Deelnemersreglement incl. Pakket van Eisen Duurzaam Repareren Versiebeheer: Duurzaam Repareren Datum: Certificeringsjaar 2015 Auteur: Angelica Gravendijk in opdracht van het College van Deskundigen Status: 0 AlgemeenDovnload 1.09 Mb.
Pagina1/14
Datum27.09.2016
Grootte1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Deelnemersreglement incl.

Pakket van Eisen

Duurzaam ReparerenVersiebeheer: Duurzaam Repareren

Datum: Certificeringsjaar 2015

Auteur: Angelica Gravendijk in opdracht van het College van Deskundigen

Status: 1.0

Algemeen
De eisen die in het kader van het certificaat Duurzaam Repareren worden gesteld dienen onverwijld te worden doorgevoerd,
tenzij hiermee inbreuk wordt gedaan op de intrinsieke kwaliteit van de reparatie, de verkeersveiligheid of garantiebepalingen van de autofabrikant.

De product aansprakelijkheid van de reparatie kan niet worden verlegd en rust bij de reparateur.


1. INLEIDING

In Nederland rijden ruim zeven miljoen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen. Daarnaast kennen wij nog de zwaardere bedrijfsvoertuigen (> 3500 kg).

Om het voertuigpark mobiel te houden wordt er op professionele wijze aan deze voertuigen onderhoud en reparatie uitgevoerd. Naast het produceren(bouw) van de voertuigen levert dit een extra milieubelasting op met betrekking tot banden, onderhoud/reparatie, glasherstel, schadeherstel en carrosseriebouw.
Hier staat tegenover dat er een latent aanbod is van mogelijkheden die milieubesparend zijn zoals, het hergebruik van onderdelen, gebruik van groene middelen zonder milieubelastende bestandsdelen, milieuvriendelijke alternatieven zoals watergedragen lakken, afbreekbare oliën, milieuvriendelijke producten, milieuvriendelijke herstelprocessen en het verantwoord verwerken van afvalstoffen en restmaterialen. Deze initiatieven kennen echter weinig tot geen samenhang. Er kan dus niet gesproken worden van een ‘groen bedrijf’ wanneer al deze initiatieven niet samenkomen. En, als dit al het geval is, dan leidt dit niet tot een onderscheidend vermogen. Immers, ieder bedrijf kan claimen milieuvriendelijk te werken.
De certificering van Duurzaam Repareren is een initiatief van de klantmarkt en brengt hier verandering in. Deze marktpartijen (Leasemaatschappijen, fleetowners, wagenparkbeheerders, verzekeraars en de ANWB-Consumentenbelangen) verbonden in het College van Deskundigen hebben in het eisenpakket verwoord wat zij wenselijk achten op dit gebied. De gecertificeerde bedrijven voldoen aan deze markteisen.
Duurzaam Repareren is slechts het vehikel waar de marktpartijen samenkomen en het secretaris is de penvoerder. Verder zijn de collega’s binnen Duurzaam Repareren continue bezig met het vergroten van de vraagkant (marktpartijen) en de aanbodkant (gecertificeerde bedrijven).


  2. Context

Dit document heeft tot doel uiteen te zetten welke gedragsregels/eisen gelden voor de deelnemers om in aanmerking te komen voor een certificering als duurzaam bedrijf. Daarnaast wordt in het reglement uiteengezet wat de procedure van toe- en uittreding is, hoe de verrekening van kosten plaatsvindt, welke rechten ontleend kunnen worden aan een certificering en op welke wijze gecertificeerde bedrijven kenbaar gemaakt worden. Tot slot worden de procedures voor wijziging van diverse afspraken en normen toegelicht.

3. COLLEGE VAN DESKUNDIGEN

Duurzaam Repareren kent een College van Deskundigen die verantwoordelijke is voor het technische beheer van de normering (Pakket van Eisen). Het College van Deskundigen (CvD) is een afdronk van alle stakeholders in de certificeringsopzet en haar deelnemers bezitten relevante inhoudelijke kennis t.a.v. de norm en / of certificering (bijvoorbeeld ISO/IEC 17021). Het CvD vergadert jaarlijks minimaal één maal en maximaal drie maal.


Het Pakket van Eisen wordt jaarlijks in het eerste kwartaal opnieuw vastgesteld voor lopende jaar. Gecertificeerde bedrijven krijgen bij de nieuwe introductie van het Pakket van Eisen een overgangstermijn om aan de nieuwe eisen en voorwaarden te kunnen voldoen.

Samenstelling

In het CvD hebben de volgende partijen zitting:
 • Per klantsegment een gecertificeerd bedrijf;

 • Vertegenwoordiging vanuit het consumentenbelang;

 • Vertegenwoordiging vanuit de fleetowners;

 • Vertegenwoordiging vanuit de lease;

 • Vertegenwoordiging verzekeraars;

 • Certificerende Instelling.4. OPBOUW VAN HET EISENPAKKET

De certificering Duurzaam Repareren wordt toegepast bij de toetsing van bedrijven met verschillende kernactiviteiten, processen, middelen en grondstoffen- en energieconsumptie.

Het Pakket van Eisen houdt hiermee rekening in haar opbouw. Aan de hand van de bedrijfsactiviteiten dient voorafgaand aan het invullen te worden bepaald welke eisen en normen voor het betreffende bedrijf relevant zijn.
Met deze verdeling is rekening gehouden met volledig ingerichte bedrijven, ook wel hightech bedrijven genoemd en bedrijven die één-dagsreparaties uitvoeren, ook wel lowtech bedrijven genoemd.
In dit Pakket van Eisen gaan wij ervan uit dat de hightech bedrijven altijd vanuit een vaste locatie werken. Bij lowtech bedrijven wordt er in dit Pakket van Eisen een splitsing gemaakt tussen:


 • Lowtech bedrijven die vanaf een vaste locatie werken.

 • Lowtech bedrijven die mobiel werken maar onderdeel uitmaken van een centrale organisatie.

 • Lowtech bedrijven die mobiel werken en zelfstandig zijn.

In dit pakket van Eisen wordt er geen verschil gemaakt in de geldende eisen maar wel in de normen die horen bij de hightech of lowtechvormen. Deze normen worden bij elke eis in de eerste kolom weergegeven.


Bij de bepaling binnen welke norm een bedrijf valt worden de volgende definities gehanteerd:


Zware schade (hightech)

Er is sprake van een ernstig schadevoertuig als: alle gekentekende voertuigen die ten

gevolge van een beschadiging, niet langer deugdelijk van bouw en inrichting zijn.

Onder een zware schade wordt in ieder geval verstaan een voertuig: • waarvan de dragende carrosseriedelen is vervormd;

 • waarvan de langsbalken van het chassis zijn vervormd;

 • waarvan één of meer deurstijlen zijn vervormd;

 • waarvan het dak is verwijderd of de deur- of raamstijlen zijn doorgeknipt;

 • waarvan één of meer wielophangingen zijn vervormd; of

 • met brand- of waterschade, of

 • waarvan het frame is beschadigd.


Cosmetische (lowtech)

Cosmetische schades zijn schades waarbij de dragende constructie intact is en geen veiligheid gerelateerde onderdelen vervangen hoeven te worden. Hiermee worden onderdelen bedoeld die functionele invloed hebben op bijvoorbeeld de airbags, ABS, EPS, adaptive cruisecontrol, remkrachtverdelers.Daarnaast is het belangrijk te bepalen welke bedrijfsactiviteiten tot de corebusiness horen.

Men is bijvoorbeeld fastfitter en vervangt en verkoopt actief banden van zowel personen auto’s, busjes als vrachtwagens. In dat geval zijn naast de Administratieve eisen en de Generieke eisen, de specifieke eisen A1 en A2 relevant en dienen ingevuld te worden.

Ander voorbeeld. Men is schadehersteller en repareert voertuigen < 3500kg (personenwagens en busjes), caravans en campers. Voor dit bedrijf zijn de specifieke eisen C1 en C3 relevant. Ongeacht of u de werkzaamheden vanaf een vaste locatie of een mobiele locatie verricht. De normen zijn per eis hierbij wel verschillend. Deze normen vindt u bovenaan bij elke eis.


De bedrijfsvorm en bedrijfsactiviteiten die van toepassing zijn dienen te worden aangekruist op pagina 3 van de NULmerting. Zo weet de aanvrager bij aanvraag al direct welke eisen en welke normen van toepassing zijn m.b.t. de certificering.

De indeling van het Pakket van Eisen ziet er als volgt uit:


5. PROCEDURE TOT ERKENNING

Deze instructie beschrijft de procedure tot erkenning als Duurzaam Bedrijf.

De procedure kent twee soorten erkenningen te weten, een individuele erkenning en een groepserkenning. Beide procedures worden hieronder beschreven.
Beide procedures (individuele- of groepserkenning) kennen een gelijk opstartproces. Om gecertificeerd te kunnen worden als Duurzaam bedrijf dient aan het secretariaat van Duurzaam Repareren hiertoe het verzoek te worden gedaan. De procedure start met het schriftelijke aanvraagtraject. In deze fase worden er door Duurzaam Repareren per te certificeren bedrijf een aantal documenten/bewijsstukken opgevraagd en er dient een vragenlijst (nulmeting)ingevuld te worden. De betreffende documenten/ bewijsstukken zijn in het Deelnemersreglement opgenomen. Duurzaam Repareren dient uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst, of anders wanneer er additionele afspraken ten grondslag liggen, de aanvrager uitsluitsel te geven of de administratieve toetsing al of niet succesvol is doorlopen. Het is wel belangrijk dat de administratieve toetsing (de nulmeting) niet wordt verward met de ‘Administratieve eisen’. De eerste is de toetsingsprocedure en laatstgenoemde zijn de eisen op administratief gebied waaraan men dient te voldoen.


5.1 Toetreding van het individuele bedrijf

Het individuele bedrijf is gecertificeerd wanneer men voldoet aan de administratieve toetsing, de daarop volgende fysieke toetsing en het voldoen van de financiële verplichtingen. Hierbij geldt dat de door Duurzaam Repareren opgevraagde documenten/bewijsstukken/vragenlijst dienen aan te tonen dat het bedrijf zich aan de wettelijke eisen conformeert en daarnaast dat men in staat is om de gestelde eisen in het Pakket van Eisen uit te voeren. De fysieke controle ter plaatse, door een erkend onafhankelijke Certificerende Instelling (CI), op de door het College van Deskundigen van Duurzaam Repareren gestelde eisen, volgt binnen drie maanden na administratieve toekenning. De fysieke toetsing moet uitwijzen of men zich ook daadwerkelijk in de praktijk conformeert aan de eisen gesteld in het Pakket van Eisen.5.2 Toetreding van het Bedrijf vanuit een groepcertificering

Definitie ‘groep’; om in aanmerking te komen voor een ‘groepscertificering’ dient de verzameling van ondernemingen aan de volgende definitie te voldoen:


“Een groep is een verzameling van tenminste vijf (5) ondernemingen dan wel één onderneming met meerdere (totaal tenminste vijf (5)) decentrale vestigingen, met een generiek kwaliteits- en processtandaard dat bindend is en waarop centraal wordt toegezien. Het niet voldoen aan de generieke standaard dient in beginsel te leiden tot uitsluiting van de verzameling van ondernemingen”.
Anders dan bij de individuele erkenning kan Duurzaam Repareren, onder voorwaarden, de centrale administratie waarbij ‘de groep’ zich heeft verenigd autoriseren de administratieve toetsing uit te voeren. In voorkomende gevallen zal Duurzaam Repareren een audit uitvoeren op deze centrale administratie.
Door de centraal opgelegde kwalitietsborging is de groep gecertificeerd wanneer wordt voldaan aan de administratieve toetsing. Hierbij geldt dat de door Duurzaam Repareren opgevraagde documenten/bewijsstukken/vragenlijst dienen aan te tonen dat de

bedrijven die vallen onder de groepserkenning, zich aan de wettelijke eisen conformeren. Daarnaast dat de vestigingen verenigd in de groep, in staat zijn om de gestelde eisen in het

Pakket van Eisen uit te voeren. De fysieke controle ter plaatse, door een erkend onafhankelijke Certificerende Instelling (CI), op de door Duurzaam Repareren gestelde eisen, volgt steekproefsgewijs en bij 15% van de vestigingen, binnen drie maanden na administratieve toekenning. De fysieke toetsing moet uitwijzen of men zich ook daadwerkelijk in de praktijk conformeert aan de eisen gesteld in het Pakket van Eisen.
Om vast te kunnen stellen of men compliant is aan het Deelnemersreglement/Pakket van Eisen, is inzage door de CI, in de administratie noodzakelijk. De definitieve erkenning kent een tijdsduur van één jaar. De groep wordt m.b.t. het behoudt van de certificatie elk jaar administratief getoetst en eens per jaar wordt 15% uit de groep fysiek getoetst met een minimum van 5 vestigingen. Wanneer de groep kleiner is dan 5 dan spreekt men over een individuele erkenning.


5.3 Resultaten fysieke controle

Het PvE is opgedeeld in een administratief deel en een generiek deel waar alle gecertificeerde bedrijven zich aan moeten conformeren en aanvullende eisen (A1 – D2) per bedrijfsactiviteit.


De eisen dienen als beschreven in de praktijk uitgevoerd te worden. Daar wordt periodiek fysiek op getoetst door een onafhankelijke Certificerende Instelling (CI). Bij tekortkomingen wordt er in samenspraak met de auditeur een verbeterplan gemaakt met een oplossingstermijn passend bij de tekortkoming. Waarbij geldt twee maal geel = rood. Na twee verbeterplannen en het verlopen van de gestelde termijnen wordt de certificering ingetrokken. De auditeur herkeurt het bedrijf op de afkeurpunten. De onderbouwingen kunnen administratief opgevraagd worden of al dan niet fysiek.
Wanneer men de bedrijfsactiviteiten vanuit één bedrijfsvoering uitvoert, dan wordt het bedrijf op alle activiteiten getoetst en vallen alle activiteiten onder één certificering (incl. contributie) voorwaardes zijn:


 • Er sprake is van verregaande integratie van de genoemde activiteiten binnen dezelfde vestiging;

 • Er sprake is van een geïntegreerd bedrijfsproces;

 • Het bedrijf één uitstraling heeft (één ingang en receptie, personeel, leiding, etc.);

Wanneer men aan bovenstaande voldoet dan volstaat één certificering (incl. contributie). Men dient wel aan de eisen van alle bedrijfsactiviteiten te voldoen.


Wanneer één of meerdere activiteiten onder een ander label en/ of franchise formule worden uitgevoerd, dan worden de activiteiten afzonderlijk behandeld. Er wordt per bedrijfsactiviteit een audit uitgevoerd en een certificaat verstrekt. Intrekken van één van de certificaten kent geen directe relatie tot eventueel andere verstrekte certificaten.


Het kan immers zo zijn dat een certificaat van een groepserkenning (franchiseformule) wordt ingetrokken omdat de audit van andere deelnemers binnen deze groep hiertoe aanleiding heeft gegeven. Dit is echter niet relevant voor de andere erkenningen van de betreffende ondernemer.
Wanneer tijdens de controle ondubbelzinnig malversatie of fraude wordt vastgesteld, dan wel dat de handelswijze van het te certificeren bedrijf de certificering schaadt, volgt er onmiddellijke intrekking van de erkenning. Ongeacht of het bedrijf voldoet aan het Pakket van Eisen.
Constatering dat tussentijds niet meer aan de criteria wordt voldaan dan wel dat het betreffende bedrijf anderszins de certificering schaadt, leidt automatisch tot intrekken van de erkenning. Duurzaam Repareren zal de betreffende deelnemer hiervan onverwijld en voorafgaand aan publicatie, op de hoogte stellen.


6 PROCEDURE BIJ AFWIJZING AANVRAAG
6.1 Indien de aanvraag niet tot een definitieve erkenning leidt of wanneer een certificaat

is ingetrokken, kan de aanvrager hiertegen schriftelijk bij het bestuur van

Duurzaam Repareren bezwaar aantekenen. Het bestuur neemt de klacht in

behandeling en zal de aanvrager binnen vier maanden uitsluitsel geven of zij de

beslissing handhaaft c.q. de erkenning verleent. Intrekking van het certificaat leidt niet

tot restitutie van gedane gelden.


6.2 Indien de erkenning eveneens door het bestuur van Duurzaam Repareren

wordt afgewezen bestaat de mogelijkheid voor de aanvrager om de aanvraag voor te leggen aan de Beroepscommissie. De Beroepscommissie brengt een advies uit t.a.v. de aanvraag. Dit advies is bindend voor alle partijen.


6.3 Een afwijzing tot deelname leidt te allen tijde tot restitutie van eventueel gedane contributies. Het entreefee wordt niet gerestitueerd en dienen ter dekking van de toetsing- en behandelkosten.
6.4 De Beroepscommissie wordt in voorkomende geschillen geformeerd en bestaat uit:

een onafhankelijk jurist (voorzitter), een onafhankelijke deskundige op gebied van

duurzaamheid en een onafhankelijke automotive deskundige. De voorzitter wordt door het bestuur van Duurzaam Repareren benoemd. Van alle leden van de Beroepscommissie dient de objectiviteit te zijn gewaarborgd.


7 PROCEDURE VAN KENBAARHEID

Nadat een bedrijf is gecertificeerd wordt het o.a. maar niet uitsluitend op de website van Duurzaam Repareren geplaatst. Bij deze uiting wordt de naam, logo, het adres, telefoonnummer, website en plaatsaanduiding toegevoegd op de lijst van gecertificeerde autobedrijven. Daarnaast ontvangt het gecertificeerde bedrijf, na het overmaken van de geldende leges, een aansluitpakket met een gevelschild, een certificaat, een folderhouder met folders. Deze uitingen helpen om de certificering onder de aandacht van de klant te brengen en dienen dus zichtbaar opgehangen en/of opgesteld te worden. Het staat het bedrijf vrij om zelf (reclame)uitingen m.b.t. de certificering te verzorgen, mits gehouden aan het reglement die hiervoor staat. Dit reglement; Gebruik beeldmerk, is onderdeel van het aansluitpakket en/of bij de het secretariaat op te vragen.8 KOSTEN VOOR DEELNAME

De deelnemers verplichten zich tot het voldoen van de financiële bijdrage die aan de

deelname gekoppeld is. Het bedrijf (individuele certificering) of overkoepelde organisatie (groepscertificering) worden aangeslagen voor een entreefee en voor een jaarlijkse bijdrage die in lijn ligt met de administratieve beheer- en auditkosten.
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld en op de website bekend gemaakt. Bij een groepserkenning kan er, onder voorwaarden, van het standaard tarief worden afgeweken.

9 KLACHTEN EN BEZWAAR
9.1 Het is voor alle deelnemende partijen mogelijk hun beklag te doen over de dienstverlening van Duurzaam Repareren. Klachten en bezwaren worden slechts in behandeling genomen indien dit schriftelijk en gemotiveerd plaatsvindt. De klacht wordt in eerste aanleg door de directie van Duurzaam Repareren behandeld.
9.2 Het is voor de deelnemende partijen mogelijke hun beklag te doen over de artikelen in de regeling. Klachten en bezwaren over de regeling worden slechts in behandeling genomen indien dit schriftelijk en gemotiveerd plaatsvindt. De klacht wordt in de eerste aanleg aan het College van Deskundigen voorgelegd.

9.3 Een beroep tegen een van bovenstaande uitspraken dient binnen een termijn van een maand na dagtekening per aangetekende brief voorgelegd te worden aan de Beroepscommissie (conform artikel 5.3). Het beroepsschrift bevat een uitgebreide

beschrijving van het bezwaar tegen de uitspraak. Uitspraak van de Beroeps-commissie is bindend.

10 BEEINDIGING
10.1 Opzegtermijn

Een aangesloten gecertificeerd bedrijf kan haar deelname aan Duurzaam Repareren uitsluitend opzeggen per kalenderjaar, met de voorwaarde dat dit uiterlijk drie maanden voor prolongatie schriftelijk aan het secretariaat wordt meegedeeld.


Bij uittreding is de entreefee en de contributie niet terugvorderbaar.

10.2 Beëindiging door bestuur van Duurzaam Repareren.

Bij herhaaldelijke (uiterlijk twee maal geel) overtreding van gedragsregels en na communicatie hieromtrent is het bestuur van Duurzaam Repareren bevoegd de erkenning in te trekken. Als richtlijn wordt hierbij gehanteerd dat uitsluiting kan volgen indien één of meerdere van de gestelde normen of artikelen opgenomen in het Deelnemersreglement wordt(en) overschreden. Daarnaast volgt er onmiddellijke intrekking wanneer tijdens controle ondubbelzinnig malversatie of fraude wordt vastgesteld, danwel dat de handelswijze van het te certificeren bedrijf de certificering schaadt. Ongeacht of het bedrijf voldoet aan het Pakket van Eisen.
10.3 Het muurschild en het certificaat die bij certificering wordt uitgegeven blijven

eigendom van Duurzaam Repareren. Bij een beëindiging van de certificering

dienen beide per direct, en onder uw eigen kosten, retour te worden gestuurd, per

adres van het secretariaat van Duurzaam Repareren.

11 REGLEMENT GEBRUIKE BEELDMERK

11.1 Het beeldmerk bestaat uit twee delen: • de naam Duurzaam Repareren en het logo

(de naam met logo dienen als een geheel te worden beschouwd);

 • de tekst Gecertificeerd Duurzaam.

Het is zonder toestemming vooraf niet toegestaan het logo te gebruiken zonder de

tekst.
11.2 Het Logo is gedeponeerd bij het Europees Merkenbureau onder het nummer:

1241420.
11.3 Het beeldmerk mag alleen worden gebruikt in de opmaak en typografische uitvoering

zoals door Duurzaam Repareren voorgeschreven en verstrekt.
11.4. Het beeldmerk mag worden vergroot en verkleind. De verhoudingen dienen gelijk te

blijven.
11.5 Het beeldmerk dient te worden gebruikt in de originele (PMS) kleuren. Grafische informatie kan worden opgevraagd bij het secretariaat van Duurzaam repareren.


11.6 Een gecertificeerd autobedrijf mag het beeldmerk en/ of logo van Duurzaam

Repareren uitsluitend gebruiken bij uitingen, die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor de certificering verstrekt is. Dit geldt voor zowel grafische (drukwerk) al multimediale (digitaal)

uitingen, zoals:


 • Briefpapier, factuurpapier;

 • Brieven, offertes, folders, flyers, belettering en dergelijke;

 • Documentatie en brochures;

 • Displays en banieren;

 • Websites en digitale toepassingen (zoals powerpoint presentaties).

11.7 Het beeldmerk/logo mag niet worden gebruikt op een wijze die zou kunnen

suggereren dat Duurzaam Repareren verantwoordelijk is voor de uitkomst

van een onderzoek of een stelling, of een onderzoek of stelling zou goedkeuren.
11.8 Het beeldmerk/ logo mag niet worden gebruikt indien hiermede de

vertegenwoordiging van Duurzaam Repareren wordt gesuggereerd.

Tenzij uitdrukkelijke toestemming van Duurzaam Repareren is verleend.
11.9 Voor een bedrijf die geen geldig certificaat van Duurzaam Repareren heeft

of een andere vorm van overeenkomst kan overleggen is het gebruik van het

beeldmerk/logo, op welke wijze dan ook, niet toegestaan. Tenzij voorafgaand

toestemming is verleend door Duurzaam Repareren.


11.10 Afwijking van de voorwaarden in dit reglement is alleen mogelijk met uitdrukkelijk

Schriftelijke toestemming van het bestuur van Duurzaam Repareren.


11.11 Het bestuur van Duurzaam Repareren kan besluiten dit reglement te

wijzigen. Van iedere wijziging van dit reglement stelt het bestuur van

Duurzaam Repareren de aangesloten gecertificeerde autobedrijven onverwijld in

kennis.
11.12 Door Duurzaam Repareren uitgegeven promotiemateriaal mag vrijelijk

gebruikt worden, voor het doel waarvoor deze verstrekt wordt. Hieronder wordt onder

andere, maar niet uitsluitend verstaan: de gevelbordjes, posters, folders, certificaten

en conformiteitverklaringen.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina