Erasmus universiteit rotterdamDovnload 170.09 Kb.
Pagina4/11
Datum20.08.2016
Grootte170.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.4 De toekomstverwachting


Het doel van de Europese Commissie is, om op termijn één Europese elektriciteitsmarkt te realiseren. De Europese zal dit doel waarschijnlijk willen bereiken door richtlijnen uit te vaardigen.

De grootste bottleneck voor het ontstaan van de Europese elektriciteitsmarkt, is het feit dat de elektriciteitsnetwerken van verschillende landen in onvoldoende mate met elkaar verbonden zijn. De prijsverschillen tussen verschillende EU landen zijn aanzienlijk, maar het is niet in voldoende mate mogelijk stroom te exporteren vanuit een relatief goedkoop naar een relatief duur land.22

Nederland behoort tot de duurdere landen wat betreft elektriciteit en de huidige importcapaciteit van 3600 MW is niet genoeg om de Nederlandse consument van de goedkopere buitenlandse stroom te kunnen laten profiteren. De NMa gaat er vanuit dat er nog 3000 MW importcapaciteit gerealiseerd moet worden, om daadwerkelijke concurrentie met buitenlandse partijen te laten ontstaan. De hiervoor benodigde koppelingen zullen in de toekomst waarschijnlijk aangelegd gaan worden, hetzij door bilaterale afspraken, hetzij door de dwang van de Europese Commissie.23

Daarnaast is het ook te verwachten dat de Europese Unie andere maatregelen zal nemen om ervoor te zorgen dat er één Europese elektriciteitsmarkt zal ontstaan. Een van de maatregelen die de Europese Commissie door wil voeren, is een eigendomssplitsing van de elektriciteitsbedrijven. Hiertegen is echter erg veel weerstand vanuit de lidstaten. Het is daarom ook zeer onzeker of de EU in de toekomst een eigendomssplitsing verplicht zal gaan stellen. Wel valt te verwachten dat de EU maatregelen zal nemen, zodat in de toekomst de elektriciteitsmarkten van verschillende Europese landen steeds meer vervlochten zullen raken.


1.5 Conclusie


De Nederlandse elektriciteitsmarkt was tot 1989 een markt zonder marktwerking. In 1989 werd voor het eerst in delen van de markt marktwerking geïntroduceerd. Nadat de Europese unie in een richtlijn lidstaten verplichtte de elektriciteitsmarkt te liberaliseren, werd in Nederland een nieuwe elektriciteitswet aangenomen, die de liberalisering in stappen invoerde en de elektriciteitsbedrijven tevens verplichtte om een juridische splitsing door te voeren. Deze wet was dermate vergaand, dat Nederland door de tweede elektriciteitsrichtlijn slechts kleine wijzigingen hoefde door te voeren in de elektriciteitswet.

In november 2006 is de Wet Onafhankelijk Netbeheer aangenomen. In deze wet is enerzijds besloten tot een eigendomssplitsing van de elektriciteitsbedrijven en anderzijds besloten tot de overdracht van het 110 en 150 kilovolt netwerk door de distributiebedrijven aan TenneT.

De eigendomssplitsing werd ingevoerd met opschortende werking. In juni 2007 heeft de minister besloten het splitsingbesluit niet langer op te schorten. Hierdoor krijgen elektriciteitsbedrijven tot 1 januari 2010 de tijd om te splitsen in een publiek netwerkbedrijf en een commercieel productie- en leveringsbedrijf. Deze splitsing word doorgevoerd om eerlijkere concurrentie te bewerkstelligen en betrouwbaardere netwerken te realiseren. Daarnaast maakt de splitsing de weg vrij voor een privatisering van productie- en leveringsbedrijven.

2. Welke specifieke kenmerken heeft de elektriciteitsmarkt?


De elektriciteitsmarkt heeft aan aantal specifieke kenmerken, die het functioneren van de markt sterk beïnvloeden. In dit hoofdstuk worden eerst de specifieke kenmerken van de elektriciteitssector beschreven (§1). Vervolgens zal worden beschreven wat de implicaties zijn van deze specifieke kenmerken voor het functioneren van de elektriciteitsmarkt (§2). Ten slotte zal worden aangegeven welke implicaties deze specifieke kenmerken hebben voor het slagen van de eigendomssplitsing (§3).

2.1 De specifieke kenmerken van elektriciteit


De elektriciteitsmarkt heeft een zestal specifieke kenmerken, die het functioneren van de markt beïnvloeden.

Ten eerste faciliteert elektriciteit andere activiteiten. “In de moderne samenleving is elektriciteit noodzakelijk om een comfortabel en hygiënisch verantwoord huishouden te kunnen voeren en om essentiële economische activiteiten te verrichten.”24 Daardoor is elektriciteit een basisbehoefte in de moderne samenleving. Door deze belangrijke functie van elektriciteit is het essentieel, dat de volledige dekking van het elektriciteitsnetwerk en de continuïteit van de levering van elektriciteit worden gewaarborgd.25

Ten tweede kenmerkt de elektriciteitsmarkt zich door aanwezigheid van een netwerk. Op de elektriciteitsmarkt is er een fysieke infrastructuur aanwezig. Deze fysieke infrastructuur van de elektriciteitsmarkt bestaat uit het transportnetwerk. Het aanleggen en onderhouden van dit netwerk is duur en bij de aanleg en onderhoud treden er grote schaalvoordelen op. Er zal op het transportnetwerk vaak een natuurlijk monopolie optreden of een wettelijk monopolie worden ingesteld, omdat een monopolie de meest kostenefficiënte situatie is. Een monopolie vereist een goede regulering, om een efficiënte markt te waarborgen.26

Het derde kenmerk van elektriciteit is, dat het volledige netwerk zal uitvallen als de vraag groter is dan het aanbod. Als er dus niet genoeg stroom wordt geproduceerd krijgt niemand nog stroom geleverd. De netwerkoperator heeft wel de mogelijkheid om een deel van de afnemers tijdelijk af te sluiten, maar dat moet dan wel gebeuren voor het daadwerkelijke tekort ontstaat. Om de leveringszekerheid van elektriciteit te waarborgen zal men dus aan de productiezijde moeten zorgen dat er altijd genoeg wordt geproduceerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat er altijd genoeg reserve capaciteit beschikbaar is.27

Het vierde kenmerk van elektriciteit is, dat opslag van elektriciteit vrijwel niet mogelijk is Elektriciteit is wel op te slaan, maar de kosten daarvan zijn erg hoog. Opslag van elektriciteit is dus niet mogelijk op een economisch rendabele manier. Ten gevolge hiervan moet de productie van elektriciteit altijd real-time plaatsvinden.28

Ten vijfde kunnen de meeste afnemers de prijzen van elektriciteit niet real-time waarnemen. Zodoende kunnen de afnemers hun gedrag op korte termijn niet aanpassen aan de prijs. De meeste afnemers hebben slechts een idee van de lange termijn prijsontwikkelingen en passen daar hun gedrag op aan. Slechts de grootverbruikers passen hun gedrag real-time aan, als elektriciteitsprijs verandert. De vraag naar elektriciteit is daarom op korte termijn dus zeer inelastisch.29

Tenslotte kenmerkt elektriciteit zich door het feit dat het technisch gezien niet mogelijk is om een verschillende kwaliteit stroom aan verschillende afnemers te leveren. De afnemers hebben geen keuze voor een betere kwaliteit stroom. In de verkoopmarkt wordt wel onderscheidt gemaakt tussen ‘duurzaam geproduceerde’ groene stroom en ‘niet-duurzaam geproduceerde’ grijze stroom, maar technisch gezien zijn groene stroom en grijze stroom exact dezelfde stroom. Als een elektriciteitsbedrijf groene stroom verkoopt, gaat het slechts de verplichting aan om voor de afgenomen hoeveelheid stroom, duurzaam geproduceerde stroom aan het netwerk te leveren. Stroom is dus technisch gezien een homogeen goed.30

Elektriciteit heeft dus een aantal kenmerken, waardoor elektriciteit afwijkt van andere goederen.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina