Emaus College, januari 2015Dovnload 94.37 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte94.37 Kb.


School

Veiligheids

Plan

Veiligheid door samenwerken

Emaus College,

januari 2015
Eigenaar

G.J. Visser

Auteur:

Dirk Jan Hartemink, Jos van der Linde

Instemming MR:

26 mei 2014

Versie:

januari 2015

Evaluatie:

januari 2016INHOUDSOPGAVE
 1. Visie van Kwadrant Onderwijs op schoolveiligheid

 2. Uitgangspunten

 3. Preventief beleid

 4. Curatief beleid

 5. Registratie en evaluatie

 6. Leerlingenraad

 7. Lijst met namen en adressen

 8. Bijlage

8.1 Intentieverklaring

8.2 Gedragsregels voor alle leerlingen van de school

8.3 Stappenplan ter afwikkeling van ongewenst gedrag van interne

én externe jongeren

8.4 Protocol schorsing en verwijdering

8.5 Protocol voor opvang personeel bij ernstige incidenten

8.6 Klachtenregeling t.a.v. beleid AG&SI

1 VISIE VAN ’s HEEREN LOO ONDERWIJS OP

SCHOOLVEILIGHEID

Inleiding

Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden om je te kunnen ontwikkelen en wordt samen met zekerheid gezien als essentiële primaire sociale behoeften. Een veilig leerklimaat voor de leerlingen en een veilig werkklimaat voor het personeel is voorwaarde om optimaal te kunnen functioneren. Een positieve sociale binding met de school is voor leerlingen voorwaarde voor optimale ontwikkeling.

Ouderparticipatie is van invloed op de mate van veiligheid op school. De school is eerstverantwoordelijke voor het creëren van een veilig schoolklimaat, maar dit kan niet zonder de betrokkenheid van leerlingen en ouders.

Het schoolveiligheidsbeleid mag niet beperkt worden tot incidentenbeleid. Met het planmatig ontwikkelen en uitvoeren van samenhangend veiligheidsbeleid wil ’s Heeren Loo Onderwijs alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school zoveel mogelijk voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen treffen om verdere escalatie te voorkomen.School van veiligheid
De school van veiligheid bestaat uit:

1 De fundering

2. De eerste verdieping, preventie

3. De 2e verdieping, communicatie

4. Het dak, de veilige school

1 Fundering

De school van veiligheid is gegrondvest op een fundering van kennis over de doelgroep, de intakeprocedure en het pedagogisch klimaat.Doelgroep

’s Heeren Loo Onderwijs bestaat uit twee scholen, het Emaus College in Ermelo en de Lasenberg in Soest. Op deze twee scholen wordt onderwijs en begeleiding gegeven aan leerlingen tussen de 11-18 (maximaal 20) jaar, die om verschillende redenen binnen het regulier onderwijs of andere scholen voor speciaal onderwijs zijn vastgelopen. Deze twee scholen maken deel uit van het Samenwerkingsverband (Stichting Leerlingenzorg Noord-West-Veluwe).

De leerlingen van het Emaus College wonen vrijwel allemaal op een van de intensieve behandelgroepen van het orthopedagogisch behandelinternaat Groot Emaus. Ongeveer 75 % van de leerlingen van de Lasenberg woont thuis, de overige leerlingen wonen op een van de leefgroepen van het orthopedagogisch behandelinstituut Arkemeyde of het OPL (Orthopedagogisch Centrum).

Tot de doelgroep van ’s Heeren Loo Onderwijs behoren jongeren met een licht verstandelijke beperking, IQ-score 55-85 en een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. Naast de licht verstandelijke beperking is er bij de leerlingen ook sprake van bijkomende problematiek, zoals specifieke leerproblemen, psychiatrische stoornissen/ontwikkelingsstoornissen, medisch-organische problemen, faalangst, negatief zelfbeeld. Al deze problemen komen tot uiting in ernstige gedragsproblemen. Deze complexe problematiek is veelal ook gerelateerd aan de gezinssituatie en/of de sociale context.

Kenmerkend voor de leerlingen van ‘s Heeren Loo Onderwijs is dat zij moeite hebben met abstract denken en dus met generaliseren van situaties. Daarbij hebben zij moeite met het afstemmen op anderen en zijn in het algemeen op zichzelf gericht. Hierdoor ervaren zij vaak problemen in sociale situaties.

Gevoelens van angst en onveiligheid liggen veelal ten grondslag aan het handelen van deze jongeren.

In relatie tot anderen stellen zij zich vaak wantrouwend op, laten zij zich snel beïnvloeden en overschrijden zij vanuit onmacht of onwetendheid gemakkelijk en vaak grenzen van anderen. Daarnaast zijn zij afhankelijk van anderen en beïnvloedbaar door hun beperkte (praktische) zelfredzaamheid. Zonder adequate begeleiding levert het gedrag van deze jongeren veel conflictsituaties op, waardoor deze jongeren vaak als (extreem) lastig ervaren worden. Er is bij deze leerlingen vooral sprake van onmacht en niet van onwil.

Nieuw gedrag komt niet of moeilijk tot stand op basis van inzicht. Voor het aanleren van alternatief gedrag (en het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen) hebben deze leerlingen veel nabijheid, veiligheid en heldere (gedrag-)instructies van volwassenen nodig. Het moet duidelijk zijn wat gewenst gedrag is, dus welk gedrag er verwacht wordt van de leerling, en wat de consequenties zijn van ongewenst gedrag. Hierdoor ontstaat er de noodzakelijke veiligheid om tot ontwikkeling te komen. In dit kader moeten de t.b.v. het veiligheidsbeleid ontwikkelde protocollen, procedures en regelgeving ook geduid en toegepast worden. Uitgangspunt hierbij is dat pedagogisch handelen voorrang heeft op het uitvoeren van de regelgeving.


Intakeprocedure

Door het uitvoeren van een zorgvuldige intakeprocedure wordt helder waaruit de hulpvraag, mogelijkheden en beperkingen van de aangemelde leerling bestaan. De leerling wordt in een groep geplaatst waarvan op grond van deze gegevens verwacht mag worden dat deze voldoet aan de voorwaarden om de leerling optimaal te kunnen laten gedijen.Pedagogisch klimaat

Dit wordt gekenmerkt door vriendelijkheid, veiligheid, orde, duidelijkheid, regelmaat. De leerkracht is hierin proactief en handelt situationeel adequaat. De ontwikkeling van de individuele leerling en de groep wordt nauwlettend gevolgd en bijgesteld middels o.a. het leerlingvolgsysteem, observaties, intensief contact tussen docent en leerling.


2 De eerste verdieping, preventie

Voor het creëren en in stand houden van een veilige school speelt in de optiek van ’s Heeren Loo Onderwijs preventie een prominente rol. Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren en het ageren wanneer de eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is. De (de-escalerende) houding van de docent t.o.v. de leerling in deze is cruciaal.

Er worden drie vormen van preventie onderscheiden, te weten primaire, secundaire en tertiaire preventie.

Primaire preventie

Onder primaire preventie verstaan we dat er een zodanig veilig schoolklimaat is dat de leerlingen zich optimaal ontwikkelen en dat uitval wordt voorkomen. Beleid op primair niveau heeft betrekking op: Aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden en

aandacht voor normen- en waardenontwikkeling. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het voorbeeldgedrag van de medewerkers t.o.v. de leerlingen en hun ouders/verzorgers. De menselijke maat die wordt nagestreefd, waarbij iedere leerling en ieder personeelslid gekend wordt en gekend is.

Secundaire preventie

Hierbij wordt ongewenst gedrag in een vroeg stadium opgespoord en volgt er adequaat ingrijpen. Om de leerling en de docent beter inzicht te geven in het ontstaan en de ontwikkeling van incidenten worden beiden getraind. De leerling middels Leefstijl, weerbaarheidstraining, de docent middels agressie- en conflicthantering, de-escalatie-technieken.Tertiaire preventie

Het beleid m.b.t. tertiaire preventie heeft betrekking op de leerlingen en personeelsleden die dader of slachtoffer zijn van vormen van agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie. Het gaat hierbij om een zo adequaat mogelijke aanpak bij gebleken problemen en het treffen van zodanige maatregelen waardoor herhaling zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Voor de uitvoering van dit beleid maakt ’s Heeren Loo Onderwijs o.a. gebruik van:


 • een protocol voor de opvang bij ernstige incidenten;

 • een online voor melding en registratiesysteem van incidenten;

 • een procedure voor schorsing en verwijdering leerlingen.


3 De tweede verdieping, communicatie

Een goede communicatie is van essentieel belang. Om de communicatieve vaardigheden van de leerlingen te verbeteren wordt tijdens lessen Leefstijl en weerbaarheid veel aandacht besteed aan actief luisteren, gespreksvoering, attitude. Aan communicatie-training voor medewerkers wordt o.a. aandacht besteed tijdens intervisie, coaching, teamoverleg, POP-gesprekken.

’s Heeren Loo Onderwijs is zich bewust van het belang van goed pedagogisch partnerschap. Ouders/verzorgers kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan een veilige school. Communicatie met ouders vindt plaats middels oudergesprekken, huisbezoeken, handelingsplan-overleg en specifieke afspraken die door mentoren/schoolleiding worden gemaakt.

4 Het dak, veilige school

Zonder een goede fundering zou de school van veiligheid niet overeind blijven. De preventieve maatregelen van de eerste verdieping zijn onmisbaar voor het creëren en in stand houden van een goede communicatie. Het dak maakt het gebouw van de veilige school compleet. Maar: een ketting is zo sterk als de zwakste schakel en ’s Heeren Loo Onderwijs is zich er terdege van bewust dat voortdurend onderhoud en alertheid op mogelijke gebreken van ieder onderdeel essentieel is om de school van veiligheid in stand te houden.

2 Uitgangspunten

Het beleid met betrekking tot Agressie, geweld en seksuele intimidatie (AG&SI) is een onderdeel van het Arbo- en personeelsbeleid. Het Veiligheidsbeleidsplan van het Emaus College is een nadere uitwerking van de betreffende paragraaf uit het arbobeleidsplan. Het heeft als doel alle vormen van AG&SI binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

Om een breed draagvlak voor het beleid op het gebied van AG&SI binnen school te creëren is, voordat tot een beschrijving en implementatie van het beleid is overgegaan, een intentieverklaring opgesteld, die door alle geledingen van de school is ondertekend (zie bijlage 1)

Het Veiligheidsbeleidsplan betreft een integraal beleidsplan voor AG&SI (Agressie, Geweld en Seksuele Intimidatie). Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van AG&SI, die binnen of in de directe omgeving van de school kunnen voorkomen, te weten tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en medewerkers, tussen ouders en medewerkers en tussen medewerkers onderling.

Het bestuur en de schoolleiding van het Emaus College zijn samen verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid met betrekking tot AG&SI aan de hand van het Veiligheidsbeleidsplan. Het beleidsplan wordt in overleg met de MR vastgesteld¹.

Belast met de uitvoering en implementatie van het Veiligheidsbeleidsplan is de Arbocommissie. Hierin hebben zitting: • De intermediair agressie en geweld

 • De schoolmanager

 • De preventiemedewerkers

 • Vertegenwoordigers van de Bedrijfshulpverleningsorganisatie en

 • Teamleden OP en OOP

In aansluiting op de eigen interne organisatie worden er afspraken gemaakt met instanties als politie, jeugdzorg, RIAGG, maatschappelijk werk en Arbo-dienst over de rol van deze instanties ten aanzien van preventie en ingeval van incidenten.

Het beleidsplan ‘Agressie, geweld en seksuele intimidatie’, zoals hieronder weergegeven, bestaat uit drie onderdelen: • Preventief beleid, ter voorkoming van incidenten; • Curatief beleid, ter voorkoming van verdere escalatie ingeval van incidenten; • Registratie en evaluatie

3 Preventief beleid

Preventief beleid houdt in dat maatregelen worden genomen om AG&SI te voorkomen. Hiertoe worden de volgende activiteiten ondernomen:


 • Er is een intermediair Agressie en Geweld aangesteld (veiligheidscoördinator);

 • Alle personeelsleden wordt jaarlijks de mogelijkheid geboden deel te nemen aan cursussen ‘voorkomen en omgaan met AG&SI’;

 • Alle leerkrachten moeten jaarlijks het certificaat Regievoering en Assisteren bij Fixatie en Afzondering behalen;

 • Er zijn gedragsregels opgesteld (zie bijlage 2) en deze worden door alle personeelsleden consequent gehandhaafd. In diverse overleggen wordt de naleving van de gedragsregels besproken;

 • Personeel, leerlingen en ouders worden geïnformeerd over de geldende gedragsregels;

 • Als onderdeel van de RI&E wordt een analyse van gevaren en risico’s op het terrein van AG&SI gemaakt. Waar het nodig is worden maatregelen genomen om de gevaren en risico’s te minimaliseren.

AG&SI wordt aan de orde gesteld:

 • Tijdens individuele gesprekken met medewerkers (functioneringsgesprekken, POP-gesprekken);

 • Tijdens teamvergaderingen;

 • Tijdens het managementoverleg;

 • Tijdens het bestuursoverleg;

 • Tijdens het Arbo-overleg;

 • In overleggen met en van de medezeggenschapraden;

 • In de RI&E en het plan van aanpak/Arbojaarplan.

De directie van het Emaus College probeert AG&SI tegen te gaan door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, een prettig sociaal klimaat, een gepaste wijze van leidinggeven en voldoende aandacht voor het individuele personeelslid, leerling en ouder. Het personeelslid draagt bij aan de preventie van AG&SI door problemen tijdig te onderkennen en te bespreken. Alleen als schoolleiding en personeel zich volledig inzetten met betrekking tot het voorkomen van AG&SI, is het beleid effectief.

Voorlichting is een essentieel onderdeel van de aanpak van AG&SI. Personeel en ouders worden door de directie geïnformeerd over het schoolveiligheidsplan. Door de docenten worden de gedragsregels met de leerlingen besproken.

4. Curatief beleid

Om verdere escalatie van problemen als gevolg van incidenten te voorkomen, biedt de directie afdoende begeleiding aan personeelsleden, leerlingen en ouders, die geconfronteerd zijn met agressie, geweld of seksuele intimidatie.


Om adequaat te kunnen handelen naar aanleiding van incidenten worden de volgende maatregelen doorgevoerd:

 • Er is een protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie opgesteld (zie bijlage 3)

 • Er is een procedure voor schorsing en verwijdering vastgesteld (zie bijlage 4)

 • Er is een protocol voor opvang personeel bij ernstige incidenten opgesteld (zie bijlage 5)

 • Schorsing van personeel vindt plaats conform het geldende CAO PO;

 • Er vindt werving van (interne) hulpverleners plaats;

Indien een incident leidt tot ziekteverzuim, wordt gehandeld conform het algemeen geldende ziekteverzuimbeleid van het Emaus College. Ook als een incident niet tot verzuim leidt, is aandacht voor het slachtoffer (en eventueel agressor) gewenst. De schoolleiding van het Emaus College stimuleert (indien de betrokkene dit op prijs stelt) de betrokkenheid van leidinggevende en collega’s bij de situatie. Telefoontjes, persoonlijke gesprekken en dergelijke worden aangemoedigd.

Het bestuur onderhoudt de contacten met de media en derden ingeval van incidenten. Het personeel van de school verwijst de media en derden dan ook consequent naar het bestuur.

5.Registratie en evaluatie

Meldpunten


1 Op school zijn er coördinatoren agressie en geweld die contactpersonen zijn voor personeel, leerlingen en ouders die incidenten willen melden. Het meldpunt is vrij toegankelijk en integriteit is gewaarborgd. (zie bijlage)

2 Meldingen van seksuele intimidatie kunnen gedaan worden bij een vertrouwenspersoon op onze school. Deze heeft zwijgplicht. (zie bijlage)


Registratiesysteem


Om te kunnen sturen, evalueren en bij te stellen zorgt het bestuur van het Emaus College voor een nauwkeurige registratie en administratie van incidenten inzake AG&SI. Hiervoor maakt de school gebruik van een geautomatiseerd melding- en registratiesysteem.

Aantal meldingen


De directie van het Emaus College ontvangt maandelijks een overzicht van het aantal meldingen. Dit overzicht bevat algemene (dit wil zeggen geen individuele) gegevens, die in de diverse overlegvormen (bestuursoverleg, directieoverleg, MR overleg en teamoverleg) van de school worden besproken.

Inventarisatie


Eén keer per twee jaar vindt een onderzoek plaats onder alle personeelsleden, uitgevoerd door de aan de school verbonden veiligheidscoördinatoren. Daarbij wordt het aantal incidenten geïnventariseerd, de bekendheid en handhaving van het beleid onderzocht en onveilige plekken/situaties kunnen worden aangegeven.

Verbetervoorstellen


Verbetervoorstellen met betrekking tot het veiligheidsbeleidsplan kunnen door iedereen worden gemeld bij de directie, ARBO commissie of de intermediair agressie en geweld.

Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd in het bestuursoverleg, directieoverleg en met de MR. Eventuele verbeteracties voortkomende uit de evaluatie worden opgenomen in het plan van aanpak van de RI&E. Via dit plan van aanpak wordt ook de voortgang in de uitvoering bewaakt.


Klachten


Ingeval zich op het terrein van AG&SI klachten en/of bezwaren voordoen, worden de algemene procedures van de klachtenregelingen gehanteerd. In eerste instantie wordt de klacht behandeld aan de hand van het protocol van de interne klachtenprocedure, in tweede instantie aan de hand van het protocol van de externe klachtenprocedure (zie bijlage 6)

Sociaal jaarverslag


In het sociaal jaarverslag worden de activiteiten in het kader van AF&SI beschreven en wordt het aantal meldingen vermeld.

Begroting


In de jaarlijkse budgetteringsronde worden de activiteiten in het kader van AG&SI begroot. De omvang van de kosten worden mede bepaald door het aantal te ondernemen verbeteractiviteiten, die zijn opgenomen in het plan van aanpak van de RI&E.

7.Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een afvaardiging van de leerlingen onder voorzitterschap van een groepsleerkracht. In het kader van het veiligheidsbeleidsplan heeft deze raad de opdracht gekregen, om jaarlijks een schoolveiligheidslijst door de jongeren van het Emaus College te laten invullen.

Deze lijst dient door elke jongere anoniem te worden ingevuld. De uitkomst van deze veiligheidstest wordt aan de veiligheidscoördinatoren en het managementteam gegeven, zodat eventueel gerichte actie ondernomen kan worden.

Op het Emaus college is een leerlingenraad actief. Deze is bevoegd advies uit te brengen vooral over aangelegenheden die de leerlingen in het bijzondere aangaan

De leerlingenraad wordt in zijn taak bijgestaan door een leerlingenraadbegeleider die op voordracht van de leerlingenraad wordt aangesteld door de schoolleiding. Het leerlingen statuut regelt de rechtspositie van de leerlingen en beschrijft het geheel aan rechten en plichten van de leerlingen. In het statuut wordt o.a. aan het thema veiligheid aandacht gegeven.

Lijst met namen


Veiligheidscoordinatoren


Richard Saalmink

Guido Morsink

Rémon Steen

Jos van der Linde


Managers Emaus College


Hans Boon

Birgit Bossink


Vertrouwenspersonen Emaus College


jongeren en volwassenen Helma Brokkelkamp/Richard Saalmink

Wijkagent Ermelo-West, Horst & Telgt


Henk Druif

Voorzitter leerlingenraad


Peter Rijkhoff

Telefoonnummers en emailadressen
Emaus College 0341 – 567557

e-mail emauscollege@emauscollege.nlPolitie Ermelo 0900 – 8844

E-mail: team.ermelo@no-gelderland.politie.nl

8.Bijlage

8.1 Intentieverklaring


Binnen het Emaus College wordt agressie, geweld en seksuele intimidatie niet geaccepteerd.

Agressie, geweld en seksuele intimidatie verpesten de schoolsfeer en zijn slecht voor het werk- en leefklimaat. Een slechte sfeer heeft een negatieve invloed op de werkprestaties van het personeel en de studieresultaten van de leerlingen. Om agressie, geweld en seksuele intimidatie tegen te gaan, geven het bestuur, de directie, de MR en het voltallig personeel de volgende intentieverklaring af: 1. Het bestuur, de directie en het personeel willen een schoolklimaat handhaven waarin iedereen elkaars integriteit respecteert;

 2. Hiertoe zullen het bestuur, de directie en het personeel een actief beleid voeren gericht op het voorkomen en bestrijden van agressie, geweld en seksuele intimidatie;

 3. Het bestuur en de directie zullen klachten dienaangaande serieus behandelen;

 4. Het bestuur, de directie en het personeel zullen agressie, geweld en seksuele intimidatie niet tolereren. Passende gedragsregels en een passend sanctiebeleid zullen hieraan vormgeven.

Ondertekend door:

Bestuur, Directie,

……………………………. …………………………….

8.2 Gedragsregels voor alle leerlingen van de school


A) Schoolregels van het Emaus College

1. Wij accepteren iedereen zoals die is.

2. Ik ga netjes met eigen en andermans spullen om.

3. Wapens drugs, alcohol, vuurwerk en geweld zijn verboden op school.

4. Ik laat me aanspreken door alle leerkrachten en reageer hier op een nette

manier op.

5. Ik werk mee aan een prettige leer- en werkomgeving.

6. Ik ben op school om te leren.

7. We lossen samen met de leerkracht problemen op.

B) Regels in de klas

Elke leerkracht maakt samen met zijn/haar klas eigen regels, die belangrijk zijn voor het heersende klassenklimaat.

Deze regels kunnen verschillen per klas en afhankelijk van de situatie aangepast en veranderd worden.

8.3 Stappenplan ter afwikkeling van ongewenst gedrag van interne

én externe jongeren


Uitgangspunt blijft altijd dat de verantwoordelijke leerkracht de regie in handen heeft!

Indien er sprake is van verbale of fysieke agressie/geweld of grove onwilligheid vult de leerkracht het digitale Iris formulier in.Stap 1. Gesprek. (de leerling is nog aanspreekbaar)

Doel: de leerling zich bewust laten worden van het ontoelaatbare van zijn gedrag.Stap 2. De klas uitsturen/andere ruimte aanbieden (de leerling is nog aanspreekbaar)

Een leerling kan maximaal 5 minuten op de gang worden gestuurd, waarna hij/zij het weer opnieuw mag proberen.

Bij herhaling van het gedrag wordt de leerling een andere ruimte aangeboden (sectiekamer, ander lokaal). De leerkracht loop mee met/brengt de leerling naar de andere ruimte.

Straf kan volgen. De strafmaat is zo veel mogelijk uniform, en wordt bepaald door de leerkracht.Stap 3. De klas uitsturen/andere ruimte aanbieden (de leerling is niet meer aanspreekbaar)

Als leerlingen verbaal/fysiek in die mate dreigen en onvoldoende reageren op leidinggevenden, dan werken volgens dit protocol:  • De leerling wordt gezegd de klas te verlaten. De leerling wordt gezegd dat wanneer hij dat niet zelf doet, de leerkracht (altijd met een andere leerkracht/groepsleiding) hem/haar zal verwijderen.

  • De leerkracht (telt tot vijf en) herhaalt de boodschap.

  • De leerkracht pakt met ondersteuning (minimaal 3 volwassenen) de leerling vast (volgens afgesproken techniek) en ze verwijderen de leerling uit de klas. (de hoeveelheid personeel is afhankelijk van de persoon en de heftigheid van het conflict)

  • Er wordt bij de benadering van de leerling gezegd: “wij pakken je vast omdat je zelf niet gaat. Als je zelf kunt gaan, kunnen wij je loslaten”. Dit wordt alsmaar herhaald.

  • Als leerlingen roepen dat ze pijn worden gedaan, verbaliseren we als volgt: “ Ja, het kan pijn doen, dat ik je vasthoud vind ik vervelend, als je zelf kan gaan laat ik je los”.

  • Als leerlingen van alles roepen over de inhoud van een conflict, gaan we niet op de inhoud in. “Je moet eerst stoppen, rustig worden, daarna kunnen we afspraken maken.

  • De leerkrachten/groepsleidingen brengen de leerling naar een afgesproken andere plaats en/of een andere collega/manager. De verantwoordelijkheid blijft bij de leerkracht/persoon die het conflict heeft.

  • De leerling wordt positief bekrachtigd op het moment dat er wordt mee gewerkt.  • Voor externe leerlingen kan de verantwoordelijke leerkracht een beroep doen op:

    1. De Naschoolse dagbehandeling, mits de jongere daar geplaatst is.

    2. De teammanager-externe-jongeren (Birgit Bossink) en bij afwezigheid een andere teammanager.

In alle gevallen houdt de behandelingsverantwoordelijke leerkracht de regie over de jongere.

Na een conflict waar gebruik gemaakt wordt van dit protocol wordt een melding gedaan in het Iris registratiesysteem.Stap 4. Afspraken bij terugkeer in de klas

Na een onderbreking is er sprake van een terugkeerroute, aangestuurd door de leerkracht of een ander personeelslid.

Standaardvragen hierbij zijn:


 • “Ben je nu rustig?”

Uit het antwoord, maar vooral toonzetting is op te maken of dit ook zo is. Een antwoord als “ja, dat zie je toch, hou nu maar op met het gezeur”, is in dit verband een reden om vast te stellen dat de time-out verlengd wordt.

 • “Wat moet je doen als je in de klas terugkomt?”

Voor zover een ander personeelslid dan de leerkracht de onderbreking verzorgd heeft, vindt deze overdracht bij de klas/deur plaats.

Stap 5. Afhandeling van het conflict en nazorg.

1 Diegene bij wie het conflict ontstaat, blijft verantwoordelijk voor het vervolg en afhandeling. (= conflictverantwoordelijke)

Je schakelt de behandelingsverantwoordelijke (groepsleerkracht – manager externen – teammanager) in en overlegt de te nemen maatregelen. Hierbij geldt het protocol als leidraad.

De maatregelen/sancties die worden genomen worden door de “conflictverantwoordelijke” ( in het bijzijn van behandelingsverantwoordelijke) uitgesproken.

Veranderingen van bovenstaande, zoals het uit handen geven van het conflict, gebeurt alleen na overleg en instemming!2 Op dezelfde dag en anders zo snel mogelijk worden de betrokken personen bij elkaar geroepen en vindt er een nagesprek plaats.

De “conflictverantwoordelijke” draagt hier zorg voor en indien nodig, is één van de veiligheidscoördinatoren hierbij aanwezig. Ook zullen de nodige registraties moeten plaatsvinden.


8.4 Protocol schorsing en verwijdering


Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht.

Er worden 3 vormen van maatregelen genomen: • Time-out

 • Schorsing

 • Verwijdering

Time-out

Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:


 • In geval van een time-out is er sprake van (een tijdelijke) uitsluiting van onderwijs. Na overleg tussen betrokkenen kan een jongere zijn plaats in de klas terug krijgen.

 • Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident en de time-out op de hoogte gebracht. (zie noot 1)

 • De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden uitgesloten van onderwijs voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouders/verzorgers.

 • De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig.

 • Van het incident en het gesprek met de ouders/verzorgers wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. (zie noot 2)

 • De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door het management van de school.

 • De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag.

Schorsing

Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing.

De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar* onderwijs is hierbij van toepassing

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: • Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd.

 • Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. (zie noot 3)

 • De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden verlengd. (zie noot 4)

 • De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen.

 • Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.

 • Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:

 • Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.

Verwijdering

Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering.

De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar* onderwijs is hierbij van toepassing.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: • Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.

 • Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt, wat aan de ouders ter kennis worden gesteld en door de ouders voor gezien wordt getekend.

 • Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar

  • De ambtenaar leerplichtzaken

  • De inspectie onderwijs

 • Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift.

 • De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.

 • Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.

 • Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

 • Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen.

Noot 1: Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet afhankelijk gesteld worden van het contact met ouders. De vraag blijft dan staan wat er moet gebeuren als de ouders niet te bereiken zijn. Eventueel is het verwijderen uit de klas en opvang elders een oplossing.

Noot 2: De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang van de school; daarom geen aantekening van de time-out maar van het incident in het dossier van de leerling.

Noot 3: Schorsing mag niet betekenen dat het doen van het toetsen (denk aan cito-entree of eindtoets) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van (thuis) studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.

Noot 4: Wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen verkapte verwijdering worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstige geval de school voldoende tijd ter beschikking heeft om een eventuele verwijderingsbeslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden.

8.5 Protocol voor opvang personeel bij ernstige incidenten


Algemeen

De gevolgen van een voor u aangrijpende calamiteit of een (gewelds) incident beperken zich in het algemeen niet tot materiële schade of lichamelijk letsel. Het kan je ook machteloos, angstig, verdrietig en moe maken. Niet alleen tijdens het incident of de calamiteit maar ook gedurende de dagen, weken en soms maanden erna. Deze reacties zijn minder vreemd dan betrokkenen zelf, maar ook anderen, soms denken. Het gaat steeds over hoe u de calamiteit of het incident ervaren heeft. Wat voor de één een aangrijpende calamiteit of incident geweest is, kan een ander beleven als de gewoonste zaak van de wereld. Het is daarbij van groot belang om de eigen beleving steeds serieus te nemen.Draaiboek opvang na calamiteiten

  1. Eerste opvang na calamiteitenincident altijd door direct leidinggevende of bereikbaarheidsdienst. Denk ook aan een snelle opvang van de jongeren.

  2. Na een calamiteit/incident beoordeelt de leidinggevende of bereikbaarheidsdienst of de betreffende medewerker(s) een uitgebreidere opvang nodig heeft van de opvangteammedewerkers. Het advies hierover van de leidinggevende/bereikbaarheidsdienst aan de betreffende medewerker is voor die medewerker niet vrijblijvend. Ook de medewerker zelf kan verzoeken om uitgebreidere opvang door de opvangteam- medewerkers. Voor deze uitgebreidere opvang wordt zo snel mogelijk door de leidinggevende / bereikbaarheidsdienst (binnen een dag of meteen na het weekend) via de recepties van Groot Emaus of ’s Heeren Loo contact opgenomen met de opvangteammedewerkers.

  3. Het opvangteam bestaat uit 8 leden. Zes leden zijn functioneel aan Groot Emaus verbonden en twee leden aan ’s Heeren Loo. Voor de opvang kan ook specifiek gevraagd worden om een lid van het opvangteam die functioneel niet aan Groot Emaus verbonden is.

  4. In principe wordt de opvang van een individuele medewerker na een calamiteit/incident verzorgd door één lid van het opvangteam.

Hij/zij kan ruggenspraak houden, overleggen en ondersteuning krijgen van een ander lid van het opvangteam. Bij groepsopvang vindt de opvang plaats door twee leden van het opvangteam. Indien nodig kunnen eventueel meer leden worden ingeschakeld.

  1. Lid of leden van het opvangteam houdt/houden op zo kort mogelijke termijn (binnen enkele dagen) eerste gestructureerde opvanggesprek met de medewerker(s) die bij het incident betrokken waren. (collega, groepsleider, enz.)

  2. In totaal worden maximaal vier gesprekken gehouden met de betrokken medewerker(s). Het tweede gestructureerde opvanggesprek is enkele dagen na het eerste. Het derde gesprek veertien dagen daarna en het vierde gesprek circa drie maanden na de calamiteit/het incident. In het vierde gesprek zal ook bekeken worden of eventueel verdere gespecialiseerde hulp nodig is bij de verwerking van de calamiteit/het incident.

  3. Alle informatie naar buiten toe over de calamiteit of het incident verloopt via de direct leidinggevende of diens vervanger. Alle contacten met de media verlopen altijd via de directie of door de directie aangewezen medewerker.

Structuur

 1. Opvangteammedewerkers hebben een onafhankelijke positie binnen de organisatie en hebben zwijgplicht naar derden.

 2. Opvangteammedewerkers zijn te bereiken via de receptie van Groot Emaus of de receptie van ’s Heeren Loo. (bekend bij iedere leidinggevende)


8.6 KLACHTENREGELING TAV BELEID AG&SI


Stichting Zorgverlening ’s Heeren Loo

Emaus College


Inleiding


In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie en geweld dient te formuleren.

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenst seksueel getinte aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek en non-verbaal gedrag. Dit gedrag wordt door degene die het ondergaat, ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst, of wordt indien het een minderjarige leerling betreft, door de ouders, voogden of verzorgers van de leerling als ongewenst aangemerkt. Seksueel intimiderend gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Bij seksuele intimidatie gaat het niet alleen om ongewenste intimiteiten die plaatsgevonden hebben, maar ook om toespelingen in die richting. Wanneer wel en wanneer geen seksuele intimidatie plaatsgevonden heeft, wordt uitsluitend bepaald door de klager. Seksuele intimidatie kan plaatsvinden tussen: personeelsleden onderling (ook van directie t.o.v. OP en OOP en vice versa), personeel en leerlingen (en vice versa) en leerlingen onderling.

Onder discriminerend gedrag wordt verstaan: elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet gelijke behandeling, elke uitsluiting, beperking of voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het openbare leven teniet wordt gedaan of aangetast. Discriminatie kan zowel bedoeld als onbedoeld zijn.

Onder agressie, geweld en pesten wordt verstaan: gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen waarbij bedoeld of onbedoeld sprake is van geestelijke of lichamelijke mishandeling van een persoon of groep personen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap.Interne klachtenregeling

D.m.v. een interne klachtenregeling beoogt het Emaus College problemen die er kunnen zijn tussen ouders/verzorgers en/of leerlingen en de school zo snel mogelijk te onderkennen en op te lossen.

Als interne afhandeling van de klacht voor de indiener(s) niet tot tevredenheid verloopt

bestaat de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Landelijke Klachtencommis-sie van de Protestants Christelijke Besturenraad Onderwijs. De klager kan er ook voor kiezen om de klacht direct voor te leggen aan de Landelijke Klachtencommissie. Interne en externe procedures kunnen niet gelijktijdig worden gevolgd.

Beleid AGSI/Klachtenregeling/Emaus College/K.G./jan.2007/1-3

Vertrouwenspersoon en klachtenadviescommissie


 • Het Emaus College heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld (mannelijk en vrouwelijk) die in eerste instantie aanspreekpunt zijn voor leerlingen, ouders en personeel. Deze vertrouwenspersonen staan op de "werkvloer" en kunnen nagaan of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden. Als dit niet het geval is, dan kan de vertrouwenspersoon in overleg met degene die een klacht wil indienen, het bevoegd gezag (bestuur en/of directeur) verzoeken de klacht neer te leggen bij de klachtenadviescommissie.

 • Ouders en leerlingen (vanaf 12 jaar) kunnen ook rechtstreeks, dus zonder bemiddeling van de vertrouwenspersoon, het bevoegd gezag verzoeken de klachtenadviescommissie in te schakelen.

 • Het bevoegd gezag is verplicht de klacht door te geven aan de klachtenadviescommissie als een oplossing van de klacht in onderling overleg niet mogelijk blijkt te zijn.

 • De klacht moet schriftelijk worden ingediend d.m.v. een klaagschrift.

Klaagschrift

Een klaagschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: • Naam en adres van de indiener en dagtekening.

 • Een omschrijving van de gedraging of beslissing waartegen de klacht gericht is en het tijdstip/periode waarop de klacht betrekking heeft.

 • De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij de klachtenadviescommissie anders beslist op grond van bijzondere omstandigheden.

 • De klager ontvangt binnen twee weken een oproep van de klachtenadviescommissie.

 • Indien de klager minderjarig is moet het klaagschrift ook worden ondertekend door de met het gezag beklede ouder of voogd.

Welke klachten worden in behandeling genomen?

Alle klachten die niet in onderling overleg afgehandeld kunnen worden en die volgens de indiener(s) direct betrekking hebben op gedragingen en beslissingen (of het nalaten daarvan) van het schoolbestuur, directie en personeel van het Emaus College. Deze klachten kunnen gaan over begeleiding en beoordeling van leerlingen, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.Interne klachtenadviescommissie

 • De klachtenadviescommissie bestaat uit een voorzitter (van het Emaus College, tevens intermediair agressie en geweld), maatschappelijk werkende (van Groot Emaus) en een vertegenwoordiger van de gemeentelijke politie (de wijkagent), die worden benoemd door het bevoegd gezag.

 • De benoeming vindt plaats nadat het bevoegd gezag advies heeft ingewonnen bij de MZR (medezeggenschapsraad).

 • De klachtenadviescommissie is zodanig samengesteld dat er sprake is van voldoende deskundigheid, affiniteit en ervaring met de doelgroep van het Emaus College maar ook van "op enige afstand van de werkvloer staan".

Procedure

 • De (niet-openbare) hoorzitting vindt plaats binnen vier weken na ontvangst van de klacht.

 • De klager en de aangeklaagde worden buiten elkaars aanwezigheid gehoord, tenzij de klachtenadviescommissie anders bepaalt.

Beleid AGSI/Klachtenregeling/Emaus College/K.G./jan.2007/2-3

Nadat de klacht, volgens de bovengenoemde procedure, is behandeld zal de klachtenad-viescommissie binnen vier weken advies uitbrengen over de gegrondheid van de klacht. • Het advies wordt schriftelijk medegedeeld aan de indiener(s), het bevoegd gezag en degene(n) op wie de klacht betrekking heeft.

 • De commissie kan in haar advies tevens een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te treffen maatregelen. In dat geval deelt het bevoegd gezag binnen vier weken aan de klager, aan degene(n) op wie de klacht betrekking heeft en aan de commissie (gemotiveerd) mee of het advies wordt gevolgd.

Externe klachtenregeling

Bij sprake van een klacht betreffende seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten, kan de klager zich wenden tot Helma Brokkelkamp of Richard Saalmink, vertrouwenspersonen van het Emaus College. Na ontvangst van de klacht bij de vertrouwenspersoon zal eerst intern naar een oplossing gezocht worden (zie Interne klachtenregeling).

In het geval het niet mogelijk is gebleken intern tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te komen, dan volgt verwijzing naar de Landelijke Klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs, ingesteld door de Besturenraad Protestants-Christelijk onderwijs te Voorburg. Voor de procedure van de Landelijke Klachtencommissie: zie de bijlage Reglement van Instelling en concept-Huishoudelijk Reglement van de Landelijke Klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs.

Bij wet (28 juli 1999) is vastgelegd dat er een aangifteplicht geldt voor het bevoegd gezag en een meldplicht voor personeelsleden (zie bijlage Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs: Meldplicht en aangifteplicht).

Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn sinds 1 januari 2015 samen. De naam van het gecombineerde meldpunt is “Veilig Thuis” (ondertitel: Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling).

Door de fusie worden de aanpak en geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling geïntegreerd. Eén punt voor alle zorgen en vragen.

Met de decentralisaties in het sociaal domein zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie van Veilig Thuis.

De werkwijze van de gemeenten kenmerkt zich door een integrale aanpak: één gezin, één plan. Daarom kunnen burgers en (onderwijs)professionals straks bij één punt terecht met hun zorgen en vragen over en meldingen van zowel huiselijk geweld als kindermishandeling.Daarom kunnen burgers en (onderwijs)professionals straks bij één punt terecht met hun zorgen en vragen over en meldingen van zowel huiselijk geweld als kindermishandeling.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina