De Oecumenische BewegingDovnload 21.72 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte21.72 Kb.
De Oecumenische Beweging

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977.


Vertaling, plaatje en voetnoot door M.V.

De oecumenische beweging is een van de meest controversiële onderwerpen in onze huidige tijd. Wat is deze oecumenische beweging? Het woord ‘oecumene’ komt van het Griekse woord ‘oikoumene’ hetgeen fundamenteel ‘bewoonde wereld’ betekent.Tegenwoordig zijn er twee grote lichamen: de Wereldraad van Kerken (World Council of Churches - WCC) en de Nationale raad van Kerken (National Council of Churches - NCC). Het hoofddoel van de oecumenische beweging is om kerken van alle denominaties en sekten, en ten slotte alle religieuze organisaties samen te brengen in Eén Oecumenische Kerk of Wereldkerk. Tijdens de eerste Oecumenische Vergadering (Ecumenical Assembly), gehouden te Amsterdam in 1948, werd het motto aangenomen: “EEN WERELD - EEN KERK”. Men neemt aan dat een van de belangrijkste kwesties voor de WCC om aan te pakken, de relaties zijn tussen de kerken en organisaties van al de andere religies en ideologieën. Met het oog hierop worden dialogen gehouden onder de verschillende religies van de wereld. De bijbelse profetie over een Superkerk wordt nu tot vervulling gebracht.

De hofmakerij tussen de WCC en de Rooms-katholieken


Al jaren nu is er veel hofmakerij tussen de WCC en de Rooms-katholieken.

Rooms-katholieke bisschoppen ontmoetten elkaar in een Oecumenisch Concilie in het Vaticaan van 1962 tot 1965. Zij herzagen de katholieke liturgie en moderniseerden de kerk op verschillende gebieden, in een poging de protestanten terug te winnen. In de hogere echelons van het katholicisme worden protestanten niet langer ‘ketters’ genoemd maar ‘afgescheiden broeders’. Opgemerkt dient te worden dat deze procedure op sommige gebieden niet de basis bereikt heeft. Onder katholieke leken worden boekjes gedistribueerd over ‘oecumenische etiquette’. Elk jaar worden miljoenen blaadjes ‘Week van Gebed voor Christelijke Eenheid’ verspreid. Katholieken en protestanten hebben samen gemeenschappelijke diensten. Een van de grootste drijfveren naar christelijke eenheid is de fusie van katholieke en protestantse seminaries. Voor het eerst in de geschiedenis wonen Rooms-katholieke kerken stedelijke kerkraden bij… De leiders van de WCC en die van Rome werken samen voor een eenheid van deze twee lichamen. Niet minder dan 39 vertegenwoordigers van protestantse kerken werden door de paus ontvangen. De aartsbisschop van Canterbury was de eerste anglicaanse primaat die een paus bezocht in 400 jaar. Officiële Rooms-katholieke documenten beginnen de term ‘kerk’ te gebruiken voor protestantse kerken. Een Lutheraans professor heeft alle protestanten aangespoord zich te herenigen met het Rooms-katholicisme, wat hij beschreef als hun ‘ecclesiastische geboorteland’”. (Geciteerd uit The Ecumenical Movement door H. Duncan).

PAUS - HOOFD VAN DE SUPERKERK


Er bestaat geen twijfel over dat de onweerstaanbare inspanning van de oecumenische beweging om een wereldkerk te vormen, zal culmineren in het aanvaarden van de paus - “de mens der zonde, de zoon des verderfs” (2Th 2:3) - als haar hoofd. Michael Ramsey, die “ecclesiastische geschiedenis maakte door in de Rooms-katholieke St. Patrick’s Cathedral te preken, in een dienst bijgewoond door Terence Cardinal Cooke en aartsbisschop Iakovos van de Griekse Kerk van Noord- en Zuid-Amerika” (TIME, 7 febr.), zei in 1972 het volgende:

Ik kan de dag voorzien wanneer alle christenen de paus zullen accepteren als presiderende Bisschop. De vooruitzichten veranderen, en we moeten goed uitkijken naar wat er zal gebeuren”.

Zelfs notabele en invloedrijke kerkmensen spreken er bij voorkeur over. De evangelist Billy Graham werd geciteerd in een Duitse krant. Hij zei:

“dat het een grote tragedie zou zijn indien de oecumenische politiek van wijlen paus Johannes werd omgedraaid. Paus Johannes bracht een geheel nieuw tijdperk in de wereld. Het zou een grote tragedie zijn indien de kardinalen een paus zouden kiezen die de politiek van paus Johannes zou tegenwerken en terug een muur zou bouwen tussen de christelijke geloven”.

Met deze verzekering zullen wij een eindeloze processie zien (of hebben reeds gezien) van oprechte mensen, hun geesten in de mist gehuld door de geest van bedrog, die op weg gaan naar de huwelijksprocessie van de eenheid met Rome. De enigen die aan deze zinsbegoocheling zullen ontsnappen zullen zij zijn in wie het licht is van de Heer Jezus Christus - Het Woord Gods.ROMANISME, DENOMINALISME, OECUMENISME, CHARISMATISME

Wat heeft God gezegd over dit ‘Eén Wereldkerksysteem’? Veel, en veel ervan is opgetekend in het Boek Openbaring. Bijbelgelovige christenen zullen met mij instemmen dat wij nu leven in het laatste van de zeven Kerk-tijdperken, vermeld in de eerste drie hoofdstukken van Openbaring. Wij leven nu in het Laodiceaanse tijdperk - een periode waarin de werken van de Kerk totaal smakeloos zijn: noch koud, noch heet (Op 3:15).

Openbaring 17 vermeldt een mysterieuze vrouw, genaamd “Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde” (vs 5). Zij vertegenwoordigt niets anders dat het SYSTEEM van de Rooms-katholieke Kerk, die aanwezig was in elk kerktijdperk en die in de eindtijd verhoogd wordt tot Eén Wereldkerk. Ja, Mamma Rome, de grote “moeder der hoererijen” en haar hoeredochters (de haar aanhangige denominale kerken) smelten nu samen in een onheilige eenheid. Zonder twijfel is dit de Superkerk die rijk en welvarend is, maar geestelijk arm en geestelijk op sterven ligt. God zegt tot haar: “gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt” (Op 3:14-18) - ze weet het niet eens!

Oecumenisme (samen met charismatisme) is Satan’s meesterplan van misleiding, waardoor hij de hele wereld in deze tijd tracht te verleiden (Op 12:9).BIJBELGELOVIGE CHRISTENEN: STEUN DE OECUMENISCHE BEWEGING NIET!Er zijn redenen waarom ware Christengelovigen de Oecumenische Beweging niet zouden ondersteunen, en er geenszins mee geassocieerd willen worden.

De Oecumenische Beweging is gebouwd op de foute premisse die oprechte christenen misleidt tot het nastreven van een namaak-eenheid. Met nadruk zeggen wij: dit is beslist niet de eenheid van de Geest. Het is niet de geestelijke eenheid van hetLichaam van Christus waarvoor onze Verlosser heeft gebeden. De Oecumenische Beweging is een onheilige organisatorische eenheid van een bende ongehoorzamen! De Ware Kerk is samengesteld uit louter wedergeboren, Bloed-gewassen christenen, wier namen opgeschreven staan in het Boek van het Lam.

HET ONFEILBARE WOORD VAN GOD AFGEWEZEN

Voor de zaak van de liefdadigheid en eenheid verwerpt de Oecumenische Beweging de Heilige Schrift als het Onfeilbare Woord van God, en heeft ze haar eigen editie van de Bijbel gepubliceerd die gesanctioneerd werd door Rome. Ze bevat vier parallelle kolommen die de gelijkenissen en verschillen tonen met de interpretaties van de vier belangrijkste denominaties van de Oecumenische Beweging: Rooms-katholiek, Protestant, Oost-orthodox en Joods. Deze editie heeft de Waarheid erg verwrongen door af te nemen van en toe te voegen aan het Geïnspireerde Woord van God. Het is zoals Martin Luther zei: “Vervloekt is die liefde en eenheid waarvoor het Woord van God op de brandstapel moet gezet worden!” Bisschop Latimer, die op de brandstapel stierf voor zijn geloof in Christus, zei: “Eenheid moet in overeenstemming zijn met Gods Woord, anders kan het beter oorlog zijn dan vrede. Wij moeten nooit zo sterk naar eenheid streven dat wij Gods Woord ervoor in de steek zullen laten”. Maar, zelfs dan nog, vinden wij bijbelgelovige christenen in, of geassocieerd met de Oecumenische Beweging.AFVALLIGHEID!

De Oecumenische Beweging en vele christenen hebben een fout begrip over de Kerk. Zij verwarren de Kerk met het Koninkrijk van God. Zij geloven dat we zouden moeten streven naar de oprichting van het Koninkrijk Gods op aarde. Maar dat leert de Bijbel niet. Het Woord Gods openbaart ons dat dit tijdperk zal eindigen in afvalligheid (2 Thess 2:3). De apostel Petrus zegt ons dat er in de laatste dagen valse leraars zullen zijn die verderfelijke ketterijen invoeren (2 Petr 2:1). Petrus zegt dat velen de verderfenissen van deze valse leraren zullen volgen (2 Petr 2:2). Met andere woorden, hij verwijst niet naar de valse leringen van christelijke sekten of kerken die hun tienduizenden aantrekken, maar eerder naar de afvalligen die miljoenen mensen bedriegen. Deze valse leraren maken zich niet enkel schuldig aan het brengen van een valse leer maar zij maken zich ook schuldig aan het ontkennen van de Heer Jezus waarin zij beweren te geloven. Zij zijn theologisch zo ongezond dat zij zelfs de maagdelijke geboorte van Christus, Zijn plaatsvervangend sterven en de verzoening, Zijn opstanding en Hemelvaart, zijn tweede komst en haast alle fundamentele waarheden van de Bijbel, loochenen. Het is betreurenswaardig dat vele oprechte christenen niet de omvang zien waarmee deze valse leraren zijn geïnfiltreerd en hoe dezen hun eigen denominaties beheersen.

Vandaag zien we in de meeste kerken een overvloed aan vormelijkheden en ceremonieën - religieus exuberant zingen, roepen, dansen, spreken in tongen, enz., maar we zien niets van de apostolische leringen en de kracht van de Waarheid. De Bijbel moedigt de gelovige niet aan om daar te blijven en te trachten zulke situaties te verbeteren, maar waarschuwt hen zich daarvan af te keren (2 Tim 3:1-5).

ONHEILIGE ALLIANTIE

Wij horen dikwijls mensen zeggen dat het niet uitmaakt wat we geloven, zolang we oprecht zijn in wat we geloven. Wat een dwaasheid! Wat we geloven maakt juist wat en wie we zijn! En de Oecumenische Beweging is exact “een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte” (Op 18:2). Ze tolereert en verdedigt degenen die immoraliteit beoefenen. Vele bedienaars van de WCC verdedigen homoseksualiteit en voorhuwelijkse betrekkingen, zoals aangetoond werd in Uppsala, Zweden in 1968. Naast deze vleselijke zonden is hun onheilige alliantie met de Rooms-katholieke kerk, met haar ontelbare valse leringen, op zich al genoeg om misselijk van te worden! Zelfs de evangelicals hebben compromissen aangegaan en zijn nu in broederschap met datgene wat God heeft vervloekt!

De Oecumenische Beweging staat de missionaire activiteiten tegen, en veroordeelt ze als zijnde oudmodische ideeën van evangelisme.

WAARSCHUWING! ONDERZOEK UZELF EN UW KERK !

Beste christenvriend, indien u gelooft dat Jezus Christus God is die vlees is geworden, geboren uit een maagd, een plaatsvervangende dood stierf aan het kruis en dat u gereinigd werd en vergeven door Zijn vergoten bloed, dat Hij opstond op de derde dag, opsteeg naar de hemel, en dat hij naar Zijn belofte terugkomt, en dat u “uit genade zalig zijt geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme” (Ef 2:8-9), dan: “Gaat uit van haar…1 en heb niets te maken met een organisatie (zelfs uw eigen denominatie) die de fundamentele waarheden verloochent!

Wij bevinden ons nu in de finale uren van het genadetijdperk. Dit is geen tijd voor oecumenische associatie in een onheilig compromis! Compromis stompt de geestelijke visie af. Compromis is een belediging, een affront tegen de Heilige en Rechtvaardige Verlosser! DIT IS EEN TIJD VAN VOLLEDIGE AFSCHEIDING VAN HET ONGELOOF!

Ga bij uzelf na of uw kerk - uw denominatie - is aangesloten met de NCC en/of WCC. Indien dit zo is, zijn de leiders blind en afvallig! God wekt geen afval op - Hij veroordeelt het! En indien u bewust en gewild in afvalligheid vertoeft, dan zult u nooit de ‘Opname’ halen van de Heiligen! Keer terug naar het Woord! Terug naar het geloof van de apostelen!

Dit zijn sterke woorden, ja, maar Gods Woord is zelfs nog sterker. Hij roept op tot TOTALE AFSCHEIDING van de in opbouw zijnde valse kerk en alles wat zij vertegenwoordigt:

Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan wat onrein is” (2 Kor 6:17).

Ja, “strijdt voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is” (Judas 3).

[Lees Openbaring 17 & 18; 2 Johannes 9-11; 2 Korinthiërs 6:14-18; 2 Timotheüs 3:13-14; 1 Timotheüs 6:3-5].http://www.propheticrevelation.com/misc/ecumove.htm

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm1 Deze woorden uit Op 18:4 zijn eigenlijk van toepassing op de gelovigen die in de verdrukkingstijd (70ste jaarweek) leven. Dan pas zal de oecumenische wereldkerk volwassen zijn. Maar ook voor ons, die de Heer Jezus imminent verwachten in de Opname, geldt: Gaat uit van haar [de Oecumenische Beweging], Mijn volk! Anders zullen wij varen zoals de dwaze maagden in Matt 25, die de opname missen.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina