Discours d’ouverture Séminaire «Comment réduire votre facture énergétique»Dovnload 22.51 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte22.51 Kb.

Le ministre du Climat et de l’EnergieDiscours d’ouverture

Séminaire « Comment réduire votre facture énergétique ».


6 mars 2008


Présentation de la politique fédérale

Objectif : présenter la politique de gouvernement fédéral en faveur de l’utilisation des énergies renouvelables et les moyens mis en œuvre par le gouvernement pour permettre aux consommateurs de faire face à la flambée des prix.

Mesdames et Messieurs,

En tant que Ministre du Climat et de l’Energie, en charge également de l’environnement, du développement durable et de la protection des consommateurs, c’est un honneur et un plaisir pour moi d’ouvrir dans le cadre du salon Batibouw ce séminaire consacré aux possibilités de réduire sa facture énergétique.

Tout d’abord, permettez-moi de remercier chaleureusement les organisateurs de ce séminaire, le Think Tank Pour la Solidarité pour son invitation.

Dames en heren,
Het energiedebat heeft lange tijd de tegenstellingen op de spits gedreven waardoor milieuactivisten en voorstanders van een welvarende economie met de ruggen tegen elkaar kwamen te staan. Voor de eerste groep vormen de economie en de industrie een bedreiging voor het evenwicht en het voortbestaan van de planeet. Voor de anderen betekent ecologie enkel een rem voor de economische groei.
De plotselinge stijging van de energieprijzen, de indrukwekkende toename van de vraag in landen zoals China en India, de uitputting van de energievoorraden en het groeiende besef van de schade die wij aan het milieu berokkenen, hebben dit debat een totaal andere wending gegeven. Vandaag de dag weten wij dat energie de belangrijkste oorzaak is van de klimaatverandering aangezien energie alleen verantwoordelijk is voor 80% van de gehele uitstoot van broeikasgassen. De tijd van onbezorgdheid, van overvloedige en goedkope energie behoort tot het verleden.
Vandaag kunnen wij onze energietoekomst, onze energiebevoorrading, onze productie- en consumptiepatronen niet meer inschatten zonder rekening te houden met de daarbij horende economische en milieukosten.

Le gouvernement belge est en faveur d’un traitement conjoint de ces deux problématiques, tant au niveau de sa politique nationale qu’au niveau des débats internationaux. Il est de mon devoir, en tant que ministre de l’énergie et du climat, d’optimaliser les interactions entre ces deux dimensions.

En mars 2007, les chefs de gouvernements européens ont affirmé leur volonté de traiter conjointement la lutte contre le changement climatique et la problématique de l’énergie en se fixant comme objectif de réduire les émissions de CO2 d'au moins 20 % d'ici 2020 (voire de 30 %, en cas d'accord au niveau mondial) et de fixer à 20 % la part des sources d'énergie renouvelables. L'objectif global est de limiter à 2°C le réchauffement planétaire.

Conformément aux engagements pris par les dirigeants de l'UE en 2007, la commission européenne a présenté le 23 janvier son paquet de mesures combinées visant à lutter contre le changement climatique et favoriser les sources d'énergie renouvelables.

Les mesures proposées comprennent:


  • un renforcement du système communautaire d'échange de quotas d'émission (ETS) ;

  • l'application d'un objectif de réduction des émissions aux secteurs ne participant pas au système d'échange de quotas d'émission (dont le secteur du bâtiment) ;

  • l'adoption d'objectifs contraignants, visant à augmenter la part d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie, tout en tenant compte des besoins et possibilités spécifiques de chaque État membre;

  • la définition de nouvelles règles notamment pour le piégeage et le stockage géologique du carbone.Voor België betekent dit dat onze CO2-uitstoot met 15% moet dalen in vergelijking met 1990 en dat het aandeel van hernieuwbare energie tegen 2020 13% moet bedragen.
Dit maatregelenpakket biedt een fantastische opportuniteit in termen van innovatie, werkgelegenheid en economische groei maar vereist een grondige organisatorische en culturele ommezwaai die veel weg heeft van een derde industriële revolutie met betrekking tot de eigen energiebronnen.
Dit transformatiesproces is nu al aan de gang. Er zijn reeds inspanningen geleverd maar we moeten nog verder gaan, meer bepaald op het vlak van de bouwindustrie. Ook het Batibouwsalon van dit jaar besteedt bijzondere aandacht aan duurzaam bouwen.

En ce qui concerne plus particulièrement les énergies renouvelables, le gouvernement fédéral est compétent pour le développement des parcs éoliens offshore en mer du Nord (les Régions étant elles compétentes pour la promotion des énergies renouvelables dans leurs régions respectives).

La mise en service des trois fermes à éoliennes actuellement prévues au large de nos côtes (les pro-jets C-Power, Eldespasco et Belwind) contribueront grandement à la poursuite de cet objectif ambitieux que nous a proposé la Commission.

J’ai l’intention de poursuivre l’implantation d’éoliennes offshore au-delà des trois projets existants de manière à utiliser au maximum le potentiel que nous offre la Mer du Nord, et ainsi atteindre, pour 2020, au moins l’objectif de 200MW installés.

Mais l’énergie renouvelable n’est pas seulement le fait de grosses unités de production d’électricité ou de chaleur, ou de biocarburants pour les transports routiers, des possibilités de recourir aux énergies renouvelables existent aussi pour les particuliers, au niveau domestique. Je veux parler plus particulièrement des panneaux photovoltaïques, des chauffe-eau solaires et des systèmes de chauffage basés sur la biomasse ou les pompes à chaleur, pour lesquelles, des primes régionales et des réductions d’impôt fédérales existent. Les différents stands d’information des autorités fédérales et régionales présentes ici à Batibouw y font largement écho.

Ook de regering heeft haar beleid bijgestuurd in de richting van een grotere energie-efficiëntie en meer energiebesparing, in het bijzonder in woningen. De plotselinge prijsstijgingen wegen immers zwaar door op het gezinsbudget en enkel maatregelen die bijdragen tot een duurzaam beheer van het energieverbruik kunnen een echte oplossing bieden om de energiefactuur duurzaam te verlagen.


Het energiebesparingspotentieel in woningen is enorm groot. Onze huizen behoren nog steeds tot slechts geïsoleerde woningen van Europa terwijl er op dit ogenblik zoveel nieuwe technologieën beschikbaar zijn. Zo kan een gezin zijn energiefactuur met 30% verlagen door simpelweg de enkele beglazing door dubbele beglazing met hoog rendement te vervangen en kan de installatie van de zogenaamde “slimme” tellers iedereen de mogelijkheid bieden zijn werkelijk energieverbruik in ‘real time’ op te volgen en te beheren.

C’est pourquoi, le fédéral octroie des réductions d’impôts de 40% aux propriétaires comme aux locataires pour des investissements dans des systèmes économiseurs d’énergie, tels que le remplacement d’une ancienne chaudière ou l’entretien d’une chaudière, l’installation de double vitrage, l’isolation du toit, le placement de vannes thermostatiques ou d’un thermostat d’ambiance et l’audit énergétique. Depuis mars 2007, le concept de maison passive donne également droit à cette réduction fiscale. Ces réductions d’impôts au niveau fédéral sont cumulables avec les primes octroyées par les Régions.

D’autre part, et notamment pour les ménages non imposables, il existe le fonds de réduction du coût global de l’énergie (FRCE). Ce fonds prête de l’argent aux particuliers, notamment aux plus démunis, pour la réalisation d'investissements économiseurs d'énergie dans leur domicile principal, soit par le principe du tiers-investisseur, soit par l’octroi de prêts à taux réduit.

Si ces investissements économiseurs d’énergie permettent de réduire durablement la facture énergétique des ménages, nous ne pouvons néanmoins pas oublier l’urgence dans laquelle se trouvent certaines familles de payer leurs factures de mazout, d’électricité et de gaz. Des mesures d’aide sociale existent, telles que le fonds social mazout, les tarifs sociaux privilégiés pour l’électricité et le gaz ou la possibilité d’échelonner ses paiements pour le mazout de chauffage.

Vous trouverez plus d’informations sur toutes ces mesures fédérales au stand du SPF Economie.

Dames en Heren,


Deze kentering in onze maatschappij naar een duurzame en milieuvriendelijke levensstijl vereist de medewerking van iedereen.
In deze optiek wens ik in de lente een consultatieronde op te starten. Daarbij is het de bedoeling om samen met de publieke, sociale, economische en milieupartners - op basis van een inventaris van bestaande maatregelen - een aantal concrete doelstellingen te definiëren. Tijdens dit debat zullen niet enkel ideeën worden vergaard maar zal een heuse strategie worden uitgestippeld die de partijen individueel zal binden.
Wij moeten immers allemaal, zowel de politici, de overheid, de bedrijven, de NGO’s als de burgers, onze verantwoordelijkheid opnemen en tot actie overgaan.
Ik dank U voor uw aandacht.

Rue Brederode, 9 - 1000 Bruxelles
Tél : 02/213.09.11 – Fax : 02/213.09.72
Mail : paul.magnette@health.fgov.be
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina