EditoriaalDovnload 62.65 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte62.65 Kb.

Editoriaal


Geachte Bulletinlezer,


In tegenstelling tot wat sommigen denken is de redactie van het Bulletin geen full-time job. Of beter gezegd: de meeste redactieleden hebben, naast deze bezigheid, soms nog een aantal andere al-dan-niet-bezoldigde beroepsactiviteiten. Hoogstuitzonderlijk kan zo’n cummul wel eens hinderlijk zijn om tegen de gebruikelijk deadline, het nodige redactiewerk in te leveren.

Vandaar dus waarom pas nu, begin december, de “’november-editie” in uw virtuele brievenbus belandt, waarvoor onze welgemeende excuses.

Maar… teneinde dit euvel toch enigszins goed te maken heeft de Redactie beslist om haar lezers de volledige, ongescensureerde versie van de laatste Tailtwisterij aan te bieden.En dat kan tellen!
Veel leesgenot en redactionele groeten
Bernard


Agendadecember: - zaterdag 4 A.V. vzw >Multiple District 112 Belgium

- maandag 6 Statutaire Vergadering

- vrijdag 10 Weihnachtsfeier met LC Vierzen

- donderdag 16 Bestuursvergadering

- dinsdag 21 Zonevergadering Erasmus
januari: - vrijdag 14 Ladies’ Night Salons Lassaut


juni 2011 - 18 juni 2011: Galadiner ter gelegenheid van het

50-jarige jubileum van LC Viersen


The Ladies’ Corner


Op maandag 6 december komen de Dames bijeen in het alomgekende


Restaurant Nat King Cole

Naamsteenweg 211 te HeverleeDank om tijdig te verwittigen ! Merci de prévenir à temps !

Vinciane (016-40 26 47) - Martine (016-46 00 10) - Suzanne (016-25 28 42)


The Lion King ”

Tot U spreekt nu de Voorzitter
Beste Vrienden,

Op 18 november zijn Paul B. en mijzelf bij Windekind de cheque voor de aankoop van de loopband officieel gaan afgeven. Niets dan blije gezichten. De enthousiaste reacties van het kiné team (zie mail verder in het bulletin) sprak boekdelen. Hiervoor doen wij het, hiervoor zijn wij Lions.

De rondvraag rond het thema ‘Wijn actie’ was zeer leerrijk. We moeten kritisch kunnen zijn over de acties die we ondernemen. De vele goede ideeën rond dit thema getuigen van de creativiteit in onze club. De wijncommissie moet dit nu omzetten in een nieuwe actie voor volgend jaar.

De volgende vergadering is belangrijk om drie redenen. Eerst en vooral verwelkomen we een nieuw lid, Wim Van Hecke, komende van Knokke-Zoute. Een belangrijk moment in ons clubleven. Daarnaast verwachten we het rapport over onze club van de commissie effectieven onder leiding van Jean-Albert. En last but not least, dan is het 6 december , en wie weet …

Reden genoeg om talrijk aanwezig te zijn …

Tot dan,


Marc

Vorige vergadering

maandag 8 november  - Salons Georges Leuven
Na het Presidentieel welkomstwoord en de heildronk op onze Erevoorzitter werd door Jean-Pierre C. een aloude traditie opnieuw in ere hersteld: “De Toelichting Van Het Menu” :

* Aperitief *

Als inleiding en ter attentie van de Voorzitter,Brillat-Savarin ( 1755 – 1826 )

French politician and writer

De tafel is de enige plaats waar een man zich het eerste uur niet verveelt.
* Gebakken Roodbaarsfilet in een Navarin van Groentjes en Rivierkreeftjes *

Enkele bedenkingen bij het voorgerecht en in het bijzonder t.a.v. de Wijn-Commissie,Brillat-Savarin ( 1755 – 1826 )

French politician and writer

Een maaltijd zonder wijn is als een dag zonder zonneschijn.
Charles Beaudelaire ( 1821 – 1866 )

French poetIemand die slechts water drinkt heeft iets te verbergen voor zijn medemens.
Louis Pasteur ( 1822 – 1895 )

French chemist and microbiologistEr zit meer filosofie in een fles wijn dan in alle boeken.
* Filet Mignon béarnaise met Slaatje en fijne Frieten *

Een kleine hint t.a.v. de Aartsbischop,Bayard Taylor ( 1825 – 1878 )

American poet, literary critic, translator, and travel authorGod stuurt het vlees en de duivel stuurt de koks.
* Tarte Tatin met Crumble van Vanilleroomijs *

Een steuntje aan onze Voorzitter bij het nagerecht,H. Apostel Paulus ( 10 - 68 )

Wie niet wil werken, zal ook niet eten.
William Schwenk Gilbert ( 1836 – 1911 )

English dramatist, librettist, poet and illustratorHet komt er bij een diner niet zozeer op aan wat zich op tafel bevindt,

als wel wat zich op de stoelen bevindt*

Mokka *
Waren verontschuldigd: Marius, Rob, Jean-Michel, Paul Bosmans en Frank.

Onze Voorzitter richtte een bijzonder welkomstwoord aan Lion Wim Vanhecke, lid LC Knokke-Heist, die graag kennis kwam maken met onze club gezien hij omwille van/dankzij zijn professionele activiteiten naar Leuven verhuisde en bijgevolg de vergaderingen in Knokke niet meer kan bijwonen. (het kan dus soms ook eens in de andere richting!)
Onze bezoeker kon al meteen kennis maken met één van onze specificiteiten ontdekken, namelijk de overvloed aan commissies.

Zo kennen we uiteraard o.a. de wijn-, concert-, effectieven-, en aanvaardingscommissie, aangevuld met al dan niet lang levende ad hoc werkgroepen die zich ontfermen over de statuten, het huishoudreglement,de rekrutering, de Tailtwisterij of de redactie. Dat onze club zich (nu) ook mag verheugen op een Commissie Culturele Activiteiten toont duidelijk aan dat er nog groeipotentieel zit in ons organigram.

Dat met Jean-Pierre en Rob aan het roer de kwaliteit verzekerd is mocht blijken uit de eerste activiteit: een toneelvoorstelling van de Koninklijke Toneelgroep De Reynaertsghesellen (zie verder)


Het bestuur heeft beslist om de fameuze loopband voor Windekind 100 % te financieren, zijnde 15000 euro. Dit is natuurlijk mogelijk , mede door het mooie resultaat van ons concert, en de inzet van alle leden.

Via Henri werd onze Voorzitter uitgenodigd om de cheque persoonlijk af te geven op 18 november op de bestuursvergadering van Windekind en uit de spontane dankreacties blijkt dat dit een uistekende keuze was.

Terecht dankte de Voorzitter dan ook onze twee contactpersonen (Henri en Paul B.) die (citaat) “ onze voelsprieten zijn binnen de organisatie van Windekind en precies weten wat de noden zijn”


Jean V. gaf ons een stand van zaken omtrent wijnactie die dit jaar een aantal nieuwe pistes had uitgetest door o.a. te werken met een andere leverancier en bijgevolg ook een ander aanbod. De nochtans uiterst verzorgde degustatieavond beantwoordde helaas niet aan de verwachtingen inzake opkomst en, hoewel de eindstand nog niet bekend was, blijkt de omzet iets lager te liggen dan was gehoopt.

De wijncommissie zal ten gepasten tijde de situatie analyseren en desgevallend een aantal voorstellen uitwerken. Ook aan hen een welverdiende dank voor hun inzet!.


Van Georges vernamen we dat de Evenementencommissie volop aan het brainstormen was over een aantal voorstellen. Ondanks de geslaagde eerste samenwerking met de Gidsen leek het immers niet opportuun om twee opeenvolgende jaren hetzelfde ensemble op te voeren. Een optreden van het LAO behoort tot de mogelijkheden maar de Ev.Com blijft graag open voor alle constructieve voorstellen.
De Com.Eff. (Jean-Albert, Jimmy en Marc DR) werkt momenteel aan een grondige doorlichting van onze club (o.a. op basis van een eerder afgenomen enquête) en zal tegen volgende vergadering haar bevindingen voorstellen.
Op vrijdag 10 december 2010 zijn wij uitgenodigd in Vierzen en zoals gebruikelijk verzorgt Luc S. de buitenlandse betrekkingen. Hij maakte ook de vraag over van onze Duitse vrienden die, naar aanleiding van hun 50-jarig jubileum, naarstig op zoek zijn naar archiefmateriaal. (brief verder in dit Bulletin gepubliceerd)
Onze Chief Tailtwister vond de tijd rijp om een nieuwe poulain op de bühne te zetten.

Maar alvorens Jean-Albert zijn maidenspeech mocht brengen vernamen we dat Jimmy, na 33 jaar trouw lidmaatschap, het statuut van Life Member had aangevraagd.

Onze Voorzitter had deze netelige kwestie aan de meest onderlegde statuten- en huishoudreglementspecialisten onder ons voorgelegd gezien in onze club alles steeds volgens de regels gebeurt.

Hoewel elk van ons uiteraard de toekenningvoorwaarden kennen hernemen we hierna louter pro forma de geldende richtlijnen:

Komt in aanmerking om het statuut van Life Member wie:

zwaar ziek is… gelukkig niet het geval bij Jimmy. Conclusie 1° onontvankelijk

gedurende vijftien jaar of langer ononderbroken werkend lid is geweest (ok) EN… ten

minste de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt… We weten alle dat Jimmy einde jaren 80 op een leeftijd van 50 jaar is blijven hangen en dus ook hier is de conclusie duidelijk: Njet!

3° twintig jaar of meer ononderbroken lid was en een hogere functie (plus officier) bekleed heeft in de associatie. Jimmy heeft zonder enige twijfel, zowel binnen als buiten onze “associatie” tal van zaken ononderbroken uitgevoerd maar of deze als “hogere functies” kunnen worden omschreven is zeer de vraag. De conclusie dringt zich dus ook hier op: Nein!
Une fois nest pas coutume want een in angstige stilheid gehulde Jimmy bereidde zich al voor op een onherroepelijke afwijzing…

Toch hoopte hij in aanmerking te komen voor de ultieme, vierde mogelijkheid die luid:4° wie vijfentwintig jaar of langer werkend lid is geweest (Jimmy’s pretogen begonnen eventjes op te laaien) EN… bijzondere diensten aan de club, de gemeenschap of aan Lions International heeft bewezen…

Onze Voorzitter zag dat de spanning onhoudbaar was geworden en Jimmy op het punt stond desgevallend zwaar ziek te worden (om zodoende onomstotelijk in aanmerking te komen voor de definitie zoals hernomen in art 1°) en kondigde dan ook met een geruststellende stem aan dat het Bestuur, in haar immense goedheid had beslist om uiteindelijk toch in te stemmen met Jimmy’s request MITS…. hij zijn taak als Chief Tailtwister zou blijven uitvoeren.

Tot alles bereid aanvaardde Jimmy deze voorwaarden terstond en beloofde desgevallend zelfs het Voorzitterschap voor het komend decennium waar te nemen (nvdr: over de juistheid van dit laatste heerst enige onzekerheid gelet op het toenmalig rumoer in de zaal )
Enfin, iedereen blij en dus tijd voor het eerste optreden van Jean-Albert…

Zoals gebruikelijk wordt de TT verder in dit Bulletin gepubliceerd. Minder gebruikelijk, ja zelfs uniek, is dat na de vergadering verschillende leden de redactie hier uitdrukkelijk om hebben gevraagd…

Een zeer gesmaakt eerste TT die de mooie som van 146 Euro opbracht.

Goed gedaan Jean Albert!


Ter afsluiting volgde de ondertussen traditioneel geworden ronde tafel waarin we van onze genodigde mochten vernemen dat hij ons een zeer sympathieke club vond met respect voor tradities en plaats voor humor en dat hij voortaan met genoegen onze club zal vervoegen.

Welkom Wim en de bar was open !

De Leeuwenstaart


met dank aan Jean-Albert
Op laatste vergadering begin Oktober was ik verbaasd toen Jimmy zich naar mij richtte. Hij vroeg mij of ik de volgende tailtwister was en ik antwoordde: Ah bon! Iedereen zal zijn beurt krijgen, ik zei dan oké. Hé, beter een van de eerste dan een van de laatste. Niemand zal dus aan zijn taak ontsnappen.

Nu ligt 2011 al aan onze deuren! Met al zijn problemen: krijgen we eindelijk een regering, zal BHV opgelost worden, hoe gaan we verder met ‘Lionisme’en onder andere in onze club met de doorlopende problemen: ledenaanwerving, maten en vormen van de tafels en dan ook de progressieve mogelijke aanwezigheid van enkele vrouwen in onze club.

En voor dit laatste punt wil ik u allen een weloverwogen waarschuwing geven voor de eventuele aanvaarding van die personen van de vrouwelijke sex in onze club. Ik zal alleen enkele van de beste woorden en uitdrukkingen dat ik gevonden heb van het register van Sacha Guitry citeren (die veel liefde had voor vrouwen: hij heeft alleen 5 officiële vrouwen gehad).
« Si les femmes ont les idées plus propres que celles des hommes, c’est parce qu’elles en changent plus souvent ».
« Lorsqu’une femme est en retard, c’est parce qu’elle viendra… »
« Moi je suis contre les femmes, tout contre. »
« Quand je ment à une femme, j’ai l’impression que je me rembourse »
« Si les femmes baissent les yeux quand on leur dit : ‘Je t’aime’, ce n’est ni par pudeur ni par timidité, mais tout simplement pour vérifier si c’est vrai »
« Pour se marier, il faut un témoin, comme pour un accident ou pour un duel » 
« Si on me demandait si je préfère les femmes qui parlent beaucoup ou les autres, je devrais répondre : ‘Mais quelles autres ?’ »
« Si la femme était aussi bonne qu’on le dit, Dieu en aurait une »
« Une femme pardonne plus facilement de la faire tomber que de la laisser choir »
« Les honnêtes femmes sont inconsolables des fautes qu’elles n’ont pas commises »
« Les femmes ont un redoutable avantage sur les hommes, elles peuvent faire semblant et les hommes, pas. »
« Moi je fais des pièces, ma femme fait des scènes »
« Il faut s’abstenir de raconter à une femme les infamies qui ont été commises par les précédentes. Ce n’est pas la peine de lui donner des idées. »
« On se marie par manque de jugement, on divorce par manque de patience et on recommence par manque de mémoire »
« Les traductions sont souvent comme les femmes. Quand elles sont belles, elles ne sont pas fidèles et quand elles sont fidèles, elles ne sont pas belles »
« Chez certaines femmes, le sommeil est ce qu’elles ont de plus profond »
« Une femme doit avoir 3 hommes dans sa vie, un homme de 60 ans pour le chèque, un homme de 40 ans pour le chic et un de 20 ans pour le choc »
« Quand une femme arrive à l’heure c’est parce qu’elle s’est trompée d’heure. »
« Si le plus grand plaisir des hommes est de se payer le corps des femmes, le plus grand plaisir des femmes est de se payer la tête des hommes »
Denkt u echt dat wij na die woorden een oplossing voor onze club zullen vinden. Persoonlijk geef ik geen antwoord op dit punt.

Denk er maar aan…


het Leeuwenaandeel:


Jean Albert bracht voor zijn eerste optreden de ATT 146 op en de TTI naar 5.84

Voorstel van de Commissie Cultuur

door Jean-Pierre CelisKoninklijke Toneelgroep De Reynaertghesellen vzw

Home Seizoen 2010-2011Abigail’s Party


vrij 29 – zat 30 april – don 5 – vrij 6 – zat 7 – zon 8 – din 10 – don 12 – vrij 13 – zat 14 mei 2011

60 jaar Reynaertghesellen, een feest voor iedereen !

“Abigail’s Party” is een hilarische, bijtende komedie in pure seventies-stijl, geschreven door de Britse filmregisseur Mike Leigh. In Groot-Brittannië is het stuk een absolute klassieker met een even grote cultstatus als “Mister Bean” en “Fawlty Towers”. Voor de televisiebewerking op BBC 2 bleven maar liefst zestien miljoen Britten thuis!


Een keurig echtpaar in een keurige buurt organiseert een cocktailparty voor hun buren. De kennismaking bij het eerste glas verloopt vlot, maar vele rondjes later wordt het steeds moeilijker om het gezellig te houden…
”Abigail’s Party” is een satirische komedie maar ook een schokkende observatie van een kleinburgerlijk milieu waar oppervlakkigheid en een voortdurende honger naar bezit een chronisch gebrek aan huiselijk geluk moeten maskeren.

Auteur:

Mike Leigh

Regie:

Eva De Mulder

Regie-assistentie:

Sarah Campens

Cast:

Frie Huybreghs, Katrien Devillé, Goedele Vriens, Manu Gemoets, Edelhard Moens

Productieleiding:

Frie Huybreghs en Chloé Heerman

Techniek:

Kwinten Van Heden en Joren Monnens

Speeldata:

vrij 29 – zat 30 april – don 5 – vrij 6 – zat 7 – zon 8 – din 10 – don 12 – vrij 13 – zat 14 mei 2011

Aanvang*:

Telkens 20.00 uurt stipt, behalve op zondag (10 oktober) om 15.00 uur stipt

Locatie:

Reynaerttheater Malpertuus

Clins d’oeuil


met dank aan Georges 

CHIPS OR CHOCOLATE MATH ( in het Engels ) of OUDERDOMS TEST ( in het Nederlands ).

--------------------------------------------------------- --------------------------------------------
<,,> --..-- “””” .. “”” = ..=

(..) ‘’ – ‘’ @ ( ..)

) _ ( )_ ( . ! --- ! ) --- (

Waarom altijd als jonger of ouder naar voren willen komen ,als je met volgende test, die maximum een minuut duurt, toch niet kunt “ zeuren “.


HOE OUD ZIJT U ? Laten we even samen de test aflopen.
1. Neem het cijfer van het aantal keren dat u iedere week fritten of chocolade zoudt willen eten ( opgepast het moet meer dan eenmaal zijn en minder dan tien maal – dus 2, 3, 4 x ....

tot 9 maal maximum ).


2. Vermenigvuldigt dit cijfer met 2 .
3. Voeg bij het gevonden getal er 5 bij .
4. Vermenigvuldigt dit bedrag nu met 50 - wij wachten op uw rekenmachinetje.
5. 5.1 : als je dit jaar al uw verjaardag gehad hebt, voeg er 1760 bij.
5.2 : als ge uw verjaardag nog niet gehad hebt, voeg er 1759 bij.
6. Trek nu de vier cijfers af van het jaar, waarin U geboren is.


7. Je gaat nu een getal krijgen met drie cijfers.


7.1 : het eerste cijfer is uw oorspronkelijk cijfer ( het aantal keren, dat U fritten of

chocolade iedere week wenst te eten ).


7.2 : de twee volgende cijfers zijn.....????? .... uw exacte ouderdom.

Georges Soenen.P.S. : Test nog dit jaar toe te passen,want volgend jaar klopt het waarschijnlijk niet meer.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina