Deze scriptie is afkomstig vanDovnload 402.92 Kb.
Pagina6/12
Datum20.08.2016
Grootte402.92 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.4 Analysemethoden

Als de data verzameld zijn dan is het tijd om ze te analyseren. Dit kan op meerdere manieren. We zullen in ieder geval gebruik maken van het statistische programma SPSS. Dit programma stelt ons in staat om de data snel en nauwkeurig te analyseren. Wel moeten de verschillende enquêtes hiervoor worden ingevoerd in een dataset. Eenmaal ingevoerd zal de dataset geanalyseerd worden met de zogenaamde ‘descriptive statistics’. Dit zijn enkele getallen welke een algeheel beeld geven van de dataset. Zaken als het aantal (totaal minus de errors) en gemiddelden komen hierbij aan bod. Deze handeling heeft een soort van inleidend karakter in de totale analyse. Eenmaal dit station gepasseerd kan begonnen worden met de ‘echte’ analyse. Als eerste zullen er betrouwbaarheidsanalyses worden uitgevoerd om te testen of de gebruikte items bij elkaar passen. Aan de hand van de analyses wordt duidelijk of de items consistent hetgeen meten wat de variabele van deze items dient te meten. Wanneer dat gebeurd is zullen er factor analyses worden uitgevoerd ter controle. Dit houdt in dat er gecontroleerd wordt of de gebruikte items wel daadwerkelijk bij de variabele past waarbij deze is toegevoegd. Deze analyse kan namelijk aantonen dat een item beter bij een andere variabele past. Hierna kunnen de analyses worden uitgevoerd die leiden tot de beantwoording van de onderzoeksvraag. De regressieanalyses onderzoeken de links tussen de verschillende variabelen en de verklaringskracht van de onafhankelijke op de afhankelijke variabele. Specifiek zal er dan gebruik gemaakt moeten worden van zowel multiple regression (omdat de voorspelbaarheid van meerdere variabelen ter discussie staat), als simple regression (als het een relatie tussen een afhankelijke en een onafhankelijke variabele betreft). tiple regression omdat de voorspelbaarheid van meerder variabelen ter discussie staat.schikbare data te gaan verder analyse mHoofdstuk 4 Onderzoeksresultaten

In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksresultaten besproken worden. Als eerste zal er een beknopte beschrijving gegeven worden van de dataset waar de onderzoeksresultaten op gebaseerd zijn. In de daarop volgende paragraaf zullen betrouwbaarheidsanalyses worden uitgevoerd om te testen of de items die bij een variabele horen intern consistent zijn. Daarna zal er een andere controle worden uitgevoerd om te testen of de items wel degelijk bij de betreffende variabele passen. Daarna zullen verschillende analyses uitgevoerd worden die de (eventuele) beïnvloeding tussen de verschillende variabelen aantonen.


4.1 Dataset

In hoofdstuk drie is aangegeven dat er minimaal 200 respondenten vereist zijn om gedegen conclusies te kunnen trekken over de onderzoeksdata. Wij hebben een aantal weken uitgetrokken om dit aantal te verkrijgen. In deze weken hebben we actief gezocht naar respondenten. Ook hebben we via studentenenonderzoek.com (Student en Onderzoek, 2005), een dienst met een eigen database, respondenten verworven. Ondanks onze inzet en de hulp van deze organisatie hebben we op het moment van de door ons gestelde deadline het gewenste aantal niet weten te bereiken. Vandaar dat de gecreëerde dataset bestaat uit 170 respondenten. Het aantal respondenten is na de deadline vrijwel niet toegenomen, vandaar dat we besloten hebben de uitgevoerde analyses niet te herzien. Als we verder kijken naar de response rate is deze 26,2% (170/650x100%), dat is gezien het een webenquête betreft zeker niet slecht te noemen. Zo heeft Chen (2002) in zijn webenquête slechts een respons van 13,6% weten te realiseren. Shang (2005) voerde ook een webenquête uit en realiseerde een respons van 2,5%, en werd hierdoor gedwongen om de dataset aan te vullen door studenten aan te schrijven. In het kader van het voorgaande is onze respons van 26,2% acceptabel te noemen. Verder kan nog gezegd worden dat in voorgaande onderzoeken van Chen (2002) en Shang (2005) duizendtallen werden benaderd tegen de honderdtallen in dit onderzoek.


Als we kijken naar de verhouding van man/ vrouw in de dataset dan zien we 52,3% mannen en 47,7% vrouwen. Een bijna 50/50 verhouding dus, dit komt aardig overeen met de verhouding in Nederland. De dataset is dus vanuit dit oogpunt gezien voldoende representatief.
Minder representatief is de dataset gezien vanuit het oogpunt van leeftijd. De dataset bestaat voor 62,5% uit respondenten in de leeftijdscategorie van 16-25 jaar. De 56 jaar en ouder categorie beslaat slechts 1,3%, wat gezien de Nederlandse samenleving veel te laag is. Aan de andere kant blijkt dat 81% van de 65-plussers in Nederland geen gebruik maakt van internet (CBS, 2005). Daarmee valt nog te betwijfelen of de dataset al dan niet representatief is. Met een dataset die gedomineerd wordt door de jongere generatie (bijna 80% is onder de dertig) is het in ieder geval mogelijk om een voorspelling te doen over online shopgebruik in de toekomst. Generaliseren naar de totale bevolking is niet sterk aan te raden, echter generaliseren naar de groep onder de dertig is goed mogelijk. l dertig) kan de voorspelbaarheid wel r.et represenatief is als we kijken naar de variable leeftijd.ewenste aantal nie

4.2 Betrouwbaarheidsanalyse

De enquête bestaat uit een aantal verschillende items. Deze items zijn te relateren aan een variabele. Doormiddel van de Cronbach’s alpha zullen we onderzoeken of de interne consistentie van deze items voldoende is om verdere analyses mee uit te voeren. Per variabele zullen we zo’n betrouwbaarheidsanalyse uitvoeren.


Een Cronbach’s alpha moet minimaal 0,6 zijn om verdere betrouwbare analyses mee te kunnen uitvoeren (Malhotra & Birks, 2003). Een goede alpha wordt veelal gezien als een alpha van 0,7 of hoger. Wanneer de alpha significant beter wordt door een item weg te halen, vaak is hier sprake van als de alpha met 0,05 of meer stijgt, dan dient een item mogelijk verwijderd te worden. Dit is een statistische reden, daarnaast moet ook bekeken worden of er inhoudelijke redenen voor te geven zijn. Wanneer van beide sprake is zal besloten worden het item te verwijderen.

Tabel 2 Overzicht variabelen

Variabele

No. items

Alpha

N

Weggelaten item

Nieuwe Alpha

Bruikbaarheid

7

,8470

150,0

-

-

Gebruiksgemak

5

,7816

153,0

-

-

Vermaak

7

,8262

146,0

-

-

Houding

7

,8176

146,0

-

-

Intentie

3

,7403

151,0

Intent3

,8758

Gebruik

3

,5033

119,0

Gebruik3

,7200

Wanneer de respondenten een missing hebben, zijn deze bij de verschillende analyses er uit gelaten. Dit is te zien aan de variatie in N (het aantal respondenten). Ook hebben we analyses uitgevoerd waarbij de missings vervangen werden door het gemiddelde van alle respondenten. Op deze manier wordt de N groter (net zo groot als de gehele steekproefgroep), alleen gaf dit weinig verschil qua resultaten. Daarom zijn we met de eerste analyses (met een lagere N) gaan werken, omdat deze cijfers een beeld geven van de werkelijk ingevulde cijfers en geen cijfers bevatten die door SPSS zijn aangemaakt, waardoor een vertekend beeld zou kunnen ontstaan.


4.2.1 Perceptie van bruikbaarheid

Voor de variabele perceptie van bruikbaarheid hebben we zeven items. Bij het uitvoeren van een betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de alpha 0,847 is. Dit is een hoge alpha en daarom zijn deze zeven items direct bruikbaar om verder mee te gaan. Het weglaten van een item leidt met uitzondering van ‘bruik6’ niet tot hogere alpha’s. Dit verschil is echter te klein, nog geen 0,03 en ook zien we geen inhoudelijke redenen om dit item te verwijderen. Vandaar dat alle zeven items gebruikt zullen worden bij volgende analyses.


4.2.2 Perceptie van gebruiksgemak

Bij de volgende variabele hebben we vijf items gebruikt en dit levert een alpha op van 0,782. Dit is voldoende hoog om deze variabele zo te laten. Het weglaten van een item leidt niet tot een hogere alpha.


4.2.3 Perceptie van vermaak

De perceptie van vermaak wordt door zeven items weergegeven in de enquête. De items hebben een Cronbach’s alpha van 0,826, ook dit is een goede alpha om mee verder te gaan. Het verwijderen van item ‘verma6.1’ zou een hogere alpha opleveren, maar het verschil is minder dan 0,02 en ook zien we geen inhoudelijke redenen waardoor we zouden besluiten dit item te verwijderen. Vandaar dat de zeven items gehandhaafd blijven.


4.2.4 Houding tegenover online shoppen

De houding tegenover online shoppen werd ook aan de hand van zeven items onderzocht. De Cronbach’s alpha voor deze items is 0,818. Ook weer een zeer goede score. Alleen door het weglaten van het laatste item kan deze score nog verbeterd worden, maar het verschil is ook deze keer weer niet genoeg om dit item te laten vervallen, want de alpha zou met iets meer dan 0,01 verbeteren. Vandaar dat we in het vervolg gewoon met de zeven items verder gaan.


4.2.5 Intentie tot gebruik

Intentie tot gebruik hebben we in de enquête aan de hand van drie items onderzocht. De betrouwbaarheidsanalyse toont aan dat de alpha 0,740 is. In principe is deze alpha redelijk goed, maar de tabel toont aan dat het weglaten van het item ‘intent3’ de alpha verbeterd. Door het weglaten wordt de alpha 0,876. Dit item ging over de vraag of het gebruik van de online shop beter is/ zou zijn dan andere online shops of winkels. Dat dit item weg valt kan komen door het feit dat het item vraagt om een vergelijking met andere online shops of winkels. De andere twee items blijven gericht op die ene online shop en vraagt niet om een vergelijking. Dit kan de inconsistentie verklaren. Vandaar dat we besluiten dit item in het vervolg uit te sluiten van verdere analyses.


4.2.6 Daadwerkelijk gebruik

Dan zijn we aangekomen bij de laatste variabele. De alpha bij deze variabele is slechts 0,503. Dit is te laag en is dus niet geschikt om mee verder te gaan. Wanneer item ‘gebruik3’ weggelaten wordt dan wordt de alpha erg verbeterd; deze wordt dan 0,720. Dit is voldoende om mee verder te gaan. Het laatste item vraagt naar het aantal boeken dat per keer aangeschaft wordt door de online shop. Wanneer dat 1 boek is, kan verondersteld worden dat de online shop geaccepteerd is. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van de shop. Dus elk gegeven antwoord op dit item geeft aan dat de respondent de online shop accepteert. Dit item blijkt dus ook geen acceptatie te meten, maar alleen het aantal boeken waar men op dat moment geïnteresseerd in is. De aanschaf van 1 boek leidt tot lagere scores, maar dat geeft dus geen lagere acceptatie aan. Volgens de analyse is dat echter wel zo, vandaar ook dat dit item moet afvallen. In het vervolg zal dus verder gegaan worden met de eerste twee items, die een voldoende alpha hebben.


4.2.7 Conclusie interne consistentie

Nadat alle variabelen besproken zijn kan geconcludeerd worden dat, met behulp van het laten vallen van enkele items (intent3 en gebruik3), alle variabelen een goede score hebben op de Cronbach’s alpha. Er kan dan ook verder gegaan worden met de andere analyses. In de volgende paragraaf zullen enkele factor analyses uitgevoerd worden.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina