Eindrapport adviesDovnload 0.51 Mb.
Pagina1/7
Datum21.08.2016
Grootte0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Hogeschool van Amsterdam

Instituut voor Industriële en Maritieme Technieken

Engineering, Design & Innovation


Eindrapport

advies
bedrijfsstructurering b.v. X-pro

heer E. Igenaar


Goubitz D.

Grootveld M.

Jahrihar W.

Nahr U.

Quack de M.Rossum van J.

Simon A.


Tefsen T.

Vrijhof A. Amsterdam, 24 Maart 2004Voorwoord
Dit rapport is het eind rapport “advies bedrijfsstructurering b.v. X-pro” van het Technisch bedrijfsadviesbureau 2EV1L aan de heer heer E. Igenaar.
Advies bureau 2EV1L, is een groep eerstejaars studenten van de opleiding ED&I te Hogeschool van Amsterdam. Deze groep bestaat uit negen leden waarvan een aantal een MTS vooropleiding hebben en een aantal Havo of Vwo. De groep is random samengevoegd en is pas zeer kort bij elkaar.

Samenvatting
Binnen dit project stelt het team 2EV1L zich op als externe adviseur van de holding X-Pro. X-Pro bestaat uit drie verschillende fabrieken: A-Pro (fietsen), B-Pro (elektrische apparaten) en C-Pro (helikopters). Het bedrijf loopt niet naar wens en het team 2EV1L zal een advies uitbrengen hoe het bedrijf zich het beste aan kan passen om een betere marktpositie te verwerven. Naast de bestaande fabrieken wil de eigenaar wellicht een vierde fabriek oprichten, om een trekhaakkoffer te produceren. Het team 2EV1L zal echter eerst een marktonderzoek verrichten om te kijken of er vraag is naar dit product, maar ook of een wellicht gewijzigde versie een betere kans van slagen heeft. De eigenaar stelt tegelijkertijd een aanzienlijke som geld ter beschikking om een nieuwe fabriek op te richten voor de productie van motorfietsen, die lijken op een Harley Davidson. Door middel van een marktverkenning zal het team 2EV1L bekijken of de replica Harley een kans van slagen heeft.
Allereerst is de huidige situatie binnen het bedrijf X-Pro in kaart gebracht, deze is terug te vinden in bijlage I. Van deze situatie is een SWOT analyse gemaakt. De sterke punten van het bedrijf zijn: de productiecapaciteit is voldoende, alle fabrieken zijn modern en goed onderhouden, er zijn middelen genoeg om het assortiment uit te breiden om eventueel nieuwe fabrieken te openen. De zwakke punten van het bedrijf zijn: het marktaandeel loopt terug op alle fronten, concurrentie steeds sterker, slechte coördinatie in de Marketing & Sales afdeling, communicatie tussen de afdelingen is niet optimaal, en de organisatiestructuur kan beter. Er is een advies uitgebracht over de herstructurering. De volledige structuur staat beschreven in bijlage III. Het is duidelijk dat de Marketing & Sales afdeling geen goed werk levert. Omdat het drie verschillende fabrieken betreft die totaal verschillende producten fabriceren worden er drie verschillende Marketing & Sales afdelingen opgericht. De coördinator van Marketing & Sales verplaatst als assistent van de eigenaar, en wordt leider van de gehele Marketing & Sales afdelingen. Onder hem als assistent komt de Expert kostenbeheersing Marketing & Sales die eerst onder de procuratiehouder viel.
Vervolgens is er een marktonderzoek gestart voor de trekhaakkoffer. Het marktonderzoek bestond voornamelijk uit een enquête onder honderd ondervraagden. Uit het onderzoek blijkt dat 84% van de ondervraagden voldoende opbergruimte heeft voor zijn/haar auto. Het gemiddelde bedrag wat men uit denkt te geven aan een trekhaakkoffer is 160 Euro. Er is tevens een concurrentie analyse gemaakt voor het bedrijf Twinny Load, die een vergelijkbare Bagage Box op de markt heeft gebracht. Uit de analyse blijkt dat er in 140 Halfords filialen 16 bagageboxen zijn verkocht in 1 jaar tijd. De prijs van de Bagage Box bedraagt 179 Euro. De verkoopprijs van de “Space Box” is 667,32 Euro, het “break even point” ligt bij 56000 stuks. Het advies is om deze trekhaakkoffer niet op de markt te brengen.
Er is een marktverkenning gedaan naar de replica Harley Davidson. Voor deze verkenning zijn er een aantal websites bezocht van motorfabrikanten en is er een SWOT analyse gemaakt. Uit de SWOT analyse zijn een aantal sterke punten naar voren gekomen: er is markt voor dit type motor (zie bijlage VII), er is al ervaring in het maken van motorische producten (bij de helikopter afdeling), en er kan onderling binnen X-Pro verschillende onderdelen worden geproduceerd. De zwakke punten zijn: de concurrentie is sterk, de oplagen zijn beperkt, er is nog geen naamsbekendheid voor X-Pro op dit gebied. Daarom geeft het team 2EV1L als advies om E-Pro op te richten, omdat er een grote kans van slagen is.
Binnen het bedrijf wordt als advies gegeven om vooral de Marketing & Sales afdeling te herstructureren. Dit kan het beste door de Marketing & Sales afdelingen van A-Pro, B-Pro en C-Pro te scheiden. Het advies om D-Pro op te richten en de trekhaakkoffer te produceren luidt negatief. Het marktonderzoek wijst uit dat er nauwelijks vraag naar een dergelijk product is. Het is een mogelijkheid om de trekhaakkoffer als extra accessoire aan te bieden bij een populaire kleine auto. Hiervoor zal echter een apart marktonderzoek uitgevoerd moeten worden. Het advies om E-Pro op te richten luidt positief. Er zijn zeer veel motorfabrikanten die een replica Harley in hun assortiment aanbieden. Het probleem is echter dat X-Pro nog geen naam heeft, daarom is het verstandig om de motor in het begin in kleine oplage te verkopen.

Summary
Within this project, the team 2EV1L presents itself as an external bureau that advises the X-Pro holding. X-Pro consists out off three different companies: A-Pro (bicycles), B-Pro (electrical appliances) and C-Pro (helicopters). The holding has encountered some problems with its turnover and 2EV1L shall advise X-Pro on what steps to take to regain a better position on the domestic and international market. The owner is researching the option of starting a new factory, which will produce the Space Box. 2EV1L will research the demand off this product, or what to change to the design to make it marketable. In addition to this, 2EV1L will also perform a market scan to research the demand for a Harley Davidson replica.
The current situation off X-Pro has been analyzed by the means of a SWOT analysis (see Appendix I). The strong points are: the production capacity is more than adequate, all factories are state of the art and well maintained, there are enough resources to expand the assortment and open new factories. The weak points are: the market share is declining on all fronts, competition is getting stronger, badly coordinated Marketing & Sales Department, the separate departments don’t communicate well and the structure of the organization isn’t optimal.

Advice has been given about the reorganization of the departments (see Appendix III). Marketing & Sales doesn’t deliver good results. Because the three different companies produce completely different products, each will get an own Marketing & Sales Department. The former coordinator Marketing & Sales will be given the responsibility for all the Marketing & Sales departments. The Expense expert will be advising him, instead of the owner’s son.


Market research had been done by a poll held under one hundred people. The results are that 84 % doesn’t require additional storage space in their cars. The average amount the questioned people were willing to spend was 160 euros. A competing company tried to sell a comparable product, the Baggage Box. Only 16 were sold at 140 Halford shops in total in one year. The price of the Bagage Box is 179 euros; the Space Box is 667,32 euros. The break-even point for the Space Box is at 56000 pieces sold. Because of this, 2EV1L advices against releasing the Space Box on the market.
2EV1L oriented the market for the Harley Davidson replica by visiting various websites and have made a SWOT analysis. The strong points are: there is a market for this type of motorcycle (see Appendix VII), X-Pro has experience with motored vehicles (helicopters) and X-Pro can manufacture multiple parts in the existing factories. The weak points are: the strong competition, can only produce small quantities and X-Pro isn’t a known name in the motorcycle community. 2EV1L advises to establish E-Pro, because there is a great chance of success
Within the company the advice is given to restructure the Marketing & Sales department. Separating Marketing & Sales in an A-Pro, B-Pro and C-Pro department can best do this. The advice for manufacturing the Space Box is negative. Market research shows us that there is hardly any demand for such a product. It might be a possibility to offer the Space Box as an accessory for a popular small car, but that requires additional research. The advice to produce the Harley Davidson replica is positive. There is demand and many manufacturers have them in their assortment. Problems could arise for the fact that X-pro isn’t a well-known name. It would be wise to only produce in small numbers.

Inleiding
De Heer E. Igenaar, eigenaar van de firma X-Pro b.v. met dochter ondernemingen A-Pro, B-Pro en C-Pro wil de markt positie van X-Pro verbeteren Om de marktpositie van de firma te verbeteren wil de heer E. Igenaar onderzoek laten doen naar mogelijkheden binnen de Firma. Voor dit onderzoek is een extern advies bureau ingeschakeld. Dit bureau zal een aantal onderdelen voor de firma zowel extern als intern uitzoeken en in kaart brengen.
Het doel van dit rapport is het adviseren van de Heer E. Igenaar. Op welke manier kan X-Pro haar marktpositie versterken? Onderzoek naar drie verschillende onderdelen voor het verbeteren van X-Pro worden in dit verslag beschreven. Er wordt onderzoek gedaan naar:

- Of het hierbij noodzakelijk is te reorganiseren.

- Of het verstandig is om een door HvA studenten ontworpen trekhaakkoffer op de markt te brengen.

- Of de toevoeging van een replica Harley Davidson in de productielijn hierbij bijdrage.Met de hierboven gestelde vragen zal voor de Heer E. Igenaar een advies wordt opgesteld. Hier in zal volledig uitgewerkt staan hoe X-Pro haar positie binnen de concurrentie kan versterken.
De opbouw van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 1 worden de knelpunten en de juist goed lopende zaken van de organisatie in kaart gebracht. Hierbij zal een mogelijk advies tot reorganisatie tot uiting komen. In hoofdstuk 2 wordt een marktonderzoek beschreven, waarmee wordt onderzocht of het mogelijk is een trekhaakkoffer op de markt te brengen. Ook wordt in dit hoofdstuk een kostenberekening gemaakt voor het produceren van de trekhaakkoffer. In hoofdstuk 3 wordt een marktverkenning beschreven voor een chopper model motorfiets. Dit hoofdstuk bevat ook een beschrijving naar de mogelijkheden van het integreren van de motorfiets binnen andere bedrijven van X-Pro. In hoofdstuk 4 zullen de adviezen van de vorige hoofdstukken kort worden herhaald en verwerkt tot één geheel. Hieruit ontstaat het totale advies aan de heer E. Igenaar over het verbeteren van de positie van X-Pro op de markt.

Inhoudsopgave pagina:
Voorwoord 2

Samenvatting 3

Summary 5

Inleiding 61. Bedrijfsstructuur X-Pro

1.1 Huidige situatie X-Pro 8

- Eigenaar

- Coördinator Marketing & Sales

- Procuratiehouder

- Personeelszaken

- Overige afdelingen

1.2 Situatie Analyse 9

- De SWOT Analyse

- Sterke punten en mogelijkheden

- Zwakke punten en risico’s

- Kort overzicht

1.3 Het advies 10
2. Marktonderzoek trekhaakkoffer

2.1 De enquête 12

- De voorbereiding

- Het verzamelen van de gegevens

- Het verwerken van de gegevens

- Advies

2.2 Concurrentie analyse 13

- De Concurrenten

- Halfords

- Slechte verkoop

- Advies

2.3 Kosten calculatie trekhaakkoffer 14

- Aanschaf machines en afschrijving

- Kost prijs berekening

- Conclusie

2.4 Advies 15
3.
Ontwikkelen van een chopper type motorfiets

3.1 Verkenning van de markt 16

- De SWOT Analyse

- Sterke punten en mogelijkheden

- Zwakke punten en risico’s

3.2 integreren van de productie binnen X-Pro 16

3.3 Advies 17
4. Conclusie verbeteren marktaandeel X-Pro

4.1: De reorganisatie 18

4.2: Op de markt brengen van de trekhaakkoffer 18

4.3: Ontwikkelen van een chopper type motorfiets 19

4.4: Advies 19

Literatuurlijst 20

Bijlagenlijst 22
  1   2   3   4   5   6   7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina