Defensie operationeel commando van de landcomponentDovnload 140.08 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte140.08 Kb.


DEFENSIEOPERATIONEEL COMMANDO VAN DE LANDCOMPONENTACOT-APG-TRGDIR-LPDG-001 / LPR

Ed 001 / Rev 000 - 2011-09-13T00:00:00ZBlz /
Algemene politiekMarsen georganiseerd door Defensie.Tf

Redactionele overheid

COMOPSLAND IPR

9-2400-3440

Goedkeurend organisme

COMOPSLAND
Uitgevend organisme

ACOS OPS & TRG


Staat edities / Revisies

Editie

Revisie

Datum

Reden / Opmerking

001

000

2011-09-13

Basisdocument

Periodieke herziening: 12

Totaal aantal bladzijden: Totaal aantal bijlagen: 0Doelgroep van de richtlijn

Niv

MOS Nr

Kwalificatie

AND/OR

Org

Functie

Kennis

DG/ACOS

CO

NEED

Component

CO

NEED

MESA

Directeur

NEED

4-Daagse

Directeur

NEED

ALL

CO

NEED
Toepassingsgebied : Wanneer en waar van toepassing ?

Lijst trefwoorden: Marsen; Defensie; MESA; Vierdaagse van de Yzer;

Deze richtlijn is van toepassing in vredestijd

Datum effectieve toepassing: 2011-09-13T00:00:00Z

0.Inhoudstafel


0. Inhoudstafel 3

1. Algemeenheden 8

a. Doel 8

b. Boomstructuur 8

(1) Onmiddellijk hoger gelegen richtlijn(en) 8

(2) Onmiddellijk lager gelegen richtlijn(en) 8

c. Refertes 8

2. Marsen georganiseerd door Defensie 8

a. Binnen Defensie worden jaarlijks twee marsen georganiseerd waaraan zowel militairen als burgers mogen deelnemen. 8

b. Het zijn: 8

(1) De EUROPESE MARS VAN DE HERDENKING EN DE VRIENDSCHAP, gekend als de MESA en georganiseerd door het HK Lt Bde in de maand juni. 8

(2) De VIERDAAGSE VAN DE IJZER georganiseerd tijdens de maand augustus door Bn Aie, bijgestaan door CCMP Ieper, onder het voorzitterschap van de Prov Comd en met de steun van 4 steden en 1 gemeente. 8

3. Belgische militaire deelname 8

a. De Adjunct Stafchefs (ACOS), de Algemene Directeurs (DG) en de Comd van de operationele Componenten (COMOPS) beslissen over de opportuniteit om deze marsen op te nemen in de trainingskalender van de eenheden onder hun bevoegdheid en, bijgevolg, over de verplichting tot deelname voor deze eenheden. In hoger vernoemd geval zullen deze eenheden militaire detachementen samenstellen zoals voorzien in Par 4.a. hierna. Militairen die in dit kader deelnemen, worden hierna geëncadreerde militaire deelnemers genoemd. 8

b. De hiervoor in Par 3.a. beschreven deelnemingsvorm is de standaard deelname. Daarnaast mogen Belgische militairen ook deelnemen: 8

c. De karakteristieken van en de rechten verbonden aan deze drie deelnemingsvormen worden in de volgende paragrafen omschreven. Waar opportuun, worden hierna de geëncadreerde militaire deelnemer en de individuele deelnemer samengebracht onder de noemer militaire deelnemer. 8

d. Geëncadreerde militaire deelnemer 8

(1) De Mil Det moeten: 9

(a) Deelnemen aan de volledige mars (4 etappes van 32 Km); 9

(b) Deelnemen aan de plechtigheden en het defilé volgens de voorschriften vermeld in Par 14; 9

(c) De militaire kledij en uitrusting die hen voorgeschreven is, dragen. 9

(2) Een Belgisch militair die deelneemt aan een volledige mars als lid van een Det in het kader van een collectieve trainingsactiviteit: 9

(a) heeft recht op de toelagen voor intensieve dienst (5/1850); 9

(b) heeft recht op de weekendtoelage indien de mars doorgaat op zaterdag, zondag of feestdag; 9

(c) krijgt gratis voeding; 9

(d) dient GEEN inschrijvingskost te betalen; 9

(e) dient GEEN verlof te nemen voor de periode van de mars; 9

(f) kan tegen betaling en voor zover hij/zij aan de toekenningvoowaarden voldoet, de beloning vermeld in Par 16 bekomen van de organisator. 9

(3) Voor trainingsbehoeften wordt toelating gegeven om geëncadreerde detachementen in te schrijven voor deelname aan één etappe van 32 Km. Deze prestatie geeft geen recht op toelagen voor intensieve dienst (zie PRB COL-G3-Fiche 303-Trg&Sport). 9

e. Individuele militaire deelnemer 9

(1) Onder individuele militaire deelnemer verstaat men een Belgische militair die voldoet aan de volgende voorwaarde; 9

(a) De toelating bekomen hebben van de KorpsComd om zich in te schrijven voor de volledige mars; 9

(b) Deelnemen aan de plechtigheden en het defilé volgens de voorschriften vermeld in Par 14; 9

(c) Deelnemen aan 4 X 32 Km; 9

(d) De voorgeschreven militaire kledij dragen. 9

(2) De individuele militaire deelnemer: 9

(a) heeft GEEN recht op toelagen voor intensieve dienst; 9

(b) heeft recht op de forfaitaire vergoeding, zoals vastgesteld in tabel 1 van de bijlage aan het KB van Okt 75 (BIP, bladzijde U-023-1 en volgende); 9

(c) krijgt gratis voeding, indien hij/zij aan de volledige mars deelneemt; 9

(d) dient GEEN inschrijvingskost te betalen; 9

(e) dient GEEN verlof te nemen voor de periode van zijn/haar deelname; 9

(f) kan tegen betaling en voor zover hij/zij aan de toekenningvoorwaarden voldoet, de beloning vermeld in Par 16 bekomen van de organisator. 9

(3) De voorziene duur van deelname van een individuele militaire deelnemer wordt door zijn/haar eenheid vermeld op een marsbevel. 9

f. Privé deelnemer 9

(1) De leden van Defensie die op privé basis deelnemen hebben hetzelfde statuut als de burgers. 10

(2) De privé deelnemer; 10

(a) heeft GEEN recht op de toelagen voor intensieve dienst; 10

(b) heeft GEEN recht op de weekend toelage indien de mars doorgaat op zaterdag, zondag of een feestdag; 10

(c) dient zijn voedingskosten zelf te betalen; 10

(d) dient zijn inschrijving zelf te betalen; 10

(e) moet verlof nemen voor de periode van zijn deelname. 10

(f) ontvangt van de organisator, voor zover gedekt door zijn inschrijvingsgeld, de beloning vermeld in Par 16. 10

(3) Het is verboden de militaire kledij te dragen als privé deelnemer. 10

(4) De privé deelnemer moet zelf de inschrijvingsformulieren aanvragen bij de secretariaat van de marsen. 10

4. Richtlijnen militaire deelname 10

a. Onder detachement verstaat men een groep van minimum TIEN militairen (grote eenheden) en ZES militairen (kleine eenheden) die zich gezamenlijk inschrijven en in groep deelnemen aan de mars onder de leiding van een gegradueerde 10

b. De ACOS, DG, COMOPS en Kab CHOD bepalen zelf het aantal Det en hun samenstelling. 10

c. De militaire deelnemers worden afgedeeld bij het HK Lt Bde (MESA) en Bn Aie (VIERDAAGSE) voor rekening van hun eenheid. 10

d. De deelname van de individuele militaire deelnemers komt in aanmerking als dienstreis. 10

e. Kledij: 10

(1) Tijdens de marsen wordt bijzondere aandacht besteed aan de kledij, de tucht en het voorkomen van de militaire deelnemers. 10

(2) De kledij van de militaire deelnemers wordt voorgeschreven door de ACOS, DG en COMOPS in de GID, Par 8.a. De Det Comd zijn verantwoordelijk voor het correct dragen van de militaire kledij en de uniformiteit van hun Det. 10

(3) De Det Comd mogen bij veranderende weersomstandigheden het tenue volgens de voorschriften aanpassen. De uniformiteit van het Det moet behouden blijven. 10

(4) Het inrichtend comité van elke mars behoudt zich het recht voor: 11

f. Dragen van een individueel wapen tijdens de mars is verplicht voor de geëncadreerde militair. 11

g. Het nuttigen van alcoholische dranken tijdens de mars is verboden. 11

h. In de GID zal opgenomen worden: 11

(1) het maximum aantal deelnemers die per mars kunnen gelogeerd worden; 11

(2) zo nodig, bijkomende bijzondere voorschriften. 11

5. Buitenlandse militaire delegaties 11

a. De deelname van buitenlandse militaire delegaties heeft geen enkele weerslag op de verantwoordelijkheden van het Belgische Ministerie van Defensie. 11

b. Deze eenheden staan zelf in voor de inschrijving en de verdere deelname aan de marsen. 11

6. Burger deelnemers 11

7. Deelname reserve personeel 11

a. De DG HR-SPS-RESPLT-001, Par 3.b. (2) c) vermeldt dat de deelname aan marsen niet kan in aanmerking worden genomen tot het bekomen van wederoproepingsdagen en aldus evenmin meetellen in de berekening van de minimumprestaties of eventuele weekendprestaties. 11

b. Ze zullen worden beschouwd als privédeelnemers en dienen zich te houden aan het marsreglement. 11

8. Inschrijvingsmodaliteiten 11

a. De inschrijvingskaart, in Bijl aan de GID, die de afzonderlijke lijsten van de geëncadreerde militaire deelnemers en de individuele militaire deelnemers bevat, moet in één enkele zending toekomen in drie exemplaren naar ofwel: 11

b. De inschrijvingen moeten op het secretariaat van de MESA voor 01 Jun en voor de VIERDAAGSE voor 01 Aug toekomen, geldend voor alle types van deelname. Een kwantitatieve deelname voor elk Det moet bevestigd worden bij het organisatie Srt twee weken voor het begin van de mars 12

c. De andere deelnemers moeten zich inschrijven volgens de richtlijnen van de organisatoren of via het internet van Defensie: www.mil.be 12

9. Inschrijvingsgeld 12

a. Het bedrag van het inschrijvingsgeld wordt elk jaar vastgesteld in overleg met de respectievelijke organisatiecomités en via de GID aan de eenheden meegedeeld. 12

b. De Belgische militaire deelnemers betalen geen inschrijvingsgeld (dit is enkel geldig voor zij die voldoen aan § 3 d. en e.). 12

c. Betaling van het inschrijvingsgeld voor andere deelnemers: enkel door storting of overschrijving op de financiële rekening van het secretariaat van het organisatiecomité. 12

d. Het inschrijvingsgeld is niet terugbetaalbaar, behalve indien de inschrijvingen door de organisatoren geweigerd wordt. 12

10. Bevoorrading 12

a. De bevoorrading wordt voor de MESA door het HK Lt Bde en voor de VIERDAAGSE door Bn Aie verzekerd. 12

b. Voorziene maaltijden 12

(1) voor de militaire deelnemers: zie de GID. 12

(2) er worden geen reisrantsoenen door de organisatoren afgeleverd. 12

11. Facturatie voedsel van de militaire deelnemers 13

a. De militaire deelnemers worden gratis gevoed: 13

(1) Met verwijzing naar Par 1.a. (geëncadreerde militaire deelnemers) en 1.f (individuele militaire deelnemers) van de BIP 0-021 en voor zover de reglementaire voorwaarden worden gerespecteerd, zijn de voedingskosten van de militaire deelnemers (geëncadreerd EN individueel) ten laste van de staat. 13

(2) op het marsbevel van belanghebbende moet de vermelding “voeding ten laste van de Staat voor de periode VAN…TOT…” ingeschreven worden, gevolgd door de datum en de handtekening van de inrichtende autoriteit. De militairen van wie de voedingskosten ten laste van de Staat vallen, mogen IN GEEN GEVAL aanspraak maken op een of andere vergoeding voor vergoedingsonkosten (zie BIP-O-021 Par 5). 13

(3) Het hangt van de organiserende autoriteit af om dienovereenkomstig de controledossiers “vergoeding ten laste van de Staat” op te stellen. 13

b. De organiserende eenheden moeten hun VeldHuish activeren. Deze is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de dossiers gratis voeding van de militaire deelnemers volgens de hierna beschreven procedures. 13

c. De respectievelijke secretariaten maken, op basis van de facturen betaald aan de burgerleveranciers en de militaire kwartiermesses, twee facturen Mod 113 op waarop de werkelijke kosten van de voeding van respectievelijk de geëncadreerde en de individuele militaire deelnemers zijn hernomen. Deze facturen worden overgemaakt aan de VeldHuish die ze behandelt in overeenstemming met de procedures voorzien in de richtlijnen DG BudFin-AFAE betreffende gratis voeding tijdens Oef en Man. Concreet maakt de VeldHuis deze facturen over aan DG BudFin-AFAB ter vereffening ten voordele van het organisatiecomité. 13

d. Met het oog de regularisatie ten laste van de begroting van de kost van de voeding van de militaire deelnemers stelt de VeldHuish twee dossiers gratis voeding op. 13

12. Controledocumenten en eetkaarten 13

a. Na ontvangst van de inschrijvingsdocumenten zullen de deelnemers een bericht met het inschrijvingsnummer en het toegewezen kamp toegestuurd krijgen. Bij aankomst bieden de Det Comd, de individuele deelnemer of de privédeelnemer zich met dit bericht aan op het secretariaat van het kamp om er hun controle documenten en eetkaarten in ontvangst te nemen. De DetComd zal in het bezit zijn een correcte lijst van de deelnemers. De individuele militaire deelnemer zal zijn marsbevel op het secretariaat van het kamp afgeven en het op het einde van zijn deelname recupereren. De individuele militaire deelnemer die NIET logeert geeft zijn marsbevel af op het centraal secretariaat van de mars. Op het einde van zijn deelname kan hij er zijn marsbevel recupereren. 13

13. Indeling van de detachementen in de kampen 13

a. De detachementen zullen in de mate van het mogelijk ondergebracht worden in het kamp dat aangevraagd werd. 13

b. Bijzondere details worden verspreid in de respectieve brochures en/of in de GID. 14

14. Plechtigheden 14

a. Tijdens de mars kunnen de organisatoren plechtigheden organiseren in het kader van de doelstelling van de mars. De deelnemende Mil Det kunnen eventueel een aanvraag tot deelname aan een plechtigheid indienen bij de organisatoren. 14

15. Logistieke opmerkingen 14

a. De militaire deelnemers moeten voorzien zijn van eetketeltjes, bestek, veldfles en drinkbeker, een slaapzak en veldbed. 14

b. In de kampen zijn geen huisdieren toegelaten. 14

16. Beloningen 14

a. De deelnemers die vier etappes volgens de opgelegde voorwaarden hebben uitgemarcheerd, hebben recht op het dragen van: 14

(1) voor de MESA 14

(a) voor hun eerste deelname, de medaille « Europese Mars van de Herdenking en de Vriendschap » met lint; 14

(b) voor de volgende deelnemingen, een ster die hetzelfde cijfer draagt als het aantal deelnemingen. 14

(2) voor de VIERDAAGSE: de medaille « Mars van de Vierdaagse van de IJzer » met lint. 15

(a) voor hun eerste deelname, de medaille « Mars van de Vierdaagse van de IJzer » met lint; 15

(b) voor de volgende deelnemingen, een jaartalstaafje. 15

b. De privédeelnemers ontvangen hun medaille van de organisator voor zover gedekt door hun inschrijvingsgeld. De militaire deelnemers kunnen de medaille tegen betaling bij de organisator bekomen. 15

17. Personeel belast met de organisatie van de mars 15

a. Administratieve toestand 15

b. Huisvesting en voeding 15

(1) Prestaties van minder dan 24 uur: toekenning van de forfaitaire vergoeding voor voedingskosten (tabel 1 van het KB) Geen vergoeding voor de logementkosten. 15

(2) Ononderbroken prestaties van meer dan 24 uur: gratis voeding (toepassing van de richtlijnen BudFin betreffende gratis voeding tijdens Oef en Man in BEL) en gratis logement in Mil installaties. 15

c. Toelagen 15

(1) Normalisatie der prestaties: 15

(a) Prestaties van minder dan 24 uur: aanrekenen van de werkelijke prestatie, geen toelage. 15

(b) Ononderbroken prestaties van meer dan 24 uur: toekenning van de toelage voor intensieve dienst (5/1850). 15

(2) De weekendtoelage wordt toegekend. 15

d. Het uitvoeringsverslag, dat de financiële balans en de globale synthese bevat, moet door elk organisatorisch Srt vóór 15 Nov van het lopende jaar verstuurd worden (geadresseerden: CHOD, ACOS Ops & Trg, ACOS Ops & Trg-J8, DG BudFin, DG COM, LCC, COMOPSLAND – DCOM, G3, G4, G8, IPR, en het Srt van de andere mars).


15

18. Transport 15

a. Het vervoer van de deelnemende eenheden tussen het garnizoen, de mars en omgekeerd mag gebeuren met het organiek transport van de eenheid. Gedurende de mars mogen de eenheden hun organiek transportmiddel alleen gebruiken op order van het organisatiecomité. 15

b. Het vervoer van de militairen en de burgerdeelnemers naar de dagelijkse vertrekpunten en ‘s avonds op het einde van de dagmars naar de kampen, zal gebeuren met het vervoer georganiseerd door het organisatiecomité. 15

c. Enkel de voertuigen van de organisatoren zijn toegelaten in de kampen en op de marswegen. 15

d. Het organisatiecomité heeft het recht ieder detachement dat deze maatregel overtreed uit de mars te zetten. 15

19. Wapenveiligheid 15

20. Medische steun 16

a. De medische steun zal door COMOPSMED vastgelegd worden en gecoördineerd door het organisatiecommité. Aan elke georganiseerde halte evenals op enkele punten onderweg zullen medische hulpposten voorzien worden. 16

b. Het medisch personeel zal aan de militairen de nodige hulp verstrekken. Aan de burgers die deelnemen, zullen alleen eerste zorgen verstrekt worden. De burgers zullen verzocht worden hun documenten van ziekteverzekering bij zich te dragen en zullen zich tot de burgersector wenden voor de medicamenten die eventueel door de militaire artsen voorgeschreven worden. 16

1.Algemeenheden

a.Doel


Deze APG is een weergave van de algemene politiek betreffende de Marsen van Defensie.

b.Boomstructuur

(1)Onmiddellijk hoger gelegen richtlijn(en)


Niet van toepassing

(2)Onmiddellijk lager gelegen richtlijn(en)


ACOT-GID-IPR-LPRX-001 van 20 Mar 09

c.Refertes


Nihil

2.Marsen georganiseerd door Defensie

a.Binnen Defensie worden jaarlijks twee marsen georganiseerd waaraan zowel militairen als burgers mogen deelnemen.

b.Het zijn:

(1)De EUROPESE MARS VAN DE HERDENKING EN DE VRIENDSCHAP, gekend als de MESA en georganiseerd door het HK Lt Bde in de maand juni.

(2)De VIERDAAGSE VAN DE IJZER georganiseerd tijdens de maand augustus door Bn Aie, bijgestaan door CCMP Ieper, onder het voorzitterschap van de Prov Comd en met de steun van 4 steden en 1 gemeente.

3.Belgische militaire deelname

a.De Adjunct Stafchefs (ACOS), de Algemene Directeurs (DG) en de Comd van de operationele Componenten (COMOPS) beslissen over de opportuniteit om deze marsen op te nemen in de trainingskalender van de eenheden onder hun bevoegdheid en, bijgevolg, over de verplichting tot deelname voor deze eenheden. In hoger vernoemd geval zullen deze eenheden militaire detachementen samenstellen zoals voorzien in Par 4.a. hierna. Militairen die in dit kader deelnemen, worden hierna geëncadreerde militaire deelnemers genoemd.

b.De hiervoor in Par 3.a. beschreven deelnemingsvorm is de standaard deelname. Daarnaast mogen Belgische militairen ook deelnemen:


- op vrijwillige basis, hierna individuele militaire deelnemer genoemd.
- op individuele basis, hierna privé–deelnemer genoemd.

c.De karakteristieken van en de rechten verbonden aan deze drie deelnemingsvormen worden in de volgende paragrafen omschreven. Waar opportuun, worden hierna de geëncadreerde militaire deelnemer en de individuele deelnemer samengebracht onder de noemer militaire deelnemer.

d.Geëncadreerde militaire deelnemer

(1)De Mil Det moeten:

(a)Deelnemen aan de volledige mars (4 etappes van 32 Km);

(b)Deelnemen aan de plechtigheden en het defilé volgens de voorschriften vermeld in Par 14;

(c)De militaire kledij en uitrusting die hen voorgeschreven is, dragen.


Onder deze voorwaarde wordt de deelname beschouwd als een Trg-activiteit met de hierna beschreven rechten.

(2)Een Belgisch militair die deelneemt aan een volledige mars als lid van een Det in het kader van een collectieve trainingsactiviteit:

(a)heeft recht op de toelagen voor intensieve dienst (5/1850);

(b)heeft recht op de weekendtoelage indien de mars doorgaat op zaterdag, zondag of feestdag;

(c)krijgt gratis voeding;

(d)dient GEEN inschrijvingskost te betalen;

(e)dient GEEN verlof te nemen voor de periode van de mars;

(f)kan tegen betaling en voor zover hij/zij aan de toekenningvoowaarden voldoet, de beloning vermeld in Par 16 bekomen van de organisator.

(3)Voor trainingsbehoeften wordt toelating gegeven om geëncadreerde detachementen in te schrijven voor deelname aan één etappe van 32 Km. Deze prestatie geeft geen recht op toelagen voor intensieve dienst (zie PRB COL-G3-Fiche 303-Trg&Sport).

e.Individuele militaire deelnemer

(1)Onder individuele militaire deelnemer verstaat men een Belgische militair die voldoet aan de volgende voorwaarde;

(a)De toelating bekomen hebben van de KorpsComd om zich in te schrijven voor de volledige mars;

(b)Deelnemen aan de plechtigheden en het defilé volgens de voorschriften vermeld in Par 14;

(c)Deelnemen aan 4 X 32 Km;

(d)De voorgeschreven militaire kledij dragen.

(2)De individuele militaire deelnemer:

(a)heeft GEEN recht op toelagen voor intensieve dienst;

(b)heeft recht op de forfaitaire vergoeding, zoals vastgesteld in tabel 1 van de bijlage aan het KB van Okt 75 (BIP, bladzijde U-023-1 en volgende);(c)krijgt gratis voeding, indien hij/zij aan de volledige mars deelneemt;

(d)dient GEEN inschrijvingskost te betalen;

(e)dient GEEN verlof te nemen voor de periode van zijn/haar deelname;

(f)kan tegen betaling en voor zover hij/zij aan de toekenningvoorwaarden voldoet, de beloning vermeld in Par 16 bekomen van de organisator.

(3)De voorziene duur van deelname van een individuele militaire deelnemer wordt door zijn/haar eenheid vermeld op een marsbevel.

f.Privé deelnemer

(1)De leden van Defensie die op privé basis deelnemen hebben hetzelfde statuut als de burgers.

(2)De privé deelnemer;

(a)heeft GEEN recht op de toelagen voor intensieve dienst;

(b)heeft GEEN recht op de weekend toelage indien de mars doorgaat op zaterdag, zondag of een feestdag;

(c)dient zijn voedingskosten zelf te betalen;

(d)dient zijn inschrijving zelf te betalen;

(e)moet verlof nemen voor de periode van zijn deelname.

(f)ontvangt van de organisator, voor zover gedekt door zijn inschrijvingsgeld, de beloning vermeld in Par 16.

(3)Het is verboden de militaire kledij te dragen als privé deelnemer.

(4)De privé deelnemer moet zelf de inschrijvingsformulieren aanvragen bij de secretariaat van de marsen.

4.Richtlijnen militaire deelname

a.Onder detachement verstaat men een groep van minimum TIEN militairen (grote eenheden) en ZES militairen (kleine eenheden) die zich gezamenlijk inschrijven en in groep deelnemen aan de mars onder de leiding van een gegradueerde

b. De ACOS, DG, COMOPS en Kab CHOD bepalen zelf het aantal Det en hun samenstelling.

c.De militaire deelnemers worden afgedeeld bij het HK Lt Bde (MESA) en Bn Aie (VIERDAAGSE) voor rekening van hun eenheid.

d.De deelname van de individuele militaire deelnemers komt in aanmerking als dienstreis.

e. Kledij:

(1)Tijdens de marsen wordt bijzondere aandacht besteed aan de kledij, de tucht en het voorkomen van de militaire deelnemers.

(2)De kledij van de militaire deelnemers wordt voorgeschreven door de ACOS, DG en COMOPS in de GID, Par 8.a. De Det Comd zijn verantwoordelijk voor het correct dragen van de militaire kledij en de uniformiteit van hun Det.

(3)De Det Comd mogen bij veranderende weersomstandigheden het tenue volgens de voorschriften aanpassen. De uniformiteit van het Det moet behouden blijven.

(4)Het inrichtend comité van elke mars behoudt zich het recht voor:


- elke militaire deelnemer die zich door gebrek aan tucht of wanordelijke kledij laat opmerken, uit te sluiten;

- Comd Det op te roepen voor elk vastgesteld gebrek;

- KorpsComd te informeren voor correctieve maatregelen.

f.Dragen van een individueel wapen tijdens de mars is verplicht voor de geëncadreerde militair.

g.Het nuttigen van alcoholische dranken tijdens de mars is verboden.

h.In de GID zal opgenomen worden:

(1)het maximum aantal deelnemers die per mars kunnen gelogeerd worden;

(2)zo nodig, bijkomende bijzondere voorschriften.

5.Buitenlandse militaire delegaties

a.De deelname van buitenlandse militaire delegaties heeft geen enkele weerslag op de verantwoordelijkheden van het Belgische Ministerie van Defensie.

b.Deze eenheden staan zelf in voor de inschrijving en de verdere deelname aan de marsen.

6.Burger deelnemers


In het kader van de acties DEFENSIE-SAMENLEVING staan de twee Marsen open voor deelneming van burger organisaties of privédeelnemers. Het Belgische Ministerie van Defensie neemt echter geen enkele verantwoordelijkheid op ten aanzien van deze personen.

7.Deelname reserve personeel

a.De DG HR-SPS-RESPLT-001, Par 3.b. (2) c) vermeldt dat de deelname aan marsen niet kan in aanmerking worden genomen tot het bekomen van wederoproepingsdagen en aldus evenmin meetellen in de berekening van de minimumprestaties of eventuele weekendprestaties.

b.Ze zullen worden beschouwd als privédeelnemers en dienen zich te houden aan het marsreglement.

8.Inschrijvingsmodaliteiten

a.De inschrijvingskaart, in Bijl aan de GID, die de afzonderlijke lijsten van de geëncadreerde militaire deelnemers en de individuele militaire deelnemers bevat, moet in één enkele zending toekomen in drie exemplaren naar ofwel:


Het secretariaat van de MESA

Secrétariat MESA

Camp Roi Albert
B-6900 Marche en Famenne (SDS PM01)

BELGIQUE


Tel : 9-2390-6017 ou 084/24.60.17

Fax : 9-2390-6017 ou 084/32.21.57


Email: srt.mesa@scarlet.be

Aan secretariaat VIERDAAGSE

Secretariaat “Vierdaagse van de IJzer”

Kwartier LOMBARSIJDE


Matrozenlaan 16
8620   Nieuwpoort (SDS PI08)

Tel : 9-2334-3690

Fax : 9-2334-3689

Email : Info@vierdaagse.beWebsite : http://www.vierdaagse.be

b.De inschrijvingen moeten op het secretariaat van de MESA voor 01 Jun en voor de VIERDAAGSE voor 01 Aug toekomen, geldend voor alle types van deelname. Een kwantitatieve deelname voor elk Det moet bevestigd worden bij het organisatie Srt twee weken voor het begin van de mars

c.De andere deelnemers moeten zich inschrijven volgens de richtlijnen van de organisatoren of via het internet van Defensie: www.mil.be

9.Inschrijvingsgeld

a.Het bedrag van het inschrijvingsgeld wordt elk jaar vastgesteld in overleg met de respectievelijke organisatiecomités en via de GID aan de eenheden meegedeeld.

b.De Belgische militaire deelnemers betalen geen inschrijvingsgeld (dit is enkel geldig voor zij die voldoen aan § 3 d. en e.).

c.Betaling van het inschrijvingsgeld voor andere deelnemers: enkel door storting of overschrijving op de financiële rekening van het secretariaat van het organisatiecomité.


Opmerking: Een inschrijving zal slechts geregistreerd worden op de respectieve secretariaten wanneer het inschrijvingsdossier volledig in orde is en na ontvangst van het kredietbericht van de betaling van het inschrijvingsgeld. Ieder secretariaat houdt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren vóór de afsluitingsdatum wanneer het maximum aantal deelnemers bereikt is. De postdatum van het inschrijvingsdossier bepaalt de volgorde van de inschrijvingen.

d. Het inschrijvingsgeld is niet terugbetaalbaar, behalve indien de inschrijvingen door de organisatoren geweigerd wordt.

10.Bevoorrading

a. De bevoorrading wordt voor de MESA door het HK Lt Bde en voor de VIERDAAGSE door Bn Aie verzekerd.

b.Voorziene maaltijden

(1)voor de militaire deelnemers: zie de GID.

(2)er worden geen reisrantsoenen door de organisatoren afgeleverd.

11.Facturatie voedsel van de militaire deelnemers

a. De militaire deelnemers worden gratis gevoed:

(1)Met verwijzing naar Par 1.a. (geëncadreerde militaire deelnemers) en 1.f (individuele militaire deelnemers) van de BIP 0-021 en voor zover de reglementaire voorwaarden worden gerespecteerd, zijn de voedingskosten van de militaire deelnemers (geëncadreerd EN individueel) ten laste van de staat.

(2)op het marsbevel van belanghebbende moet de vermelding “voeding ten laste van de Staat voor de periode VAN…TOT…” ingeschreven worden, gevolgd door de datum en de handtekening van de inrichtende autoriteit. De militairen van wie de voedingskosten ten laste van de Staat vallen, mogen IN GEEN GEVAL aanspraak maken op een of andere vergoeding voor vergoedingsonkosten (zie BIP-O-021 Par 5).

(3)Het hangt van de organiserende autoriteit af om dienovereenkomstig de controledossiers “vergoeding ten laste van de Staat” op te stellen.

b.De organiserende eenheden moeten hun VeldHuish activeren. Deze is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van de dossiers gratis voeding van de militaire deelnemers volgens de hierna beschreven procedures.

c.De respectievelijke secretariaten maken, op basis van de facturen betaald aan de burgerleveranciers en de militaire kwartiermesses, twee facturen Mod 113 op waarop de werkelijke kosten van de voeding van respectievelijk de geëncadreerde en de individuele militaire deelnemers zijn hernomen. Deze facturen worden overgemaakt aan de VeldHuish die ze behandelt in overeenstemming met de procedures voorzien in de richtlijnen DG BudFin-AFAE betreffende gratis voeding tijdens Oef en Man. Concreet maakt de VeldHuis deze facturen over aan DG BudFin-AFAB ter vereffening ten voordele van het organisatiecomité.

d.Met het oog de regularisatie ten laste van de begroting van de kost van de voeding van de militaire deelnemers stelt de VeldHuish twee dossiers gratis voeding op.


(1) Een eerste dossier betreft de geëncadreerde militaire deelnemers. Dit dossier wordt opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen betreffende gratis voeding tijdens Oef en Man in België. Bij het dossier wordt een samenvattende staat per COMOPS of DG gevoegd. Deze samenvattende staat dient niet opgesplitst te worden per eenheid. Het dossier wordt via de autoriteit bevoegd voor het goedkeuren van de uitgaven betreffende gratis voeding waarvan de organiserende eenheid afhangt, overgemaakt aan DG BudFin die de aanrekening ten laste van de begroting beveelt.

(2) Een tweede dossier betreft de individuele militaire deelnemers. Dit dossier bevat één Mod 113 per COMOPS of het DG waarop het aantal deelnemers is vermeld, vermenigvuldigd met het aantal dagen deelname maal het dagforfait toegestaan door de Minister (Cfr Par 10.a.(2)). Deze facturen worden, na ondertekening voor uitvoering der prestatie door de Comd van de organiserende eenheid, overgemaakt aan DG HR-s/p. Een afschrift van dit dossier wordt ter informatie overgemaakt aan DG BudFin. Na goedkeuring van de uitgave worden de facturen door DG HR-S/P doorgestuurd naar DG Budfin-AFAB voor aanrekening ten laste van de begroting op de basisallocatie 50-1201-02-35-070.


12.Controledocumenten en eetkaarten

a.Na ontvangst van de inschrijvingsdocumenten zullen de deelnemers een bericht met het inschrijvingsnummer en het toegewezen kamp toegestuurd krijgen. Bij aankomst bieden de Det Comd, de individuele deelnemer of de privédeelnemer zich met dit bericht aan op het secretariaat van het kamp om er hun controle documenten en eetkaarten in ontvangst te nemen. De DetComd zal in het bezit zijn een correcte lijst van de deelnemers. De individuele militaire deelnemer zal zijn marsbevel op het secretariaat van het kamp afgeven en het op het einde van zijn deelname recupereren. De individuele militaire deelnemer die NIET logeert geeft zijn marsbevel af op het centraal secretariaat van de mars. Op het einde van zijn deelname kan hij er zijn marsbevel recupereren.

13.Indeling van de detachementen in de kampen

a. De detachementen zullen in de mate van het mogelijk ondergebracht worden in het kamp dat aangevraagd werd.

b.Bijzondere details worden verspreid in de respectieve brochures en/of in de GID.

14.Plechtigheden

a.Tijdens de mars kunnen de organisatoren plechtigheden organiseren in het kader van de doelstelling van de mars. De deelnemende Mil Det kunnen eventueel een aanvraag tot deelname aan een plechtigheid indienen bij de organisatoren.


Elke mars eindigt met een defilé. Alle deelnemers worden aangemoedigd om aan de plechtigheden en het defilé deel te nemen. De Belgische militaire detachementen en de individuele deelnemers kunnen door de organisatoren aangeduid worden om aan de plechtigheid deel te nemen. Alle Belgische militaire detachementen nemen deel aan het einddefilé. Bijkomende gegevens zullen verspreid worden in de jaarlijkse GID.

15.Logistieke opmerkingen

a.De militaire deelnemers moeten voorzien zijn van eetketeltjes, bestek, veldfles en drinkbeker, een slaapzak en veldbed.

b.In de kampen zijn geen huisdieren toegelaten.

16.Beloningen

a.De deelnemers die vier etappes volgens de opgelegde voorwaarden hebben uitgemarcheerd, hebben recht op het dragen van:

(1)voor de MESA

(a)voor hun eerste deelname, de medaille « Europese Mars van de Herdenking en de Vriendschap » met lint;

(b)voor de volgende deelnemingen, een ster die hetzelfde cijfer draagt als het aantal deelnemingen.

(2)voor de VIERDAAGSE: de medaille « Mars van de Vierdaagse van de IJzer » met lint.

(a)voor hun eerste deelname, de medaille « Mars van de Vierdaagse van de IJzer » met lint;

(b)voor de volgende deelnemingen, een jaartalstaafje.

b. De privédeelnemers ontvangen hun medaille van de organisator voor zover gedekt door hun inschrijvingsgeld. De militaire deelnemers kunnen de medaille tegen betaling bij de organisator bekomen.


c. De medailles mogen tot 31 december van het volgend jaar gedragen worden op het militaire uniform. De eenheden mogen aan DG HR-Notariaat een verzamellijst overmaken met de namen van de beroepsmilitairen aan wie de medaille toegekend is. De verzamellijst moet opgesteld worden volgens model in de GID.

17.Personeel belast met de organisatie van de mars

a.Administratieve toestand


De militairen die deel uitmaken van de organisatie van de marsen worden nominatief vermeld in de orders van de inrichtende eenheid. Zij worden bij de inrichtende eenheid afgedeeld voor rekening van hun eenheid van oorsprong.

b. Huisvesting en voeding


In toepassing van het Koninklijk Besluit van 21 Okt 75 (Oef en Man BIP U-023-2 en 3)

(1)Prestaties van minder dan 24 uur: toekenning van de forfaitaire vergoeding voor voedingskosten (tabel 1 van het KB) Geen vergoeding voor de logementkosten.

(2)Ononderbroken prestaties van meer dan 24 uur: gratis voeding (toepassing van de richtlijnen BudFin betreffende gratis voeding tijdens Oef en Man in BEL) en gratis logement in Mil installaties.

c.Toelagen

(1)Normalisatie der prestaties:

(a)Prestaties van minder dan 24 uur: aanrekenen van de werkelijke prestatie, geen toelage.

(b)Ononderbroken prestaties van meer dan 24 uur: toekenning van de toelage voor intensieve dienst (5/1850).

(2)De weekendtoelage wordt toegekend.

d.Het uitvoeringsverslag, dat de financiële balans en de globale synthese bevat, moet door elk organisatorisch Srt vóór 15 Nov van het lopende jaar verstuurd worden (geadresseerden: CHOD, ACOS Ops & Trg, ACOS Ops & Trg-J8, DG BudFin, DG COM, LCC, COMOPSLAND – DCOM, G3, G4, G8, IPR, en het Srt van de andere mars).


18.Transport

a.Het vervoer van de deelnemende eenheden tussen het garnizoen, de mars en omgekeerd mag gebeuren met het organiek transport van de eenheid. Gedurende de mars mogen de eenheden hun organiek transportmiddel alleen gebruiken op order van het organisatiecomité.

b.Het vervoer van de militairen en de burgerdeelnemers naar de dagelijkse vertrekpunten en ‘s avonds op het einde van de dagmars naar de kampen, zal gebeuren met het vervoer georganiseerd door het organisatiecomité.

c.Enkel de voertuigen van de organisatoren zijn toegelaten in de kampen en op de marswegen.

d. Het organisatiecomité heeft het recht ieder detachement dat deze maatregel overtreed uit de mars te zetten.

19.Wapenveiligheid


De eenheden die aan de mars deelnemen, bewaren hun wapens na elke etappe in tenten of voertuigen, die permanent bewaakt zullen zijn door een schildwacht in het bezit van 10 patronen. Deze schildwachten worden geleverd door de eenheid die wapens meedraagt. De wapens worden bewaard in vergrendelde koffers of op geweerrekken, voorzien van kettingen met sloten, en tenminste een meter van de tentwanden of van de deuren van het voertuig verwijderd. Een systeem van overgave-overname van de wapens zal van toepassing zijn.

De inrichters zijn niet verantwoordelijk, noch voor de controle, noch voor de veiligheid van de wapens. Nochtans moeten de KampComd verwittigd worden van de plaats waar deze wapens zijn ondergebracht en van de veiligheidsmaatregelen door de DetComd genomen. Elk incident zal onmiddellijk ter kennis worden gebracht van de KampComd.20.Medische steun

a.De medische steun zal door COMOPSMED vastgelegd worden en gecoördineerd door het organisatiecommité. Aan elke georganiseerde halte evenals op enkele punten onderweg zullen medische hulpposten voorzien worden.

b.Het medisch personeel zal aan de militairen de nodige hulp verstrekken. Aan de burgers die deelnemen, zullen alleen eerste zorgen verstrekt worden. De burgers zullen verzocht worden hun documenten van ziekteverzekering bij zich te dragen en zullen zich tot de burgersector wenden voor de medicamenten die eventueel door de militaire artsen voorgeschreven worden.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina