De zalving van de HeiligeDovnload 14.52 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte14.52 Kb.
De zalving van de Heilige”

Gods gave aan elke gelovige

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

M.V. 14 -2 -2010

“Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest duidelijk worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving [chrisma] van de Heilige1 en u weet alles” (1 Joh. 2:19-20).

“En wat u betreft, de zalving [chrisma] die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving [chrisma] u onderwijst met betrekking tot alle dingen - en die zalving is waar en is geen leugen - en zoals zij u heeft onderwezen, zult u in Hem blijven” (1 Joh. 2:27).

Gezalfd met de Heilige Geest?


Het Nieuwe Testament zegt niet dat christenen zijn “gezalfd met de Heilige Geest”, zoals dat wel gezegd wordt van de Heer Jezus (en alleen van Hem), in bv. Hand. 10:38: “hoe God Jezus van Nazareth heeft gezalfd met de Heilige Geest”, en in Lukas 4:18: “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft”. Enkel Christus is “de Gezalfde” - Grieks Christos (Lukas 2:26).

De Schrift zegt dat wij “de zalving [chrisma] van de Heilige” hebben, waarbij “de Heilige” op Jezus slaat (1 Joh. 2:20; zie ook SV kantt. 751). Ook staat er geschreven: “Hij Die ons … gezalfd heeft, is God” (2 Kor. 1:21); wij zijn dus gezalfd met de zalving van de Heilige, door God.

Wel wordt geschreven dat wij zijn “gedoopt met de Geest” (Hand. 1:5; 11:16); dat wij de “gave” van de Heilige Geest (Hand. 5:32; 10:45; Rom. 5:5) verkregen hebben, en de Heilige Geest “ontvangen” hebben (Hand. 10:47). Ook staat er geschreven dat we het “onderpand van de Geest in onze harten” hebben gekregen (2 Kor. 1:22: 5:5; Ef. 1:14), en dat gelovigen zijn “verzegeld met de Heilige Geest” (Ef. 1:13).

Wij allen delen in Hem

Van geen mens wordt dus gezegd dat hij is “gezalfd met de Heilige Geest”. Wij ontvangen bij onze bekering de “zalving van de Heilige” - dat betekent dat wij delen in iets dat van Hem is, van de Heer Jezus. Als wij “in Hem” verenigd zijn dan hebben wij de zalving van de Heilige. Vergelijk het met Kolossenzen 3:3: “want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God”. Wij delen sinds onze bekering alles in Hem. Er is dan ook geen onderscheid tussen ware christenen onderling, namelijk zij die wel en zij die niet in Hem zijn. Je bent een christen en dan ben je in Hem, en je hebt de “zalving van de Heilige”, of je bent helemaal geen christen.


Geen onderscheid


Gezien dit alles is er zeker geen onderscheid tussen christenen die zijn “gezalfd met de Heilige Geest”, en een andere groep die niet is “gezalfd met de Heilige Geest”. Die valse opdeling komt namelijk veel voor in de rangen van pentecostals, charismaten, en Tv-evangelisten.

De indruk die mensen opdoen van veel Tv-evangelisten is dat zij een buitengewone “zalving” met de Heilige Geest hebben verkregen die verder gaat dan wat de christelijke menigten bezitten. Zij geven de indruk dat een zalving van God te verkrijgen is door hen. Zij stellen zich op als distributeurs van de zalving met de Heilige Geest. Dit gebeurt dan door handoplegging (op het hoofd) of door een krachtig uitblazen van hun longen (zij simuleren de Geest met wind); zo “slaan” zij enkelingen en hele massa’s publiek “in de Geest” (slay in the spirit).

Deze “gezalfden” plegen ook mensen in hun publiek te “genezen” door aanraking, en zij bevelen demonen van te vertrekken. Zij zijn “de gezalfden”, Gods distributeurs van kracht, de kanalen van waaruit en waardoor de kracht van de Heilige Geest wordt vrijgemaakt in de levens van de massa’s.

Maar zoals we zagen wordt enkel van de Heer Jezus Christus gezegd dat Hij “de Gezalfde” (Lukas 2:26) is. De zalving van alle gelovigen echter identificeert hen met Christus: gelovigen zijn gezalfd in Hem, en hebben de zalving van Hem.


Door de apostel Johannes rechtgezet


De apostel Johannes schreef aan gelovigen die verwoest werden door enkelingen die beschreven worden als “antichristen” of “valse profeten” (1 Joh. 2:18; 4:1). Ook in onze dagen zijn er zulke figuren die beweren dat zij bijzondere kennis bezitten wat hen in een machtspositie plaatst onder “gewone” christenen. Zij zien zichzelf als de voornaamsten, zoals eertijds Diotrefes “die steeds onder hen de eerste wil zijn” (3 Joh. 9). Of zoals Paulus in 2 Kor. 11:5 al zei: “zij die zich apostelen bij uitstek noemen” (HSV). Zij voelen zich superieur.

Daarom heeft Johannes gewone gelovigen verzekerd “u hebt de zalving van de Heilige”. Deze verzekering ontkent de claim van valse leraars dat zij alleen exclusieve kennis en een exclusieve positie bezitten in een lokale gemeente. Johannes schreef bovendien: “u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles” (1 Joh. 2:20). Die valse leraren waren dus niet superieur aan hen want deze gewone gelovigen hadden “de zalving van de Heilige”!

Johannes schrijft wat verder: “En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen - en die zalving is waar en is geen leugen - en zoals zij u heeft onderwezen, zult u in Hem blijven” (1 Joh. 2:27).

Wees daarom niet ontmoedigd door de bewering van een of andere flamboyante prediker dat hij een “zalving” heeft die u niet bezit. De zalving is en blijft in alle gelovigen, van bij hun bekering, en ze is eigen aan alle gelovigen. Deze zalving stelt ware christenen in staat de geest der waarheid te onderscheiden van die der dwaling.

Dit laatste betekent niet dat wij dan gemakshalve bij de pakken kunnen gaan neerzitten. Nee, want Johannes zegt in het volgende vers: “En nu, lieve kinderen, blijf in Hem; opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal zijn, en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst” (1 Joh. 2:28). Er is immers ook een actieve eigen verantwoordelijkheid van ons in het geding om mee te werken met de zalving die we van Hem gekregen hebben. Zoals de Heer Jezus vermaande: “Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft” (Joh. 15:4).

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen1 SV Kantt. 75: “van den Heilige, dat is, van Christus Jezus, die zo genoemd wordt Ps. 16:10; Dan. 9:24; Hand. 2:27. Zie de aantekeningen aldaar; en de reden Hebr. 7:26. Van Hem hebben alle gelovigen deze gave; Joël. 2:28; Joh. 1:16, en Joh. 14:26”.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina