Euronext derivatives marketsDovnload 35.17 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte35.17 Kb.

EURONEXT DERIVATIVES MARKETS
AMSTERDAM NOTICE No. 08/014

Amsterdam marketISSUE DATE:

5 May 2008

EFFECTIVE DATE:

2 June 2008


AEX INDEX FUTURES CONTRACT

EXTENSION OF TRADING HOURS

Executive summary
This Amsterdam Notice provides information in respect of the extension to the trading hours of the AEX-index® Futures Contract (FTI) with effect from 2 June 2008.

1. Introduction
    1. This Notice informs members that, in response to member demand, the AEX Index Future Contract (FTI) will open for trading each day until 18:15 hours (CET) with effect from Monday 2 June 2008. The standard trading hours shall be a single continuous trading session from 08:00 to 18:15 hours (CET).

    1. The extension of trading hours does not apply to FTI contracts that expire on a specific business day. Trading in FTI contracts that expire will cease at 16:00 hours CET.
2. Trading Hours and Operational Implications

2.1 The LIFFE CONNECT® standard session times (CET) for the FTI contracts shall be as follows on and from 2 June 2008:

Session Start

Pre-Open

Open

Settlement

Pre-Close

Close

Session Close

06:30

07:00

08:00

17:35

18:13

18:15

22:30

2.2 Members should note that the extension of trading hours only relates to FTI contracts traded in the Central Order Book. Bclear reporting remains unchanged.


2.3 Members are notified that the exchange will create an evening session from 18:15 to 22:00 CET. This change will take place during Q1 2009, more information will follow.

3. Trading Hours
3.1 Amsterdam Notice No. 07/048, issued on 21 December 2007, advised members of the trading days in 2008 for all LIFFE products, including the FTI contracts.

4. Liquidity Conditions
4.1 The revised trading hours extend the availability of the FTI contracts outside normal business hours. As a consequence, members may expect liquidity during the additional trading hours to be at a lower level than is normally available during the current trading session for the FTI contracts.

4.2 Orders identified as “Good in Session”’ and “Good till Cancelled” will remain active until the close of trading at 18:15 hours (CET), unless amended. Members should consider the impact of likely liquidity conditions on such orders where they are maintained in the market during the additional trading hours and make any amendments to the characteristics of those orders as they deem appropriate.


5. Staffing Implications for Members

5.1 Members should be aware that Euronext Rule 8106 (Rules, Book I) requires members to set up and maintain an appropriate system of internal controls which ensures that the member continuously complies with all requirements imposed by or pursuant to the Rules. Rule 8106 also requires members to have adequate arrangements to ensure that all staff involved in the conduct of business are suitable, adequately trained and properly supervised.

Such internal controls shall necessarily apply to any market activity which the member enters into in respect of the FTI contracts during the extension to (of) the trading session.

5.2 Given the nature of the change being made, the Exchange considers it appropriate to provide an indication of appropriate member staffing requirements. This does not, however, detract from the generality of Rule 8106. The Exchange considers it appropriate for members conducting business in the FTI contracts to have staff available to perform risk management, compliance and trade processing functions during the period in which they are active in the market. Suitable supervisory staff should also be available.5.3 The Exchange acknowledges that for some members there may be a limited level of activity during the latter part of the extended trading session and that therefore the risk management, compliance and trade processing functions may be carried out appropriately with a reduced staffing level. Similarly, some members may be able to make arrangements to transfer these functions to other operational centres. In such cases the member must ensure that the Exchange is able to contact the relevant personnel at all times.
For further information in relation to this Notice, Members should contact their Account Manager


EURONEXT DERIVATIVES MARKETS

AMSTERDAM NOTICE No. 08/014

Amsterdamse marktDATUM VAN UITGIFTE:

5 mei 2008

DATUM VAN INWERKINGTREDING:

2 juni 2008Samenvatting

Deze Notice verschaft informatie over de verlenging van de handelsperiode van het AEX-index® Futures contract (FTI) met ingang van 2 juni 2008.

Introductie
    1. Deze Notice informeert members dat op verzoek van de markt, de handelsperiode van het AEX Index Futures Contract (FTI) verlengd zal worden tot en met 18:15 uur (CET), met ingang van maandag 2 juni 2008. De standaard handelsperiode betreft een aaneengesloten handelssessie van 08:00 tot 18:15 uur (CET).

    1. De uitbreiding van de handelsperiode heeft geen betrekking op de FTI contracten die op een specifieke handelsdag aflopen. Handel in FTI contracten die aflopen zal stoppen om 16:00 uur CET.


2. Handelsuren en Operationele Implicaties

2.1 De standaard LIFFE CONNECT® handelstijden (CET) voor de FTI contracten met ingang van 2 juni 2008 zijn als volgt:

Session Start

Pre-Open

Open

Settlement

Pre-Close

Close

Session Close

06:30

07:00

08:00

17:35

18:13

18:15

22:30

2.2 Members dienen zich ervan bewust te zijn dat de uitbreiding van de handelsperiode alleen betrekking heeft op de FTI contracten die verhandeld worden in het Centrale Orderboek. Bclear reporting blijft onveranderd.


2.3 Tevens informeert deze Notice de Members dat de Exchange een avondsessie zal creëren van 18:15 tot 22:00 CET. Deze verandering zal plaats vinden gedurende Q1 2009 en meer informatie zal te zijner tijd volgen.

3. Handelstijden
3.1 Amsterdam Notice No. 07/048, verzonden op 21 december 2007, informeert members over de handelsdagen in 2008 voor alle LIFFE producten, inclusief de FTI contracten.

4. Liquiditeit
4.1 De aangepaste handelsperiode, buiten de normale handelsuren, vergroot de beschikbaarheid van de FTI contracten. Als gevolg hiervan mogen members verwachten dat de liquiditeit tijdens de additionele handelsperiode minder zal zijn dan gedurende de huidige handelsuren van de FTI contracten.

4.2 De “Good in Session” en “Good till Cancelled” orders blijven actief tot het sluiten van de handel om 18:15 uur (CET), tenzij aangepast. Members dienen rekening te houden met de impact van de mogelijke veranderde liquiditeit voor deze orders in het geval deze in de markt blijven liggen tijdens de additionele handelsperiode en zullen daarom de eigenschappen van de orders moeten aanpassen zoals zij dit noodzakelijk achten.


5. Personele bezetting

5.1 Members dienen zich ervan bewust te zijn dat Euronext Rule 8106 (Euronext Rulebook, Book I) vereist dat een betrouwbaar systeem van interne controle wordt opgezet en onderhouden om te verzekeren dat de member continue voldoet aan de gestelde vereisten. Rule 8106 vereist ook dat members adequate voorzieningen hebben getroffen om er zeker van te zijn dat alle betrokken medewerkers onder toezicht staan, geschikt en goed opgeleid zijn.

Deze interne controle zal noodzakelijkerwijze van toepassing zijn op elke activiteit die de member onderneemt gedurende de uitgebreide handelsperiode in het geval van de FTI contracten.

5.2 Gezien de aard van de verandering die wordt ingevoerd, acht de Exchange het wenselijk dat een indicatie van voldoende bezetting wordt afgegeven. Dit vloeit echter niet voort uit de strekking van Rule 8106. De Exchange acht het van belang voor members die activiteiten ontplooien in de FTI contracten dat medewerkers beschikbaar zijn die risk management, compliance en handelsgerelateerde functies kunnen uitvoeren in de periode waarin zij actief in de markt zijn. Geschikt toezichthoudend personeel dient ook beschikbaar te zijn.

5.3 De Exchange erkent dat voor enkele members een geringe activiteit tijdens het laatste gedeelte van de uitgebreide handelssessie zal plaats vinden en dat dientengevolge het risk management, compliance en handelsgerelateerde functies uitgevoerd zullen worden met een gereduceerde bezetting. Hetzelfde geldt voor sommige members die misschien afspraken maken om deze functies bij andere partijen onder te brengen. In deze situaties dient de member erop toe te zien dat de Exchange te allen tijde contact kan opnemen met het betrokken personeel.

Voor verdere informatie met betrekking tot deze Notice kunnen Members contact opnemen met hun Account Manager.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina