DuLo-waterplan voor het deelbekken “Mandel”Dovnload 323.14 Kb.
Pagina1/15
Datum20.08.2016
Grootte323.14 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

DuLo-waterplan voor het deelbekken “Mandel”
Doelstellingennota februari 2004
Colofon

Opdrachtgever:

Provincie West-Vlaanderen: gemeenten Ardooie, Harelbeke, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lendelede, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Staden en Zonnebeke.


Opdrachthouder:

Wvi


West-Vlaamse Intercommunale – dienstverlenende vereniging
Projectleiding en coördinatie:

Ann Tack


Nathalie Garré
Ontwerpers:

Hannelore Zoetardt


Inhoud


1. Waarom een DuLo-waterplan: Doelstelling van het plan 5

2. Totstandkoming van de doelstellingennota 6

2.1 Decreet Integraal Waterbeleid als uitgangspunt 6

1. De bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en grondwaterlichamen op zo’n wijze dat tegen uiterlijk einde 2015 een goede toestand van de watersystemen wordt bereikt; 6

2. het voorkomen en verminderen van de verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater; 6

3. het duurzaam beheer van de voorraden aan oppervlaktewater en grondwater; 6

4. het voorkomen van de verdere achteruitgang van aquatische ecosystemen en van waterrijke gebieden, ondermeer door: 6

het zoveel mogelijk behouden en herstellen van de natuurlijke werking van watersystemen; 6

de vrije vismigratie te verzekeren van alle vissoorten vóór 1 januari 2010, in alle hydrografische stroomgebieden, en het voorkomen van nieuwe vismigratieknelpunten; 6

het hanteren van technieken van natuurtechnische milieubouw; 6

5. het verbeteren en het herstellen van aquatische ecosystemen en van rechtstreeks van waterlichamen afhankelijke terrestrische ecosystemen: 6

in de RAMSAR-gebieden, in de VEN-gebieden, in de Speciale Beschermingszones (Vogel- en Habitatrichtlijn), in de groen-, park-, bos-, natuurontwikkelingsgebieden, … 6

6. het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren dat 6

het hemelwater zoveel mogelijk verdampt of nuttig wordt aangewend of geïnfiltreerd, en dat het overtollige hemelwater en effluentwater gescheiden van het afvalwater en bij voorkeur op een vertraagde wijze via het oppervlaktewaternet wordt afgevoerd; 6

verdroging wordt voorkomen, beperkt of ongedaan gemaakt; 6

zoveel mogelijk ruimte wordt geboden aan water, met behoud en herstel van de watergebonden functie van de oeverzones en overstromingsgebieden; 6

de risico’s op overstromingen die de veiligheid aantasten van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, worden teruggedrongen; 6

7. het terugdringen van landerosie en van de aanvoer van sedimenten naar de oppervlaktewaterlichamen, en van het door menselijk ingrijpen veroorzaakt transport en de afzetting van slib en sediment in het oppervlaktewaterlichaam; 6

8. het beheer en het ontwikkelen van waterwegen met het oog op de bevordering van de scheepvaart; 6

9. de integrale afweging van de diverse functies binnen een watersysteem, evenals het onderlinge verband tussen de verschillende functies van het watersysteem; 6

10. het bevorderen van de betrokkenheid van de mens met het watersysteem, waaronder de verhoging van de belevingswaarde in stedelijk gebied en vormen van zachte recreatie. 6

2.2 Situering van het planproces 7

2.3 Definiëring 10

2.4 Opbouw 11

3. Beschrijving van het deelbekken 11

4. Aan te pakken aspecten: Kansen en knelpunten 14

4.1 Knelpunten en kansen binnen het deelbekken Mandel 14

4.2 Knelpunten en kansen op hoger niveau 48

5. Visie, streefbeeld en doelstellingen voor het deelbekken Mandel 51

5.1 Spoor 1: Maximale retentie (infiltratie, berging, vertraagde afvoer) van hemelwater aan de bron 51

5.2 Spoor 2: Sanering van afvalwaterlozingen 53

5.3 Spoor 3: Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur 56

5.4 Spoor 4: Voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging 60

5.5 Spoor 5: Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop 63

5.6 Spoor 6: Kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer 65

5.7 Spoor 7: Duurzaam (drink)watergebruik 72


1.Waarom een DuLo-waterplan: Doelstelling van het plan


Aanleiding tot het opmaken van een DuLo-waterplan vormt de nood aan samenwerking en coördinatie tussen de verscheidene overheden die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij het waterbeheer en de waterbeheersing betrokken zijn. De hang naar samenwerking onder de lokale en bovenlokale waterbeheerders dateert in feite reeds van de jaren ’80, doch een afgelijnde structuur ontbrak. Met de bekkenwerking is een eerste stap gezet naar een meer structurele aanpak en hebben de lokale waterbeheerders, zonder dat daartoe de wettelijke instrumenten beschikbaar waren, zich verregaand geëngageerd tot overleg en samenwerking.
Een planmatige aanpak van het waterbeheer is in de eerste plaats ingegeven door de vaststelling van de verregaande spreiding van de bevoegdheden onder de talloze waterbeheerders. De specificiteit en de streekgebondenheid van de problemen die, zowel op het kwantitatieve als op het kwalitatieve vlak, optreden ten aanzien van het beheer van de onbevaarbare waterlopen, noodzaken de waterbeheerders tot permanent overleg. Met de opmaak van een DuLo-waterplan, dat tot stand moet komen onder voorwaarden van uitgebreide communicatie en inspraak, wordt een middel gecreëerd om tot een gestructureerd overleg en bijgevolg tot een breder maatschappelijk draagvlak van het beleid te komen.
Het DuLo-waterplan heeft als doelstelling te komen tot een duurzaam lokaal waterbeleid binnen een deelbekken. Duurzaam lokaal waterbeleid betreft de brongerichte aanpak m.b.t. het oplossen en voorkomen van wateroverlast, waterverontreiniging, verdroging, aantasting van het natuurlijk milieu van watersystemen, erosie en het duurzaam gebruik van de watervoorraden. Het gaat dus over maatregelen genomen op lokaal vlak, ter bevordering van de lokale en bovengemeentelijke waterhuishouding en de waterkwaliteit.
Zodoende komt men tot 7 sporen die leiden in de richting van een duurzaam lokaal waterbeleid:

  • Spoor 1: Maximale retentie (infiltratie, berging en vertraagde afvoer) van hemelwater aan de bron

  • Spoor 2: Sanering afvalwaterlozingen

  • Spoor 3: Bewaking en verbetering van de kwaliteit van de riolerings- en zuiveringsinfrastructuur

  • Spoor 4: Voorkomen en beperken van diffuse verontreiniging

  • Spoor 5: Voorkomen en beperken van erosie en sedimenttransport naar de waterloop

  • Spoor 6: Kwantitatief, kwalitatief en ecologisch duurzaam waterlopenbeheer

  • Spoor 7: Duurzaam (drink)watergebruik


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina