Een kwestie van doen!Dovnload 271.18 Kb.
Pagina1/13
Datum23.08.2016
Grootte271.18 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Een kwestie van doen!


Het verankeren van ‘Duurzaam Inkopen’ bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.

‘s-Hertogenbosch, juni 2006


‘Duurzaam Inkopen’, een kwestie van doen!

Het verankeren van ‘Duurzaam Inkopen’ bij de gemeente

s-Hertogenbosch.


Eindrapport


‘s-Hertogenbosch, 8 juni 2006
Afstudeerperiode: februari-juni 2006
Afstudeerder: Claudia Colijn
Studentnummer: 1103092
Begeleider: Dhr. Tutelaers
Coach 1: Dhr. Adriaansen
Coach 2: Dhr. Kazus

Voorwoord


Als vierdejaars student Management, Economie en Recht aan de Avans Hogeschool te Breda, heb ik in de periode februari tot en met juni 2006 een afstudeeropdracht verricht bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. De opdracht is gericht op het onderzoeken naar de mogelijkheden om ‘Duurzaam Inkopen’ te verankeren in het huidige inkoopproces. Hiertoe dient het begrip ‘Duurzaamheid’ gemeentebreed gevisualiseerd te worden. Dit, om draagvlak te kunnen creëren.
In dit rapport kunt u het uitgevoerde onderzoek en de daaruit voortvloeiende adviezen terugvinden. Het rapport is in eerste instantie geschreven voor de Concern Milieucoördinator van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Vanuit zijn functie wil hij de mogelijkheden met betrekking tot ‘Duurzaam Inkopen’ inzichtelijk hebben. Ook is dit rapport input voor een Collegevoorstel. Verder verschaft dit rapport informatie voor inkopers.
Graag wil ik hierbij een aantal mensen bedanken. Allereerst mijn bedrijfsbegeleider dhr. Tutelaers en mijn coaches vanuit de opleiding dhr. Adriaansen en dhr. Kazus. Daarnaast wil ik alle mensen bedanken die ik heb gesproken tijdens interviews en die mij hebben geholpen in de vorm van informatieverschaffing en gediend hebben als vraagbaak. In het bijzonder bedoel ik hier de Inkoopcoördinatoren.

Tenslotte wil ik de gehele afdeling Beheer Openbare Ruimte bedanken, hoewel mijn opdracht niet onder deze afdeling thuishoorde, maar betrekking had op de gehele gemeente, heb ik mij op deze afdeling vanaf het begin ‘thuis’ gevoeld.

Claudia Colijn

‘s-Hertogenbosch, juni 2006Inhoudsopgave

Voorwoord 4


5

Management samenvatting 6

1 Inleiding en probleemstelling 6

2 Achtergrond ‘Duurzaam Inkopen’ 14

3 Huidige stand van zaken met betrekking tot ‘Duurzaam Inkopen’ 21

4 Inkoopproces en Inkoopbeleid 25

Conclusies 39

Aanbevelingen 39

5 Implementatieplan 42

Literatuurlijst 4747
Management samenvatting


De gemeente ’s-Hertogenbosch behoort tot een van de grootste gemeenten van de provincie Noord-Brabant. Zij heeft als enige gemeente in Nederland het ISO 14001 certificaat voor de gehele gemeentelijke organisatie ontvangen. Bij de audits voor dit certificaat is naar voren gekomen dat ‘Duurzaamheid’ onvoldoende is geborgd bij de inkoop.
Om tot een goed advies te kunnen komen is voor dit onderzoek een onderzoeksmodel opgesteld, het zogenaamde Communicatie, Duurzaamheid & Inkopen (CDI) model. Dit model is aan de hand van drie andere modellen samengesteld en heeft verscheidene onderzoeksvragen opgeleverd. De onderzoeksvragen hebben dit rapport zijn verdere inhoud gegeven.
‘Duurzaam Inkopen’ houdt in; het toepassen van milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van een product, dienst of werk dat aan deze milieu- en sociale aspecten voldoet. Om duurzaam te kunnen inkopen moet eerst bekendheid ontstaan met het begrip ‘Duurzaamheid’.
In dit rapport wordt allereerst bekeken wat de achtergrond van ‘Duurzaam Inkopen’ is en dit zowel internationaal, als op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Vooral de uispraak van staatssecretaris van Geel van het ministerie van VROM dat in 2010 de overheid voor minstens de helft van alle aanbestedingen ‘Duurzaam’ moet inkopen speelt een grote rol.
Onderzocht is hoe ‘Duurzaam Inkopen’ bij de gemeente ’s-Hertogenbosch verankerd kan worden in het inkoopproces. Hiertoe is onder andere een inventarisatie verricht over de mate van ‘Duurzaamheid’ van de huidige inkooppakketten. Hiervoor zijn de inkooppakketten met de daarbij opgestelde ‘Menukaarten’ gebruikt, deze zijn samengesteld door het agentschap SenterNovem. Uit de inventarisatie komt voornamelijk naar voren dat de nazorg onvoldoende scoort. Hiertoe dient het contractbeheer van de gemeente ’s-Hertogenbosch verbeterd te worden. Bovendien moet er meer gecommuniceerd worden met de gebruikers. Wat opvalt, is dat bij vele inkooppakketten al duurzaamheidsaspecten zijn meegenomen, dit gebeurd echter enkel op ad hoc basis en is afhankelijk van de desbetreffende inkoper. Ook geeft dit geen zekerheid voor toekomstige aankopen.
Vervolgens komt in dit rapport naar voren in welke delen van het inkoopproces en inkoopbeleid ‘Duurzaamheid’ opgenomen kan worden. Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch zou dit betekenen, het opnemen van een ‘Duurzaamheidsparagraaf’ in het Protocol Aanbesteden en het aanpassen van de Handleiding Inkopen. Verder zouden de Algemene Voorwaarden en ‘De Standaard’ aangepast kunnen worden.
In de verschillende overlegstructuren dient herhaaldelijk aandacht besteed te worden aan ‘Duurzaam Inkopen’. Op deze manier kan ook gemonitord worden wat de voortgang is op het gebied van ‘Duurzaam Inkopen’. De personen uit de verschillende overlegstructuren kunnen tevens dienen als zogenaamde ambassadeurs van ‘Duurzaam Inkopen’. Dit om kennis te verspreiden en draagvlak te creëren.
Bij de individuele inkopers is wel degelijk draagvlak voor ‘Duurzaam Inkopen’ er heerst momenteel echter nog veel onduidelijkheid over dit onderwerp. Een beslissing vanuit het Ambtelijk Management Team en het College van Burgemeester en Wethouders zou een extra stimulans tot ‘Duurzaam Inkopen’ zijn.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina