdens de hele zitting zorgen deelnemers aan de Harmony Prayer Circle of de 'sitters' voor de juiste sfeer-opbouw. Zo kunnen de genezende engelen na­derbij komen. Ze zeggen het gebed met aandacht om die sfeer te behouden en om als kanaal te dienen voor de genezende krach­ten.De tijd is essentieel bij gebedsgenezing. Een juiste synchronisatie is noodzakelijk. De ontvanger van de ge­nezende krachten waar ook ter wereld en de 'sit­ters' zeggen hun gebeden op hetzelfde ogenblik. Men vraagt degene met wie contact wordt gemaakt (de 'linker’) een gedisci­plineerde routine. De sitters hebben veel ervaring met dit werk. Hun toe­wijding is belangrijk.
Het gebed is de schakel tussen hemel en aarde. Het geeft toe­gang tot het 'Koninkrijk der Hemelen'. De 4° dimensie en de aarde komen dan intensief met elkaar in contact, zodat de genezende kracht in werking kan treden. Mensen die bidden en geen antwoord verwachten zijn erger dan zij die onmiddel­lijk antwoord verwachten. Richt je smeekbede tot God. Versterk ze met de juiste instelling. Het wordt als genezing teruggegeven.

Het 1° gebed genereert het moeilijkst een antwoord. Door oefening worden de gebeden makkelijker. Je krijgt dan meer vertrouwen en je ontvangt regelmatig ant­woord. Een spirituele wet stelt dat je moet vragen om te ontvangen.

Iedereen kan de kracht van het gebed leren kennen. Er worden echte krachten in wer­king gezet. Emotieloze woorden zonder vertrouwen heb­ben weinig kracht. Echte gebeden vanuit het hart worden er door geladen. Wie met zijn hele hart bidt, stuurt trillin­gen in de ether. Deze trillingen zijn voor elk individu zo uniek als vingerafdrukken.

Maak je contact met een Harmony Prayer Circle die voor je bidt horen vele geesten je. Eerst antwoorden de gidsen die de hele dag bij je zijn. Zij maken contact met de spirituele niveaus 'boven' de aardse sfeer om je gebed te verhoren. Ook engelen horen je gebed en geven de nodige kracht. Het gebed is een vibratie die de juiste toon moet aanslaan.

Jezus zei dat gesproken woorden gedachten zijn, verenigd tot een concrete werkzame kracht. Hij wist dat een niet hardop uitgesproken gebed geen effect had.

Bidden is eigenlijk spreken met de gidsen of engelen. Het is een heel gevoelig instrument voor de ontvangende en voor de zendende partij. Bepaalde lichttrillingen beïnvloeden het gebed. Hindoes, boeddhisten en aanhangers van andere reli­gies weten dat het gebed het meest effectief is na zonson­dergang. Daarom gebruiken we krachtcentrales van gebed in de vorm van onze kapellen die goudkleurige ramen hebben om het buitenlicht te temperen voor de juiste kleur­schakering.

Alle zittingen voor gebedsgenezing worden voorafgegaan door het Onze Vader. Het creëert een licht in de kring en de ether begint te trillen. Het licht kan door helderzienden worden waarnemen. Het daalt op het altaar neer als een trechter­vormige koker waar de kracht doorheen komt. Worden de namen van die dag opgelezen, verschijnt bij elke naam een uitgaande lichtflits naar de linker die hem met de Harmony Prayer Circle verbindt. De intensiteit hangt af van het vertrouwen, de hoop en de ervaring van de sitters in de kapel.

In een lege gebedskapel hangt een grijsachtig levend licht dat wacht om geleid te worden. De 'sitters' geven het kleur. Begint de zit­ting verandert het licht in een constante stroom. Wordt het Onze Vader beëindigd, rijst vanop het altaar een parelachtige, witte schacht van licht op. Zegt men het gebed voor materiële hulp, wordt het licht blauw. Voor genezing verandert het licht in een paarse tint.

De ether wordt tot trilling gebracht. Er wordt een roepsein gestuurd naar de spiri­tuele wezens die zich wijden aan het helpen van de mensen op aarde. Deze wezens ontvangen je gebeden niet. Men moet zeker niet tot hen bidden. Je bidt tot God. Er is geen andere kracht in het universum. Hij alleen is de essentie van alle dingen en de schepper van alles. Maar bij de verhoring van de gebeden, vooral die voor gene­zing, gebruikt God bemiddelaars die heel vaak met je verbonden zijn geweest op aarde. Vrienden en familieleden vallen onder deze categorie. Ze worden aangeduid als je 'geliefden'. Er zijn ook anderen die zich bewust zijn van je be­hoeften. Ook zij zijn betrokken bij het verhoren van je gebeden. De mens is zich tijdens zijn leven niet altijd bewust van zijn 'geliefden' maar ze bestaan. Stem je op deze geesten, engelen of gidsen af.
Trillingen zijn levenskrachten en stralen kleur uit. De Harmony Prayer Circles werken op 3 kleur-stralen, blauw, paars en paarlemoer. Blauw is voor materiële hulp, paars voor genezing en paarlemoer voor spirituele stimulans.

Wie een antwoord wil op zijn gebed, moet zijn eigen licht creëren. Dit wordt door het Onze Vader gerealiseerd. Wij kunnen aan dit licht zien wat een mens tijdens een serieus en wetenschappelijk gebed voortbrengt.

Bij het verstrijken van de tijd raken de muren van de kapellen doordrongen van dit licht. De hogere geesten kunnen alleen 'zien' wanneer het voortgebrachte licht voldoende sterk is. Dit licht is niet voor iedereen zichtbaar. Het is ook geen licht in de gewo­ne betekenis van het woord.

Gesproken woorden produceren kleur. Vandaar het mysterie van de gebeden, de recitaties, zang ('chanting') en het hardop lezen van de heilige geschriften.

Het Onze Vader is hierin uniek. Het heeft in alle talen hetzelf­de effect. Verlang je tijdens het Onze Vader ernstig naar een zo hoog mogelijk verheffen van je geest, kan het lichaam zijn eigen licht uitstralen. Zo'n gebed schept speciale trillingen. Om deze trillingen te bereiken en daaruit het grootste voordeel te halen, moet je langzaam bidden en met gepaste ernst spreken, niet overdreven natuurlijk maar met een kalme en zelfverzekerde eer­bied.

De gidsen of engelen die het gebed beantwoorden, werken zoals eerder gezegd langs verschillende kleurstralen. Engelen zijn geesten die op de straal van spirituele stimulans werken. De ge­nezende gidsen werken op de paarse straal. De blauwe straal-gidsen helpen de mensheid door materiële te­korten en problemen. De witte straalgidsen heffen be­zetenheid op. Bezetenheid is het lastigste. Hier zijn de krachten van het kwaad betrokken. Er kunnen door boosaardige, kwaadwillende krachten zeer duistere schaduwen worden geworpen over de gedachten en zielen. Slachtoffers van occulte of zwarte krachten staan ondraaglijke geestelijke hellepijnen uit. Bij diepe wanhoop en depressie is het etherisch lichaam letterlijk met de geest van het kwaad verbonden. Men kent dronkenschap of drugsverslaving, of obsessieve kwellingen zoals wreed­heid, sadisme, sexuele perversies en allerlei ongezonde en abnor­male begeerten. Alleen buitengewone tegenkrachten kunnen bezetenheid veroorzaken. De 'sitters' creëren een gordijn van blauwe stralen om de bezetene om hem te beschermen. Een gouden licht zuivert de atmosfeer. Wordt de naam van het slachtoffer uitgesproken, beweegt een potlooddunne zuiver witte straal zich als een zoeklicht uit het gouden licht naar de persoon die geholpen wordt. Dit duurt een seconde. De witte straal-gidsen zijn bijna onmiddellijk bij de slachtoffers of patiënten en trekken een beschermend omhulsel van blauwe stralen om hen. Vaak moeten veel witte straal-gidsen hieraan werken. De strijd kan lang en gevaarlijk zijn om bezetenheid te breken. Er is een enorme druk nodig op de aura van het slachtoffer. Hierdoor zakt de aura in elkaar en verliest de kracht zijn wurggreep. Dit geneest ook de kracht die tot bezetenheid leidde. Zij wordt geholpen om op een normaal levensniveau te functioneren passend bij de ontwikkeling die hij had moeten bereiken. Soms is het nodig deze kracht vast te zetten wanneer er op een andere manier geen controle over te krijgen is. Hij kan in een boom of een rots gestuurd worden of in een ander voorwerp. Dit is wat Jezus deed toen hij de entiteiten uit de krankzinnige in de zwijnen dreef.
De 6 'sitters' zijn in wezen condensoren gevuld met latente, spirituele, genezende krachten. Deze geneeskracht wordt bevorderd door gedachten. Heeft de 'sitter' een groot aura, kan hij meer latente ge­neeskracht uitzenden waardoor engelen worden aange­trokken. De engelen kunnen de bidder deze kracht niet doen la­ten uitstralen. Dat is het werk van de bidder zelf. Die moet het effect van de gedachten versterken. De goddelijke trillingen volgen de gerichte gedachten van de bidder. God lijkt krachten te sturen om het gebed op te vangen. De trillingen zijn buitengewoon gevoelig. Ze kunnen worden ver­stoord door liefdeloze of harteloze gedachten.

De Christussfeer is het centrum waar alle genezende krach­ten uit voortkomen. Hij stortte Zijn kracht gedurende een zeer lange periode uit over de aarde. Maar de mens trok er zelden volledig voordeel uit.

Wat gebeurt er aan de ontvangende kant? Zij moeten op de juiste tijd en op de juiste manier bidden. Ze blijven tijdens het gebed rustig zitten, speciaal tijdens de wachtperiode die in de gebeden is op­genomen in het belang van degene die door het gebed verbonden is ('linker'). Een ongemakkelijke houding is niet nodig. Knielen is niet nodig. Het belangrijkste voor de 'linker' is een afwachtende gemoedstoestand, ontvankelijk en op z’n gemak. Hij moet er zeker van zijn dat de genezende krach­teen naar hem toekomen en aan hem werken.

Besef dat je in deze wereld niets zonder inspanning krijgt. In het dagelijkse leven moet je daartoe geen plechtstatige houding aannemen. Je moet niet in een boetekleed leven. Integendeel, beseft men de genezende engelen en gebruikt men hun hulp, wordt men geestelijk opgetild naar succes, blijdschap en liefde voor anderen.

Christus daalde niet af naar het aardse bestaansniveau om de mens te verwikkelen in een duistere wereld van wroeging en zelf­ontkenning. Hij kwam opdat ieder van jullie een voller leven in gezondheid en voorspoed zou kunnen hebben; blij, sterk van lichaam en geest; opdat je zou beseffen dat jullie lopen en werken temidden van ontelbare wezens die altijd klaar staan om te helpen.

Niemand is alleen. Niemand moet tekort hebben aan essentiële dingen van het dagelijks leven. Armoede en zwarte kleren hebben niets met God te maken, niets met de engelen of de rechten van de mens. Zonder een glimlach van vertrouwen of harmonie met de helpende krachten, leidt men eigenlijk geen leven. Maar zoals gezegd, niets wordt zonder moeite verkregen. Men moet de onbetwistbare wetten van God en het universum in praktijk brengen. Daarvan is de belangrijkste de wet van Vragen en Ontvangen. Vragen met de lippen alleen is niet voldoen­de. De ziel zelf moet naar een hoger stadium van begrip worden gebracht.

De gebeden lijken erg kort. Lange en oneindige declamaties van grote literaire gebeden ge­ven geen hulp. Het gebed moet door gedachten bekrachtigd worden. Gedachten zijn van de grootste krachten op aarde. Gedachtegolven werken mag­netisch vanuit de bron. Eerbied en toewijding zijn noodzakelijk, maar bid nooit onderdanig. God is een deel van jou en jij bent een deel van God. Alles is één. Besef dat God in alle gemanifesteerde dingen aanwezig is. Heb dat innerlijk gevoel dat God en de engelen een deel van jou zijn. Zij zijn één met jou. Jij bent zoals de engelen van nature spiritueel. Besef je dat, zal je leven veranderen.
Bid je als een 'linker', benader de zitting dan met liefde en respect. Je zal dan een ogenblik van 'eenheid' ervaren, een heilig en verheffend moment waarin je omhoog getild zal worden naar genezing, vooruitgang en zekerheid. Be­nader de gebeden niet met het gevoel dat je een onwaardige zon­daar bent. Je bent absoluut niet onwaardig. Je bent de overvloed waard waar Jezus over sprak.

God wil niet je eindeloze loftuitingen en vleierijen, noch ver­langt Hij argumenten van je om Hem te overtuigen. Kom ter za­ke bij God. God is alwetend. Hij weet reeds alle dingen. Je moet Hem niet met een lange litanie op de hoogte te houden van je klachten en je pijnen. Hij weet het.

Nu vraag je je misschien waarom God niets doet als Hij je problemen kent. Waarom laat Hij ze dan toe? Het ant­woord is de Wet van Oorzaak en Gevolg. Alles wat je in beweging zet door je daden of gedachten kent een logisch gevolg. Was dat niet zo, groeiden er geen gewassen op aarde, geen ontwikkeling, geen evolutie, geen creativiteit en geen planning. De Wet kan niet worden verbroken. Maar hij kan gewijzigd worden door te vragen. Vragen en Ont­vangen zijn Gods Wetten.

Bid je, zet je de Wet in werking. Er is niets toevallig aan een gebed. Het is gebaseerd op wetenschappelijke vondsten. Dat wordt versterkt door zij die met je meebidden. Leer hoe je moet bidden. Onthoud dat je je moet houden aan je 'afspraken' met de engelen. Besef dat er een nauw contact bestaat tussen de goe­de krachten die het aardse plan reeds hebben verlaten en diegenen, jij bv, die er nog verblijven. Jij en de engelen zijn afhankelijk van elkaar. Jullie zijn beiden deel van het geheel. Bidden brengt de zielen van anderen in jouw invloeds­sfeer. Het kan zijn dat je de aanwezigheid van engelen nog nooit ­zag of vermoedde, maar zij zijn zich wel van jou bewust. Maar tgv de Wet van Oorzaak en Gevolg kunnen zij zich pas manifesteren wanneer het vragen en ontvangen wordt geactiveerd. Het initiatief ligt bij jou.

Het is niet egoïstisch om voor jezelf te bidden. Bevrijd je van dit idee en bid vol vreugde en hoopvolle verwachting.
Dat waren letterlijk de woorden van Dr. Lascelles. In de theologie kregen engelen een statische betekenis. Ze le­ven er alleen nog als onwaarschijnlijke, mythische figuren.

Het woord 'engel' komt van het Griekse angeloi dat boodschap­per betekent. Zij zijn diena­ren van God. Het zijn communicatiekanalen tussen God en de mens. De engelen met 'bovenmenselijke' eigenschappen werden zo geïdentificeerd met hun taken omdat zij een vaste rol uitoefenen en daar maar zelden van afwijken. Voorbeelden daarvan zijn Beschermengelen, Doodsengelen of de Engel des Heren die in alle zaken sprak met de bijna volledige autoriteit van God. Deze taken vinden we in veel eeu­wenoude en primitieve leringen terug. Niet alleen engelen maar ook geesten, feeën, undines (watergeesten), sylfes (luchtgeesten), elfjes, deva's en talrijke andere natuurgeesten bewonen de ongeziene gebieden van het onzichtbare universum. Zo nodig verschijnen ze om namens de God­heid bepaalde goed gedefinieerde taken uit te voeren (en soms doen ze dat in strijd met de Godheid).

Het geloof in engelen is bijna universeel. Oude godsdiensten beschouwden ze als vanzelfsprekend. Ze von­den hun manifestaties en verkondigingen heel belangrijk. Zij lieten zich bij ieder probleem door hen leiden en hadden veel respect voor hen. De zo­genaamde primitieve volkeren waren zich bewust van de engelen; Australië, Noord­ en Zuid-Amerika, Afrika, het noordpoolgebied en het Verre Oosten. Afstanden hadden kennelijk wei­nig invloed op dit geloof. Deze geesten, engelen, goden hadden aanzienlijke invloed op het leven van hun pupillen. Men kon een beroep op hen doen voor ge­nezing, leiding, bescherming en hulp. Heel vaak bezaten zij wijsheid die superieur was aan die van de mensen. Maar zij waren niet altijd totaal verheven boven de mensheid. Soms hebben ze de rol van adviseur, met meer erva­ring en inzicht dan de mens. Soms hebben ze het ook mis in hun veronderstellingen en advies. Ze waren niet altijd onberispelijk in hun gedrag. Ze ston­den niet altijd boven de tekortkomingen, jaloezieën en zwakheden van de mensen. Anderzijds bereikten de hogere leden van de engelenhiërarchie een graad van goddelijkheid. Zij vormen soms groepen van een verheven waardigheid die over andere engelenniveaus regeren. In het oude Egypte lieten zij geen enkel deel van het aardse leven onberoerd. De Noord-Amerikaanse Indianen beschouwden De Grote Witte Geest als een tussenpersoon die alles regelde en wiens beslissingen en aanbevelingen onbetwistbaar waren. Bepaalde Afrikaanse stammen stonden zo onder controle en leiding van lagere engelen of geesten dat er weinig ruimte overbleef om op eigen oordeel te vertrouwen.

De bewoners van de wereld beseffen dat zij niet alleen staan in het universum en dat er 'daar buiten' iets bestaat. We kunnen er contact mee maken. Ze hebben een ech­te en blijvende belangstelling voor mensen en hun aangelegenhe­den. Ze kunnen genezende krachten uitoefenen en hebben een goede invloed op ons. Hun kennis en be­kwaamheid komt voort uit ervaringen die ze opdeden tijdens aardse levens.

De lagere rangen engelen zijn meestal mensengeesten die overleden en doorleven als wezens op een hoger bestaansniveau.

De westerse opvatting van engelen stamt uit joods-christelijke bronnen vermengd met Perzische, Babylonische en Chaldeeuwse elementen. Zo vormden zich een 'weefsel' van geloof dat vanuit het oude Israël tot ons is gekomen, versterkt door de christelijke theologie uit de Middeleeuwen en in onze tijd verbasterd met mythologie en pure verzinsels.

De moderne engel kan zich vertonen in rooms-katholieke en protestantse rituelen en ceremonies; in restjes geloof of als 'gids' waarmee mediamieke mensen contact hebben.
De bijbel bevat ongeveer 200 rechtstreekse verwijzingen naar engelen en ontelbare indirecte verwijzingen. De oude schrijvers deden weinig moeite om engelen en hun eigenschappen te omschrij­ven. Ze gingen ervan uit dat hun lezers hiermee bekend wa­ren en geen uitleg behoefden. In de bijbel verschijnen engelen eenvou­dig, geven hun verklaringen en verdwijnen weer. Deze opvallende onverschilligheid duidt op engelen als nor­male natuurlijke verschijnselen. De meeste bezoeken van engelen worden in het Oude Testament ver­meld, veel minder in het Nieuwe Testament. Soms is er geen zichtbare verschijning. Gewoonlijk horen we dat engelen in een aura van versterkt licht verschijnen of als menselijke wezens. Ze zijn heel direct en hebben begrip voor de heer­sende omstandigheden. Zij stellen zelden vragen en zijn zich altijd ten volle bewust van de kritieke situatie of de behoeften. Hun instructies zijn meestal van zo'n aard dat de ontvanger die zonder vragen of twijfel aanneemt en weinig of geen verbazing toont. Beknopt, praktisch en krachtig in hun waar­schuwingen of bevelen manifesteren ze zich onaangekondigd. Ze laten degene die bezocht wordt, vol vertrouwen, gekastijd of geïnspireerd achter. Soms hoort men alleen de stem van de engelen. Het is niet altijd duidelijk of men ze letterlijk kan horen, van buitenaf of alleen innerlijk, dus subjectief. Maar er zijn wel degelijk engelen met luide stemmen vermeld.

Bv Genesis 22:11 waarin Abraham zijn zoon Isaak wil offeren. We lezen dat de Engel des Heren 'vanuit de hemel' roept en hem op het laatste ogenblik beveelt zijn hand stil te houden. Een paar regels verder roept de Engel weer vanuit de hemel. Hij belooft Abraham dat zijn zaad zich zal vermenigvuldigen als de sterren des he­mels en dat alle volken der aarde daardoor gezegend zullen worden. Deze verklaring was niet vaag of halfslachtig. Abraham twijfelde er niet aan, wilde niets meer weten maar volgde eenvoudigweg met groot vertrouwen de instructies op.

Gedurende de roerige geschiedenis van de Joden was er zelden een crisis die niet opgelost werd door het advies of het directe ingrijpen van de engelen. De praktische hulp van de engelen was altijd van onschat­bare waarde. Hun timing was onberispelijk en de kwaliteit van hun mede­delingen absoluut relevant voor de situatie. Ze maakten nooit fouten. De klassieke schrijvers van het Oude Testament vermeldden de ver­schijningen en uitspraken van de engelen met de afstandelijkheid van een historicus. Engelen verschenen. Engelen spraken. Engelen handelden. En dat was dat. Er was geen verdere verfraaiing nodig. Er werd ook niets anders verwacht. De verklaringen van de engelen waren vaak helemaal niet 'religieus' of zogenaamd heilig. Ze waren volledig vertrouwd met regeringszaken, oorlog, handel en alle overige zaken die de mens in deze wereld bezighouden.

Moet de moderne mens het zonder engelen stellen? Is de aard van het onzichtbare universum sinds die oude tijden veranderd? Beslist niet. Tegenwoordig zijn de engelen nog even werke­lijk en praktisch als in de dagen van de Bijbel. De wereld waarin we thans leven legt ons beperkingen op. Wil de mens vooruit komen, ambitieus, carrière maken, kortom succes hebben, moet hij zich aanpassen. Hij zal deze materië­le wereld moeten nemen zoals hij is. Slaagt hij hierin, verliest hij het contact met zichzelf. Vreemder nog, gaat hij zichzelf op een afstandelijke manier in de gaten houden, bang dat hij een fout zal maken. Hij denkt dat hij zichzelf moet zijn tot in de finesses van zijn laatste plannen toe. Paradoxaal genoeg kan hij alleen zichzelf zijn als hij een rol speelt. Hij kan alleen het juiste zeggen wanneer hij anderen napraat. De absurditeit van deze stelling verdwijnt als we ons realiseren dat de mens een ontvangststation is dat voortdurend boodschappen oppikt en interpreteert. Hij kan in de valse overtuiging leven dat hijzelf besluiten neemt, dat zijn intelligentie de problemen oplost, dat hij de bedenker en uit­voerder is van al zijn zaken, dat hij zijn leven in eigen hand heeft en het kan manipuleren zoals hij het wil. Maar dat is niet zo. Als een mens onvoorzien de juiste woor­den op het juiste ogenblik zegt, als hij een of ander creatief idee krijgt, als hij op het juiste ogenblik op de juiste plaats is en als zijn geest volledig geïnspireerd is, is hij niet 'zichzelf' maar de ontvanger van hulp die ergens anders vandaan komt. Hij beseft dit misschien niet maar is hij op z'n best, heeft hij op het levenstoneel een Helper naast zich. Die vergeet nooit zijn tekst, zet altijd op het goede moment in en voelt altijd precies aan wat het publiek wil. Sommige mensen hebben af en toe zo’n ervaring. Gelukkig is hij die de problemen van alledag naast zich neer kan leggen vol vertrouwen dat ze elders beter worden aangepakt. Helaas weet de meerderheid niets van de onzichtbare Helpers. Dr. Lascelles is erg bezorgd over de onverschilligheid van de doorsneemens:


Jullie ongeloof is een tragedie. Jullie snijden jullie af van een grote hulpbron. Alles lijkt vast, werkelijk en blijvend. Jullie denken dat als jullie een voorwerp kunnen zien, horen en voelen, het ook werkelijk is zoals jullie het waarnemen. Ook je omgeving is niet zo­als je denkt. Je ziet de dingen zoals je ze ziet omdat je zintuigen op een speciale manier zijn geconstrueerd. Ze hebben bepaalde eigenschappen waardoor ze voorwerpen en gebeurtenissen van buitenaf alleen maar op hun eigen manier kunnen registreren, een manier die alleen maar schijn is.

Hoe zien de engelen jullie? Zij zien jullie niet als verouderd of ziek. Zij zien jullie niet vol pro­blemen die jullie niet kunnen oplossen. Zij zien jullie zoals jullie werkelijk zijn. Zij zien jullie als spiralen van energie of geest, als wervelingen van kracht. Ze weten dat jullie julliezelf totaal anders zien.

Jullie vechten vaak tegen iets dat, behalve in jullie gedachten, hele­maal niet bestaat. Het kenmerkende van gedachten is dat ze zich manifesteren waarop ze zijn gericht. Ik weet dat wat jullie ervaren, voor jullie heel echt lijkt.
Voor de meesten is de ellende op deze wereld maar al te reëel. Armoede, ziekte, verlies en rampspoed zijn voor de meesten van ons onmiskenbaar echt. Deze problemen zijn zo hardnekkig dat ze ons beheersen, vormen en martelen. Het universum, God, de mens en de engelen mogen in beginsel één zijn, dit feit is geen hulp voor zij die door hun illusies begoocheld zijn en onbewust blijven van hun ware aard.
De engelen zijn diep geschokt door het ongeloof van jullie op aarde. Het is voor hen onbegrijpelijk hoe blind jullie zijn voor hun aanwezigheid. We verbazen ons vaak over jullie beperktheid. Hoe nauw is jullie horizon vergeleken met die van ons. Kunstenaars stileerden hun engelen als gevleugelde wezens in onwaarschijnlijke kleren; als fantasiewezens met onwerkelijke gezichten die boven de aarde zweven, vaak met een afkeurende uitdrukking op hun gelaat alsof zij gekomen zijn om te veroordelen ipv om te helpen. Besef dat engelen geen ar­tistieke afbeeldingen zijn, maar echte wezens die veel op jullie lij­ken.

Boven en onder jullie ervaringswereld heersen andere bestaansniveaus. Wij beschouwen onszelf niet als bovennatuurlijk. We zijn heel natuurlijke, werkelijke en levende wezens zoals jullie. We hebben het voordeel een stap verder in onze ontwikkeling te zijn.

We zien er niet veel anders uit dan jullie. Ik zie er helemaal niet als een engel uit. Ik zou ook niet willen zijn zoals jullie denken dat engelen zijn. Dat wil niemand aan deze zijde. Ik had zoals de rest van de mensheid vreemde ideeën voor ik overging naar deze kant. Eigenlijk geloofde ik helemaal niet in engelen. Ik geloofde in wat ik kon zien en dat was niet veel.

Iedereen in mijn sfeer heeft op aarde geleefd en is daar ook dood gegaan. We weten alles over de problemen waar jullie nog steeds mee worstelen want we hebben ze zelf ook ervaren. Ik be­weer niet dat we alles weten. Dat is niet het geval. We moeten nog een heleboel leren. Het is zelfs zo dat sommigen van ons niet kun­nen of willen beseffen dat ze 'dood' zijn. Met sommigen van hen kun je gewoon niet praten.

De omgeving hier ziet er maar een klein beetje anders uit dan de omgeving die we kenden op aarde. Alle oude activiteiten lijken hier net zo door te gaan. Wanneer nieuwkomers geheel onwe­tend zijn, brengen zij die onwetendheid met zich mee. Daarom voelen zij zich vaak verloren en stuurloos als zij hier aankomen. Voor zij zich aanpassen en de waarheid tot hen doordringt, hebben we heel wat problemen met hen.

Natuurlijk kunnen jullie jullie afvragen waarom wij zo betrokken zijn bij jullie op aarde. Het antwoord hierop is dat de meesten van ons dat niet zijn. Slechts een paar van ons zijn zo. Wij weten dat het mo­gelijk is jullie te helpen als jullie maar weten hoe jullie onze hulp kunnen krijgen. Ik verwijs uiteraard naar het gebed. Denk nu niet dat wanneer je bidt, je tot ons bidt. Jullie bidden tot de hoogste God­heid, God die bijna even ver van ons verwijderd is als van jullie. Jullie vinden het misschien interessant te weten dat er 'mensen' aan onze zijde zijn die even weinig in God geloven als jullie. Het klinkt misschien ongelofelijk maar atheïsten bestaan hier ook.

Grote aantallen van ons houden zich bezig met het ver­lenen van hulp, vooral diegenen die zo’n werk op aarde hadden tijdens hun aardse leven. Artsen bv, geestelij­ken, onderwijzers, verpleegkundigen en allerlei mensen die be­trokken waren bij menslievende bezigheden. Zij vinden het een groot genoegen om te helpen.

Jullie zijn niet de enigen in het universum. Jullie zijn ook niet de laagsten en wij zijn niet de hoogsten. Het universum wemelt van wezens in oneindig veel vormen en met oneindig veel ver­mogens. Wij keken wat verder dan jullie, maar we zijn nog steeds intens geïnteresseerd in de oneindige verscheidenheid en wonderen van God en al Zijn scheppingen. Het is nu jullie taak om jullie blindheid te doorbreken. God maakte een groter ko­ninkrijk dan jij of ik kunnen begrijpen.
Bij sommige gelegenheden werd dr. Lascelles gevraagd waarom hij zo­veel over engelen sprak en zo weinig over God.
Omdat ik ze gezien heb. God heb ik nooit gezien.
Vaak benadrukte hij dat er tussen God en de mens onzichtbare banden bestaan. En hoewel de blijken van Gods aanwezigheid konden worden waargenomen, bleef God zelf buiten het zicht van engelen en mensen.
Wanneer je in huis op een schakelaar drukt, zei hij, ver­wacht je dat het licht aangaat. Je zou verbaasd staan zonder licht, maar je zou niet twijfelen aan het bestaan van de elektriciteitscentrale. Je zou beseffen dat er iets niet goed zit bij het overbrengen van de stroom. Je zou een elektricien bellen om de fout op te sporen. Je zou nooit zeggen, die elektriciteitscentrale was uitein­delijk toch bedrog. Ik had nooit in het bestaan ervan moeten ge­loven.
Vervolgens wees Dr Lacelles er op dat maar weinigen van ons een elektriciteitscentrale hebben gezien of de werking daarvan hebben begrepen. Op dezelfde manier hebben we God nooit gezien en zijn er ook maar weinigen die de moeite hebben genomen Zijn wer­ken te bestuderen, hoewel deze voor iedereen duidelijk zijn.

Hij vergeleek God met een dynamo die spirituele kracht of licht ge­nereert waarmee Hij het universum vulde. Spreekt men over het Licht van God, zei hij, kunnen we allemaal de fout maken dit als een metafoor te zien, een uitdrukking, een verfraaiing met sterk Bijbel­se ondertoon die niet zo serieus moet worden genomen. Maar dan vergissen we ons, vooral met het oog op de nieuwe ontdekkingen op het gebied van het Levensveld. Sommigen kunnen onder bepaalde omstandigheden de aura om de menselijke gestal­te waarnemen. De aura is een vorm van licht. Zij neemt een helderheid en een kleur aan die, afhankelijk van de mentale, spirituele of fysieke conditie varieert. Dr. Lascelles zei dat zonder dit licht, aura of levensveld, alle hogere emoties teniet worden gedaan. Hij zei dat de aura een licht is dat het hart van de mens verlicht. Zij is het bewijs van leven. Hoe helderder de aura is, des temeer leven er vanaf spat.


Herinneren we ons de woorden van Jezus over 'leven en leven in overvloed'? Hier zien we wat dr. Lascelles bedoelde toen hij zei dat we zonder het licht geen liefde voor muziek, kunst of literatuur konden hebben. Er zou ook geen liefde tussen de ene mens en de andere bestaan, geen in­spiratie, geen prikkeling, geen energie en geen scheppende kracht. De gewassen van de aarde zouden nooit tot wasdom komen. De zeeën van de wereld zouden onvruchtbaar zijn en veranderen in een sombe­re leegte. In de bijbel staan talloze verwijzingen naar het licht, maar we zien het alleen als dichterlijke vrijheid.

Op de vraag wat hij wist over God, legde dr. Lascelles uit dat God het menselijk begrip te boven gaat en niet door de mens beschre­ven kan worden.


Alles wat ik weet, zei hij, is dat wanneer de schakelaar wordt omge­draaid, het licht aangaat. Dat is alles. Dit is ook zo met de Goddelijke kracht. Ik weet niet waar hij vandaan komt. Hij gaat het bevattingsvermogen van mensen en engelen te boven. Ik weet alleen dat hij vanuit de hogere hemelen komt. Ik weet dat hij onophoudelijk door de ether stroomt. Veel van deze kracht is liefde. Je bidt niet tot een lege ruimte. Wat je ruimte noemt is gevuld met de Allerhoogste Levensgeest.
Is bidden om materiële goederen OK?
Je aarzelt niet om voor genezing te bidden als je ziek bent; voor hulp als je ongelukkig bent. Maar sommigen blokkeren om hun materiële aspecten te verbeteren, alsof arm zijn iets goddelijks is. Het is niet verkeerd om te bidden voor een betere baan of een beter huis. Het is zeker niet verkeerd om te bidden voor opheffing van welke vorm van materieel gebrek ook. Had Jezus ongelijk toen hij zei: 'Wie in Mij gelooft, zal alle dingen gegeven worden?' of weten jullie het soms beter?
Dr. Lascelles merkte wel dat deze remmingen om geldzaken, promotie, opleiding edm niet makkelijk te doorbreken zijn. Herhaaldelijk vertel­den mensen in nood hem dat ze zich egoïstisch voelden als ze voor zich­zelf baden. Hierop antwoordde hij:
Is het egoïstisch om voor een examen te studeren zodat je slaagt? Is het egoïstisch om te werken, te studeren en vol te houden om je voordeel? Ben je hebzuchtig en egoïstisch als je door je intelligen­tie en energie scoort op je examen? Moet je een top­atleet veroordelen omdat hij met hart en ziel wil winnen ter eigen glorie, vreugde en beloning?
Neem onder alle omstandigheden je toevlucht tot het gebed. Bidden we voor de leniging van onze noden, bestuderen we en brengen we het gebed in de praktijk.
Het licht van God, zei hij, gaat vaak door je geest. Maar suffige passiviteit houd je tegen. Bidden moet je oefenen. Hoe meer je oefent, des te efficiënter je wordt. Wie veel oefent zal ook veel verhoord worden. Het is gewoon waar dat als je gelooft, alle dingen aan je gegeven zullen worden.
Op zijn openhartige manier zei hij vaak dat mensen die niet bidden dwaas zijn.
Wij aan deze zijde kunnen de ontoegankelijkheid van de men­sen die nog op aarde zijn niet begrijpen. Er is jullie verteld om te vragen. Maar uit trots of uit dwaasheid doen jullie dat niet. Zijn jullie ziek, misdeeld en ongelukkig, geven jullie iedereen de schuld behalve jullie zelf. Hier zijn de vruchten. Pak ze aan voor ze verschrompelen aan de tak van jullie eigen onwilligheid.

Besef dat mensen in een li­chaam zich met moeite los maken van het fysieke, waar ze telkens weer tegenaan lopen. Ik weet dat de wereld waarin je leeft onthutsend echt lijkt. Je worstelt vanaf dag 1 tot je doodgaat. Voor ons is dit een tragedie. Jullie worden overrompeld door jullie zintuigen. Jullie beseffen niet dat het lichaam niet werkelijk is. Het is slechts het instrument waardoor jullie geest zich manifesteert. De spirituele werkelijkheid is er voor velen van jullie alleen maar in tijden van verdriet en rampspoed.

Bij groot verdriet voelen jullie pas echt wie jullie werkelijk zijn. Men lijkt dan alleen te staan in een onverschillige en gevoelloze wereld. Iedereen had deze ervaring van de werke­lijkheid wel eens toen alles verkeerd ging. Maar gaat al­les goed, brengen jullie jullie leven dromend en 'op halve kracht' door. Niet je lichaam wordt ge­kwetst, maar je ziel. Wees positief door te bidden. Er zijn ook krachtige affirmaties die je sterkte geven als je ze op de juiste wijze gebruikt. Bevestig een waarheid uit de bijbel. Het maakt niet uit welke. Probeer 'Ik en de Vader zijn één'. Het is een eenvoudige bewering die trilt van kracht. Denk erover na wat het betekent. Wees niet schijnheilig. Wees zakelijk in je benadering. Ga ermee aan de slag alsof het een lichamelijk klusje is. Herhaal het net zo lang tot het een deel van je wordt. Je zult beseffen dat het veel meer is dan dat. Je gaat je ware aard die goddelijk is beseffen. Met deze affirmaties mobiliseer je je onderbe­wustzijn. Het is heel belangrijk om goed te ademen. Je hebt hier fantasie nodig. De christelijke godsdienst zag het belang hiervan nog niet in. Doe je affirmaties, adem dan God in. Adem je in, visualiseer dan dat de kracht van God door je heen stroomt.

Verbeeldingskracht is een intense, creatieve kracht. Verwar haar niet met fantasie. Verbeeldingskracht lijkt op een reinigende storm. Het is een con­structieve wind die door je heen waait. Het brengt je tot bijzondere activi­teit. Zij is de dienares van de geest. Zij is het gereedschap van al­le kunstbeoefening en het fundament van alles wat de mens creëert. Gebruik haar. Gebruik haar om te voelen hoe God met je adem mee naar binnen komt.

De oude Vedanta-aanhangers uit India kenden de kracht van de adem. Zij gebruikten die met wonderbaarlijke resultaten in combinatie met de vurige kracht van de verbeelding.
Dr. Lascelles zag het hele universum als een levende schepping on­derworpen aan groei en ontwikkeling. Deze stuwende kracht is van nature elektrisch. Zij wordt door de allerhoogste levensgeest, God, ge­leid. Dr. Lascelles was niet in staat God in Zijn onmetelijkheid te doorgronden. De hiërarchie van wezens onder God konden dat evenmin. Hij stelde zich deze hiërarchie voor als actieve we­zens die leven en werken volgens een opklimmende schaal van spiritu­aliteit. Daarbij streeft elke ontwikkelingstrap naar hogere stadia. De hoeksteen van deze theorie is de invloed van energievelden. Hij noemde die het etherisch lichaam. De mens heeft op het fysiek vlak een etherisch lichaam. Elk opeenvolgend ontwikkelingssta­dium boven de mens heeft zijn eigen etherisch lichaam. Het hele schema verfijnde zichzelf in een voortdurende opwaartse beweging, tot het uiteindelijk met de Godsfiguur zal samensmelten.

Dr. Lascelles voorzag een tijd waarin elektronische technieken verder zouden worden ontwikkeld waarmee het etherische zou kunnen worden onderzocht. Het zou dan te zien zijn als een tastbaar fenomeen dat dezelfde kenmerken heeft als het fysieke lichaam. Hij leerde dat wat in het etherisch li­chaam gebeurt, later in het fysieke zijn weerslag zal kennen. Daarom moet genezing eerst op het etherische gericht zijn alvorens zij in het fysieke gemanifesteerd kan worden.

Mystici geloofden door de eeuwen heen ongeveer hetzelfde. De ziel is het leidende principe waaromheen het lichaam zich vormt. Zij vonden de ziel echter nooit. Het is altijd een kwestie van geloof gebleven. Er zijn wetenschappelijke principes die stellen dat wanneer alles in het uni­versum zijn natuurlijk beloop zou krijgen, alles in een staat van chaos zal vervallen. Volgens deze principes is orde abnor­maal. Wanorde is de normale uiteindelijke toestand. Organische lichamen zijn alleen maar loterij. Ze zullen weer veranderen wanneer er nieuwe nummers in het spel komen. Deze wetenschappelijke principes vragen echter niet hoe de dingen dan ooit tot orde zijn gekomen wanneer ze altijd in chaos vervallen en het ontstaan van orde tegenhouden.

Achter alle natuurvormen zit in­dividueel zielenleven, een soort 'blauwdruk' waarnaar alle mate­riële vormen zijn ontworpen. Het is een oude overtuiging die wetenschappelijke bevestiging kreeg met de ontdekking van het elektrodynamische levensveld. Dit elektrodynamische levensveld of pa­troon is niet star en onveranderlijk. Groeit de materiële manifesta­tie, moet ook het patroon groeien. Dit onzichtbare patroon is elektrisch van aard. Het is meetbaar en werke­lijk. Willen we de fysieke conditie van de mens veranderen moeten we eerst de etherische conditie veranderen. Veranderingen in het etheri­sch veld of etherisch lichaam worden door gedachten gecreëerd. Kwaadheid bv beïnvloedt het etherisch lichaam en nadien het fysieke lichaam, zoals ook jaloezie, hebzucht, lust en door Gods Genade, liefde.

De relatie tussen het etherisch lichaam en het fysiek lichaam is geen éénrichtingsverkeer. Er is 'feedback'. Gedachten en emoties beïnvloeden het etherische; het etherische beïnvloedt het lichaam.

Dr. Lascelles beklemtoonde dat engelen de mens even zeer nodig hebben als de mens de engelen. Er is een wederkerigheid tussen de 2 bestaansniveaus. Dit is ook de oorsprong van de tradi­tionele gebeden voor de doden. Dit is de basis van het gebed.

De levensvelden strekken zich met wisselende intensiteit uit over het hele universum. Ze zijn een deel van het ultieme kosmische ontwerp der dingen. Zwemt het universum als het ware in een kosmisch etherisch levensveld, zijn we geneigd om één allesomvattend ontwerp achter alles te zien. Die oorspronkelijke, onherleidbare en onaantastbare kracht achter dit alles noemen we dan 'God'. Alle dingen hebben een doel. De mens ziet zich misschien als beklagenswaardig klein in de uni­versele immensheid, maar beseft hij dat ook hij van dezelfde stof is gemaakt als God, kan hij worden opgeheven tot een zeer grote vreugde. Dan zal hij zichzelf als veel grootser be­schouwen.

De mens is deel van de zon en verwant aan de verste ster. Hij is een 'aandeelhouder' van het universum en geen flits van een vaag licht.3 De activiteit achter het gebed.

Over de spirituele kracht die door de Harmony Prayer Circles wordt opgewekt, zei dr. Lascelles:


Bij radiogolven zijn een zender en een ontvanger nodig. Zijn deze niet op elkaar zijn afgestemd, gebeurt er niets. Het gebed verloopt volgens een strikte procedure. De bijbel zegt dat je niet moet bidden zoals de heidenen, nl voortdurende herhaling. De Harmony Prayer Circle Chapel is de zender. De trillingen in de kapel worden afgestemd door gedachtekracht. De gedachtekracht treedt in werking door het gesproken woord. De deelnemers aan het gebed zijn de generator. De verbinding wordt gevormd door het benoemen van de persoon voor wie gebeden wordt. Die bidt op hetzelfde ogenblik in zijn eigen huis. Het noemen van de naam bepaalt de richting. Afstand heeft geen invloed op de doeltreffendheid van het contact.

Mensen die solitair bidden slagen vaak niet vol­doende kracht te ontwikkelen en bidden niet op de juiste manier. Trok men door een standvastig spiritueel leven een hoge gids of gidsen aan, zal men hiervan tot op zekere hoogte profiteren, in verhou­ding tot de hoeveelheid ontwikkelde kracht. Het individu genereert minder kracht dan een groep van 6 in een afgesloten ruimte zoals een kapel. Zij moeten niet persoonlijk betrokken zijn. Ze weten niet wat voor hulp nodig is. Ze kennen de namen. Ze leveren de kracht. Ze syn­chroniseren hun kracht met de gebeden van de patiënt. Tijd en kracht zijn de elementen.

Aan alle gebeden gaat het Onze Vader vooraf. Dit heeft mystie­ke en scheppende krachten. Deze krachten komen voort uit de klank van de woorden. De betekenis van de woorden van het Onze Vader is belangrijk. De ritmische kadans en de duidelijke articulatie van de woorden geeft kracht. Zelfs wanneer er niemand in de Prayer-kapellen is en deze dus niet in ge­bruik zijn, gebeurt een versterking van kracht door de aan­wezige genezende gidsen. Dit gaat de hele nacht door tot de Prayer Circles de volgende morgen weer beginnen.

Zijn de voorgeschreven gebeden eenmaal opgezegd, worden de namen van de patiënten opgenoemd. Dan komen er nog meer gidsen in de kapel. Deze gidsen behoren tot wat wij loges zouden noemen. Ze hebben niet al­lemaal dezelfde taak. Een groep die werkt op de Blauwe Straal is betrokken bij de verbetering van materiële noden. Gidsen van de Paarse Straal specialiseren zich in het genezen van de zieken. Gidsen van de Paarlemoer Straal zetten aan tot spirituele verbetering. Gidsen van de Witte Straal, wellicht de krachtigste van alle gidsen, behandelen gevallen van bezetenheid. Voor fysieke genezing maken gidsen van de Paarse Straal-groep contact met de patiënt. Die worden magnetisch met hen ver­bonden. Het is niet magnetisch in de ge­wone zin van het woord, omdat het van spirituele aard is.
Een voorbeeld: een man heeft in alle opzichten steun nodig, spirituele ondersteu­ning, materiële hulp en genezing. Eerst raadplegen de Blauwe Straal-gidsen de persoonlijke gidsen van de patiënt om te weten via welk kanaal ze hem het beste kunnen helpen op materieel gebied.

De wonderen zoals die algemeen aanvaard worden bestaan niet. Welke ge­nezing ook, ze gebeurt via de manipulatie van fysieke factoren. Maar geen enkele genezing van materiële aard mag ten koste gaan van iemand anders. Iedereen moet van de genezing kunnen profiteren. Niemand kan zijn baan verliezen om die aan de patiënt te geven.

Blauwe Straal-gidsen doen voorbereidend werk in sectoren die voor de patiënt vertrouwd en toeganke­lijk zijn. Essentiële en toevallige opmerkingen leiden tot definitie­ve projecten. Alles zal heel gewoon, werelds en volkomen normaal lijken. De leidende factor kan een toevallige gebeurtenis zijn, geluk, een samen­loop van omstandigheden of eenvoudigweg een goed zakeninstinct, zoals de betrokken zakenlieden dit ongetwijfeld zullen noemen. De he­le tijd wordt er achter de schermen hard gewerkt. Ideeën worden in de juiste geesten geplant en werpen op het juiste ogenblik hun vruchten af, waarvan iedereen profijt kan hebben. Ongetwijfeld zal men elkaar enthousiast feliciteren. Misschien zal iemand zich op de borst kloppen.

De geneeskracht van engelen of gidsen berust grotendeels op de invloed die zij hebben op het gedachteproces van de patiënt.

Slapeloosheid komt meestal door een overactieve geest, als het niet veroorzaakt wordt door pijn. Een overmaat aan denken 's nachts wan­neer de geest tot rust behoort te komen, wordt in het algemeen veroor­zaakt door angst, in wat voor vorm dan ook. De patiënt kan dit ontken­nen maar angst ver­schijnt in vele gedaanten zoals frustratie; het willen ontsnappen aan gevoelens en gedachten diep in het onderbewuste.

Ook schuldgevoel kan vele maskers dragen. Het kan zich manifeste­ren als hyperactiviteit; zelfonderzoek of zich verbergen achter een ab­normaal plichts- en verantwoordelijkheidsgevoel. Het kan zich ook als twijfel en ontevredenheid tonen of een vaag gevoel van onbekwaamheid. Ook verdriet in de vorm van spijt of eindeloos heronder­zoeken van motieven worden door het denken voortgebracht en kunnen de slaap verstoren tot er ziekte op fysiek niveau ontstaat. De gidsen beginnen met het onderzoek naar bewus­te of onbewuste oorzaken van deze zorgen. Het is denkbaar dat de houding en het oordeel van anderen die niet di­rect betrokken zijn bij de zieke, aangepast moeten wor­den.


Dr. Lascelles werd voortdurend gevraagd de enge­len vollediger en duidelijker te beschrijven. Wie en wat zijn engelen? Waren zij ooit in een lichaam op aar­de? Wat deden zij en hoe brachten ze hun tijd door?
Na het verlaten van dit aardse leven komen jullie niet zomaar in het Koninkrijk der Engelen. Jullie moeten door een aantal stadia, waarvan de 1° bekend is als het vagevuur. Daar moet je jezelf geschikt maken voor verdere levens op aarde en een lang verblijf in de hogere sferen van het bestaan. Het vagevuur is geen toestand van straf of ontbering. Het betekent een reiniging of verwijderen van de denkbeelden die je tijdens het leven op aarde had. Het is een periode van verlichting.

Jullie worden niet ogenblikkelijk engelen in onze sfeer. Ook komen jullie niet in een soort hemel. Jou religieuze sekte of religie is niet belangrijk. Er is ook geen vervloeking in de hemel. De dood is niet zo schokkend en beangsti­gend als jullie denken. Het is alleen maar het doorsnijden van het Zilveren Koord dat het lichaam verbindt met de ziel. Het bevrijdt je om een mooier en rijker leven te hebben dan hier op aarde.
Er zijn mensen die zichzelf misleiden door te geloven dat de dood een enorme spirituele vooruitgang is. Uiteindelijk wel natuurlijk, maar niet onmiddellijk. Geloof me, was je niet heilig op aarde, word je het ook in het hiernamaals. Het kan dat je door de alledaagsheid van het leven hier getroffen wor­dt. Misschien ervaar je weinig verschil met wat je op aarde beleefde. Je wordt niet waarschijnlijk meteen een engel.

Er bestaat een Koninkrijk van Engelen. Er is een groot aantal en­gelen dat nooit een lichaam heeft gehad. Deze wezens hebben een totaal ander etherisch of zielelichaam dan zij die op aarde zijn geweest. De Hulpverlenende Engelen hadden wel een leven op aarde. Zij zijn daar nu klaar mee.

Boven de engelen staan de Aartsengelen. Het zijn wezens die een hogere staat van bewustzijn bereiken. Zij zijn betrokken bij de gebeurtenissen op aarde maar gebruiken hun krachten alleen wanneer buitengewone omstandigheden dat noodzakelijk maken. Zij bepalen de geschiedenis en leiden de mensheid. Hun taken zijn van historisch belang. Zij inspireren, verzachten en veranderen bewegingen die de toekomst van de aarde vormen. Zij zijn het zogenaamde opperbevel.

Gidsen spelen een belangrijke rol in jullie leven. Zij zijn de Helpers die jullie kunnen benaderen en helpen omdat hun trillingen in harmonie zijn met die van jullie, dwz van je aura. Om hulp te ontvangen moeten hun trillingen harmoniëren met die van jullie. Zijn jullie trillingen van een bepaalde hoogte, heeft het geen zin hulp te verwachten die op een andere frequentie is afge­stemd.

Er zijn ook Aarde-Bestuurders. Zij houden toezicht op de natuurgeesten waar jullie aarde vol van is. Ze houden ook toezicht op de planten in hun oneindige geva­rieerdheid. Ze staan boven de deva's, de natuurgeesten die de groei van de planten inspireren en beheersen. Ze heersen ook over de elfjes. Elfjes zijn van een bestaansniveau tussen plant en mens. Soms klimmen ze op naar een hoger ontwikkelingsniveau en worden dan heersers over de geesten onder hen.

Boven de engelen staan de Christussen. Persoonlijk ken ik geen wezens die een hogere ontwikkeling hebben dan de Christus, behalve God natuurlijk. Er zijn veel Christussen. Zij zijn tot de hoogste macht verheven. Jezus was een Christus die naar de aar­de kwam. De meesten van hen zullen nooit komen.


4 Het Onze Vader.

Over het gebed zei dr. Lascelles het volgende:


In de wereld heeft men vreemde opvattingen over wat praktisch is en wat niet. In de industrie, handel edm moeten spijkers met koppen worden geslagen. Alles moet goed werken en resultaat geven. Je kunt niet met je hoofd in de wolken lopen. Je moet zakelijk en praktisch zijn. Maar als het op bidden aankomt zou alles plots met oppervlakki­ge betekenisloze woorden moeten kunnen lukken. De meesten beschou­wen bidden als gedachten die op ongeregelde tij­den zomaar ergens naartoe mogen worden gestuurd. Daarbij hopen ze dat ze zo maar goed terecht komen. Of ze vergeten de woorden meteen weer. Je verwacht van een wetenschapper toch ook niet dat hij met één hand een plant onderzoekt terwijl hij kletst met zijn buurman. En als je niet weet wat je wilt kopen, kom je ook niet ver. Gelukkig hebben de gidsen oneindig veel geduld. Ze wachten. Ze zijn er om te helpen wanneer ze daartoe de kans krijgen. Ze bellen je maar jij neemt de hoorn niet op. De meesten vinden het moeilijk om te vragen. Ze werkten hun hele leven en zijn trots. Ze moeten de wet van vragen en ontvangen nog leren. Je kunt om geld, banen, huizen enz… bidden. Men denkt dat de grote wetten van het universum daar niet toe in staat zijn. De universele spirituele hiërarchieën kun­nen heel veel, maar een baan voor je vinden of een huurhuis voor je zoeken zouden ze dan weer niet kunnen. Natuurlijk kunnen ze dat wel! De regerende machten weten heel goed dat je deze dingen nodig hebt. Zonder materiële steun lopen je geluk en gezondheid gevaar. Arm zijn staat niet gelijk aan vroom zijn. Hoe kunnen je gedachten op God en de spirituele waarheden gericht zijn als je je zorgen maakt en bang bent? Of als je het koud hebt of slecht gekleed gaat? Kun je je kinderen geen behoor­lijke schoolopleiding geven of een waardevolle kindertijd, betekent nog niet dat je dat zo maar moet vragen om meteen een fortuin te krijgen. Natuurlijk niet. Het betekent dat je moet bidden dat je materiële problemen worden weggenomen.
De doeltreffendheid van het gebed wordt net zo zeer beïnvloed door de Wet van Oorzaak en Gevolg als alle andere zaken. Bidden we goed oogsten we resulta­ten. Wordt de keten van gebeurtenissen verbroken heeft dat onvermijdelijk ge­volgen. Het Onze Vader is een oorzaak. Wat er op volgt is een resultaat. En toch begrepen maar weinigen het belang van het Onze Vader, hoewel bijna iedereen het kent. Het is een mantra, een opeenvolging van woorden die op zichzelf mystieke en evocatieve krachten hebben. Wordt het haastig of onverschillig afgeraffeld, is het gebed niet meer dan een verzameling geluiden. Wordt het op de juiste manier uitgesproken, is het een gebed van voorbereiding en toenadering. Het activeert de menselijke geest. Het etherische wordt voorbereid op het gebed. Daarom is het Onze Vader meer dan een op zichzelf staand gebed. Het gebed geeft andere gebeden extra kracht.


  • Onze Vader, die in de hemelen zijt,

  • uw naam worde geheiligd;

  • uw Koninkrijk kome;

  • uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

  • Geef ons heden ons dagelijks brood;

  • en vergeef ons onze schul­den, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

  • en leid ons niet in ver­zoeking, maar verlos ons van de boze.

  • Want Uwer is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid,

  • Amen.'

Jezus zei daarna: 'Want ver­geeft gij de mensen hun overtredingen, zal uw hemelse Vader ook u vergeven'. Dit was Zijn manier om de Wet van Oorzaak en Gevolg te bevestigen. Als je dit doet, zal dat gebeu­ren. Vergeef en je zult vergeven worden.


Jezus was de Christus. Na Zijn geestelijke verheffing bij Zijn doop, toen Hij in de 30 was, trad de geest in mystieke overvloed in Hem. Hij werd een Gezalfde. Hij was niet langer een gewoon mens en al he­lemaal geen intellectueel of priester. Hij werd iemand met totaal andere kwaliteiten. Hij wist wie de Vader was. Hij wist dat God de Vader van de wereld was in de zin dat alle dingen uit God voortkomen. God was de onverklaarbare, de onnoembare en niet-omschrijfbare; de oorsprong, de oorzaak en het wezen van alle dingen, de mens inbegrepen. Daarom zei Hij dat we eerst de activerende kracht moeten inschakelen. Die geeft het gebed effect en laat het via de juiste kanalen lopen. We moeten ons 'aansluiten', zo niet gaan de gebeden verloren langs niet 'aangesloten' lijnen en komt de boodschap niet door.

Kan je een vriend telefonisch niet bereiken omdat de lijn dood is, neem je stappen om het defect te ver­helpen. Je gaat niet schelden tegen de kabel. Dus waarom zou je tijd en moeite verspillen aan een gebed dat niet eerst behoorlijk is aan­gesloten?

Na de woorden
  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina