De zonde der zonden : hoogmoedDovnload 30.99 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte30.99 Kb.
De zonde der zonden : hoogmoed

De zonde van hoogmoed is de zonde der zonden.

Het wordt gezegd dat dit de zonde is die Lucifer, een gezalfd cherub van God, een

toonbeeld van perfectie, vervuld van de wijsheid en volmaakt van schoonheid’ (Ezechiel 28,12)

tot Satan transformeerde, de duivel, ‘de vader van de leugens, diegene voor wie de Hel werd geschapen (Johannes 8,44)

We worden eigenlijk gewaarschuwd om onze harten te wapenen tegen hoogmoed zodat we :

niet verblind raken en ten prooi vallen aan de duivel’(1 Timoth 3,6)

Het was de zonde van hoogmoed die Eva in het begin aanzette om de verboden vrucht te eten.

We lezen in Genesis 3,4-6

de slang echter zeide tot de vrouw : Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.’

Het was de hoogmoed van Satan die Eva tot dezelfde hoogmoed bracht en zij at van de verboden vrucht.

Satan wil zijn veroordeling gretig delen met anderenOpenbaringen 12,9 en 20,2

en de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt, hij werd op aarde geworpen en zijn engelen met hem’

en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren, en hij wierp hem in de afgrond en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaar voleindigd waren’

Hoogmoed is het begin van alle zonde omdat het deze zonde is die de duivel ten val bracht en waaruit de oorspronkelijke zonde voortkwam, die de mens ten val bracht. De satan was langs de mens op zoek naar een deur waardoor hij naar binnen zou kunnen gaan en van binnen uit de mensen zou kunnen ten val brengen.Wat is hoogmoed?

Hoogmoed is een vooringenomenheid met je zelf. Hoogmoed heeft alles te maken met : Mij, mezelf en ik. Deze zonde concentreert zich enkel rond het ‘ik’

We lezen over de val van Lucifer in Jesaja 14, 12-14

O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen. Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf : Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste.Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put’

Zie maar eens hoeveel keer ‘ik’ .

Satans vijandigheid tegenover God begint met ‘ik’. En zo is het ook met ons. Als je vooringenomen bent met jezelf, dan zit jij op de troon en niet God. Dat is hoogmoed.

Een voorbeeld : je studeert, waarom studeer je. Studeer je om God te gehoorzamen, studeer je om anderen bv. les te geven en ze te laten groeien, of studeer je enkel en alleen voor jezelf, om kennis te verzamelen, alleen maar om te kunnen zeggen dat je meer weet en meer bent dan de anderen, dit laatste is hoogmoed.Je motief is jezelf en je eigen glorie!! Dat is vooringenomenheid met jezelf. Dat is hoogmoed.

De apostel Paulus maakte geen grap toen hij zei :

Kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht’

(1 Cor 8,1b)

Kennis voor de verkeerde reden (persoonlijke glorie) zal resulteren in een hoogmoedig hart en vijandigheid ten aanzien van God.

De zonde van hoogmoed is één van de zeven ‘dodelijke zonden’, maar geen enkele is zo berucht als de zonde van de duivel, namelijk de hoogmoed.

De andere dodelijke zonden zijn : hebzucht, afgunst, luiheid, woede, wellust en vraatzucht.Enkele bijbelse voorbeelden van hoogmoed

-de zonde van Nebukadnessar en

-de zonde van Belsassar

-de zonde van Koning SanheribDe grootste Babylonische koning Nebukadnessar leed onder de zonde van de hoogmoed en hij verloor zijn koninkrijk hierdoor. De les van het ganse verhaal dat wij in Daniel 4 kunnen lezen is, dat God prima in staat is de hoogmoedigen te weerstaan, te vernederen en Hij is zelfs meer dan bereid dit te doen.

Minder dan twaalf maanden nadat Nebukadnessar door de profeet Daniel werd gewaarschuwd voor Gods ongenoegen met hem, keek hij uit over de grootste stad Babel en zei hoogmoedig :

Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit’

(Daniel 4, 30)

De koning had deze woorden nog niet gesproken, of er klonk een stem uit de hemel

U wordt aangezegd, o koning Nebukadnessar , het koningschap is van u geweken, men verstoot u uit de gemeenschap der mensen en uw verblijf is bij het gedierte des velds; het gras zal men u te eten geven als aan de runderen; en zeven tijden zullen ove u voorbijgaan, totdat gij erkent, dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil……’

En we lezen daarna de voltrekking van het vonnis.(Daniel 4, 32-33)

Daarna echter werd Nebukadnessar later de kans gegeven om berouw te tonen en door dit te doen kreeg hij door Gods Genade zijn koninkrijk terug. Dit kun je lezen in Daniel 4,34

Maar wat staat er verder in Daniel 4, 35

ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met de heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem zeggen : Wat doet Gij?

En daarna staat in Daniel 4, 36

Terzelfdertijd , dat mijn verstand in mij terugkeerde, keerden ook, tot roem van mijn koninschap, mijn majesteit en mijn luister tot mij terug..ik werd in mijn koninschap hersteld’

En verder staat

de Koning des Hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen’(Daniel 4, 37)

Wie hoogmoedig zijn, kan Hij vernederen!!

Slechter verliep het Belsassar, zijn kleinzoon. Hem werd die mogelijkheid niet gegeven, hij werd gedood. Hij weigerde de les te leren van zijn grootvader.

Dat kunnen we lezen in Daniel 5, 18-30

gij echter , zijn zoon Belsassar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist, maar gij hebt u tegen de Heer des Hemels verheven; men heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht, en gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben ….maar de God in wiens handen uw adem is en die al uw paden beschikt, Hem hebt gij niet verheerlijkt. Toen is door Hem de rug van de hand gezonden en dat schrift geschreven : Mene, mene, tekel ufarsin. Wat betekent : God heeft uw koningschap geteld en er is een einde aan gemaakt…gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden : uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven…..In diezelfde nacht werd Belsassar, de koning der Chaldeeen, gedood.’Door naar deze twee levens te kijken, zouden we dan kunnen kijken naar de hoogmoed in ons eigen leven.

Aan de ene kant erkende Nebukadnessar niet wat God hem gegeven had, in dit geval de troon waarop hij zetelde. Hij gaf alleen zichzelf alle eer voor zijn succes en hij beroofde God van de glorie die Hem toekwam.

Aan de andere kant was Belsassar zo arrogant en dwaas om God moedwillig te beledigen en te provoceren. Hij ontheiligde de gouden en zilveren bekers die aan God waren toegewijd door deze in een dronken orgie te gebruiken en hij deed dit terwijl hij best wist hoe de Heer zijn grootvader nog niet zo lang geleden had berispt.

Hoogmoed benevelt de waarheid, eenvoudigweg omdat de waarheid vernedert en dit wil hoogmoed ten alle prijze vermijden.

De trots van Nebukadnessar bedroog hem en liet hem iets denken wat niet waar was. De waarheid is dat wij niets zijn, en enkel iets zijn door God. Dus de waarheid is : God schenkt, wij kunnen niets uit onszelf.

Is dat een te grote vernedering? Juist, vernedering, is juist het reddingsmiddel tegen hoogmoed.

Koning Sanherib, de koning van Assyrie, had juist hetzelfde probleem. Hij gaf zichzelf de glorie voor de overwinningen die behaald worden.Jesaja 10, 12-13-14

Doch het zal geschieden , wanneer de Here zijn ganse werk op de berg Sion en in Jeruzalem voleindigd zla hebben , dat Ik de vrucht der hooghartigheid van de koning van Assur bezoeken zal en de trost van zijn hoogvaardige ogen, omdat hij gedacht heeft : door de kracht van mijn hand heb ik het gedaan en door mijn wijsheid, want ik ben verstandig : daarom wis ik de grenzen der volken uit, plunder ik hun voorraden en stoot als een stier de inwoners neer. ….’

En toch was het God die Sanherib zijn succes gaf omdat God er voor koos om hem te gebruiken om Zijn gerechtvaardigde verontwaardiging tegenover bepaalde goddeloze naties uit te oefenen….maar Sanherib gaf niet God de glorie, in plaats daarvan verheerlijkte hij zichzelf en net zoals Belsassar koste hem dat het leven.

God toonde Zijn ontzagwekkende macht door in één nacht 185 000 Assyrische troepen te vernietigen. Sanherib vluchtte in doodangst naar Nineve, waar hij in de tempel van zijn afhgod Nisroch werd vermoord.Hoogmoed leidt ertoe God van de glorie te beroven.

Hoogmoed leidt er toe God in Zijn gezicht te beledigen.

Hoogmoed leidt er toe God te bestelen (Maleachi 3,8-9)

Maar God staat dit niet toe, ook vandaag niet.God laat niet met zich spotten, in Galaten 6,7 staat

Vergis u niet, God laat niet met zich spotten, wat een mens zaait, zal hij ook oogsten’De zonde van hoogmoed is een gevaarlijke vijand omdat deze je tegen je Maker opzet.

Jacobus 4, 4-6 en Spreuken 3,34

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is. Wie dus een vriend van de wereld wil zijn (zijnde de begeerten van de wereld : begeerten van het lichaam, begeerten van het oog, en de hoogmoed(1 Johannes, 2,16)), wordt metterdaad een vijand van God…….Daarom heet het : God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade’Hoe manifesteert deze hoogmoed zich nu in ons leven?

-een overschatting van je eigen vermogens : Kijk eens wat ik allemaal kan

1 Cor 4,7

En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen?En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had?’

Pas op dat je de eer voor Gods werk niet zelf wil opstrijken.

Psalm 100,3

Weet dat de Here God is;Hij heeft ons gemaakt-en niet wij-Zijn volk en de schapen van Zijn weide’

Veronderstel nooit voor jezelf

Deut 8,17-19

En dat u dan niet in uw hart zegt:Mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven, maar u moet de Heere, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft. Als het echter gebeurt dat u de Heere, uw God, helemaal vergeet, achter andere goden aangaat, hen dient en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen’Daniel 5,23

u hebt echter de God in wiens handen uw adem is en aan Wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt’

God geeft je mogelijkheden en talenten gegeven niet voor jezelf, maar om anderen te dienen. Dit wil Hij.

Hij kwam zelf niet om gediend te worden, maar om te dienen.

Discipelschap is niet heersen over de ander, maar de ander dienen.

Matheus 20, 26-28

Handel dus niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.-een overschatting van je rechtschapenheid : kijk eens wat ik allemaal ben, en dus neerkijken op anderen

Lucas 18,9-14 : de gelijkenis van de Farizeeer en de Tollenaar

Want wie zichzelf verhoogt die zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert die zal verhoogd worden’Spreuken 17,5

Wie de arme bespot, smaadt diens Maker, wie zich verblijdt over iemands ongeluk, zal niet voor onschuldig gehouden worden’Spreuken 14,31

Wie een geringe onderdrukt, smaadt diens Maker, maar wie zich over een arme ontfermt, eert Hem’-een overschatting van je algemene zelfwaarde : ik ben meer waard voor God dan iemand anders, God maakt geen onderscheid, er is geen aanziens des persoons bij God

Dit vinden we in Rom 2,11, Deut 10,17; 2 Kronieken 19,7;handelingen 10,34-35 en Ef. 6,9, Job 34,19Kortom de zonde van hoogmoed manifesteert zich in zelfzuchtige motieven, en opgeblazen ego, een lage opinie over anderen, een minachting voor God.

Nog andere teksten over hoogmoed

Psalm 10,3-4

De mens zonder God prijst wat hij najaagt, en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de Heer. Hij denkt in zijn waan : Niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God, maakt hij zich wijs’Psalm 138,6

De Heer is hoog verheven! Naar de nederige ziet hij om, maar de hoogmoedige kent Hij van verre’Spreuken 8,13

Wie ontzag heeft voor de Heer haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad’Spreuken 11,2

Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen’Spreuken 13,10

door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid’Spreuken 16,18

Hovaardij gaat vooraf aan het verderf en hoogmoed komt voor de val’Spreuken 16,5

Iedere hooghartige is de Here een gruwel, voorwaar, hij blijft niet ongestraft’Spreuken 29,23

eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen’Hoe moeten wij hoogmoed bestrijden?

Erkennen van het probleem. Dat is het moeilijkste omdat hoogmoed de werkelijkheid vertekent, zoals we gezien hebben. Hoogmoed liegt tegen ons. Hoogmoed stelt de werkelijkheid anders voor dan hij in feite is.

Omdat het de Here is die het hart doorgrond (zie Jeremia 17,10) moeten we op de knieën gaan en bidden. Bidden omdat ons hart ons misschien misleidt, maar God is niet te misleiden.

We bidden zoals David bad in Psalm 139,23-24

Doorgrondt mij o God en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten, Zie of er bij mij een schandelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg’

Door hulp te vragen stel je jezelf nederig op ten aanzien van God.God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen schenkt Hij Zijn genade.

Dit is een belofte voor al wie nederig is.

Een tweede stap is dat als God je de gebieden van hoogmoed toont, dat je die mentaal gaat bestrijden. En dit bestrijden heeft te maken met God om vergeving te vragen voor die terreinen in je leven die zich kenmerken door hoogmoed.

Een derde stap is dat je aan broeders en zusters durft te vragen hiervoor te biddenJacobus 5,16

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.’
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina