Doelstelling: Het bevorderen van de onderlinge "sportieve" contacten van asml medewerkers door het beoefenen van de Wielersport, zowel racefiets als atb. Regels van het Bikingteam: 1 Wanneer kun je lid worden ?Dovnload 14.48 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte14.48 Kb.

Huishoudelijk reglement ASML Bikingteam ter goedkeuring dd. 19.10.06

Doelstelling:

Het bevorderen van de onderlinge "sportieve" contacten van ASML medewerkers door het beoefenen van de Wielersport, zowel racefiets als ATB.

Regels van het Bikingteam:

1  Wanneer kun je lid worden ?

Men kan lid worden van het ASML Bikingteam wanneer men betrokken is bij ASML. Dit kan o.a. zijn een vast Dienstverband, tijdelijk contract, inhuurkracht, of op een andere manier direkt betrokken is bij de ASML organisatie (bv service verleners zoals HAGO, GTI enz).


2  Wie kan lid worden ?

Iedere persoon die zich geroepen voelt om zich in te zetten voor het Bikingteam, waarbij per dicipline (race of ATB) waarschijnlijk twee niveau groepen zullen ontstaan.

3  Wanneer is men lid ?

Het lidmaatschap is een feit wanneer aan de financiële verplichting is voldaan, (dit ter beoordeling van de penningmeester) en men akkoord gaat met de punten vermeld in het huishoudelijk reglement van het Bikingteam. Ieder lid krijgt van ASML een basisset kleding in bruikleen, na drie jaar lidmaatschap wordt deze kleding eigendom van het lid.


Na vijf jaar lidmaatschap wordt door ASML een nieuwe basisset kleding in bruikleen gegeven, in overleg met ASML kan deze termijn veranderen.

4  Ledenvergadering.Er wordt minimaal een keer per jaar een ledenvergadering gehouden. Deze wordt uitgeroepen door het bestuur en er zal een verslag van gemaakt worden. De per vergadering aanwezige leden worden geacht het gehele ASML Bikingteam te vertegenwoordigen, zij kunnen stemmen en beslissen over de te behandelen punten.

5  Duur van het lidmaatschap.

Een lidmaatschap gaat men aan voor onbepaalde duur of tot wederopzegging. Opzeggingen kan men doen via het bestuur van het ASML Bikingteam.
Eigen Bijdrage

Elke deelnemer is een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage wordt per jaar vastgesteld door het bestuur. De eigen bijdrage wordt o.a. aangewend voor deelname evenementen, clinics spinning faciliteiten en andere activiteiten. Het bestuur kan in overleg met de leden de eigen bijdrage aanpassen.


7  Uitrusting.

Een teamlid is verplicht de ASML fietskleding te dragen uit de ASML fietskledinglijn bij gezamelijke evenementen. Een teamlid draagt zelf zorg voor de kleding.Men kan extra kleding aanschaffen via het ASML Bikingteam, alleen voor leden bikingteam. Bij verlies van een kledingstuk dient het teamlid het betreffende kledingstuk aan te schaffen tegen de vooraf vastgestelde prijs.Als men binnen drie jaar zijn lidmaatschap op wil zeggen of ASML verlaat (om welke reden dan ook), dient men naar rato zijn basisset kleding aan het ASML Bikingteam te betalen. Dit wordt gerekend per jaar lidmaatschap en voor de prijs bij aanschaf.

8  Risico van Deelname.

Het deelnemen aan evenementen of activiteiten is voor eigen risico van de deelnemer. Dit geld zowel voor zelf als door derde georganiseerde evenementen of activiteiten.9  Bestuur.

Het Bestuur bestaat uit 4 personen, samen te noemen het bestuur.

Voorzitter
Penningmeester
Evenementen/Activiteiten Commissisaris race
Evenementen/Activiteiten Commissisaris ATB

De bestuurleden hebben een zittingstermijn van twee jaar. Deze termijn kan na afloop verlengd worden. Accordering hiervan via de jaarlijkse ledenvergadering.10 Geschillen.

Mocht een conflict niet onderling worden opgelost, kan het bestuur een ledenvergadering bijeenroepen waarin de leden stemrecht wordt verleend. De uitkomst van de stemming is voor beide partijen bindend.


Het bestuur behoudt zich het recht voor om (wegens praktische redenen) af te wijken van het reglement.


11 Aangaan van het lidmaatschap.

Het aangaan van het lidmaatschap impliceert kennisneming van het huishoudelijk reglement en de naleving daarvan.12 Financiën.

Het beheer van de gelden is toevertrouwd aan de penningmeester. De gelden worden gestort op een speciale rekening voor het ASML Bikingteam. Volmachten behorende tot deze bankrekening zijn verleend aan twee bestuursleden, waaronder de penningmeester. Per seizoen legt de penningmeester verantwoording af voor het gevoerde financieel beleid van het bestuur.


13 Evenementen/Activiteiten commissie

Het bestuur streeft ernaar de onderlinge band van de teamleden te vergroten door naast de sportieve zaken ook Evenementen en Activiteiten te organiseren. Het bestuur wil derhalve overgaan tot de installatie van Evenementen/Activiteiten commissie’s.
Alle aangesloten leden van de club hebben in deze hun eigen verantwoordelijkheid en dienen daar waar mogelijk een (deel)taak op zich te nemen.
Aldus opgetekend te Veldhoven, d.d. 11 december 2006

activiteiten:


 • Toertochten

 • Evenementen

 • Clinics

 • Spinning

 • Fietsvakanties

 • (recreatieve) Wedstrijden (BV: 4-uurs race)Contributie gelden voor:


 • Kosten evenementen

 • Kosten wedstrijden

 • Kosten clinics


Andere voordelen:


 • 10% korting bij fietswinkel BikeLife, Boschdijk 169 in Eindhoven, tel: 040 - 2939299 (niet op fietsen).

 • Spinning voor 20 Euro p/m, bij Cardo, Rapportstraat 10a in Veldhoven, tel: 040 - 2538040.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina