Dienst Water en MilieuDovnload 23.16 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte23.16 Kb.


Dienst Water en Milieu

Pythagoraslaan 101

Postbus 80300

3508 TH Utrecht
Tel. 030-2589111

Fax 030-2583140

http://www.provincie-utrecht.nlVersie 5

Aan:


Saneerder
Datum [Q]

Nummer 2006wem……i

Uw brief van [Q]

Uw nummer [Q]

Bijlages 1: betrokken rapporten

2: verzendlijst

3: kadastrale tekening

Sector MKT / MBS

Referentie {initialen+achternaam adviseur}

Doorkiesnummer 030 – 258 {doorkiesnummer adviseur}

Faxnummer 030 – 258 3042

E-mailadres bodemsanering@provincie-utrecht.nl

Onderwerp Beschikking evaluatieverslag grond (en/of grondwater) (locatienaam, UT/****/*****)


Geachte (saneerder),Inleiding


Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op (datum) het evaluatieverslag, bedoeld in artikel 39c van de Wet bodembescherming (Wbb) ontvangen van de sanering die in uw opdracht is uitgevoerd. Dit verslag (titel rapport, kenmerk.., datum.., opsteller..) heeft betrekking op de sanering van de grond (en/of grondwater) op de locatie ..(naam), kadastraal bekend gemeente….., sectie.., nummer(s)…

Saneringsplan


(Indien het betreft immobiele verontreiniging:)

Bij beschikking van (datum, nummer) hebben wij ingestemd met het saneringsplan voor de hierboven genoemde locatie. Doelstelling van de sanering is de verontreinigde bodem op kosteneffectieve wijze geschikt te maken voor de gebruiksfunctie (I, II, III, IV) door middel van • (optioneel 1) het aanbrengen van een BGW-(..) leeflaag van minimaal 1 meter. (Of: indien gebiedsspecifieke leeflaag met een dikte van 0,50 m).

 • of (optioneel 2) het aanbrengen van bebouwing / verharding

(Neem de tekst van de beschikking tot instemming met het saneringsplan letterlijk over).
(Indien mobiele verontreiniging:)

Bij beschikking van (datum, nummer) hebben wij ingestemd met het saneringsplan voor de hierboven genoemde locatie. (Doelstelling van de sanering hier kort en puntig formuleren aan de hand van de tekst van de beschikking tot instemming met het saneringsplan).Wijzigingen van het saneringsplan


Met toepassing van het bepaalde in artikel 39, vierde lid, van de Wbb hebben wij ingestemd met de volgende wijzigingen van het saneringsplan:

Evaluatieverslag


Het evaluatieverslag van de grondsanering (en/of grondwatersanering) hebben wij beoordeeld aan de eisen die daaraan in artikel 39c van de Wbb (indien van toepassing:en artikel .. van de Provinciale Milieuverordening Utrecht) zijn vastgelegd.
Hieronder een korte samenvatting geven van:


 • de getroffen saneringsmaatregelen

 • de kwaliteit van de bodem na sanering, incl. aard en omvang restverontreiniging.

 • Indien grond is afgegraven of verontreinigde grondwater is onttrokken, de hoeveelheid, kwaliteit en de bestemming van die grond, onderscheidenlijk dat grondwater.

 • Indien grond is aangevoerd op de saneringslocatie de hoeveelheid, kwaliteit en de herkomst van de aangevoerde grond.

 • Gebruiksbeperkingen en nazorgverplichtingen i.v.m. restverontreiniging.Conclusie
Grond


Het evaluatieverslag voldoet aan de eisen die in artikel 39c van de Wbb, alsmede in artikel … van de Provinciale Milieuverordening Utrecht zijn gesteld. De getroffen saneringsmaatregelen voldoen aan het saneringsplan waarmee wij bij beschikking van (datum en nummer) hebben ingestemd. De bodem van de gesaneerde percelen is geschikt voor de gebruiksfunctie (I, II, III of IV).

Grondwater


Het evaluatieverslag voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 39c van de Wbb, alsmede artikel .. Provinciale Milieuverordening Utrecht De sanering van het verontreinigde grondwater is overeenkomstig de saneringsvariant, zoals vastgelegd in het bij beschikking goedgekeurde saneringsplan uitgevoerd. Het saneringsresultaat voldoet aan de zogenaamde trede (1, 2, 3, 4 of 5), zoals vastgelegd in het eindrapport project “Doorstart A-5, Afwegingsproces voor de aanpak van mobiele verontreinigingen in de ondergrond, Procesbeschrijving en landelijke saneringsladder “ van 2 juli 2001.
Of:

Uit het evaluatieverslag is af te leiden dat de uitgevoerde sanering van de grondverontreiniging (en/of grondwaterverontreiniging) niet voldoet aan het bepaalde in onze beschikking van (datum en nummer) tot instemming met het hierboven aangehaalde saneringsplan. Wij stemmen niet in met het evaluatierapport.


Wij zijn voornemens u (uw bedrijf) een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel .. van de Provinciewet op te leggen, teneinde u alsnog te verplichten de sanering overeenkomstig het goedgekeurde saneringsplan uit te voeren.

(N.B. Indien wij niet instemmen met het evaluatieverslag, dan moeten wij deze beschikking in concept zenden aan de saneerder, met een afschrift daarvan aan het desbetreffende adviesbureau, zodat zij binnen 2 weken hun zienswijze over deze afwijzende beslissing aan ons kenbaar kunnen maken).Nazorg en Gebruiksbeperkingen


Uit het evaluatieverslag blijkt dat na sanering ernstig verontreinigde grond onder de aangebrachte leeflaag in een hoeveelheid van circa .. m3 is achtergebleven. Deze restverontreiniging noodzaakt tot het opleggen van gebruiksbeperkingen als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, onder f, van de Wbb, alsmede tot het zo spoedig mogelijk indienen door de saneerder van een nazorgplan als bedoeld in artikel 39c van de Wbb (voor zover hij het nazorgplan niet al gelijktijdig met het evaluatieverslag bij ons heeft ingediend).
Uit het evaluatieverslag blijkt dat na sanering dat ernstige verontreiniging in een hoeveelheid van circa .. m3 is achtergebleven in de ondergrond en het grondwater. (Indien het saneringsresultaat is trede 3 t/m 5, dan dient de saneerder zo spoedig mogelijk een nazorgplan bij ons in te dienen, voor zover hij dat niet gelijktijdig met het evaluatieverslag heeft ingediend)

Kadastrale registratie en publicatie


Een afschrift van deze beschikking met een bijbehorende kadastrale kaart waarop de percelen zijn aangegeven waarop deze beschikking betrekking heeft zenden wij op grond van artikel 55 van de Wbb aan het Kadaster.
Van onze instemming hebben wij op grond van artikel 39c, lid 2 van de Wbb een publicatie gedaan in een huis-aan-huisblad in de gemeente [gemeente].
Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan schriftelijk bezwaar maken. Zij dienen een bezwaarschrift in te dienen bij gedeputeerde staten van Utrecht, ter attentie van de secretaris van de Awb-adviescommissie Milieu en Waterstaat, per adres sector Bodemsanering dienst Water & Milieu, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht.


Na indiening van een bezwaar kan een verzoek om voorlopige voorziening (inclusief schorsing) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 ED ’s-Gravenhage. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden, het griffierecht. Deze bedragen voor een natuurlijk persoon € 138,- en voor een rechtspersoon € 276,-.
Onder vermelding van de code UT/****/***** kan over deze beschikking nadere informatie worden gevraagd bij de sector Bodemsanering van onze provincie, telefonisch bereikbaar: 030-258 3945.

Hoogachtend,

Gedeputeerde staten van Utrecht,

namens hen,

Ing. G.C.M. Nortier

Hoofd sector Vergunningen en Handhaving/Ketenbeheer a.i


Bijlage 1: bij de beoordeling van de evaluatie behorende rapporten


 • (titel rapport, adviesbureau, rapportnummer, datum);Bijlage 2: Verzendlijst


Verzendlijst, een kopie van deze beschikking is verzonden aan:


 • Melder: [Q]***naam instantie, contactpersoon, adres, postcode, woonplaats***

 • Gemeente [Q]***naam gemeente, contactpersoon, adres, postcode, woonplaats ***

 • Milieudienst (indien van toepassing) [Q]*** naam Milieudienst, contactpersoon, adres, postcode, woonplaats***

 • Adviesbureau: [Q]*** naam adviesbureau, contactpersoon, adres, postcode, woonplaats ***

 • VROM Inspectie, Regio Noord-West, Postbus 1006, 2001 BA Haarlem;

 • Kadaster en Openbare Registers, Postbus 85001, 3508 AA Utrecht;

 • (Mede-)Eigenaren / Huurders (indien van toepassing, anders dan de melder): [Q]*** naam, contactpersoon, adres, postcode, woonplaats ***

 • Overige betrokkenen (indien van toepassing): [Q]*** naam, contactpersoon, adres, postcode, woonplaats ***
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina